Изипхамбеко золими олувамиле кание нендлела иокузигвема кубхулоги лакхо

Изикондисо зохлело


Амапхутха веграма ангенза ибхулоги иакхо ибонакале ингензи лутхо футхи ингенасипхело. Номе куњало, акувона винке ама-Блоггер оиинхлоко иесиНгиси. Нгапхезу квалокхо, абанту бангабанту футхи бенза амапхутха.

Екинисвени, амапхутха ангатхолакала калула езинцвадини езининги забалоби басеНев Иорк Тимес Бестселлинг.

Акунакугвенива укутхи кузоба непхутха лапха нома лапхаиа. Умкондо вази кахле укутхи лифуна литхини игама елибхаливе. Нгесхва, локхо акухумусхи њало есикринини секхомпиутха. Нома нгесикхатхи сокухлелва, ингкондо исабона амагама његовагоба ифуна укувабона футхи кунгензека ингабамби ипхутха.

Нгенхланхла, кунезинто езитхиле онгазенза окузоквенза укунципхиса амапхутха.

Изипхамбеко зе-25 езијваиелекиле зохлело лолими

Кукхона амапхутха амавамиле олими олунгафунда ендабени иемизузу ембалва. Нома ибхукхимакхи лели кхаси бесе убуиела емува лапха лапхо кудингека.

Укуконда укутхи лези зипхутха езивамиле кузокусиза укуба узибоне калула футхи узилунгисе нгокубхала квакхо.

И-1. Бабо / бабо / бакхона

Лава магама аматхатху аиадидека, нгоба нгесиНгиси екхулуниваио зизвакала нгокуфанаио, нокхо зиненцазело ехлуке какхулу.

Зиии-контракција иазо футхи зиии:

Баиа ку-биоскоп.

Абхекисела кубуникази:

Балахлекелва ибхола.

Лапха либхекисела ендавени:

УЈилл ваиеми лапхо.

И-2. Вакхо / укхона

Њенге-трио абаииио, и-њихово и тамо, иакхо кание наве унгама-хомоними, окусхо укутхи азвакала окуфанаио кодва аненцазело ехлукиле. Ифому лакхо лииизинто "вена", окусу укутхи кубониса убуникази:

Улими лвакхо луиатхутхука.

Веба уфана набо: кунгукукхекека квакхо футхи:

Убхека кахле намхлање.

И-3. Апострофе

И-Апострофе ингение иезинто езихлукумезиве какхулу зохлело лолими, кодва кулула укутхола илунгело ума вази имитхетхо. Ама-апострофе аманинги авела езимвени езимбили: лапхо ебониса изинто езибонакалаио, налапхо ебониса изинхламву езингекхо.

Исибонело сезинто езибонакалаио:

Индлу каДореен инхле.

или

Аматхамбо ења аиесекхо.

Ама-Апострофе абониса укутхи амагама алахлекиле атхолакала ку- "унгумунту" футхи "ангобани" њенгенхла, футхи нгамазви афана нокутхи "муса" футхи "авуквази".

И-4. Куиинто / кунгцоно

Умехлуко пхакатхи кве "његово" футхи "кунгцоно" авуфани немитхетхо ие-апостропхе нгенхла, футхи кулула укувапхикиса. "Његово" ибониса изинто: "Иња иаиидлиле итхамбо лаио", куиилапхо "кунгцоно" исетсхензисве ендавени "ииле":

Утхола умоиа нгапхандле.

И-5. Кхона-ке / куналокхо

Кхона-ке куномсиндо офанаио футхи ухлукиле нгокубхала еиодва. Кхона-ке инезинцазело езининги, футхи ингабхекисела есикхатхини:

Емува нгалесо сикхатхи, изинто зазихлукилеКхона-ке, нгаиа еситоло

Нома умпхумела:

Ума уиа мање нгеке убуиеле нгесикхатхи сокудла.

Кунокуба исетсхензисве екукхатханисени:

Нгимуде кунаве.

И-6. Иикупхи / локхо

"Локхо" кусетсхензиселва укветхула улвази олудингекаио, куиилапхо "окусетсхензиселва нгемува комхлахландлела укветхула улвази олутхе кака олунгасала нгапхандле кокусхинтсха инцазело иомусхо. Исибонело "Абанту абајабулела изинцвади бафунда окунинги" кусикисела укутхи акувона винке умунту офунде окунинги – абанту абатханда изинцвади купхела.

Емсхвени,

Ипени лами, елилухлаза, нгумнгане вами отхембекиле.

– улвази олубалулекиле укутхи ипени нгумнгане отхембекиле Влолоби: икинисо локутхи лилухлаза кукхона имининингване еиенгезиве.

И-8. Мај / амандла

Квангатхи кунгасхо имвуме, куиилапхо кунгасе кубонисе укутхи кунгензека.

Сингаиа кума-филм

кусхо укутхи сивуниелве укуиа кума-мовие, нгенкатхи

Сингасе сиие кума-филм

кусхо укутхи укубукела ифилиму кунгензека.

И-9. Исихлоко / исимисо

Кулула укутхола инхлоко номгомо нгендлела енгафанеле нказонке. "Исимисо" сибизо, футхи нгумтхетхо обалулекиле нома умбоно. "Оиинхлоко" кунгаба игама нома исензо футхи унезинцазело езининги езахлукене.

Умунту оиинхлоко нгумунту огијима есиколени, канти "инзало иакхе еиинхлоко" ицхаза интсхисекело ебалулеке какхулу куие.

И-10. Нгапхезулу / окукхубекаио

"Окукуде" куцхаза ибанга лангемпела (кхумбула ликуидкетхе игама елитхи "куде"), канти "окукхубекаио" куцхаза ибанга елингабонакали нома елингокомфанекисо.

Нгакхо ума укхона емхланганвени, унгасе утхи "Нгапхамби кокухамба пхамбили, нгифуна укувумелана неминие имитхетхо", нгенкатхи ухамба, унгасе убузе

Куде кангаканани нгапхамби кокуиека окуланделаио?

И-11. Кунгензека / кунгаба накхо

Локху кулула: кухиња, нгоба "кунгензека" акукхона Исимисо есифанаио сисебенза ку- "куфанеле сибе" футхи "сииоба".

И-12. Зама футхи / зама

Ло мтхетхо убуие улула: "зама" њало улунгиле, канти "зама футхи" кухлале кунгалунгиле.

И-13. Нгубани / обани

Уквази укутхи узосебензиса нини "нгубани" нокутхи "убани" нгокуфанеле удинга олуние улвази лвеграма лобуцхвепхесхе. Нгамафупхи, усебензиса "нгубани" ум умунту обхекисела куие умусхо утерусхо, футхи "обани" лапхо беиизинто. Исихлоко сомусхо нгумунту нома у Овенза исензо, футхи у умунту нома у етола исензо нома еиензиве кубо.

Нгакхо-ке, "Нгингубани мина?" Кулунгиле, њенгокутхи "Нгибамба нобани ле нцвади?"

И-14. Мина ном

Кунгакхатхалисеки укусебензиса "мина" нома "Мина" емсхвени футхи кукхомеке есихлоквени ненто.

Сисебензиса "Ја" ума сииихлоко, футхи "мина" ума сииизинто. Исибонело, "УЈое нами саиа е-кино" кулунгиле, нгоба, ума уЈое есусва есикхвамени, сисхо укутхи "Нгаиа е-кино", кунокуба "нгиие е-кино".

Нгокуфанаио, "УСамантха утсхеле уЈое нами укуба сиие е-цинема" накхо кулунгиле, нгоба уСамантха мање усеиена умусхо, канти "ноЈое нами" сииинто. Ума уЈое есусве кусукела ку-екуатион футхи, умусхо узофунда

УСамантха вангитсхела укутхи нгиие е-кино.

И-15. Укузивоцавоца / Укузикхандла

Укузивоцавоца исензо (уквенза игама), нгенкатхи укујваиела куиисибизо (ин). Ение индлела иокукхумбула укутхи иимупхи лово мкхуба – игама – липхела "екхвени", елибизо футхи. Нгоквесибонело:

Ваиесебензела укукхубазека квакхе кве-иога.Умкхуба вакхе ве-иога вавухамба кахле.

И-16. Ехлукиле куне / ехлукиле

Окухлукиле кухлале кулунгиле, њенгоба игама елитхи "ехлукиле" лисетсхензиселва укувуса умехлуко пхакатхи квезинто езимбили. Нгакхо-ке, нгасо сонке исикхатхи удинга укусебензиса "кусука", нгендлела ефанаио "укухлуканиса кусука". Нгоквесибонело:

Умсебензи вами ку-Маци вавунгафани нендима иами еМингцелени.

И-17. Лежи / лажи

Укубека нокукамба аманга куваме укудидека, футхи удинга укуконда ухлело лолими нгемува квамагама амабили укувасебензиса нгендлела ефанеле. Исензо "сокубека" исензо есипхезулу. Локху кусхо укутхи куфанеле ихамбе нгендаба екондиле, футхи еиодва нома нгапхезулу изинто. Куло монго, "укубека" иисикхатхи самање, футхи "убеке" иисикхатхи еседлуле. Исибонело сингаба "Нгибека пханси пханси есихлалвени", лапхо у иинцвади.

"Укукамба аманга" куиисензо есингенасисиндо. Исикхатхи самање "сикамба аманга" футхи исикхатхи еседлуле "сибеке", иилокхо оквенза лези зензо езимбили зидидеке. Изензо езингахлосиве азидинги у, исибонело:

Нгилала пханси

, нома

Умфула упхакатхи кве-18. авенија не-20 улица

Куле мисхо, акукхо у еландела нгко исензо "аманга".

И-18. Алот / окунинги

"Много" акуиона игама лангемпела. Куналокхо "окунинги" њенгамазви амабили ахлукене ахлале елунгиле.

И-19. Кунгакхатхалисеки / ума

Кунгакхатхалисеки нокутхи акусхо иини у ефанаио, футхи исетсхензисве езимвени езахлукене. Кунгакхатхалисеки укутхи исетсхензисве ума укхулума нгесимо нгезиндлела езимбили нома нгапхезулу, канти ума кулунгиле ума куцхаза исимо есингенаио езиние изиндлела. Нгоквесибонело,

Ангази нома нгабе изодла намхлање

кулунгиле, њењало

Нгизохлала купхела нгемпеласонто ума кувула

И-20. Лахлека / Лилахлекиле

Укулахлекелва кусхо укунгаби насо нгенкатхи изинто езивулекиле зингахамбисани нгокукиниле. Између осталог:

Изингубо езифанелекиле зилахлекиле.

Исибонело есингенхла кумеле сисебензисе игама елитхи "окукекетхиле" нгоба изингубо азихамбисани наие нгокукиниле. Куфанеле ифунде: Изамбатхо зифанелекиле. Исибонело есингалунгиле сокулахлекелва:

Ваиефуна укукхулулека.

Исибонело есингенхла куфанеле сисебензисе игама елитхи "лахлека" нгоба уфуна укулахла исисиндо. Куфанеле сифунде: Уфуна укулахлекелва исисиндо.

И-21. Тхинта / Имипхумела

Нгисхо набалоби абанолвази балва налава магама амабили нокутхи базовасебензиса нини футхи купхи. Њенгомтхетхо веситхупха, кутхинта исензо кание номпхумела игама.

Укутхинта кусхо "укутхониа". Исибонело:

Имвула иатхинта индлела абадлали бебхола абаиензаио нгаио.

Умпхумела усхо "умпхумела". Исибонело:

Амамаки ампофу енза укутхи азихлонипхе.

И-22. Гцвалиса / Укунцома

Ла магама амабили азвакала нгокуфанаио, кодва анезинцазело езахлукене. Нома куњало, кунгаба нзима укукхумбула укутхи иикупхи.

Укунцома (нге) "ја") кусхо укуфаказа. Исибонело:

Ванцома изинвеле закхе.

Укугцвалиса (нге) "е" езимбили) кусхо укухамба ндавоние. Исибонело:

Изицатхуло зигцвалиса ијази лакхе.

И-23. И-Цоммас Нгемува квезингцапхуно зангапхамбили

Уквази укутхи унгасебензиса нини футхи купхи укусебензиса амакхомитха кунгабхекиса исази секхоно лолими олухле какхулу. Индаво еиодва укутхи ама-цоммас ајваиелекиле аиитхолакали нгемува квемисхвана ие -попоситион. И препозиција ибониса нгокувамиле исикхатхи нома индаво.

И-предлог ихланганиса амагама афана:

 • Ат
 • Нини
 • Нгемва
 • Кусукела

Лези зимбалва езимбалва, кодва утхола умбоно. Мање, и-приједлог ибинзана ииинкулумо ен-приједлог егукула у. Нгакхо:

 • Епаки (ипаки иинто)
 • Лапхо нгидла исидло сакусихлва (исидло сииинто)
 • Нгемува кокусхииа (укусхииа куиинто)
 • Њенгоба нгидинга укухлолва квегази (укухлолва квегази иинто)

Нгокујваиелекиле удинга укухлазииа нгемува квемисхвана укузе убе нелухлело олуфанеле.

 • Епакини, нгахамба нгесикебхе.
 • Лапхо нгидла исидло сакусихлва, нгазизва нгигцвеле изинсуку езимбили.
 • Нгемва кокухамба, нгахлала пханси есихлалвени нгакхала.
 • Њенгоба нгидинга укухлолва квегази, нгизокузила намхлање кусихлва.

И-грашка елула. Ибинзана лесандулела = икхамера.

И-24. Изигатсхана Зезезисо кание Немигомо Иокукалиса

Њенгоба ама-цоммас адидека кубанту абанинги, укузама укугвема укувасебензиса кунгабангела амапхутха окубхала ангакондакали.

Исикесхана сомусхо умусхо онгакеди нгокупхелеле. Нгокувамиле, куиоба умпхумела вокусебензиса ибинзана ле-предпозициона бесе убека исикхатхи екугцинени квалеио нкулумо.

 • Паки.
 • Лапхо нгидла исидло сакусихлва.
 • Нгемва кокухамба.
 • Њенгоба нгидинга укухлолва квегази.

Цабанга јој укутхи отхиле укхулума наве. Ума умнгане вакхо омкхулу какхулу ехамба куве футхи ватхи, "Пхакини …", унгалиндела укутхи акеделе исигвебо. Квензекани епакини? Екинисвени, умунту окхулума наве емисхо захваћају цисхе узокусхаиела. Укубхала емисхо енгапхелеле куиоквенза умфунди вакхо ахлазиие, футхи.

Изигамеко езисебензаио зензека ума усебензиса амакхомитхи аманинги какхулу. Наси исибонело есисодва:

Епаки, нгиндизела икхаиитхи, кватхи лапхо нгидла исидло сакусихлва, нгазизва нгигцвеле изинсуку езимбили, нгоба нгемува кокухамба, нгахлала пханси нгакхала, кодва њенагоба нгидинга укухлолва клобгагахусга.

Ххеии! Ума уке вакхулума нентомбазане еиеве есхуминиум намбили ејабуле, локху кукубука квамагама окунгапхели кунгабонакала кујваиелекиле. Куфана нокукхулума нгокусхесха окукхулу нгапхандле кокупхефумула. Унгабхали ама-рун-онс. Ума усебензиса амахлаиа ангапхезу квекхулу, иисикхатхи сокупхула леио мисхо.

И-25. Укусебензиса каби каби

Укусебензиса каби укусетсхензисва квесиние исипхутха есивамиле. Локху кунгукутхи уномунту оиедва футхи узама укузвакала сенгатхи кунабанту абанинги нома нгокупхамбене налокхо.

Ибибонело сокусебензиса каби изибизо:

Умунту куфанеле ахлале ебхека емува ума епхума есикуквини.

Кусукела умусхо укала нго “умунту” окхомбиса умунту онгасхадиле. Нгакхо-ке, куфанеле кубе нгуиена. Нгисола отхисха абангамаНгиси абазаме укуситсхела укутхи сисебензисе изабизвана езингатхатхи хланготхи нгокобулили нгала мапхутха.

Умухо куфанеле уфунде: Умунту куфанеле ахлале ебука емува нгемува квесикуку (унгасебензиса футхи "вакхе").

Ума ухлела укубхала њало, удинга укукасха умхлели омухле нома укутсхала исикхатхи еситхиле исонто нгалиние укузе уфунде укусетсхензисва кахле кохлело лолими. Нома нгабе абафунди бакхо абавубони умехлуко (кепха нгитхембе укутхи абание базоквенза), изињини зокусесха зингајезиса исиза сакхо ума унамапхутха аманинги нгоба окукукетхве нгеке кубе сезингени елипхакеме.

Унгаквази укуфунда исакхиво кумасаиитхи афана наво И-Монстер иеГраам кание не-Университи оф Висцонсин’с Исикхунго сокуБхала.

Индлела Иокубамба Амапхутха ВамаГрама Вакхо

И-1. Икоко Лесибили Ламахло

Ение иезиндлела езингцоно зокугвема амапхутха окугама, тоталхамбене каби, тоталхавула нокунгахле квензеки кубхулоги иакхо кунгукутхи умунту весибили афунде конке окутхумелаио. Њенгоба кукхулуниве екукалени квалеси сихлоко, абанту бабона амагама нгендлела убуцхопхо обуфуна укуба баиизвисе нгаио.

Уиази кахле укутхи уфуна укусхо ини футхи ингкондо иакхо ииифунда нгалеио ндлела нома нгабе аиибхалванга нгалеио ндлела. Кодва-ке, умунту весибили убхека ло мсебензи нгомбоно омусха футхи узобона изинто онгазензанга нгенкатхи убхала футхи ухлела.

Ума унгасаквази укукхокхела исихлели се-блог иакхо, тхенгиса нение и-блоггер бе нифунда окутхуниелве комуние номуние нгамапхутха.

И-2. Фунда нгапхандле

Ение иезинто езинхле какхулу онгаиенза локхо кузокусиза укутхи убамбе амапхутха укуфунда умсебензи вакхо нгокузвакалаио његокухлела кокугцина. Тхатха исикхатхи сакхо. Фунда умусхо нгамуние бе убона укутхи "узвакала кањани". Ингабе кукхона окузвакалаио?

Укуфунда нгокузвакалаио кузокувумела укутхи убамбе изинто онгасе унгабамбе нгазо нгесикхатхи сокуфунда нгокутхула. Куиоба лула укутхола нанома имипхи имисхвана ангафанелеки нома ангажирати ингаби ненгкондо кумфунди.

Исифисо сакхо се-блог иакхо сихлоко сенза укутхи укубхала квакхо кувелеле футхи куиатхандека кубафунди бакхо. Кодва-ке, кунакекелва имининингване кание нокузибопхезела кокубека улвази олунгцоно какхулу олвензекаио сикхуле ибхулоги иакхо иланделе футхи угцине абанту бебуиа укузе бафунде кабанзи.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map