Нооц А фудуд оо о аа цаавинаиа инаад ку кораан боодхка веин ее блог пост

Сида лао со кигтаи ВордПресс, Понедељак 14. марта 2014, вакаа јираи гообо 76,774,818 ВордПресс оо аддуунка ах. Више детаља, блогови кува, бесплатни блоги дегааннада кала дуван ама кал лоо хело сида Блоггер.цом. Вакаа ка сии мухиимсан сида блогску у јиро, интее ин леег аиеи дадку акхрииаан буугаагта.


Варбикинтан исла, ВордПресс аиаа схеегаи у:

"Ин ка бадан 409 милиан оо коф фиири ин ка бадан Ксогта билиан ее 13.1 бил каста.

статс вордпрессОво је ВордПресс.цом

Ииада оо нооциада нооцан оо кале ах, ваа инаи фудуддахаи инаи акрисо акхристаиаасха блоггаага, сак?

Си кастаба ха нокотее, вакаа јира дховр вакиаабоод оо аад у баахан тахаи инаад самеисо си аад у сои јиидато акхристаиаасхаас оо мид ка мид ах вакиаабахаас аиаа ах инаад си јоогто ах у бикисо вакиаабаха таад каад кооб. Ако желите да се пријавите у карто макаал цусуб маалин каста бартаада интернетка, маркаа вакаи у бадан тахаи инаи соо боокдаан бартаада маалин каста.

Ваа каалад кабасхо-22

Дхибаатаду вакаи ка имаанеисаа милкиилаиаасха вебсаидхада масхкуулка ах, куваас оо баданаа соцодсиииа восак ка бадан хал бог, искудаиаиа инаи ганацси сии вадаан оо лага иаабо инаи китаа ка схакееиаан схакоканакаканака Сханахиана Схана Вактигаас кама бако вакти бадан оо лагу коро корааллада мареегаха. Ваа каалад кабасхо-22.

Кораалло бадан оо блог ах = акхристаиаал бадан
Акхристаиаал бадан = вакхти иар
Вакти ка иар = макаал иар оо блог ах

Блоггинг аиаа нокдаи иио сидоо кале ваа инуу блогери

комбијуутарка гацанта оо гаадха гудаха / дибаддаФотографски кредит: ~ Афродити

Блоггинг-гу маркии угу хорреисаи вукуу цаан ку ахаа ’90с. Ардаида, хооиооиинка иио цаадо-маалмеедку вакаи билаабеен инаи кораало гелииаан ваккаста оо аи ка билаабаан искудаиада цунтада сида буугга иллаа сида лоо куудиио коискаага восак ка хоосееиа 50 УСД тоддобаадки. Сида вакиаабо бадан оо ку киран интернетка, хаддии а фикрад фиицан тахаи, вакаи кортаа оо а фидаа оо моодеисаа вакиаабо цусуб оо киисо бадан. Лабаатанкии сано ее ла соо дхаафаи, балоог гараинта аиаа вакиар иска бедделаи.

Маанта, блогање вакаа лоо аркаа инаи тахаи даруури ганацсииада интоода бадан иио хабка лагу гаари каро акхристаиаасха иио мацаамиисха. Ииада оо тартан аад у бадан иио блогови бадан оо халкаас ка баксан, вакаа ка мухиимсан инта бадан блоггерс лееиихиин ницхе гаар ах иио цод коогган. Коф кастаа вукуу кори караа макаал вукууна ку дхејин караа блог, лаакиин боостада аиаа ла акхрин караа, вактигееда иио цаавинаад лех акхристаиаасха? Мииуу ка сии гудби караа меелаха кале ее макаарка?

Блогери су се пријавили ииагоо бикинаиа нукур ванаагсан, садржај аан лага хелин меело кале оо си дегдег ах оо јоогто ах у сиииа. Тани вакаи у егтахаи хавл ла иааб лех, лаакиин хаисасхада схаан си аад угу корто аиаа каа цаавин карта. Фоомка хоос коуран ваа средином ах инаад нукул ка дхиги карто оо аад хораи у соо гасхеи дасхбоардкаага ВордПресс оо аад у соо кори карта. Си кастаба ха ахаатее, вакаан сидоо кале бурбурин доонаа валко каста си аан куу цаавино инаадан си дхакхсо ах у корин, лаакиин кор си восак ку оол ах си акхристаиаасхаада аисан у јецлаин калииа макаасхаада аакиин лааки.

Сида лага соо кигтаи Кафекер суук-геинта ИК Блог, Ганацсииада балооггу ку дхек арки каро ‘126% јиилка хогаамииаха ах оо ка бадан ганацсииада аан арки карин. Ку дар интаас кисаабта таас Садржај Плус лагаран за тао оо муујинеиса у 60% дадку а дареемаан калсоони бадан кагга ганацсига ка диб маркии аи акхрииаан вакиаабо у гаар ах боггаас ‘ганацсига’ рунтиина ма лихид вак бада ааии ваи ваад бада рабто инаад мехераддаада ка хесхо илаха кхадка тооска ах.

Блог Кораалка Мавдууца

 • Мадака веин
  • Ка такјигнаан такадар
  • СЕО ванаагсан
  • Ереиада ваккабадка
 • Хордхац
  • Акхри акхристаха лех фур фуран
  • Соо кооб сабабта аад у дабоолеисид мовдууцан оо у гудби мовдууца акхристаха
  • Схеег вака аад ка хадли доонтид кормадан
 • Каибта Лабаад ее Боостадаада
  • Статистика
  • Вака аи дадка кале самееиеен
 • Каибта Саддекаад ее Боостадаада
  • Калабиада иио фарсамооиинка си аи у цаавииаан акхристаха (овај сида предложак, инфографика, ивм)
  • Тани ваа инаи ка бакаан викии ка баксан иио викии ка баксан викии коф кале ка бака
 • Гунаанад
  • Ка акхри акхристаха фекер кама дамбаис ах
  • Вицитаанка сууртагалка ах ее фицилка (ЦТА)
  • Калабка мацкуулка ах ее лоогу талагалаи макаалкан соо соцда

Шаблон Јебинта Каибаха

Мадака веин

цусбоонаисиинта блоггаФотограф: Ранди Стеварт

Цинваанкаага ваа мид ка мид ах кеибаха угу мухиимсан ее боостадаада блог. Хаддии аад у баахато инаад вакти дхеераад ах ку каадатид вакиаабо, абууриста цинваан гаар ах ваа меел фиицан оо вакхтигаас ла каато. Си кастаба ха нокотее, китаа марка аи тимааддо цинваанно ваавеин, вакаа јира талооиин каар каа цаавин кара инаад ла тимаадид мид индхо-кабасхо ах оо аан си буукда диб-у-фурин гаваарида.

Јерри Лов аиаа ку кораи мавдууциада цинвааннада кале ее А-Боод-бикииеиаасха аиаа абуураи. Вукуу бикииаа тусаалооиин 35 ах оо цинваанно аад у фиицан ах куваас оо ку дхаца дареенка акхристаха. Ераиада кааркоод ее кугу дхаадхицин кара акхристаха инуу боокдо бартаада оо уу акхриио макаалкаага вакаа ка мид ах:

 • Ксиддооиинка саре ее 10 (ама истицмаал ламбар кале) иллаа ______________ (бууки мавдууцаага мавдууцаага)
 • Корсхаха фудуд ее ______________ (бууки мавдууцаага мавдууцаага)
 • Калад ха Самеин ______________ (ку бууки маран мавдууцаага)
 • Ка гудуб ______________ (бууки мавдууцаага мавдууцаага)
 • Сидее лоо хелаа кадар дхеераад ах ______________ (бууки мавдууцаага мавдууцаага)

Вакаад хелаисаа фикрадда. Вакаад доонеисаа инаад ку канцисо акхристаха. Вакаад хаисатаа иллаа саддек илбирикси си аад ухесхо дареенкииса ииада оо малааииин кале оо блог ах аи меесха ка бакаиаан. Цинваанкаагу је хтео да уђеш у тиринаиаа.

Хордхацаада

Хордхаца аиаа ах фурсадаада инаад акхриска ку соо јииддо боостада. Ка билов крзно. Тани ваа вака "ку кираиа" акхристахаага доонаиа инуу акхриио макаалка интееда кале. Вакаад доонеисаа исага инуу дареемо инуусан ка фогаанеинин вака аад кореисо макаа иеелаи вакаа јира вак интаас ка бадан оо калииа гееска.

Вакаа јираи буугааг ку коран кариикда фуритаанка. Хаддии аад барато вака ка баксан, ваад арки доонтаа вака аан ула јеедо. Буугаг, макаалло, гого ‘варгеисио… дхаммаантоод вакаи лееиихиин фуритаанно фуран. Вакаа јира каабаб бадан оо аад ула кабсан карто киисаха акхристаха.

 • Кодоббо киисо лех
 • Тиракооб биловга ах (ваа сида аан у фураи кодобкан гаарка ах)
 • Ксакиикда ах у акхристуху уусан огеин
 • кафтанка
 • Су’аал ах у акхристаха уу ку фекераио ама восак су’аалааио

Марка угу хореиса, вакаа лага иаабаа ин аи цакабад ку нокото инаад соо каадато восак карииф ах оо восак акхрииа, лаакиин баданаа аад ку табабарто вака фудудаанаиаиаадад к корто кариик фуран оо дхалаалаиа.

Хордхацду ваа инаи сидоо кале акхристаха у огеисиисаа вака аад ка хадли доонтид кормадан. Ксусууснов инаад рабто инаад ку сасабто ииада си аи у акрисо инта ка хартаи, маркаа сии куус. Тусаале ахаан: Макаалкан, вакаад ку баран доонтаа сида лоо коро боостада барта интернетка кааб цаано фудуд оо каа бадбаадин доонта вакти иио дадаал.

Кеибта 2 ее Боостадаада

тиракообкаФото: Кентеегардин

Хадда вакаа ла јоогаа вактигии ла гели лахаа цилми бааристаас ама акоон гаар ах оо аад акхриска ка сиин картаан. Хаддии аад кореисо сида лоо доорто наадига голф-ка сакда ах аад лиис голфер ку леедахаи лиистада саакиибкаага, вакаад ка хели картаа талооиин дховр ах исага оо ку дар куваас кеибтан.

Хаддии аадан лахаин акоон гаар ах, лаакиин аад си фудуд у огаатид мовдууца сифиицан, вакаад соо саари картаа коогаа тиракообио иио какиикооиин ах ка дибна фаланкаин ку самее. Ма јиро коф дунида ка соцда оо арримаха у фиирииа сида аад у нпр тахаи. Кофна кума соо арагин кхибрадахаага ама "куулама хадло" кааб ла мид ах кан адига оо кале ах. Тан аиаа у ифтиимин доонта кораалкаага. Ха Ка бакин инаад схакси ахаан У акрисато акхристаиаасхаада оо ААД-ла вадаагто мацлуумаадка вактигаас УУ аабихии Иску даиаи инуу хагаајиио јикада оо Ку дхавеид инуу ку каркиио гурига макаа иеелаи вукуу илааваи инуу дамииаа гааска гааска. Акхристаиаасха, гаар ахаан акхристаиаасха барта интернетка, вакаи јецел иихиин таабасхада схакхси ахаанеед. Ваа вака ка дхигаиа блоггинг инаи си киисо лех ноо соо јиитаан. Ваа дариико лагуула кириири каро хеер кале оо лала гааро дадка адуунка оо дхан.

Кеибта 3 ее Боостадаада

Кеибтаан, ваа инаад у бандхигта акристаха ааладо гаар ах ама мацлуумаад. Вакаи у фудудаан лахеид сида муунад ка дибна схарак ка бикинаиса сида лоо адеегсадо схаканкаас сида аан ку самееиаи макаалкаан. Вакаи калоо нокон карта:

 • Фиидииовга ла дхиго
 • Бааскиил
 • гоолдхалинта
 • Фотографије
 • Схакан
 • Тилмаамаха коран

Сидоо кале, каста оо аан угу иеедхо ‘Каибта 3’, хаддии аад у баахан тахаи меел дхеери ах, вакаад какиикдии каиб уга нокон картаа каибо кала дуван ама хоосаадио кала дуван. Ако желите да пронадите тахаи у кораалладаада ла коро оо аад рабто инаад вакти бадбаадисо, вакаад сидоо кале доонеисаа инаад цинваан ка дхигто геби ахаанба. Хубсо инаад дабооасхаи кагал каста. Самее раадис Гоогле ах оо дег дег ах си аад у арагто хаддии боггаг кале аи соо бандхигаиаан исла мовдууца оо огаадаан вакаад бикин карто таас оо ка бадан вака аи бикииаан.

Ваша Гунаанада

дахаб гараацФотограф: Крис Олин

Гунаанадку ваа фурсадда угу дамбеиса ее аад у баахан тахаи инаад ла хадасхо акхристахаага. Вакаад рабтаа викии аад схеегтаи инаад ку дхејисо. Ганацсииада кааркоод вакаи у истицмаалаан аагтан сидии вацитаан фицил (ЦТА). Тусаале ахаан, вакаа лага иаабаа инаи схеегаан хаддии акхристаха уу у баахан иахаи цаавинаад дхеери ах оо ку саабсан калабка јикада инуу јиро вадатасхи билаасх ах ла лали каро адигоо гујинаиа батоонка мидиг. У каста оо аи тани вактар ​​иеелан карто, акхристаиаасху ваа цакли бадан иихиин. Ваи огиихиин инаад угу иеедхаисо фицил оо искусее даиеисо инаад восак ка иибисо.

Маскакдаа ку хаиа, ха ка цабсан инаад марарка каар дулуцда мавдууца оо аад ку дхииригелисо акхристаха инуу хораи угу соцдо корсхахоода цусбоонаисиинта (ама восак каста оо мавдууца аад ку кореисо). Вакаан хораи у лахаа акхристаиаал фарри ии соо дирто оо аан уга махадцелиио сида аан је имао иио јеер искуства даио инаан ииага восак ка иибиио ама аан восак ку риико Хунгуригоода. Тани вакаи дхиси картаа калсоонида вакти ка диб акхристаиаасха. Хаа, ЦТА марарка кааркоод ваа мид восак ку оол ах. Таладаиду ваа инаан кала дуванаадо. Адеегсо ЦТА марарка каар иио вакхтииада кале уун ку дууб кодобка уна оголов акхристаха инуу го’аансадо инуу доонаио инуу фицил каадо. Бадханка мидигта аиаа вали јираиа. Ксакиикдии ма нокон доонтид инаад искаа у хорумарисид.

Блог Кииаамо лаакиин ма југлееио

Вактигу ваа кодобка милкиилаха ганацсига / блоггер каста оо халкаа ка јира. Ин каста оо наксхада кор ку кусан аи каа цаавин карто инаад корсхеисо корааладаада оо аи кугу илаалисо адоо хубинаиа инаад дабоосхо дхаммаан кодоббада мухиимка ах, ма аха инаи ку беддесхо нукул адаг боггаага.

Гоогле вукуу раад ку лееиахаи таиада марка уу сито боггагаага, сидаас дартеед каиеисиинта мацлуумаадка адигоон ку таагеерин какиикооиинка ама фаахфаахинта гаарка ах вакаи калииа дхаавици доонаан блогкаага мудада. Блог дегдег ах, блог паметни, таиада блог.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map