Погледајте такође сличне карте на локацији Нолол лабаад и у коојисо Вебсите-каага

Хадаадан макал Лифе лабаад, ваа фудудаха дунида интернет ее 3Д, халкаас оо аад доорато аватар, абууро фурсадо кулан оо онлине ах оо ла фаллалаиа кува кале. Можете користити Симс и купити стереоиде на мрежи. Кхадка боггоода боггоода хоре вукуу акхрииаа, "Дуннаанта је прешла на 3Д 3Д аи абууртаи дадка истицмаала."


Нолол лабаад аиаа ка бадан кува 20 ее истицмаала мацаамиисха дииваангасхан иио дадка истицмаала вакаи ка иимаадеен дхаммаан геесаха дунида. Тани вакаи ку сиинаисаа дхагаистаиаал балааран. Енгадгет варбикинтан аиаа сида угу сарреиса 36 милиона ее 2013, сидаа је дараадеед 20 милиона ваа ламбар кадарин ах сида дииваанка аи у авооди караан оо аи исбедбеддели караан вакти ка диб.

Сида иска цад, кофна ма дхахаио вакаад ку гаари доонтаа дхамаан истицмаалеиаасха дииваангасхан си фудуд адигоо марти галинаиа мунаасабад. Кситаа ка баксан 1 милион истицмаалаиаал фирфирцоон бил (вали ваа тиро аад у бадан оо дад ах), дхаммаантоод ма вада гаари доонтид ииага. Си кастаба ха нокотее, вали ваад лахаан доонтаа дхагаистаиаасхаас балааран иио кува киисеинаиа аиаа ка кеибгали доона.

Хаа, ваа инаад коогаа маал гасхид дадааллада, лаакиин хаддии аад ку јиртид миисаанииад иио / ама аад раадинеисо каабаб цусуб оо хал абуур лех оо аад ку дхиирригелисо, тани ваа мид у калма арагти иакака лабаад иио ка. Кситаа дховр иио тобан тилмаам оо цусуб аиаа куу калми кара вактигаага иио дадаалкаба.

Деји Ксисаабтаада

Ксисаабаадка ваа у балаасх ин ла дејиио. Си фудуд у гуји орањига "Цииаар билаасх ах" бадханка сида лагу муујииеи савирка коре. Кадиб, куло аватар-каага. Хадда, сида кирфадле ганацсаде ах искудаи инаад маскакда ку хаисо ин а бадан тахаи ин ла раацо муукаал гууд, ганацси у нпр. Тусаале ахаан, Нолосха Лабаад вакаи леедахаи ватаре ватаре ах оо ла хели каро. Илаа аад ка маамусхо гообта ваксоосаарка Халловеен, тааси ма аха доорасхада угу фиицан ее ујееддооиин каиеисиин ах.

дооран аватар

Магаца Цалаамаддаада

Таллаабада кигта ка диб маркаад гујисо "Дооро Аватар" тани вакаи нокон доонтаа ин лагу магацаабо магацаага. Маскакда ку хаи инаад рабто магаца магацаага аватар инуу самееио вакиаабо бадан:

 • Ксусууснов
 • Ноко кирфадле
 • Ла кириир дхагаистаиаасхаада иио савирка ганацсига

Ксакиикдии ваад истицмаали картаа магацаага дхабта ах, лаакиин маскакда ку хаи инаад вакиаабо ку дхек бикин доонтид бараха булсхада, марка вакаад убаахан доонтаа инаад сии вадо кирфад-иакаанимо маркаста. Ако желите да будете сигурни, ако желите да видите било какву карту, молимо вас да наведете колико желите да урадите. Ка фикир дабеецаддан масцутигаага. Тусаале ахаан, 17 сано ка хор маркии аан билаабаи дегел дегел иар оо лоо иакаан Музеј речи, вакаан абуураи дабеецад хаге далкиис.

Дабеецадаиду вакаи ахаид Амелиа, каалинтеедана вакаи ахаид инуу хоггаамиио дадка мартида ах ииада оо лоо мараио меелаха кала дуван ее гообта. Ваан огахаи ин лага иаабо инаи у муукато вак иар оо каан-гаадхка ах маанта, лаакиин диб у нокосхада вакаи ахаид хеер ка саррееиа тан хадда.

Магациада вокаи хели караан карфо иио ламбарро калииа. Лоома оггола боос ама карфо гаар ах. Сидаа дартеед, хаддии аан рабо инаан магацеига истицмаало, вакаан абуури лахаа дабеецад ла иираахдо ЛориСоард (аан лахаин баннаан).

нолол лабаад аиаа абуураиа магац

Нидаамка аиаа куу схееги доона хаддии магацаага ла хели каро. Хаддии аи сидаас тахаи, риик "Таллаабада кигта."

Кадиб вакаад буукин доонтаа коогаа мацлуумаад дхеери ах, сида:

 • Ваш емаил
 • Таариикхда дхаласхада
 • Дооро лозинка
 • Самее какамаинта амнига

Сидоо кале ваад ку кириирин картаа Фацебоок хаддии аад рабто.

Дооро Ксисааб

Коонтада аасаасига ахи ваа лацаг ла’аан ваана меел ванаагсан оо лагу билааби каро. Хаддии аад рабто инаад дејисо гооб кулан оо Нолол Лабаад ах, а каста оо аи тахаи, вакаад у баахан тахаи кисааб кисаабеед Бикин ах, каас оо каага кици доона кииаастии $ 6 / бисхии.

Вакаа лагугу дардаргелин доонаа инаад соо дејисо оо аад ракибто Нолосха Лабаад. Ха валвелин. Ма каадато меел бадан.

Си аад у биловдо инаад ку сии соцото агагаарка Лабаад, вакаад у баахан доонтаа инаад боокато Барасхада Исбанисхка, каас оо куу мацнаин доона восак каста оо аад у баахан тахаи инаад ка огаато ку саабсан барасхада Нолосхагахаииа Салкахадага Секахадхахах Сегахадхахахусхах, Сеасхаддасхах, Сеасхададхах, Сеасхададхах, Сеасхаддас, Сеасхи, Дадхеха гуригаага иио дхацдооиинкаага.

Налази се на Нафтаади у Хорумарин карта Нолол Лабаад

Вакаа јира сииаабо фара бадан оо аад у истицмаали карто Живот Други и аф нафтаада у кобцисо, лаакиин сида богагга булсхада баданкоод, ум баахнид инаад нокото мид вас абуур ах. Таабадалкеед, ка фикир вакаад ку дееки карто дадка кале оо киимо лех.

Ксаалад Дараасад: Карен Каи

Цусбитаалка Карен Каи истицмаалаи Сецонд Лифе сидии калаб дхиирригелин ах дхавр сано ка диб. Вакаи соо бандхигтаи схееко ку саабсан мареегта, вакаина мартигелисаи акхристаиаасхееда инаи ка каибгалаан. Марка лага хадлаио "схееко", Карен аиаа ка вада хадасхаи користа иио ганацсига кораага.

"Вакаи ахаид мид аад у киисо бадан, вак иар аиаи ии ахеид маркии угу хореисаи," аиуу иири Карен.

Вакаи ку дартаи ин аи цакабад ку нокотаи ин ла огаадо савирада иио сида аи рабто инаи у лабисто уна бедесхо муукаалкееда.

Вакаад ка арки картаа схаасхадда хоосе ее Карен ее хоосе ин аи кол кал асал ахаан у егтахаи инаи леедахаи масрака кадибна кураас аи дхагаистаиаасху ку фадхииаан хаддии кале соо јиид.

Карен каи цасхарро нолол лабаадСцреенсхотс-ка / кхудбадда Карен Каи ее ку саабсан Нолосха Лабаад

Дараасадда Ксааладда: Хорумаринта Цаафимаадка

Марка ај тимаадо у хор У каадида здравственим интернетка, дареенкаага Угу хорееиа вукуу нокон караа инаан еегно варбаахинта булсхада / муукаалка аддуунка Сида виртуелни живот, лаакиин тааси ВАА Дхаб ахаан ВаКса Цилми баараиаасху самееиеен Си ај У аркаан страници Угу хаббоон хор У каадиста здравственим ЕЕ гообта ЛАГА иаабо инаи нокото.

Хадафку вукуу ахаа ин дадка лагу дхиирригелиио инаи самееиаан доорасхооиин нололеед оо цаафимаад каба. Цилми-баадхаиаасху пут ка-каиб-галаиаасхии ка-каиб-галаиеен си аи у огаадаан инта саамеиса фарриинтоода марка ла соо гудбиио баркад цаалами ах.

Амфитеатар Тијаабада вакаа лагу кабтеи меел цаади ах оо лоогу талагалаи јаамацад лагу магацаабо. Думарка 25 иио рага 15 аиаа ка каиб каатаи.

Натиијооиинка? Ка-каибгалаиаасху вакаи дареемеен инаи ку масхкуулсан иихиин оо аи и фудуд у соо дхавееиеен когта си ка дуван сидии аи у иеелан лахааиеен. Вака аад ка баран карто тијаабадан вака вееие ин дадку у баахан иихиин мацлуумаад.

ампитеатар вакбарасхоСавиррада схаасхадда вакбарасхада цаафимаадка ее ку саабсан Нолол Лабаад (савирада лага билаабо аббаараха кооваад ее Исниинта)

Фикрадаха Вакаад Хиргелин Картид

Хаддии аад јецесхахаи инаад тијаабисо адигу нолосха Лабаад оо аад ла кириирто кува кале варбаахинта булсхада иио 3-Д схабакадаха аддуунка, вакаа јира фикрадо аад ку фулин картад маанта оо каавин доона инаад самеисо кхибрада.

 • Ку марти каадо мацаамиисхаада хадда иио мацаамиисха варсидаха си аад у огаато бооскаага Сецонд Лифе.
 • Вакти у каадо си аад у самеисатид фаланкаин ку саабсан ганацсигаага. Карен Каи, кол курук бадан сида аад ка арки картад бандхигга хадалка. Викии фаланкаин цаафимаад, кааб амфи ах оо дибадеед лоогу талагалаи вааио-арагнимо ла мид ах ривааиадаха. Хаддии аад ка схакеисид коф-ка-мид ах табабараха нолосха, колка раакада лее ее курааста каар аиаа лага иаабаа инаи ка фиицнаадаан. Ваа инаад го’аамисаа нооца каабка аад рабто инаад абуурто оо ка тагто халкаас.
 • Уеедада угу веин ваа ин ла бикиио вакиаабо цусуб оо киисо лех куваас оо каавин доона инаад ла мацаамилато дадка дегган Сецонд Лифе. Вакаа јира сииаабо фара бадан оо лагу дхиирригелиио дхакдхакаакиада, сида ииада оо лоо мараио огеисиисиада дхацдооиинка, ама адоо каадаиа каиеисиисио ку саабсан варгеисиада ла кириира Нолол Лабаад.
 • Сии схаандхо билаасх ах оо нооцио кала дуван ах си аад у бикисо. Фураха аиаа ах ин ла хубиио ин аи тахаи мид ла кидхиидха ганацсига адуунка ее дхабта ах оо дадка деегаанка ка дхиги доона куво ка бадан.
 • Иибсо бооска ку коран Ликда Ликда је такође акх кор лоогу каадо ганацсигаага. Ваа габи ахаанба ла гаари каро. Вакаад дооран карта а дхерерка ололаха, ивм.
 • Самее дукаан веин оо кафиис кафиис ах. Ваад кираисан картаа бооскан, лаакиин ваи ка цакли бадан тахаи инаад лахаато гообта. Ха валвелин. Восак бадан кама кици доонто ин дииаариио, у кастоо кхарасхиаду аи кала дуванаан караан. Восак маркаад иибисо, ку дар сумад дхул лех. Тани вакаи ка цаавинеисаа мацаамиисха инаи мар кале куу хелаан оо вакаад ку хорумарин доонтаа даацаднимо соо соцота.

Сецонд Лифе вукуу бикииаа вакиаабо бадан оо дхеераад ах фикрадаха каиеисиинта лацаг ла’аанта ах иио кува јабан ее аддуунка ку дхисан. Викии ка хоосееиа $ 100 саннадкии, вакаад ка хели картаа баданаа каиеисиин баддан оо ку иаал богган. Ма аха ин ла схеего, инта бадан тартанкаагу вакаи у бадан тахаи инуусан истицмаалин богган си кор лоогу каадо мацаамиисха мустакбалка.

Ка порезаддар, у касту. Ваи фудудахаи инаад лунтид аддуункани далвадалка ах оо аад иска илоото схакада аддуунка дхабта ах ее аад у баахан тахаи инаад ку дхаммаистирто си аад гуул у нокото.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me