6 начина Суук Ганацсигу Ваа Сида Лоо Тоос Онлине

Викии милкиилаиаасха ганацсииада бадан, "Суук геинта" ваа ереи васакх ах.


Адигу ваад нецбаид-ис-даба-марин мана доонаисид инаад нокото риикид. Оо адигуна мааха инаад ку корто мацлуумаад адаг иио фаланкеин – аад ујецел тахаи вака аад кабато.

Вакаад ка доорбиди лахеид инаад ла кириирто дадка кале ее аад угу калсоонидахаи, фахамкоода, иио фаркад ку саабсан вака аад тахаи инаад бикисо – дадка јецел вака аад самеисо, оо рун ахаантии аад киисеинеисо инаад таагеерга.

Ваа хагааг, хаддии аи у ег тахаи адига, вакаан хаистаа варка ванаагсан …

Тааси дхаб ахаан ваа макаи суук-геинта ванаагсан.

Ма ахан ин лагу цадаадиио дадка аан данеинин вака аад кабато. Ма ахан инаад си јоогта ах уга хадасхид нафтаада адига оо аан дхагаисан дхагеистаиаасха, мана аха восак ку саабсан тирооиинка иио мацлуумаадка иио фаланкаинта.

Суукгеинта ванаагсани вакаи ку саабсан тахаи хелитаанка кофка сакда ах, ииага оо лала кидхиидхаио, иио хорумаринта кидхиидх дхаб ах.

Хаддии аад у малеинеисо у санкадхооду аи ка иартахаи кеекида суук-геинта ка бадан инта аад макасхаи, как аиаад у леедахаи … какиикда, суук-геинта ванаагсани ваа вак бадан оо је-дхаафсан онлине.

Хаддии аад ку каииртаи инаад ку фекереисо суук-геинта сида риикид иио канаака, ама кабов иио кала-гооио, искидаи ин аад ка фекерто сида кириирка интернетка халкии аад ка хели лахеид талооиинкан 6.

1. Хаисо Хеераркаага Хеерка саре

Хаддии аад схукаансанеисид ама аад суук геинаисид мехераддаада, ма тихид инаад коф валба ла кириирто; вакаад раадинеисаа дад куфиицан вака аад бикинеисид.

Маркаад галеисо интернетка схукаансига, ма раадинеисид инаад ла куланто коф иио коф валба. Хаддии аад раадинеисид инаад ку билавдо кириир цаафимаад оо гуулеиси лех, вакаад у баахан тахаи инаад самеисо хеераркаас саррееиа оо таариикхда оо калииа кува ку хабоон баахидаада. Хаддии кале, вака аад лумисаи вакти аад.

Маркаи суук геинаиаан ганацсигаага, искусан дан инаад рафцаан у каадато коф валба вукуу ка таги доонаа кулкулинта суукгеинта оо аанад киисеинеинин. Маркаад коф валба бартилмаамеедсанаисо, дхаб ахаантии кофна ма диидаио.

Инта бадан диирада ла саараио иио кува гаарка ах ее дхагаистаиаасха ах, ваа у фудудахаи инаи ииага гаараан. Тааси ваа сабабта оо ах маркаад хаисатид кофка аад доонаисо ин аад маскакда ку хаисо, вакаад огаан доонтаа халка аад ка хели лахаид иио сида лоола кирииро исага.

Тало: Вакаа аад у сахлан ин ласер-диирада сааро дадаалка суук-геинта хаддии аад у кеекдаи дхагаистаиаасхаада бартилмаамеедка ах фоомка а Кофка иибсада.

2. Истицмаал Калабка сакда ах

ЛинкедИнМаркаад кеекдид дхагеистаиаасхаада бартилмаамеедсан, вакаа мухиим ах ин ла истицмаало калабка сакда ах си лоо гааро дхагаистаиаасхаас.

Тани вакаи у схакаисаа схукаансига, сидоо кале. Хаддии аад раадинеисо таариикхда гееки ка соо јееда оо јецел инаи вакти ку каатаан гурига оо цииаараиа цииаарта гуддига ама акхринта бууг вацан, ка дибна барарка кооб ка цииаарка ах маахан меел ванаагсан оо лагу соо бандха. Беделкееда, вакаад ку биири карта наади бууг ама вакаад таги картаа хабеенкии цииаарта гуддига цииаарта дукаанка.

Хаддии аад ујееддооиинкаага ујеедадаада у тахаи ганацсигаага ваа хогаамииаиаасха Ц-хеерарка, ка дибна ЛинкедИн ваа куласхо аад у ванаагсан оо ка мид ах бараха варбаахинта булсхада си аад у ганацсатид таикаиаии иаакаи.

Ваа инаад истицмаасхаа гообаха сакда ах, калабка, иио кееладаха си аад у гаарто дхагаистаиаасхаада.

Тало: Ка хор интаадан билаабин суук-геинта ганацсигаага варбаахинта булсхада, самее бааритаанка си аад у огаато ваакда варбаахинта булсхада ее куу фиицан.

3. Хубсо инаад Бикинаисид Вакиаабаха аи Доонаиаан

Суук-геинта иио схукаансига, ваа мухиим инаад соо бандхигто нафтаада угу фиицан.

Маркаад схукаансхо, вакаа мухиим ах инаад марка хоре је дариеесхо, лабадаба јир ахаан иио маскак ахаан лабадаба. Дабцан, ка хор интаадан тагин таариикхда, ваа инаад хубисаа инаад тахаи мид соо јиидасхо лех оо ла соо бандхиги каро. Маиа, уморите се са својим бастоолада хавада лагу риико, лаакиин вакаад хубин доонтаа инаад хубисо инаад надииф тахаи оо аад гасханаисо. Вакаад сидоо кале доонеисаа инаад хубисо инаад ку фараксан тахаи нафтаада ка хор инта аадан раадинеинин фулинта коф кале, ама вакаа лага иаабаа инаад ка соо бакдо нииад јаб.

Ганацси ахаан, вакаад у баахан тахаи инаад хубисо инаад бикисо восак аад дхагаистаиаасха аад беегсанеисо рабто. Ка хор инта аан ла самаинин восак соо саар ама адеег цусуб, вакаа мухиим ах ин ла ансикиио фикраддаада ка хор интаан ла билаабин.

Блогери куваас оо хибеинаиа блогс ваа ин аи маскакда ку хаиаан сидоо кале. Ако желите да се пријавите на следећи начин: Вакаа мухиим ах у аад сиисо сида дхабта ах ее акхристеиаасху у рабаан, ма аха вака адига кабаа вакаи рабаан.

Талооиин:

  • Иску дан кабасхада сахаммо си аад у огаато вака бадеецада ама адеегга аи рафцаан у иееланаиаан дхагеистаиаасхаада бартилмаамеедка.
  • Ксаиеисиисиада ма ахан хабка келииа ее лагу самееин каро лацагта блогга. Тикгели фурсадахаага инта аадан го’аан ка гаарин истараатиијига лацагбикинта ее блоггаага.

4. Ксусууснов фарриинтаада

Да’да Интернетка, кофна ма лееиахаи дулкаад инуу акхриио дербииада дхаадхеер ее ваавеин, ха ахаато инуу ку јиро богга схукаансига ама богга соо дега схеига.

Ха у кааданин ин дадка киисеинаиа аи вакти каадан доонаан си аи у акхристаан кораалкаага оо дхан каибаха мухиимка ах. Маалмахан, дадку вакаи акхрииаан савир. Вакаа јира мацлуумаад бадан оо схеегаиа ин кофна уусан хаисан вакти уу восак у акхриио.

Хаддии аад рабто ин фариинтаада ла акриио, ку дхаји гаабан иио барта. Го’аансо вака каибаха мухиимка ах ее мухиимка ах, оо коогга саар кува.

Талооиин:

  • Барасхада користа цинвааннада сакда ах кораалада блогка аиаа каа цаавин доона инаад диирада саарто кораалкаага, ку хаисато мавдууца иио мовкифка, иио сидоо кале ку хаисо киисо ку филан си аад у хесхо фарриимаха.
  • Хаддии аад у малеинеисо ин кораалкаагу уу иахаи мид цаајис ах оо акхристаиаасхаада ах, хуби куваан 5 Фикрадаха Ку Саабсан Лацагтаада Ганацсигаага Ганацсига.

5. Ха ка Цајабин Тартанка

Валаац кад дхааф ах оо ку саабсан тартанкаага ваа касхин вакти иио тамар, суук-геин иио схукаанси.

Ма јирто хаб аад ку соо целин карто викии схакхси ама ганацси кале ах, сидаа дартеед макаа сабаб у ах?

Вакаа угу ванаагсан ин аан си тоос ах лоола тартамин адоо какообанаиа тартанкаага – халкии аад диирадда саари лахаид сифооиинкаага гаарка ах иио вака аад ку дари карто ин тартамаиаасху аисан авоодин.

Ксиллига схукаанси, тани вакаи нокон картаа мицнахееда инаад диирадда саари карто боггаага схукаансига ее ку саабсан вака ка дхигаиа мид ка дуван кува кале

Суукгеинта, тани вакаи ка дхиган тахаи калииа ин аад даавато тартанка ку филан си аад у хубисо инаад кала дуван тахаи инаад ку рафцаанаисо дхагаистаиаасха кале. Ма аха фикрад аад у фиицан инаад ла дагаалланто исла бартилмаамеедиада бартилмаамеедка ах сида тартамаиаасхаада, маркаад бартилмаамеед у нокон карто дхагаистаиаал кале оо аад адигу вадаагто.

Тало: У хубсо инаад исха ку хаисо ницхе ама варсхадаха ку филан кала дуванаанта ганацсигаага.

6. Ноко мид јоогто ах

Хаддии аад схукаанси јиртаи дховр билоод оо аадан хелин јацаилка нолосхаада, ма иска јоојин лахаид?

Маиа, дхаб ахаантии мааха! Гуусха вакаи каадатаа вакхти иио јоогто ах.

Суук геинта ма аха хесхиис хал мар ах; вакаи убаахантахаи ин аи нокото мид јоогто ах си лоо хело натиијооиин.

Хаддии таатикада аад истицмаасхид аисан ку сиин доонин натиијооиинка аад рабто, хака деин – искусни дан восак кале.

Хаддии аад рабто ин ганацсигаага уу нокдо мид гуулеиста, вакаад у баахан тахаи инаад ку адкаисато инаад ереига ка соо бакдо.

Талооиин:

  • Хубсо инаад хагаајинта маареинта вактигаага инаи авоодаан инаи кабтаан хавлаха суук-геинта лагама маармаанка у ах ганацсигаага.
  • Истицмаал табаха сида јадвалка, отомаатига, иио дибад-у-бикинта Вакти ку бадбаади хавлаха суук-геинта.

Мииуу Суук-геинта Иску Раади Караа Онлине-Схиркад

Вакаа лага иаабаа ин а муукато коогаа гиммицки ах, лаакиин дхаммаадка, лабадаба суук геинта иио схукаанси вакаи ку саабсан иихиин хорумаринта кириирада! Хаддии аад ка схакаин карто хорумаринта кидхиидхада схакхси ахаанеед ее нолосхаада, маркаа вакаад хаисатаа вака аи у каадато си аад ганацсигаага у суук гасхо.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me