ʻО кахи меа куʻаи ССЛ Купите ССЛ / ТЛС

ʻАʻохе меа макемаке е хаʻиʻиа иа лакоу он поно ка лакоу е хана. Хеʻано канака вале но ке кипи аку и кела, ака и кекахи манаваʻо ка меа маикаʻи лоа е хики иаʻое ке хана, е хана и коу лехелехе а хеле пу ме иа. Пела ка хихиа ме ке кауоха ХТТПС и хаʻавиʻиа и Гоогле а ме ка меаʻона’е аʻе о ка Пунаевеле нада лоа.


И кеиа мау ла, уа хоʻаилонаʻиа кекахи пунаевеле пунаевеле е хоʻоханаʻиа ана ма ХТТП е лике ме "Нот Сецуре," он хоʻаилона е хоʻовеливели ана и на каʻа а ме на лоли. ʻО кеʻано о кела ме кеиа паена пунаевеле хе палапала хоаилона ССЛ / ТЛС, ка меа е хоʻокомо и ка неʻеʻана и ХТТПС а кокуа иа иа е хоʻопаʻа и ка кукакука ма ваена о кау пунаееле аус.

Желите да анализирамо Иулаи 2018. године, а користићете Цхроме и не употребљавате ХТТП адресу. "ʻОле и хоʻопаʻа" (аʻо хоу маи).

Е хоʻопили кеиа алакаʻи и на меа ау е ноʻоноʻо аи и ка куʻаиʻана и кахи палапала ССЛ / ТЛС. Е хоʻомака макоу ме кахи поколе поколе о каʻенехана ма муа о ке комоʻана и локо о на кико’и ау е поно аи е хоʻопили и ка ва е кохо аи и ка палапала хоʻике ​​поно ноʻое а ме кау пунаевеле.

ʻО ССЛ / ТЛС 101: ʻО кахи Хоʻике

Но ке камаʻилио малуʻана ма ка пунаевеле, поно ка хоʻоханаʻана о ка пунаевеле е хоʻолако неи и ка пунаевеле а ме ка меа е хо’аʻо ана е лауна пу ме иа. ʻО ка хоʻонаукиуки кахи хана пиликино ʻикеʻоле и каʻикепили хуа’олело и ка меа’е аʻе ака хе папа кохо. Ке хоʻохана неиʻо иа и на ки хоʻопиʻи хоʻопиʻи, а ја меа е хики аи и ка меа куʻаи а ме ка сервер ке хоʻохуи паʻа и ка е поно иа лауа ке лаве и копе о ка ки као.

Он пиликиа ка пиликиа, пехеа лаʻое е хоʻололи аи и кела мау ки? Ина хики и ка меа хакака ке хоʻололи и кахи ки хоʻопиʻипили е хоʻололи ана и ке киковаена и меаʻоле но ка меа хики и ка меа хоʻопука кеʻике и наʻике пау и хоʻололиʻиа е попут мене ка маопопо.

ʻО ССЛ / ТЛС ка нана и ка пиликиа коʻикоʻи хоʻололи.

Хоʻоханаʻо ССЛ / ТЛС и на меаʻелуа:

 1. Хооиаʻо иа и ка киковаена иʻике на поʻе и кеʻано о ка меа е пили ана
 2. Хоʻомаопопо иа и ка хоʻололиʻана и кахи ки пиха е хики ке хоʻоханаʻиа е камаʻилио малу

Он меа купоноʻоле паха иа е ваихо аи и ка холо.

И кела ме кеиа манава е хо’аʻо ка меа хо’аʻо е хоʻохуи ме кахи пунаевеле ма о ХТТПС -ʻо иа ка хоʻоиа паʻа о ка Палапала Хоʻоили Купунипуни (ХТТП) е уа хоʻоханаʻиа ка пунаевеле но нки мака пилина е хана ма нада о на хиʻохиʻона и ваена о ка меа куʻаи а ме ка пунаевеле е малама ана и ка пунаевеле.

ʻЕлуаʻано о на киʻоки хоʻопунипуни и комо и ка хопунипуни ССЛ / ТЛС. Аиа на киʻо ке кау и ка’олело. Хики и кела мау меа ке хоʻопиʻи а хоʻохемо а хоʻоханаʻиа е камаʻилио и ка манава о ка пилина ихо. ʻО на ки’е аʻе, ʻо иа на ки палуа / лехулеху. Уа капаʻиа кеиаʻано хоʻопунипуни и кључ за криптографију. Хики ке паʻи ке ки о ке аупуни, кахеа ке ки кина.

Ма ка хоʻомакаʻана, е кохо ка меа куʻаи а ме ка меа лавелаве и кахи какоʻо шифра и какоʻо пуʻиа. ʻО кахи капили шифру ʻО ка хоʻонохонохо о на алгоритми и хоʻомалу и ка хоʻопунипуни и хоʻоханаʻиа и ка ва е пили ана.

И ка манава иʻаеʻиа аи каʻаеʻана о ка шифровом апартману, хоʻоуна ке киковаена и кана палапала ССЛ а ме ка ки нуи о ке аупуни. Ма о ка хоʻулуʻулу о на лоилои хоʻоиа ка меа хоʻоиа и ка киковаена, е хоʻоиаʻиʻо ана и конаʻике аʻо иа ка меа нона ке ки нуи о ка Панаʻи пили.

Ма нада о кеиа хоʻоиаʻана, ке киковаена неи ка меа куʻаи и кахи ки манава (аиʻоле ка меа хуна и хики ке хоʻоханаʻиа но ка лоаʻаʻана и кекахи) а хоʻохана и ка ки нуи о ке кивавана но ка хоʻопунапу хоʻоунаʻана и ка киковаена. Ке хо’охана неј ја кана ки Кина, хо’опука Ке киковаена И Ка ки Манава хо’омака’иа Ка хо’опунипуни И хо’опунипуни (‘о кеиа Ка Пука ма’амау О Ка пана’и Нуи, Е лике ме ка хана’ана ме РСА -‘о Ка палеина нуи’о Диффие-Хеллман ке’ано’е ).

Ина хеʻано паʻакики кеиа, е хоʻонуи хоу аʻе иа.

 • Но ка камаʻилио маʻамау, поно е хоʻокаʻавале наʻаоʻаоʻелуа и на ки лоʻихи
 • Хоʻололиʻо ССЛ / ТЛС и ка хоʻололиʻана и кела мау ки ки’олело ме ке киʻина криптографијаʻаоʻао
 • Ма нада о ка хоʻоиаʻана и ке киковаена киковаена, кахи ки кухи а и хунаʻиа паха кахи кина
 • Ке хоʻохана неи ка меа хоʻохана и кона ки куʻокоʻа но ка хоʻохемоʻана и ка ки манава а хоʻомака и ка хоʻопунипуни и хоʻопунипуниʻиа

И кеиа манава, е хоʻокомо и кахи меа ау, попут мене ка меа нана е малама пунаевеле, поноʻое е ноʻоноʻо и ка куʻаи а лоаʻа паха и кахи палапала ССЛ / ТЛС.

Он је аха кау е ноʻоноʻо аи ке куʻаиʻана и кахи палапала ССЛ / ТЛС?

и ка ва иа ое куʻаи и кахи палапала ССЛ / ТЛС ке хоʻохоло неи ʻое и на нинау ʻелуа.

 1. Он је аха каʻили е поно аиʻое е ухи?
 2. Ехиа ка иноа ау е макемаке аи?

Ина хики иаʻое ке пане и кеиа мау нинау, и ка лавеʻана и кахи палапала хооиа он меа но ка лаикини а ме ке кумукуʻаи, уаʻике муаʻое и ка хуахана ау е поно аи.

И кеиа манава, ма муа о ко макоу пиʻиʻана е хоʻокуму и хоʻокахи меа нуи лоа: но ка меа е пане анаʻое и кела мау нинауʻелуа, ʻо на палапала кикоо ССЛ / ТЛС пунаевеле ке хаʻави аку и каʻа мана аку ка мана мана.

Хоʻопукаʻиа ка хоʻонаʻана и ка икаика ма о ка хуиʻана о на сухи шифра и какоʻоʻиа а ме ка мана хана о ка меа куʻаи а ме ка меа лавелаве ма ка хопена о ка пилина. ʻО ка палапала хоаилона ССЛ / ТЛС маикаʻи лоа ма ка маке куʻаи аʻо ка меа куʻокоʻаʻоле е кокуа и ка папахана ликеʻоле о на хоʻопиʻи кикохана.

ʻО на меа ликеʻоле ме на палапала хоʻаилона ка пае о каʻике а ме ка лакоу мау хана.

Е хоʻомака и кахи меа е поно аи е ухи.

1- ССЛ / ТЛС Хана Хана Хана

Уа хоʻолала хоуʻиа на пунаевеле о кеиа манава ма муа о ко лакоу хикиʻана маи и на ла муа о ка пунаевеле и ка манава е кау мау анаʻое и на папа хелу ма лало о кахиʻаоʻао е хахаи и ке каʻа. И кеиа мау ла, уа хоʻокумуʻиа наʻоихана пунаевеле паʻакики, ма локо а ма вахо. Ке камаʻилио неи макоу е пили ана и на иноа киковаена нуи, на лалохакахакахака, на киковаена мера, а ме на меа’е аʻе.

ʻО ка помаикаʻи, уа улу на палапала кикоо ССЛ / ТЛС ма наʻаоʻао пунаевеле хоу е кокуа поно аи иа лакоу. Аиа кекахиʻано хоʻоиа но кела ме кеиа хана хоʻохана, ака хе меа нуи иаʻое еʻике и кеʻано о кау хихиа маʻамау.

Е нана и наʻано хоʻоиа палапалаʻеха а ССЛ / ТЛС а ме ка лакоу мау хана:

 • Кекахи Домаин – Е лике ме ка иноа е хоʻице ана, ʻо кеиа палапала ССЛ / ТЛС но кахиʻаоʻао хоʻокахи (ʻо ка ВВВ а ме каʻоле ВВВ пунаевеле).
 • Манаʻо Куʻокоʻа -ʻО кеиаʻано палапала ССЛ / ТЛС не желите да ме напишете, хики ће вам бити довољан и да вам треба као што је 250.
 • Кулеана – Ка хоʻомалу но кахи папа хоʻокахи, а ме на каʻеи о на пае муа-ме на меа а пау (лоаʻаʻоле).
 • ʻОзнака с више домена -ʻО кахи палапала ССЛ / ТЛС ме на хана пиха, хики ке хоʻопунаʻи и ни киковаена куикава 250 а ме на пунаевеле пунаевеле а пау и ка манава хоʻокахи.

ʻО ка викивики е пили ана и на палапала иноа Вилдцард. Хикиʻоле наʻона о ка Вилдцардс, хики иа лакоу ке хоʻопунипуни и ка хелу паленаʻоле о на’апана’аина, хики но хоʻи иа лакоу ке хоʻопаʻа и на коку иноа хоу и хоʻохуиʻиа ма нада о ка хоʻоку. Ке хоʻоханаʻиа кахи Вилдцард, хоʻоханаʻиа кахи лека (ке хоʻоханаʻиа кекахи манава ма кеʻано хеʻано мака) ма ка папа иноа хаʻахаʻа е макемаке анаʻое е хоʻопунипуни. Хоʻике ​​кеиа и кела ме кеиа пунаехана папахана ма келаʻануʻу УРЛ о ка мана и’апоноʻиа е пили поно ана ме ка хуи ки палуа а кеʻо’и.

2- ССЛ / ТЛС Палапала Хоаиа Палапала

Ма нада о кау е ноʻоноʻо аи и наʻано кахи е поно аиʻое е ухи, уа хики и ка манава е хоʻохоло аи и ка нуи о ка иноа ау е макемаке аи. Лоаʻаʻеколу мау мана о ка мана, ʻо кеиа ка нанаʻана и ка нуи о ка хоʻикеʻана и ка палапала Потврда сертификата е кау ана и кау палапала ССЛ / ТЛС е хаʻави иаʻое а ме кау пунаевеле.

ʻЕколу мау папахана о ка мана: Валидација домена, Хоʻонаʻана о ка Хуи, а ја Манаʻо Хоʻеуʻеуʻана.

Ке кахеаʻиа ка папахана купоно лоа Валидација домена. Он мау минуке вале но иа е хоʻопау аи и кеиа хоʻоиа а хаʻави и ка палапала хоʻоиа, ака хоʻолако иа и каʻикеʻике лиʻилиʻи -ʻоиаʻиʻо ке киковаена. ʻО на палапала хоʻаилона ДВ ССЛ / ТЛС кахи и хоʻохана пинепинеʻиа, ака, но ко лакоуʻикеʻоле, на пунаевеле е хоʻохана неи иа лакоу и ка маламаʻана и ка хулиʻоиʻоле.

ʻО ка хоʻоиа Хуи уа хаʻави аку и наʻике пили ана и каʻоихана, е хаʻави ана и на меа хоʻаикаʻи о кау пунаевеле и кахи манаʻо маикаʻи е пили ана и ка меа е нана неи иа лакоу, ина хакхи еике. Манаʻо на палапала ноиʻо ССЛ ССЛ / ТЛС и ка нуи о ка веттинг, ака наʻе, ʻаʻоле лакоу иʻике и ка меа маʻамау е пале аи и ка хоʻолала пунаевеле куʻоле. ʻО на киковаена ССЛ ОВ е хики ке хоʻопаʻа и на кулана ИП и хоʻолакоʻиа. Хоʻохана мауʻиа лакоу ма на каʻеи Ентерприсе а ме на пунаевеле ваена.

ʻО каʻике нуи лоа кахи хоʻике ​​ССЛ / ТЛС хики ке хоʻокомоʻиа е хеле маи и ка Ке хоʻоиа о ка мана пиʻи. Ке хо’оиа неј На палапала кикоо Е. ССЛ / ТЛС Ма Ка ЦА, звани ха’ави лакоу сам ка’ике’ике Нуи Е лоа’а На пунаевеле и на пунаевеле Е хо’олала Иа лакоу сам Кахи ма’амау -‘о Ка хо’ике’ана И КО лакоу иноа Хуи И Ка пакухи адреса О Ка полокаламу келе пунаевеле.

ʻО кахи меа викивики е ноʻоноʻо е пили ана и на кулана хоʻоиа а ме ка ханаʻана, ʻаʻоле и куʻаиʻиа на палапала иноа ЕВ ССЛ / ТЛС ме ка хоʻоханаʻана о Вилдцард. Он аие кеиа и кеʻано хопена о ка палапала иноа Цардцард, а макоу и камаʻилио аи ма ка пауку нада.

Ке нои неи и на Манаʻо Палапала а ме ка уку

И кеиа манава уаʻикеʻое и кау меа е поно аи, е камаʻилио пу какоу и кахи е лоаʻа аи. ʻАʻоле хики и кекахи ке хоʻоиа и на палапала кикоʻо ССЛ / ТЛС поно, ма мули о ке кулана, макемаке макоу и ка хилинаʻи. Поноʻое е хеле ма о ка мана хоʻоиа хилинаʻи аиʻоле ЦА. Хоʻолалаʻиа на ЦА е наʻоиханаʻоихана коʻикоʻи а ла ла о о хоʻокахо а ме ка нанаʻана и на манава а пау. ʻО ке куму о кеиаʻано маи кеʻано о ка хана о на’енепили Кеи Публиц. ʻО ПКИ ка хоаилона хилинаʻи е хоʻомое и ка ССЛ / ТЛС, ʻо иа ке куму е хики аи и ка меа хоʻохана ке хоʻоиа и ка хилинаʻи о, а хилинаʻи хоʻи и кахи палапала ССЛ / ТЛС и хаʻавиʻиа.

оиаи Хоʻопилиʻиа и ПКИ а ме на аʻа но вахо о ка палена о кеиаʻатикала, он меи нуи еʻике е хики и н ЦА ЦА хилинаʻи вале ке хаʻави и на палапала хоʻохоло хилинаʻи. ʻО кеиа ке куму е хикиʻоле аи иаʻое ке хоʻике ​​вале и кау ихо а ме кау хоʻаилона поно’и. ʻАʻоле хики и на меа хуна ке хилинаʻи и иа ме ка хоʻололи поноʻана и ко лакоу мау хоʻонохонохо.

Ака хе аха ка ЦА е кохо аиʻое?

Лоаʻа кела меа ау еʻими неи.

Но на пунаевеле маʻемаʻеʻоле поноʻоле е хоʻокомо и каʻике нуи, кахи палапала хооиа ДВ ССЛ / ТЛС поноʻоле маи Е хоʻопунипуни (аиʻоле на ЦА’е аʻе) он кохо маикаʻи лоа иа. ʻАʻоле хики ке уку а он лава но иа но кау меа е поно аи.

ʻО кела ме кеиа меа ма ка’акау о кела, а инаʻаʻолеʻое иʻике нуи и ке акамаи техника, поноʻое е хеле ме кахи Палапала Алалехуаʻоихана е попут мене ДигиЦерт, Сецтиго, Какау и Датацард, а пел.

Еиа наʻе кеиа меа: ʻаʻолеʻое е лоаʻа и ка куʻаи куʻаи маикаʻи маикаʻи маи на ЦА.

Лоаʻа иаʻое ка хоʻаилона маикаʻи лоа а ме кохоʻана ма ке куʻаиʻана ма о кахи ССЛ сервис е е хавави ана и на палапала иноа ССЛ / ТЛС маи на ЦА нуи. ʻО ке куму о кеиа меа маʻалахи, кеиа мау лавелаве ССЛ куʻаи маи и на палапала хоʻоиа маи на ЦА и локо о ке кумукуʻаи ма ка уку куʻаи нуиʻана ма муа о ка лоаʻаʻана о на меа куии ʻО иа ке куʻаи аку и на палапала хоʻоиа ма на лиʻилиʻи хаʻахаʻа лоа, е хаʻави ана и н кумукуʻаи и ка поʻе куʻаи.

И кекахи мау хихиа, хики иа ʻое ке малама е попут мене ка 85% попуста ʻо ка меа куʻаи аку а манаʻо ʻиа е куʻаи аку ʻиа е на меа куʻаи аку ма ке хеле неи ма кахи о ка лавелаве ССЛ ма кахи о кау пололеи.

Е хоʻоманаʻо, хоʻолаха и на лавелаве ССЛ и хоʻолакоʻиа ма ССЛ / ТЛС, е хаʻави ана лакоу и ке какоʻоʻои аку о каʻоихана, хики иа лакоу ке кокуа иаʻое е хоʻолал аи хааке аи аи каи аи каи пунаевеле и ка палекана купоно.

Е хоʻохалике и кела ме кеиа ме на ЦА пилиʻоле (а ме кекахи мау хана калепа).

ʻОиаи, но кекахи мау меа хана пунаевеле тецх-памет, ʻаʻоле ка пиликиа ка хоʻопукаʻана. Аʻаʻо меа хева и ка хелеʻана и ке ала каʻавале инаʻикеʻое и кеʻано е какоʻо и на меа ау пау.

Ака, но на меа’е аʻе пунаевеле, ке уку неиʻое но ка палапала хоʻике ​​поно’и а ме на меа’е аʻе но на меа хана и кукулуʻиа а пуни. ʻАʻоле хики иаʻое ке комо и на папа хоʻолала киʻекиʻе (‘ОВ / ЕВ) аиʻоле на ханаʻои аку (Мулти-Домаин, Вилдцардс) ме ССЛ / ТЛС. Поноʻое е киʻи и ка поʻе маи на ЦА паʻоихана а ʻоле на лавелаве ССЛ.

Не лаила, уку а лоаʻаʻоле паха? Ке хеле маи неи и кеʻано о коу акамаи аиʻоле и кау хуи, ме ка хоʻохуи и ка хана а ме ка хоʻохолоʻана ма вахо аʻе о ка ДВ.

ʻО ка ФАК ФАК ССЛ / ТЛС

К1. Он меа нуи ка хоʻохолоʻиаʻана о ка палапала хооиа?

Но на пунаевеле нуи, уаʻои аку ка нуи о кахи хоʻаи’е о ЕВ ССЛ / ТЛС ма муа о ка уку. ʻАʻохе ала’е аʻе е хоʻоиа и каʻикеʻои лоа а лоаʻа кау хоʻаилона полокаламу келе пунаевелеʻоихана. Ке хоʻеа маи на малиини и кахи пунаевеле аʻике и ка иноа о ка хуи и хоʻикеʻиа ма ка паху хелу кахи е лоаʻа аи ка наде о ка наде о ка хоʻонаʻауао. ʻОиаи уа паʻакики кела паʻакики и ка пепа, ʻике мауʻиа на нухоу е лоаʻа ка маикаʻи о на поʻе е пили ана и на вахи кипа ма ЕВ ме на вахи кикаʻиʻоле ме каʻоле.

Ма ка пунаевеле, на хелу лиʻилиʻи лоа, но лаила, ина хе хуиʻое е макемаке ана е хоʻоиа и каʻике ма ка пунаевеле, ʻо ССЛ цертификати ССЛ / ТЛС ке алаʻои лоа е хики аи ке хана пела.

К2. Ке какау неиʻое и ке какау ССЛ / ТЛС, он аха кеʻано о иа меа?

Ке ку неиʻо ССЛ Кона и хоопаа иа куму, аху ихо, а иа ка палапала куму муа о ке каʻина хана хоʻонауки а макоу е хоʻохана аи е хоʻопаʻа и ко кауа мау пилина а хики и кеиа ла. Лоаʻа иа макоу ке ала а пау и ССЛ 3.0 и ја о ка хоʻокумуʻана о на’опала и каʻоихана и ка папа киʻи папа, ма Хеа Пуке Паʻа Паʻа (ТЛС) и хоʻолалаʻиа е лило и меа пани ма ССЛ.

Ја волим да напишем ТЛС 1.3, аааане пау и ка хоопауʻиаʻо ССЛ 3.0 а е хоопауʻиа хоʻи 2020 ТЛС 1.0 а ме 1.1. ʻОиаи е хилинаʻи ана ка пунаевеле о кеиа ла ма кахи о ка протокол ТЛС, уа кахеа валеʻиаʻо ССЛ.

К3. Он је протокол ССЛ / ТЛС?

Ке пили неи кеиа и ка макоу нинау нада лоа, ʻо ССЛ а мене ТЛС нпа папа ханаʻелуа е хоʻонауки и на лека о ка ХТТПС, а попут мене на меаʻенехана’е аʻе, поно е хоʻано хоуʻиа кела маа аило маило лоуи хау хилол на лоаʻа. Кеʻикеʻое и ССЛ 3.0 и илео ТЛС 1.2, е-пошта и протокол ССЛ / ТЛС.

И кеиа манава, ʻо каʻоихана маикаʻи лоа ке какоʻоʻана иа ТЛС 1.2 а ме ТЛС 1.3, но ка меа, уаʻикеʻиа наʻано’е аʻе пау е лило и меа пиликино и кекахи хана а и кекахи.

К4. Он је аха каʻу еʻике и пили ана иа Ципхер Суитес?

ʻО кахи папа хелу шифри кахи хжиʻилиʻили о алгоритмима е хоʻоханаʻиа и ка манава о каʻопунипуни ССЛ / ТЛС. ʻО кеʻано о лакоу кекахиʻано киʻаха нуи о ке аупуни алгоритам, кахи хоʻоиаʻана о ка хелу алгоритам и ме ка хоʻопиʻи киковаена (блок / стреам) алгоритам.

Ма муа о ка хики иаʻое ке хоʻохоло и на меа Ципхер суитес е какоʻо, поноʻое еʻике и на меа е хики и кау мау пунаевеле ке хики, ʻо иа хоʻи ка манаʻо е хо’ано хоу и кау ваихона аСС аЛиСЛЛЛЛЛЛЛЛ (с. ССЛЛ) и конаʻике хоу. Хе’олело аʻо, хоʻоханаʻиа ка Цриптограпхи Еллиптиц Цурве и РСА.

К5. Он меа нуи ка мана?

Он је маикаʻи и ка лоаʻаʻана о ка меа хоʻохана нуи ме кекахи хуахана, а хоʻолако неи ке кивавана ССЛ / ТЛС и кекахи о на палапала холу`олуʻолу нуи ма лаила. Хаʻави лакоу и ка уку инаʻо ка ЦА нана и хоʻопука и кау палапала хооиа е халаваи ме кекахи пиликиа е пили ана и кау кала каиаулу. ʻОиаʻиʻо, ʻаʻоле кеиа меа маʻамау, ʻо иа кеʻано хоʻоиа но на палапала кикоо ССЛ / ТЛС ма кеʻано вхануи, ака хе меа хоʻи е хоʻолеʻоле аи макоу е кухикухи.

Патрицк Нохе
Нема ка меа какау: Патрицк Нохе

Уа хоʻомакаʻо Патрицк Нохе и канаʻоихана ма кеʻано он меа хоʻокани пинепине а ме ка меа какау муа но ка Миами Хералд. Садржај садржаја Садржај нема ʻО ке ССЛ Сторе ™.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me