7 Пријавите се на блог о томе да ли можете да разговарате о блогу

Санадо ка хор, маркии аан билаабаи барасхада, вакаан илаалин јираи кирфадахаига схееко-схеегасхада инаи ку кардхан тахаи ‘хал абуурка кораалка’ вакна ума аан истицмаалин восак аан ахаин кабов, ујеедо, ијеиаал ере иаиаиа хорде.


Фикирка калииа ее користа ее буугга аиаа и сиисаи гариир. Вакаи игу абууртаи валаац. Ма аанан јецлаин ин кораалкан схаракаадда дареенка-кабов-кабов и сииио. Схеекада схеекада анига игу калифтаи ин аи коњ у нокото уна вареејисо нукулкии цаајиска ахаа нукулка фаркадда лех ее ка дхигаиа акхристеиаасхаида дхоола цаддеин, косол, јеес јеес иио оохин.

Ваад огтахаи инаад ка гуурто нацаснимо илаа нукулка нолосха.

Вакиаабаха аи биллаабеен инаи исбедделаан маркаан угу дамбеинтии сиииеи схеекада анига оо аан кор ахеин оо аан огаадаи ин ХАА, схеекада схеекаду вакаи леедахаи меел кораал аан ла халеин карин, Сидоо кале!

Тааси ваа сабабта аан у кораи хагахан – у аан ку баро фарсамооиинка схееко 7 ее нууги доонта акхристаиаасхаада куна луг иеелеиса оо келииа хеер гарасхо (вакаи акхринаиа нукуркаага си аи восак у бартаан воштани колачићи иеелаи аннагу бани-аадамку ма нихин восак аан лахаин схуцууртаиада).

Ма јираан восак схеекооиин асал ах марка схеекаду ку киран тахаи бани’аадамка кале.

Акхри он, сабабтоо ах вакаан куу схееги доонаа сабабта.

Contents

Авоодда Схеекада

Авоодда схеекадаСавир: Прича о књигама, Библиографски сагласност, локални НСВ (Арабија)

Алек Лимберг аиаа кораи варкад цајииб ах схееко ку саабсан БоостБлогТраффиц.цом тааси вакаи игу каллифтаи ‘илаа кхадка угу дамбееиа, оо бал кииаас вака – си уу у коро макаалкииса ку саабсан схееко-схеегаеееееехау!

Вака уу у схеегаи схеекада схеекада ее Шехерезада Хал кун иио хал хабеен си аи у абуураан киисаха акхристаха оо си цаклигал ах у маареинаиа си аи у илаалииаан дулсааркан ноол:

(…)

Хабеен каста, бокорку вукуу нафтииса у хураи хал маалин оо калииа.

Лаакиин интее ин ле’ег аиаи сии соцон картаа цииаарта кхатарта ах?

Ваа инаад сугто си аад у огаато. Лаакиин марка хоре, аину еегно хиддаха коогга лех ее Шехерезада у схакееиа.

Сабабтоо ах 30.000-Санадка Хоре-Хоре вукуу ка схакееиаа Маанта

Илаа иио инта уу бани-аадамку јиреи, вакаан ку адкеинаи инаан ку канацсанахаи хал дал. (Маиа, ма аха вака аад у малаинаисо.) Вакаан ка хадлаа схееко-користа.

Каар ка сред ах 30,000 сано ка хор, маркии аи авооваиаасхеен ку дхајииеен дхагак мадообаадкии угу дамбееиеи ее мамут ку галаи дербииада дхагака ах, саакиибадоода киирта лех вакаи ку кхасбанаадеанан ис а схеи.

Тааси ваа сабабта оо ах баахида лоо кабо схеекооиинка аиаа си кото дхеер уга дхек мара маскакда.

(…)

Алек аиаа маркаа сии вадаи инуу схаррако сида аад угу гуурсан карто схееко-користа иио балоог гараинта ка хор интуусан у схеегин акхристаха, баарагараафиадии угу дамбееиаи ее јагадииса, сида схеекада Сцхехеразаде у дхамматаи.

Ма кослаио – Боостадиису вакаи хесхаи кНУМКС фааллооиин камаасад лех!

Вакаад арагтаа, нолосха лафтееду ваа схеекооиин. Восак каста оо аан баран карно, ка факирно оо аан самаино схееко схееко – схеекада нолосхеена оо коњски карта вакти сак ах:

  • Мииаад баратаи сида лоо истицмаало масхиинка толкаага хоре? Вакаа јира схееко ах инаад ка соо кеибгасхаи коорсада толидда ее аад у малаин јиртаи инаи цаајиснимо нокон карто лаакиин тааси рунтии вакаи куу фуреи кирмо бадан оо хал абуур лех.
  • Маад лацаг бадан ка самеисаи иибинта хилибка марака? Вакаа јира схееко ку саабсан сида аад у кобцисаи киисаха марака санадихии ла соо дхаафаи иио гуусха аад биловдеи инаад соо аруурисо маркаи дадку аммаанеен цунтадаада хал-абуурка лех.

Иио сида уу Алек схеегаи у уу пост, вебка вакаа ка бууксамаа схеекооиинка – вакаад у баахан тахаи ваа макиинад раадин си аад у хесхо кува (дхабта ах ама кхииаалига ах) вареиси у иеелан карто схееко дхаб ах оо лагу калсоон иахаиакхристаиаасху вакаи јецелиихиин јоорнаалада вареисига ку салаисан).

Мииаад дхадхи картаа авоодда схеекада?

Ванаагсан. Тааси вакаи тидхи, ииадоо ла адеегсанаио фарсамооиинка схеекооиинка 7 аад халкан у јоогтид.

Ксеелдхеер схеекеиси ах # 1: Ку билов савир

У мууји коф. Схаи. Меел. Адеегсо ереио кула хадла сханта дареен оо ка цаавииа акхристаха инуу "арко" схеекада аад рабто инаад схеегто.

Каибта угу сареиса ее абуураиса савир маскакеед аиаа акхристаха сии вата акхринта, ка сии акхри оо сии вад дхибцахаага. Лоома баахна лукад кото-дхеер оо восак лоога кабанаио акхристаха, лаакиин муукаал ах ку ку риикаиа оо ку буукииа маскакда калииа, лакиин исага оо дхан.

Тусаале (мавдууца ваа ‘удгооннада удгооннада’):

Санка аиаа санкадхаи сидии аан ку дуугаи дукаанка раасхинка.

Цуфнаанта каиаваанка иио беерта аиаа ифтииминаиа нииаддаида, вакаанан јоојииаи ин аан неефсадо. Кадибна вакаан еегаи хареераха, вакаан рајеинаиаа у аан арко убак, лаакиин ма аанан араг.

Дукаамкии дукаанка аиаа и фиирииаи оо је таагаи. "Маахан убак дхаб ах, калииа ваа гуриган удгоон ее АБЦ Бранд," аиаи тидхи.

Неефта аиаан кабсадаи. "Ваа макаи карафадан?"

Талооиин кораал ах оо ку хаббоон:

Имате муукаалка сакда ахи уусан куу имаан, ама аад убаахантахаи дхиирригелин бадан, ка фикир филимада, схеекооиинка гаагаабан иио китаа каиеисиинта ТВ-га. Фиири оо акхри каар ка сред ах оо фииро гаар ах иеело, адигоо искусе данаиа инаад истицмаасхо ереио у дихма савирада.

Фарсамада кале ее аан истицмаало баданаа ваа ин ла хело савир истицмаалаиа Вареега или Пикабаи (ама калииа адига оо адеегсанаиа масхиинка раадинта савирка табка) оо аад у истицмаасхид си аад уга цаависо дареенкеига сидии адаи ахаи аиаи аии аии аии аии аии аии аии аии аии аии аии аии аии ааи аии аии аии аии аии аии аии аии аии аии аии аии аии аии аан аии аии аии аан аии аан аии аан аии аан саии вакаа лага иаабаа ин аан схаррако вака аан ку арко адигоо истицмаалаиа ереиада дареенка.

Схееко схееко камбаарсан # 2: Туси ааданаха, ма аха оо калииа мавдууца

Ку рид вааио-арагнимада ааданаха ка хор мавдууца хаддии аад рабто ин аад јооји акхристаха оо ку хаисо богга биловга илаа дхаммаадка.

Маркаад схееко у схеегто, диирадда ма саарна мавдууца аад проба даиеисо инаад акхристаха ка дхигто – хаддии аад таас самеисо, нукулку вукуу нокон доонаа мид цаајис ах оо схарракаиа, акхристаиаасхана ваи луми доонаан. Таабадалкеед, уга схеег бини аадамка схеекада, адеегсо ааргудасхо, ааданаха у ифтиимииа инта аад ка хадлаисо мовдууца гацанта ку хаиа.

Мавдууцаагу ваа ааладда иио деегаанка, лаакиин бина аадамка аиаа ах хор-у-каца. Хаддии ААД рабто акхристаиаасха на и киисееиаан ВаКса ААД Иску даиеисо инаад дхахдо Ама ААД Ка дхаадхицисо инаи восак иибсадаан, Ка цаави инаи нафтоода Ка дхек хелаан Бини-аадамка схеекада – начин У фудудаан доонтаа ииага инаи билаабаан инаи Ка фикираан адеегсига ааладда Ама мовдууца страници халиееигаага нукул у самееиаи.

Тусаале (мавдууца ваа ‘киимеинта иио каллинта арримаха булсхада’):

Ламмаанаха блоггеигу махаби ахаанба ку канацсанаин инаан самаин карно схакада интернетка оо дхан. Дхамаан ривааиад бадан, дадаал аад у иар оо аи самееиаан кубнаха угу фурфуран си аи у кеенаан киимо дхаб ах оо лоокиада ах.

Лаакиин интии аан диирадда саараиаи барасхада кееладаха иио табаха цусуб ее лагу хагаајинаио бартаиада интернетка, ламмаанахаигу кума је тудхин дадааллада ах ин булсхада лага дхиго мид схакеиса – вакаи сооиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииккик диртаи. мид, веидиинта су’аало иио вак ка барасхо ииага – си тоос ах – вакаи рунтии рабеен инаи ку аркаан барахеена.

Ин каста оо аан ка соо дхаваадаи дхибаатада инта угу бадан ‘дхинаца фарсамада’, вакаи си тоо ах ула тагтаи дхибаатадии дхабта ахаид ее ина хаисата – маахан дхибаато мадал, лаакиин ваа дхибаато дадка.

Тани ваа сида дхабта ах ее булсхада уга соо јеестаи ааг ривааиад ах си аи у хесхо кобцин схакхсииеед иио вада схакеин: (…)

Талооиин кораал ах оо ку хаббоон:

Келииа ха схарракин фицилада кофка ку јира схеекадаада, лаакиин коога саар цулеиска угу веин ее ку саабсанаанкоода иио фикрадаха ама фалсафада ганацсига ее ин хорсеедаи инаи кабтаан викии аи кабтеен.

Вакаад рабтаа акхристаиаасхаада инаи киртаан кабаха кофка схеекадаада, инаи Ка фикираан оо ај дареемаан ВаКса ај дареемаиаан илаа фицил бацање Оо Ла каадо оо тилмаамо бацање оо песама бикиио боостада ај У муукато инаи цаваакиб мацкуул Ах Ку тахаи акхристаха – Си кељ хаддии Лоо дхиго, вакаад доонеисаа инаад кириир ла самеисо а хеерка гарасхада марка лагу даро хеерка схуцуурта.

Схееко схеекеиси ах # 3: Ку билов фиидииаха схеекада схеекада …

… ка дибна сии вадо каддииада схеекада схеекада мавдууцаага

Фиидииовгу маахан инаад адигу лахаато, лаакиин вакаи касаб ку тахаи инаад гудбисо кодобкаага оо аад соо бандхигто схеекадаада. Вакаи нокон картаа фиидииов муусиг, фиидиио фиидиио ах, гооб ама филим си гаар ах лоо лееиахаи (хаддии аад леедахаи кукууко ама филимку ку иаалло каибта дадвеинаха – ваад авоодаа Тикгели Арцхиве.орг аринтан).

Каадо савир каста оо мухиим ах ама фарриин фиидииоов ах оо ку соо цели каибта хоосе ее боостада – ку кир схеекада мавдууцаага иио талооиинка аад сиисо акхристаиаасхаада.

Тусаале ахаан, постави ово Вилл Блунт, ка диб каибта увод, укусно искуство кираа муусикада муусикада Беатлеса ("Цаавинта Мала помоћ ее Моји пријатељи") иио фарриинтииса ла кириирта тараафикада иио блогка талооиин дхииригелинта боостада оо лоогу талагалаи блоггерс, иио Вилл Блунт ће се упустити у топи бандхигаиаа цутуб аад у киисо бадан:

Дииаар ма у тахаи?

Ка хор интаанан ку дхицин: Вакаан рабаа инаад ку цииаарто фиидииовгаан оо дхагеисо муусикада би Беатлес сида аад у акхрисо боостада … Вака аи кабтаа нукурка гееди соцодка хорумаринта.

Фиидииовгаагу вукуу схееги караа схееко ама вукуу ‘кхарриби караа’ фарриин – сида каиеисиинта ТВ-га ама фиидииов муусиг ах – лаакиин каабку восак мацно ах ма лех; Вака мухиимка ах ваа ин фиидииовгу лафтиису бикинаио риикитаан ка дибна дхаммаистира мовдууца лагу каллииаи бартаада блог.

Тусаале (мавдууц ваа ‘Блоггер у гаар ахаанеед ваа инуу ифтиимииаа ииада оо лоо мараио’):

Акрииаиаасхааду ма ку арки караан схако фирфирцоон?

Вакаад у дарееми картаа сидии меел мугди ах, оо аан лахаин налкаага, макаа иеелаи ифтиинка коф валба вукуу јоојииаа дадаалкаста оо ифтиимаиа.

Лаакиинсе адигу ма ихидин инаад имао је и гоорба у адеегто.

Еег вака Кати Перри ка хеесаио:

Вакаад тахаи схако јефирцоон, вакаад тахаи мид гаар ах, сидаа дараадеед вака угу фиицан ее аад у соо ифтиимисо.

Кофна ха у схеегин кофка аад тахаи.

Сидее аиаад у нокон картаа савиркаага мугдига ах ее ливада, цабудхинта, цабсида лех ее аад у јилицсан, дабиицига ах, схакхсииаадкаага јацаилка акхристаиаасха (оо рун ахаантии куу муукда)?

Халкан вакаа ку коран талооиин 6: (…)

Талооиин кораал ах оо ку хаббоон:

Вакаад истицмаали картаа а фиидииовга-кооваад ама фарриин-хоре ујеедо маркаад го’аансато инаад истицмаасхо фиидииов сида калаб схееко ку коран боостада блогка.

Вилл Блант вукуу У адеегсадаи фиидииовга муусикада ЕЕ Азра кааб фариин Ах Марка курва – фарриинта Ку јирта фиидииовга вукуу Ла средином иахаи фариинта УУ гу гудбиио боостадииса вукууна дхамеистираиаа, лаакиин боостада Аиаа келигеед тааган китаа фиидииовгаан ла’аантиис.

Тусаалаха ан хор гу Соо кораи Аиаа адеегсанаиа фиидииовга фиидииовга ЕЕ Кати Перри оо Лех кааб фиидииоов Ах – фиидииовгу вукуу Соо бандхигаиаа мавдууца вукууна бикииаа дулмар Гууд оо Ку саабсан фарриинта асаасига Ах ЕЕ боостада, Ка ДИБ боостада лафтееда Аиаа дхиста схеекада песама схеегаи фиидииаха.

Доорасхада хабка аад адигу тахаи адигуна вакаи ку киран тахаи нооциада кала-сооцидда дхагаистаиаасхаага дхагеиста си аад у ванаагсан.

Фарсамаинта схеекада схеекада # 4: ноко баркад схакхсииеед

Кораал схакхси ахаанеед аиаа рафцаан у ах акхристаиаасха сабабтоо ах вакаи ка хадлаисаа дареенка, вака аи схеегаисаа нолосха, вакаи муујинаисаа бини-ааданка ка данбееиа нукул

Акхристаиаасху вакаи јецел иихиин боодхадх схакхси ахаанеед, сабабтоо ах вакаи нафтоода ка хели караан талооиинка нолосхаада, сида аи ула кириири караан астаамаха схееко ама схееко гаабан.

Вакаан ка хадлаиеи сида лоо коро сида блоггер схакхси ахаанеед халкан оо ку таал ВХСР саннадкии хоре, лаакиин каибтан вакаан рабаа инаан ку тусо сида аан у истицмаало схееко схакхси ах си аан угу коро боостада маалииада ее

Тусаале (мавдууца ваа ‘фаилалка цидииаха’):

Вакаан ахаа 10 маркии ардаи фасал ах уу ии схеегеи инаан хаисто циддииаха вареегсан.

Вакаан еегаи гацмахеига оо аркаи фарахеига хаа, вакаи нокон картаа мид сак ах, вакаи еегаи каабка вареега ее тирадаида.

"Лаакиин ма рабо инаан кирто лаалаабка," вакаан је-идхи кеилада.

"Ума баахнид истицмаалка налалка," аиуу раацииаи мацаллинкииса, "калииа уун вараак адаг оо ванаагсан си лоогу дхиго курук иио дариеел."

Ма аанан аркин фасалка аскаабтеида саннадо бадан, китаа китаа ма соо целин магацееда, лаакиин ииаду вакаи ахаид мид какиик ах – Ума баахнин инаан лакуло цирифка, калииа фарабадан ванаагсан ее ахидаиа каеиадаииа каеиадаииа каеиадаииа каеиадаииа каеиадаииа каеиадаииа каеиадаииа каеиадаииа каеиадаииа каеиадаииа каеиадаииа каеиадаи каеиадаи каииахидаи Аад баи у ванаагсанаид!

Маркии аан 14 ку соо нокдеи, мид ка мид ах аабахеига аиаа игу иибсадаи надиифинта манхајка оо ку јира лаба фаиласха циддииаха алуминиум. Вакаи ахааиеен куво аад у курук бадан оо курук бадан, лаакиин вакаи кабсадеен санадо бадан иио дховр маидхеен восак калад ах, сидаас дартеед ваа инаан иска туураа.

Хадда вакаан хелаи средина до среде ах лабада икхтииаар ее соо хартаи:

  • Фаиласха цаарада цаагга ах (вакаи ку кацаиаан дховр центс ат дукаанка Схиинаха)
  • Фаиласха кала ах балаастига, баркад нус, ама дхаммаан галааска

Анигу вакаан јецелахаи фаиласха балаастикада цаага ах, лаакиин вакаи у муукдаан инаи си фудуд у јебинаиаан (…)

Фаиласха мурааиада индхаха ваа геби ахаанба схееко кале.

(…)

Тани ваа каабкаига. Вакаан кугула талинеинаа инаад ку табабарато оо аад ку дхаканто иллаа аад ка хесхо кааб-схаксииеедкаага.

Талооиин кораал ах оо ку хаббоон:

Ваа мид аад у јилицсан ин ла сии вадо схеекадаада схакхси ахаанеед адига оо аан ку дарин киимаха акхристаха. Ка фогов, сабабтоо ах вакаи ку риики доонтаа акхристаха халкии аи ку соо јииди лахаид.

Ксусууснов у акхристаха Угу фиицан УУ куугу иимаадо балооггаага ујееддо Гаар Ах – у восак Лага Барто воска Цусуб оо Ку саабсан ВаКса У гаарка Ах Ама варсхадоода, у Ла бааро фикрадаха Кала дуван ЕЕ гу саабсан мовдууц Гаар Ах ама у Ла каллиио дхибаатада ај Хадда вајахаиаан.

Схееко-схеегасхаду вакаи У сахлаисаа ииага инаи нафтоода гу милмаан мавдууца (фиири фарсамада кигта # 5) Оо ај Ку хаиаан диирадда, сидоо кељ-ла кириираан кхибрадаада оо Ку кирмаан Г-н аадамига Ка СИИ Бадан, лаакиин схееко-схеегасхада Ма аха ВаКса ај иихиин. ка диб – таас, вакаи лееиихиин буугааг цусуб иио боггага аи ка јецел иихиин (дхабта ах).

Хаисо схееко схакхси ах иио талооиин ку саабсан дхеелитирка.

Фарсамаинта схеекада # 5: Ку бооди акхристаха гообаха

У акхри акхристахаага гацанта куна соо цели муукаалка. Бал фиири, сидаи у аркеен оо аи у вада муукдеен.

… Ваан хубаа инаад савиркаас уун савдаи, ма адига? Вакаа лагу дхек гелииаи гообаха, вакаад арагтаи гообту вакаи ка дхацдаи индхаха индхахаага хортоода.

Ваа викии уу Алек Турнбулл оо реер Гроове ка кабтаи схакадииса цинваан лоога дхигаи „Киимееинта Киимеента ее Кордхаи Сакеекиада Билаасхка Билаасхка ае ее 358% (Дакхлига 25%)". Вукуу ка биловдаи гооб уу исага иио коокдиисуба ку хареераисан мииска кијада, исага оо ка хадлаиаи истираатиијииадаха киимаха.

Фадлан, фур боостада оо акхристо интро – вакаад ку надиифин доонтаа как, сида хаддии аад ку фадхидеи мииска искуства мида ииага.

Тани ваа авоода схеекада: вакаи кугу дхејинеисаа мидигта гообта.

Гообта УУ ку иаалло Алек Турнбулл је порука ВАА средине јиреед, лаакиин дејинтаада сидоо кељ вакаи нокон картаа средином кииро Лех: тусаале ахаан, акристахаада вакаа ЛАГА иаабаа инуусан лахеин баахи степени степени Ах тилмаамаха вациигелинта емаилкаага, лаакиин вакаа ЛАГА иаабаа инаи восак Ка огаадаан аринтан оо ај аркаан хаддии аи дхаб ахаантии иихиин вакаи у баахан иихиин, марка вакаад схееко у схееги картаа си аи у кицииаан рабитаанкаас.

Нукул ку саабсан акхриска оо дареен ахаан ку киран, гђа Лиз’с пост цинваанкееду ахаа „Сидее лоо кораа Нукуло Надииф ах оо Даммаанад ах ии иииа иибка"Ваа акхрис ванаагсан.

Тусаале (мавдууца ваа ‘даиацтирка гаарига схилка кадиб’):

Бурбур! Гааригаага вукуу ку дхуфанаиаа дербигаас булукеетига гаабан ее аадан араг.

Ух! Ваад валвалсан тахаи, вакаад ка бакаисаа у воску аан ла соо кооби карин аи дхацаан. Адигу нафтаада иска хубсо – дхамаан ваа хагааг. Тата кале оо ка соцда ваддада аиаа у иимид инаи аркаан сида аад у соцото, лаакиин рунтии, адигу ваад фиицан тахаи.

Ваа гааригаага таас оо аан цаади ахеин… хаба иараатее! Ваа инаад ку карасх гареисаа лацагта даиацтирка хадда, иио ванааг, јеегаага мусхаарка ее соосоцда маахан берри.

Лага иаабее хаддии аад хаисато лацаг, вакаад кираисан лахаид адеегга даиацтирка баабуурта – лага иаабее инаад адигу – лаакиин ваа инаад диб у цусбоонеисиисаа каибаха угу мухиимсан нафтаада.

Мииуу иахаи среда каан ах?

Халкаас аиуу ахаа, оо ла самееиаи. Дхаб ахаан. Тилмаамахан, восак каста оо аан ка бартаи кибраддаас:

  • Сида лоо даиацтиро налалка
  • Сидее лоо тиртираа истираатиијииадда угу ваин
  • Сидее лоо хагаајииаа кураарад јабан

(…)

Талооиин кораал ах оо ку хаббоон:

Истицмаал малаисигаага – ма арки картаа муукаалка индхахаага ка хор? Мииаад дарееми картаа вака уу дабеецадуху дареемаио?

Хаддии аадан кари карин, акхристахаагу сидоо кале ма самеин каро.

Калииа ха корин муукаалкаага оо сии вад схаигаага, лаакиин акри, диб у акхри оо тафатиран схеекадаада илаа аад ка сакдо (ваа јилибкаага боостада!).

Схееко схееко камбаарсан # 6: Истицмаал фицил анегдота …

… ка дибна веидии акхристаиаасхаада су’аалаха ку саабсан ка хор интаадан бикин тало бикин мавдууцаага.

Фиик-санку вукуу ка имаан караа нолосхаада, схакадаада ама нолосха коф кале. Вака мухиим ах ваа инаад у истицмаасхо халка аад ка биловдо си аад акхристаха угу хорсееддо нукуркаага оо аад сиисо меелаха сакда ах ее лагу фахмо фарриинтаада.

Ка фогов кхииаанооиинка сида каибо схаракаада дхеер иио фаахфаахин аад у бадан оо аан лоо баахнаин – вакаад схееко у адеегсанеисаа инаад гудбисо фариин, ма кореисо схееко гаагаабан.

Тусаале (мовдууц ваа ‘сида царуурта лоога цуно кхудаарта’ лоогу талагалаи барта интернетка ее хооиада):

Марвалба начин прилагођавања у царууртаиду аи цунаан миро иио кудаар. (…)

Вакаа јиртаи хал мар халкаасоо габадхаиду дииддаи цуннадии оо дхан сабабтоо ах вакаи ахаид салиид ку салаисан. Вакаан рабаи инаан тимаха ка рито! (…)

Мииаад тан ла кулантаи?

Погледајте карту са картама које се односе на цунаан угкан-иаре?

Сидеен Убадкеена Цуннахаи Инаан Цунно Кхудрадо

Ксалкаига анига аиаа ка иимид нинкаига. Ваа куван сида аи ноо схакеинеисаи: (…)

Талооиин кораал ах оо ку хаббоон:

Самее кала-гуурка каибта лабаад ее боостадаада сида угу сахлан ее акхристаха, адоо истицмаалаиа хал су’аал ама лаба су’аалоод хаддии аад у арагто мухиим.

Вакаа мухиим ах у акхристуху ка јаваабо фал-целинтии угу хорреисаи ка хор интаадан сии вадин ка хадалкаага мовдууцаага ама талобикинтаада бикисо. Фаа’иидада? Вакаи ку туси доонаан киисе бадан оо ах вакаад у дииаарисаи ииага инаи акхрииаан оо фицил иеесхаан.

Фарсамаинта схеекада схеекаду вакаи ка схакеисаа хаддан аад ку дартид вицитаан кале оо лабаад дхаммаадка боостадаада, веидиисо акхристаиаасхаада инаи талобикин куугу дхејииаан иио инаад вадаагто схеекадоода, сидоо кате.

Еег барта ку кигта # 7 оо ку саабсан сида лоо истицмаало схеекооиинка акхристаиаасха ее кораалладаада.

Фарсамаинта схеекооиинка # 7. Ла вадааг схеекада акхристаха…

… оо ка јавааб су’аалаха боостадаада.

Исти цаадо и аад у веидиисатид акхристаиаасхаада инаи вадаагаан схеекооиинкоода дхамаадка боостада, ама фааллооиин ама емаил ахаан.

Ка диб, у истицмаал схеекадоода си аад угу биловдид кораал цусуб оо аад хубисо ин аад вак ка кабато дхаммаан кодоббада лоога баахан иахаи си лоога јаваабо акхристаха су’аасха ама лоо каллиио дхибаатадоода.

Вакаа песама сиииаи инаад хаисато рукхсад акхристаха Си ААД схеекада угула вадаагто бартаада, вакаад У истцимаалаин картаа јумлад – Иио цаддеин данеин Дхаб Ах оо Ку саабсан Ла мацаамилка акхристаиаасхаада – Си ААД Угу хогаамисо акхристаиаал Бадан кодобкаага, таас оо ај кујирто дхибаатооиин Дхаб Ах (Иио јаваабаха ииага) вакаи ла кулмаан маалин каста ама вакаи у баахан иихиин ин лала кабсадо.

Тусаале (мавдууца ваа ‘Адеегсига схабакадда си лоо барто’):

(…)

У име нашег дамбеисаиаи-а, нека буде наш Маттхев Смитх:

Ин алта инта аан диирада саараио схакадаида оо аанан ку дхек вареегин схабакада си аан у угаафто, Ваан ку фиицанахаи инаан таго… ама сидаас аиаан у малееиаи! Лаакиин рунтии ваа вак бадан, аад уга адаг ин фицил лагу самееио ииада оо аан ансхак ла марин. Макаи кула тахаи Ма инаан тијаабииаа фарсамада Помодоро ама восак средином ах?

Гацалиие Гацалиие (иио дхамаан ардаида оо акхринаиа баркадеида), вакаад хубаал ахаан картаа инаад тијаабисо фарсамада Помодоро си аад у маамусхо вактига цилми баариста ее Вебка, лаакиин аан у схеего тан:

Вакаад ка сии фиицнаан доонтаа хаддии аад истицмаасхо Помодоро оо аад ла вадаагто корсхе вакти фиицан ах.

Тусаале ахаан, вакаад ку сиин картаа дакиикадо 20 оо ка баксан 30 си аад у дараасатид кораалкаага таариикхда, ка дибна истицмаал саацадаха 10 ее соо хараи си аад у дариеесхо оо аад угу раакеисатид хадиаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааадааааааааааабада.

(…)

Талооиин кораал ах оо ку хаббоон:

Ка куло куласхада схеекооиинка акхристаха Иио су’аалаха ААД Угу истицмаасхо кораалладаада – акхристаиаасха баданаа вакаи гу веидиин доонаан су’аало Бадан Исла маркаана Си Фаркад Лех Ула вадааги караан ФАЛ бацање оо схаксииеед оо маскакда Ку Су дхаца, лаакиин кусууснов у балооггу уусан ахаин Мадал ваана инаад ку дхејисаа дхагеистаиаасхаада марка хоре баахи.

Сидаас дартеед нафтаада ис веидии: Схеекадан акхристаха схеекее мииаи хаббоон тахаи ин ла истицмаало боостада ку саабсан мавдууцан? Мииуу акхрииахаигу акрисанаиаа акхристаа оо ка бартаа?

Си кале хаддии лоо дхиго, ха илообин акхристаиаасха кале дадаалка лоогу јиро ин лагу дабооло баахииаха акхристаха хал.

Вааио-арагнимада Хоре-Дхаканка

Макаи иихиин китаа фарсамооиинка 7 ииада оо аан киимаха лагу дареи кисаабаадка коваад ее кофка ее авоодда схеекада?

Ваана сабабтаас сабабта аан у вареистаи Маттхев Гатес оф Кирасхада Профессионалс иио Силвиа Габбиати, каалиие цаафимаад иио кораа хоре оо лоогу талагалаи јоорнаалада Талиаанига, лабадаба таагеераиаасха веин ее схеекада схеекада.

Маттхев Гатес ее ЦонфессионсОфТхеПрофессионс.цом

Маттхев Гатес је рекао да није исправно:

маттевгатесВебсаидхаиду вакаи ахаид мид аад у гуулеисатаи сабабтоо ах схееко-кумо.

Хаддаи рун тахаи ама хаддии кале, коф кастаа вукуу јецел иахаи схееко вацан, лаакиин вукуу ка мухиимсан иахаи: дадку вакаи јецел иихиин схеекооиин аи ла кидхиидхи караан оо косли караан.

Дадку вакаи јецел иихиин инаи акхрииаан схеекооиинка халка аи дареемаиаан инаи вак ка акхрииаиаан нафтоода, макаа иеелаи вакаа лага иаабаа инаи соо мареен ама аи соо мареен каалад цаииман. Кабсо кирииркаас оо вакаад иеелан доонтаа акхристаха рунтии јецел вакиаабаха аад корто. Вака калииа ее аад у баахан тахаи ваа хал макаал оо уу коф ла кириири каро ваана мацкуул инаи диб у соо лаабан доонаан хаддии аад тахаи нооца схеекада схеекада. Велигаи вакаан ахаа нооца схееко-схеегасхада: марка аан схееко у схеего, вакаан јецлахаи ин дадку аи ла кириираан вака аан схеегаио. Хаддии кале, схеекаду ваа цаајис дхагаистаиаасха аан ла кириири карин.

Вакаи ла мид нокон лахаид коф ганацсаде ах оо ганацсаде ах оо ходан ах, каасоо ку дхасхаи коис таајир ах, рунтии велигиис ма уусан ла кулмин дхибаатооиинка адаг ее јабси ама лиита, исагоо иску данаиа инууд ноиохо. Коф мискиин ах рунти кама данееио халганка коф ходан ах оо ходан ах, гаар ахаан хаддии аи ку дхасхеен. Вакаан искусна дана у инае у схеего схеекооиинка сида мајаајиллада ах. Сабабта оо ах гуусха аи мајаајиил бадани у кабаан ваа инаи доортаан мовдууцио дхагаистаиаасхееду ла кириири караан. Лоуис ЦК, оо аан јецлахаи, аиаа си веин лоогу иакаанаа инуу сидан самееио: вукуу ку јираа бартамихиисии 40с, ваа ла фураи, царруурта 2, оо лех дхибаатооиин фара бадан оо маалинле ах иио даихаха , вукуу лееиахаи дхагаистаиаасха оо дхан косол маркаста. Ма дхахаио восак цусуб оо ка дуван. Вукуу У схеегаиаа дхагаистаиаасхииса Ку саабсан вааиа-арагнимадииса гаарка Ах, Кува Ла иакаан, кхибрадаха Ла мидка Ах Иио вакиаабаха сакда Ах ЕЕ дхагаистаиаасхиису Ка фекераан Ама ај мараиаан нолосхоода кааска Ах, дхаммаантоодна вакаи Си буукда Ула кириираан ВаКса УУ Ка хадлаио, таасина ВАА: хаб гуул лех ее схееко-схеегасхада .

Вебсаидхаиду вакаи ку саабсанаид ма аха оо калииа вааио-арагнимадаида гаарка ах, лаакиин дхегеисигеига дхагеисига дадка кале иио вака аи ку дхек мареен схакада, фиицнаанта ама кун, оо кораал ах. Доста мацмиилку иимаадо оо уу тилмаамаио $ 50 ама схакаале искуству-дуваха ах оо даиеи ин а гадаал у соо ридаан дхабарка ама мадакдоода вакаи ахаид сероња. Восак каста оо ахи дхици карто, коф кастаа вукуу лееиахаи схееко схеегаиса. Дареенкаига: хаддии аад велигаа схакаисаи маалин нолосхи ах, вакаад леедахаи схееко схеегаиса.

Вакаан ка фаа иидаистаи ујееддадан оо ваа сидан ввв.цонфессионсофтхепрофессионс.цом ку дхасхаи. Ксакиикдии анигу ма акаан вака коф валба мараио иио вака соо мараи, сидаа дартеед вакаан у фураи боггеига си аан угу огголаадо коф каста инуу дхејиио. Вакаан тикгелииаа "дегелкеига" богагга "дадка". Ксакиикдии Маахан анига схакадеида, Сида ан Ула вадааго куманаанка табаруцаиаасха Ах Вакаан ахаи Калииа Иску-дуваха какиијинаиа у макаалку Си фиицан У акхриио, кхаладаад хингаад Ах ан лахаин, Иио инуу хаисто савирро фиицан Оо Ла соцда. макаалка. Вакаан јадвалееиаа таариикхда даабацаадда вакаана лоо дираиаа мареегта аддуунка оо дхан. Анига оо ла вадаагаиа вебсаидхкаига дадка кале исла маркаана фураиа си кофкаста уу гацан уга геисан каро, вакаи ига цаавинеисаа инаан сии вадо даабициста макааллада маалин каста, иио сидоо кале [ку дхиирабабатабата макаинхалабататата] ига цаависа тараафикада вебсаидхкаига Дхаммаантиин ваа кириир вада-схакеин веин лех оо вадаагидда тараафикада.

Санадо бадан, вебсаидхку вукуу ка тегеи калииа хооиадаи иио габадхаида акхринаиса иллаа кун кун боокда маалинтии. Калииа вакаан ку фараксанахаи ин дадку аи хелаиаан макаалкеига оо аи ку раакеистаан макааллада аан халкаас ку соо бандхигаио. Вакаан рајеинаиаа инаи дадку вакбадан ка хелаан кодоббада вакаина ку каалмаинаиаан нолосхоода гаарка ах кааб уун.

Силвиа Габбиати, Каалииаха Цаафимаад иио кораага хоре

Саакиибкаи стари Силвиа Габбиати, каалииаха здравственим Иио барбаарииаха карунта адеегга вааиеелка ЕЕ Рим, Италија, вакаи Ку хесхиииеен вареиси ај Ка схеекеистаан на Фацебоок кхибрадахеедии курва ииада оо схееко кариир Ах аиадоо кораага варгеисиада макалига Ах страници Нидаамка Ксакамаинта Инта У дхакаиса 2008 Иио 2011:

Силвиа ГаббиатиЛуана: Вакаан огсоонахаи инаад истицмаасхо фарсамаинта схеекада корааладаада. Ваа макаи сабабта доорасхадан иио натиијооиинка аи кугу соо гаартаи?

Силвиа Габбиати: Фарсамаинта схееко-схеегасхада Аиаа ии огголаатаи ин ан ку абууро Дареен коог лех иио рафцаан кииро лех акхристаиаасха: аноо акхринаиа схееко вакаан ку гаран карнаа нафтеена кииамка аи соо бандхигто вакаанан ку хели карнаа арагтиио Цусуб. Акхристаха вукуу дареемаиаа инуу ку луг лееиахаи схееко ла аамини каро оо кхибрад ах Ксараасхиаду је имао врата за врата вокаи мухиим ах ка цииаараан хорумаринта дамиирка ааданаха. Вакаан румеисанахаи фарсамадаан, хаддии сифиицан Лоо кабтаи, инаи камбаарсан тахаи авоод више година, Гаар ахаан авооддееда Си ај У муујисо вајига ааданаха ЕЕ какиикада Иио кааладаха схеекада песама схарракаи оо Инта Бадан лу Жарко инаи тахаи асептическиј Иио схуцуур ахаан Ка магла акхристаха.

Луана: Ма хесхаи јавааб целин ванаагсан мид ка мид ах акхристаиаасхаада ама тифафтиркаага си аад у истицмаасхо фарсамада схеекада?

Силвиа Габбиати: Вакаан самееиаи, лаакиин мавдууциада гууд ахаан, гаар ахаан фарсамада схеекада.

Луана: Ваа макаи нооца јавааб целинта ее аад хесхаи?

Силвиа Габбиати: Вакаи јецел иихиин каабкаигии кораага иио гаар ахаан бани-аадамка лагу соо бандхигаи [схеекооиинка].

Луана: Ваа нооцее нооцее ах аиаад у истицмаасхаи схеекада?

Силвиа Габбиати: Марарка кааркоод вакаан ку схаркаи кааладаха кхаиаалига ах, проба даиаиа ин аи каабееиаан схеекада схеекада схеекада сида угу ванаагсан ее сууртогалка ах си лоо самееио хабка акоонсига [ее акхристаха] аад аад левоод аах левоод аад леад авоод у аад авоод леад марарка кале вакаан истицмаалаа кааладо аан ку ноолаан јираи кофкии угу хоррееиаи, лаакиин вакаан иеесхаи дабеецад исбеддел ах оо ииага ку јира [схеекада].

Луана: Ваа макаи талада угу мухиимсан ее аад сиин картад кораиаасха доонаиа ин а истицмаалаан фарсамада схеекада?

Силвиа Габбиати: Марка угу хореиса, схарак кааладаха дхабта ах ее кицин кара киисаха дадка. Кофна ма јецла инуу акхриио схееко цад оо аан цаадифад лахаин ама рабитаан кораал ах! Кадиб, си фаахфаахсан у схарак мацнаха гууд, гаар ахаан протагонист-ка, си кофка акхринаиа у бартаан аскаабтииса вукууна билааби доонаа инуу у тикгелиио саакииб, коф восак ка баран дхамаадка акхринта. Ваа мухиим инаад фииро гаар ах у иеелатид дхинаца схуцуурта.

Акхрисо ла соо јеедииаи: Ксисаабинта Маскакда ее Сеан д’Соуза

Маркии аан веидиистаи блогери талооиин схееко камбаарсан си аи угу јираан буугган, саакиибка блоггер аиаа ии схеегаи буугган каас оо гацан ка гаистаи инуу хагаајиио кораага иио седдакаад оо хееркииса ах си гуул лех.

Научите хоррееиа ее 34 ее Бааритаанка маскакда аиаа лага хели караа каабка билаасхка ах ее ПДФ халкан. Ваан акхрииаи ваана куу схееги караа – Каабка Д’Соуза ее лоо адеегсадо лукадда дхагаистаиаасха си аад у гудбисо фарриинтаада ама у бикисо (ама у схеегто схеекадаада) схакеисо.

Вакаа јира буугаг бадан, лаакиин ка бикитаанка аиаа ах ин аад у дховдахаи инаад акхристахаага у тимааддо, инта бадан кораалкаагу вукуу дхиси доонаа искуства кирнаан иио угу данбеин бадалаиа.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me