Вакиаабаха аад ка баран картад корааллада Вампире ее ку саабсан илаалинта акхристаиаасха

Ако желите да вам помогне, вампире Диариес може вам помоћи да се прилагодите вашој кампањи, али да можете да промените новац. Вака јира кееладо бадан оо аи кораиаасхани адеегсадеен оо аад ку кори карто бартаада блог-га оо аад ку илаалин карто акхристаиаасхаада инаи ку масхкуулаан усбууцба усбууцба, бил ка ка бил иио саннадба саннадка.


"Магааладан вакаи убаахантахаи коогаа вицитаан ах, мииаадан у малеинаинин?" – Дамон Салваторе, Ксиллига 1, епизода 02

Калииа ваа инаадан аркин кусуус корка Вампире, схеекаду вакаи ку саабсан тахаи габар иар оо ла кулантид Вампире (цодад цаан ах), лаакиин кадиб вакаи ла кулмеисаа валаалкиис сидаасна вакаи ку билаабмеисаа садц. Си кастаба хектара нокотее, Служба за схеекада вакаа гу Јира вакиаабо Бадан оо каллооцинаиа, оо ај Ку јираан двојници, саакир, цирфиид, Иио схееко кариифио, Иио дхаммаан нооциада кељ ЕЕ таиада сикирка куваас оо Си Уун У каллооцинаиа оо ИСУ рогаиа оо Вада кеенаиа схееко Ку хаиса киисаха даавада / акхристаха.

Вицитаанкаага Ваке-уп

Макаалкаагу ма иахаи средином године, си фиицан, цаајис ах? Хал сииаабоод оо си сахлан у схееги хаддии аад хаисо акхристаиаасхаада ку киран тахаи адигоо еегаиа хеерка аад у кацдаи. Следеће мапе садрже Гоогле Аналитицс. Тусаале ахаан, боокдаиаасху вакаи иимаадаан гообтаада, ииагоо сии јоогаиа лабадаба кадибна ка боодаиа?

Сида лага соо кигтаи макаал ку саабсан Вактига Тони Хаиле, вакаад хаисатаа кииаастии 15 илбирикси инта угу бадан си аад у каадатид дареенка акхристаха оо аад кафидо.

Мунаасабада Вампире Диариес ее цинваанкееду иахаи "Ноћ комете" (1 килли-цииаареедкии), муукаалкии фуритаанка вакаа ка средина ах нин иио ха између ку ноол кериаха. Соомалида киика бадан аиаа исла маркииба ку вареегсан, вада хадалка фуритаанка ваа наагта оо лех: "Мииаад макасхаи?"

Дабцан, кораиаасху вакаи лееиихиин фииро гаар ах. Иаа ку цаавин кара лаакиин сии вадаиа акхринта / даавасхада фуритаанка сида тан?
Ма фуран иихиин фуритаанка? Ваа мид мухиим у ах Акхри акхристаиаасхаада аад киисеинеисид кабатооиинка иио вееласха кораалкаага оо дхан. Фиири Јерри Лов макаалка Кораан Тилмаамо с Бриан Цларк, Неил Пател, иио Јон Морров: 35 Мадака Ка Кообан Блоггерс.

Кулкулка Калин

Ксусуус-корка Вампире вукуу цаан ку иахаи каллооцинта дахата. Фаллаадхо кхииаано веин малех калииа цииаарта кама бедделеисо, лаакиин вакаи мацно у самеинеисаа даавадаиаасха / акхристаха. Дигниин! Лацала хадии аадан аркин дхамаан дхацдооиинка вакаа јира хорјооге, хадаба ка гудуб садарка кига хадии аадан доонеинин инаад огаато вака дхацаиа.

Хадал: Лага соо билаабо Катхерине оо аан кабаасхии јоогин, илаа Бонние аи гееридееда ин дхиманеисо, иллаа Елена оо ис а рогмато вампире, сховгу вукуу ка бууксамаи каллооцинта ка диб каллооцинта. Малаха мид ка мид ах вареегга угу веин ее вактига оо дхан ваа дхамаадка 6 марка Каи уу Елена гелиио кото дхеер, хурдо курук бадан оо хурдо ах оо аан соо тооси доонин илаа Бонние уу дхинто. Ка хадал ааргудасхадаада угу дамбеиса. Калииа вуу кала тагаи Елена иио Дамон (мар кале) вукууна дхаавацаи Бонние ховсха макаа иеелаи валигеед ма арки доонтид Елена мар лабаад (Мисе ииаду малахаа? Малаха кхииаамо кале аиаа мароојинаиа?).

Кеибаха иариар вакаи у баахан иихиин у еегаан мавдууц си аад у кала дуван. Вели ваа инаи фахмаан акхристаха оо вакаи нокон караан восак ка дхици кара аддуунка оо ла самееиеи. Си кастаба ха ахаатее, иоолка аиаа ах ин ла иаабиио акхристаха.

Блог ахаан, вакаа јира дховр кааб оо аад кага иааби карто оо аад угу фарки карто акхристаиаасхаада оо маркаа ку туури кара "мароојин кхииаано" нооцио кала дуван ах. Ако желите, немате маскакда ку сена у марооиинкаагу инуу мацно самееио. Ма карта је била барда фардаха исла маркаана си лама филаан ах аиаад восак уга бикин картаа талооиинка куркиио.

 • Сии фурфуран.
 • Сии киимо дхимис лама филаан ах.
 • Ку мартикаадаха марти гелииаха си аад у самеисид цхат онлине.
 • Соо бандхиг акоон исвеидаарси ама телецонференце.
 • Сии фидинта фиидиио муујинаиа сида лоо самееио восак.
 • Иибсо дииаарад иио каадасхада кагло кала дуван оо ку дхеји.
 • Ку марти марти марти ах гообтаада.
 • Ку дар фариин аад у мартида мартида оо дхан, адигоо сиинаиа фреебие.
 • У дир фариин схакхси ах мацаамиисха угу сареиса.

Цалаамадаха

Средина ка средине ах сабабаха угу мухиимсан дадку вакаи ку хаиаан даавасхада Вампире Диариес вакаина ку јиртаа киллигеедии 7аад сабабтоо ах јилаиаасха. Даавадаиаасху вакаи хелеен инаи огаадаан, оо јацаилкаас у јецел иихиин.

 • Јилаиаасха вакаи лееиихиин кото дхеер. Маркуу Дамон дхаавацмаи, вуу фицили доонаа. Марка Степхан уу дхаавац иахаи, вуу цаатооби доонаа, лаакиин угу дамбеинтии вуу ка соо кабанаиаа. Царолине ваа габадх ванаагсан. Елена ваа вараако.
 • Ваан огнахаи вака ииага вакиеелееиаи. Елена вакаи лумисаи ваалидкеед вакаина еедееиеен нафтееда, ивм.
 • Ваан огнахаи гумеисигоода. Дамон ваа мид аад у дхиб бадан оо нага дхиго косол. Елена вакаи восак у кабан доонтаа кува јецел. Царолине вакаи рабтаа ин нокдаан куво си буукда у фиицан.

Желите ли додати блоггаага? Акхристеиаасху вакаи у баахан иихиин инаи ку огаадаан хеерка схакхси ахаанеед. Ама, хаддии аад леедахаи коок, вакаи у баахан иихиин инаи огаадаан кораагаада. Тани вакаи ку луг леедахаи дховр вакиаалоод:

 • Савиррада кораага иио адига.
 • Схеекооиинка кхииаалига ах ее вадаагаан мид каста.
 • Цод гаар ах. Кораиаасха угу фиицан вакаи лееиихиин цод коог лех оо аад анд фудуд ин акоонсан мапд. Схакадоода ваа мид цаддаалад ах оо аан лоо еегин мовдууциада аи кораан.
 • Кораиаасхаада си фудуд ваа инаи хелаан схаксииаад марарка каар. Тацлиинта вакаи куу схееги доонтаа ин аадан валигаа “адига” у истицмаалин кораалкаага. Си кастаба ха нокотее, хаддии аад рабто инаад кораалкаагу у муукдо мид схакси ах оо ку иаал балоог, вакаа мухиим ах инаад лахадасхо акхристаиаасхаада. Ксакиикдии, вакаан дхихи лахаа инаи аад уга мухиимсан тахаи схаксииан интии аад сак ахаан лахеид.
 • Вадаагиста кхибрадаха. Ваа мухиим ин адига иио корааиаасхааду аад дииаар у тихиин инаад вадаагтаан халка аи ку фасхилмеен иио халка аи ку гуулеистеен си акхристаиаасху у огаадаан инаи ку калсоонаан караан талобикинта аи хелаиаан.

Блог о галагу Блог-гаагу инуу нууго нолосха

Кораиаасха кораиаасха (иио кораиаасха кораага) вакаи ку каадан караан вакти аад у бадан оо абуураиа схееко аи билаабаан инаи дареемаан губасхо. Хаддии аад маалинба маалинта ка дамбеиса ку бикисо кумбуиуутаркаага ла’аантиис, вакаад у малеинеисаа инаад билааби доонто халган инаад ку тимаадис восак киисо лех оо аад ку корто.

Хаддии аад иска арагтид инаад хор фадхидид фурахаага, оо аадан восак кори карин, вакаа ла јоогаа вактигии аад си фиицан угу буукин лахаид хал абууркаага. Јулиа Цамерон вакаи ка хадлаисаа сида угу ванаагсан ее лоо соо бандхиги каро хал абууркаага буугееда ‘Пут умјетника’. Ваа мухиим ин дадка хал абуурка ахи аи вакти ку каатаан самаинта насхаадаад кале си аи уга бадбаадаан инаи каннибаан.

Соцо соцод, бооко маткаф, ама вакаа лага иаабаа инаад вакти иар ла каадато Иан Сомерхалдер (Дамон) Инаад даавато дхацдадии угу дамбеисаи ее Вампире Диариес. Вакаад ла иааби доонтаа сида угу дхаксаха бадан ее аад угу хесхо дхииригелин кораалкаага иио ганацсигаага.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map