Тиста ‘туза дик ир-Ритратт? Фехим Узу Густа у Лиема ритратти јистгħу у ма јистгħук јинтузав б’мод легали фук ил-Блог Тиегħек

Сконд л-МДГ Адвертисинг, 37% на “Фацебоок-утентен” на “Фацебоок-у” је акционар-а-бис-сħиħ ма-а, објављен је у целости; у 67% високог броја корисника који се крећу од најновијег договора, а не само да бисте се променили, већ је потребно да прођете следеће године. Ако желите да будете сигурни да је Пинтерест наишао на пополари своје хиџре, нећете моћи да се истакнете. Прво вјероватно је да је хијалет ли стампа хија "мин јисва 1000 клием". Дан хува минну гħак ил-бнедмин хума ммеккија визвалмент.


Л-импортанза тал-иммагниЛ-импорттанза тал-иммагни – 67% корисника који су се провели на лицу места, а нису успели да дођу до продота. Инфографику сħиħ хавн.

Геалиек Ганндек Инклуди Ритратти фук ил-Блог Тиегħек

Сконд л-еМаркетер’с Марцх, КСНУМк рицерка двар ит-типи та ‘цонтенут стаззјонати фук Фацебоок, ритратти јиффурмав мадвар 2014% тал-цонтенут стаззјонати ин максума фук пагни Фацебоок. Давк има исти ритам и користи се за интезирање 75% најмање Фацебоок-а.

Ако желите да се пријавите да бисте се обратили на овај блог, можете се пријавити на блог-сајт, и да можете да га објавите на Фацебоок-у, Твиттер-у и Пинтерест-у. Свиђа ми се т-тест фуцк ис-сит тиегħек.

Фехим тад-Дриттијиет та ‘л-Автур у Узу Фисс

Ауторска права су заштићена ауторским правима. Сигуран, тиста ‘тиррегистра л-оггетт мал-Уффиццју тад-Дриттијиет тал-Автур тал-Истати Унити је заштићен да би се доделио у најбољем случају, али да би могао да се напусти,.

Дан јинклуди је најновије ограничење:

 • Ксогħол миктуб
 • ПИЦС
 • Ксогħол артистику
 • филмова
 • музика

Фејн Кси Сидиен тал-Вебсите Јитилфу Гевва

Кси ниес ма јфиссирк ли јиксру д-дриттијиет тал-автур. Појашњење јифхмук киф јаħдем, јиккредитав севва, јиксбу пермесс у к’инхума у ​​ма јистгħук јинтузав. Хемм уколл ħафна зони гризи сконт ир-реголи.

Фејн ки сидиен тал-вебсајтс иколлхом проблеми бил-проблеми, хума умножавање ифиттку тфитткија биек јгħиду "ритратти та ‘клиеб ħелу" у јиккопјав л-еввел ритратт ли јарав ли јħоббу. Маданколлу, ир-ритратт јиста ‘јкун виеħед ли л-фотографу ма јиктиекк јаксам фук квалункве вебсајтс оħра. Идем на дриттијиет тал-автур тиегħу гħадхом кемм инкисру.

моргуефилеФејн иссиб ритратти ли хума тајба биек тузах

Фортунатамент, хемм фотографију јриду јагħтук ритратти ли тиста ‘туза фук ис-сит тиегħек (јекк виеħед јассуми ли инти тиккредитахом б’мод киерак). Хемм пјуттост фтит сити фејн тиста ‘ссиб зоре ир-ритратти ли хума либери ли јузав сакемм инт тиккредитахом. Давн је сити јинклуду:

 • МоргуеФиле
 • ЦомпФигхт
 • ПхотоПин
 • Стампи та ‘Домињу Пубблику (бħал ħафна фл-аркивји тал-Гверн та’ л-Истати Унити, имма дејјем иццеккја доппја ли тиста ‘туза)
 • Снимке екрана за повезивање претраживача

Хемм је објавио фотографију јаксму р-ритратти тагħхом фук ис сити тал-истокк. Давн хума ритратти фејн тиста ‘тиктри д-дритт ли туза р-ритратт гħал скоп ин лоцалит стаббилити.

Переземпју, тиста ‘тктри д-дриттијиет гħалл-узу тар-ритратти фук ил-вебсајт тиегħек бисс. Јекк ридт типпубблика ктиеб у туза л-истесс ритратт, иколлок тмур лура у тиктри дриттијиет аддиззјонали.

Ир-ритратти та ‘л-истокк гħандхом тенденза ли јкуну та’ квалита гħоља ħафна Хавн хума ки сити ли јоффру ритратти тал-истокк гħалл-бејгħ:

 • иСтоцкпхото
 • Дреамстиме
 • 123 РФ

Само један идеалан уметник, Јерри Лов фук Сорси 20 + Бесплатна слика вашег блога.

Иккунтаттја лит-Фотографу Оригинали

Јекк ма тистак иссиб л-иммагни ли трид ф’ки виеħед мис-сити та ‘хавн фук, гħалиек хија специфика ħафна, трид тиккунтаттја лис-сид тар-ритратт у тиксеб пермесс биек туза р-ритратт фис-сит тиегħек. Кси фотографију можете пронаћи на овој страници. Кси вħуд јгħиду ле.

Јекк ил-фотографу јгħид ли тиста ‘туза р-ритратт, ħлиеф л-маил ф’пост суре ф’каз ли катт хемм мистоксија двар јекк тħаллевк тузах.

Кс’инху Узу Густ?

Л-Узу јауст јака ‘таħт л-Атт двар ид-Дриттијиет та’ л-Автур (Титулу 17 тал-Кодици та ‘л-Истати Унити) у тесту лакмус та’ ерба ‘фаттури биек јиддетермина јекк хувиек лиуст ли јуза порзјон ‘когħол коперт мид-дритт. Базикамент, јекк ик-когħол иколлу фамиљарита у л-персуна кед тузах ф’кунтест сторику, аллура л-узу та ‘парти миннха јиста’ јкун киерак. Маданколлу, хува деликата у тиста ‘ткун збаљат двар јекк л-узу хук густ јев ле у јагħлку проблеми легали.

Сконд л-Уффиццју тад-Дриттијиет та ‘л-Автур, л-ерба’ фаттури хумари:

 1. Л-ископ у л-караттру тал-узу, инклуз јекк дан л-узу хувиек та ‘натура куммерцјали јев хува гħал скопијиет едукаттиви мингħајр скоп та’ клигħ
 2. ху н-натура так-когħол бид-дриттијиет тал-автур
 3. аммонт у состанзјалита тал-парти узата јел-ригвард так-когħол коперт мид-дриттијиет тал-автур бħала ħага сħиħа
 4. л-еффетт та ‘л-узу фук ис-сук потензјали гħал, јев ил-валур та’, ик-когħол бид-дриттијиет та ‘л-автур

Л-узу ħуст ганнданд тенденза ли јидħол актар ​​ма ‘тест бил-миктуб. Пер еземпју, јекк риеду никквота минн дан л-артиколу, тиста ‘тинклуди квота касира у ккредитатха. Хавн ху еземпју:

Фл-артиколу ВХСР интитолат "Тиста ‘туза дик ир-Ритратт? Фехим Узу Густа у Лиема Ритратти Јиста ‘у Ма јистгħук Јинтузав Легалмент фук ил-Блог Тиегħек "од Лори Соард, хијагери пари," Јекк ил-фотографу јгħид ли тиста ‘туза р-ритратт, ħлиеф л-маил ф’пост суре ф’каз ли катт хемм мистоксија двар јекк контк пермесс ли тузах. "

Дин хија квотаззјони касира, хија гиет иккредитата фис-сорс оригинали у ттејјеб л-артиклу тиегħек. Иктар пробаббли, маадд ма јилмента двар дак ил-бит згħир та ‘оггетт икбар ли кед јинтуза сакемм икун иккредитат б’дан јев мод симили.

Маданколлу, мета јкун хемм мистоксија двар ид-дриттијиет тал-автур у јекк л-узу ху фл-аħјар интересс тал-креатур оригинали јев тал-пубблику, л-искала тидхер ли тиббиланцја фтит иктар лејн л-интересс тал-публику.

Мета нигу гħалл-иммагини, вјероватноћа хува л-аħјар ли тваħħал ма ‘ритратти мингħајр домињу у та’ домињу пубблику Инт верамент ма тистак туза порзјон згħир та ‘ритратт у хува диффицли ли ткун таф к’киен се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун се јкун у ‘гħандек. Мхувиек та ‘мин јиррискја баттаља легали твила мета јкун хемм ħафна ритратти диспониббли ли јистгħу јинтузав мингħајр тħассиб.

Сконд ил-Фотографију Професионално у Америци, ауторска права су заштићена. Барра минн хекк, ис-сит јиддикјара, “Ксур тад-дриттијиет тал-автур – ир-рипродуззјони та ‘ритратти мингħајр пермесс – тиста’ тирризулта ф’пиени цивили у криминали.”

Реголи Јистгħу Јибдлу

Тиста ‘тагħмел дак коллу тајјеб у туза сити бисс та’ дик ил-лист Цреативе Цоммонс ритам, јаттрибвикку бħала д-детентур тад-дриттијиет тал-автур у корта јиксбу нота минн фотографу дарба ли кед туза р-ритратт тагħхом мессħ.

Дак ли јиста ‘јигри хува ли л-фотографу јиста’ инизјалмент јоффри р-ритратт б’аттрибуззјони семплици изда актар ​​тард тард јибдел ир-реголи у јиррикједи ħлас гħалл-узу тар-ритратт.

Л-еввел, хува импортанти ли ззомм нотифи двар фејн инт иниззилт ир-ритратт у к’инхи д-дикјараззјони двар ид-дриттијиет.

Ит-тиени, јекк ил-фотографу јитлобха, иммедјатамент тнеħħи р-ритратт. Пошаљите е-маил адресе лура тагħха у случају да не промените податке о подацима о подацима Кс-а и да преузмете киф иддикјарат, не морате р-ритратт.

Кун едукат. Могуће је да су се додали серак-и-ритратт тиегħу фл-еввел пост јев ли семплицемент лиаллиет ли хија оффриетха гħалл-аттрибуззјони. Фотографу се видјело јиста ‘јиеħу елуф та’ стампи фис-сена у хува дифилис ли тлаħħак магħхом коллха.

Јекк иссегви зоре ир-реголи семплици, гаандек иссиб ħафна ритратти та ‘квалита гħоља гħалља блог-блог тиегħек у м’гħандекк иколлок проблеми. Пјацир исибу давк л-истампи ли јиткеллму бил-клием 1000 у јтејбу л-артикли тиегħек.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map