Сида лоо дхисо Вебсите-га Успех некретнина

Дунида вакаи ку соцотаа да ‘ахаан дијитаалка ах иио хаддии аад у малеинеисо ин ганацсигаага аан саамеин доонин, мар кале ка фикир. Хаддии аад тахаи вакиил ханти ма гууртада ах, вакаанаи ка схакеинеисаи ку-салеиси, вицитаанно кабов иио хабаб кале оо дхакамеедио, аан кула вадаагно фикрадаха кааркоод.


Сида лага соо кигтаи Урурка Каран ее Реалторс (НАР), 42 боколкииба иибсадаха гуриаха ее 2017 вакаи каадеен талаабадоода кооваад ее иибкоода ииага оо еегаиа кхадка интернетка ее гуриаха ла хели каро. Марка ла барбар дхиго, боколкииба 17 вакаи ла кириираан вакиилка гуриаха кирада ах марка хоре. Хаддии аад лакулантаи вејигаага оо ка среди ах фаркига у дхекееиа тирооиинка – ка валвалсан, маадаама аи ка сии кумаанеисо оо келииа.

Вакаад макасхаи ераиада да’да ах; "Хаддии аадан гарааци карин, ку биири"? Тааси ваа сида аи тахаи инаад ка фикирто инаад самеисо.

Захваљујући кува дијитал ах, иибсадаха гуриаха аиаа галаиа хабка лоо сии ванаајиио кааладаха суукиада, вака ла еегаио гуриаха иио вак бадан. Инта бадан вакаи билаабаан нидаамкоода вакбарасхо инта аисан китаа ла кириирин вакиил.

Истицмаал исбедделкаан исла маркаана у баро мацаамиисхаада мустакбалка марка хоре – адигоо истицмаалаиа боггаага гаарка ах.

Нидаамка дхабта ах ее дејинта вебсите-ка расмига ах ма аха вак адаг. Дхамаан вакаад у домени доонтаа магац домена, веб локација мартигелинта, иио лага иаабее је истицмаало вебсајт-дхисе-самее ама схаасхад ВордПресс и аад у истомисо вакиаабо куркоон иио схакеин.

1. Дејинта Уп фондација: Домен, хостинг, веб локација за прављење веб локација

Имена домена

Талооиин: ИнМотион хостинг, А2 хостинг

Хоига мартигелинту ваа ганацси аад у кото дхеер, лаакиин ма доонаио ин аан гало нутс иио вијци ее халкаан, макаа иеелаи ВХСР ваа фицил ахаан ансикинта схабакада адеег бикииеиаасха вебка.

Калииа фиирсо оо дареем бикииаха вебка бикииаха ее куу фиицан адига иио ганацсигаага. Схакхси ахаан, Ваан ку талин лахаа ИнМотион Хостинг или А2 Хостинг, лаикиин тааси ваа доорбид схакхси ах.

Калабка Вебсите-ка

Тилмаамо дхакхса лех: Цалаамаинта бартаада си јоогто ах аиаа сидоо кале ах кодобка угу мухиимсан ее муујинта кирфаднимада Кситаа ума баахнид наксхадееие кирфадле ах. Ааладаха вебсаидхка сумцад лех аиаа каа цаавин кара дхисо акоонсигаага оо дхан.

Раадинта

Анигу кама хадлаио сандуука раадинта сахлан оо дадка истицмаала аи восак ку кори караан оо ку савираан боггаага, лаакиин восак ка цаавииа инта бадан дадка истицмаала раадинта нолосха дхабта ах.

Тусаале ахаан, вакаи у бадан тахаи инаи рабаан гуриаха гуриаха гаарка ах, инта у дхекеиса киимаха кала дуван ама китаа тиро гаар ах оо мускуло ах. Хуби инаи хели караан вака аи раадинаиаан!

Тусаалаха нолосха ее дхабта ах: Сандуука соо јеединта аиаа ла кеенаа маркаад гујисо раадинта богга Лиан Јиа (Пекинг, Схиинаха) богга.

Тало ​​Цусуб: ВордПресс нуди нешто што се такође може користити и за мобилне уређаје. Куваас вакаа баданаа лоо иакаан ‘Мавдууциада Макалка’.

Ноко сред дхамаистиран

Аноо ах вакиилада гуриаха, вакаан хубаа инаад огтахаи баахида дадка баданкоода ее раадинаиа ханти. Ксасуусо кува дукаамада иибка ах ее аад у баахнеид инаад мар валба вадо? Ванаагсан.

Ку варееји акоонтаада боггаага. Марка лага реебо мацлуумаадка калииа ее ку саабсан хантида лафтееда, касуусо инаад бикисо мацлуумаад дхаммеистиран оо таагеераиа, сида надаафада агагаараха, јидадка иио меелаха вакбарасхада.

Маалгасхадаиаасха, хуби инаад авоод у леедахаи инаад соо бандхигто каар ка сред ах варбикиннада суука сида аи у бадан тахаи вака аи нокон доонаан кува угу киисо бадан.

Тусаале ахаан нолосха нолосха: Гуриаха Гуру (Малезија) сидоо кале вакаи бикииаан хагаха хагаајинта ее дегаанка иио кисаабииаха деинта лагу каато ее боггоода.

Тилмаамаха Дегдегга ах: Калсоони ха ахаадее, лаакиин мааха инаад гасхо Ред ваа хал схаи, лаакиин бадханка ку јира гудууд дхалаалаиа лех ифтиин јилицсан ваа уун -!

Вакбарид

Мар лабаад, тани ваа вак аад адигу ама дхици карто сида си аан у самееио, лаакиин аан у фасако сидан – Хаддии дадка соо иибсадаха ах ее куу соо дхавеинаиа аисан дхагеисанаин, вакаад какиијини кастана каааага каиаанаиаиаиаиаиаиаи Таас беделкееда, талаабо хоре у сии каад оо у схеег мацлуумаадка лоога баахан иахаи си аи у самееиаан го’аано иибси оо ванаагсан.

У схеег вакиаалаха фаа’иидада ах ее иибсасхада меелаха кааркоод, тусаале ахаан, ама ин гуриган уу ку дхов иахаи меел ганацси оо цајииб ах лех восак каста оо корракда ка хоосаиса. У оголоов сида аи у сахлан тахаи хелитаанка вадада веин ее Вадада Дхеке ама восак каста оо кале оо каавииа.

Тусаале ахаан нолосха нолосха: Трулиа (Мараиканка) саамииада цилми баариста иио исбеделка суукиада си аи восак у бараан истицмаалкоода.

Тилмаамаха Дегдега ах: Ксаалад каста ха нокотее доорасхада доофаарка ама фудаидка, кусууснов инаад муујисо кирфадлаха маркаладаха оо дхан – Но Мицкеи Моусе ама Доналд Дуцк фадлан!

3. Суука Соодејига Гуриахаада

Сабабта оо ах вакаад леедахаи бог ах мицнахееду мааха инаад у фариисан карто халкаа оо ка филан мацаамиисха у ао соо галаан даададка. Ксусууснов ин Н + 1 аан соо схеегнаи дховр цутуб оо ка саррееиа? Ксакиикаду вакаи ахаанаисаа, оо вакаад у баахан тахаи инаад хубисо ин боггагаага ла арко.

Медиа Социал Суук

Тани ваа хал дхинац оо суук-геин ах оо ла исбахаистаи саннадихии ла соо дхаафаи. Варбаахинта Булсхаду вокаи каадатаи меел баннаан оо каиаисиис ах оо ганацсииада дхакамеед бадани аи бурбурииеен. Хуби инаад адигу доор бидаисо адигоо дооранаиа хал барнаамијка Социал Медиа се користи и наплаћује оо а истицмаасхо таас и кор лоогу каадо боггаага интернетка оо ла фалгало фурсадаха.

Варбаахинта Булсхаду ваа дхеецаан бадан оо ка дхекјирто боггага интернетка, сидаас авгеед вакаад у огголаан картаа схакхсииаадкаада инаи ку ифтииминаиаан ииага оо ла кириираиа ииага. Вака кале оо аи аад у фиицан иихиин абууриста хипе иио фаркад, маркаа ка фекер тартанка тартанка ама фудудеин фудуд. Ксасуусо бандхигиада гурига ее аад фуран тахаи? Дхиирригелинта Варбаахинта Булсхаду ваа какиикда, инкастоо аи тахаи кааб муукаал ах.

Ако не желите да се пријавите на Фацебоок-у, молимо вас да се пријавите Сакаафадда и да ћете добити следеће податке: Вада хадалада. Нидаамиадан јавааб целинта ах аиаа ах каабка соо соцда ее хабка исгаарсиинта вактарка лех ее каа цаавин доона инаад ку гуулаисато мацаамиил дхеераад ах.

Сида сакда ах, вакаад ку каиирнаан картаа куван Билаасхка ах (кааладаха кааркоод) Ка акхрисо восак бадан оо ку саабсан варгеисиада ку јира суук-геинта.

Дхамаан куван вакаи ку кордхинаиаан иио маркаад ку вареејисеи вебсите-каага каас оо хели доона мацлуумаад дхамаистиран, вакаад нокон доонтаа гуусха.

Тражилица иио СЕО

Средина ка сред ах сииаабаха угу фудуд ее лагу хели каро гаадхи иар оо ка бадан ваа ин ла хубиио инаад лииска ку корто боггаага масхиинка раадинта ее раадинта. Хуби ин дхаммаан вакиаабаха аад ка кообан тахаи аи иихиин тусмо-аи кабтаан дадка ванаагсан Гоогле ор Бинг оо каавин доона марка аи дадку раадинаиаан адеегиада сида куваага. Вакаа угу ванаагсан дхаммаантоод, лиискан ваа балаасх.

Ако не желите да се напуните, можете да нађете следеће: Дхицииаан Сеарцх Енгине (СЕО).

Маркаад дхисаисо боггаага интернетка, хубсо ин аад исха ку хаисо ереиада мухиимка ах ее си цад у кеекаиа сида фиицан, сида: Некретнине, некретнине, ама схуруудо ла мид ах.

СЕМРусх ваа калаб аад у авоод бадан оо аад у истицмаасхо си аад у хесхо мацлуумаад истараатиијииадеед оо ку саабсан исбедделлада, фаланкаинта ереиада мухиимка ах иио вакиаабо кале оо бадан

Ксусуусо таас ереиада мухиимка ах ее лоо иакаан ‘кључне речи’ цаавимаад аад у бадан. Кувани вакаи каа цаавин доонаан инаад хубисо инаад хесхо гаадиидка сакда ах иио хаддии аад ла барбардхигаисо кува коогга лех вакаад хубин доонтаа инаад огаато макиинадаха раадинта.

Огсоонов: Инаи дхисато вактарка СЕО вакаи у бадан тахаи инаи тахаи средина ка мид ах вакиаабаха угу мухиимсан ее аад самеин мапд си аад у вадо тараафикада боггаага. Вакти ку каад сидан! Халкан вакаа ах дховр калаб оо СЕО ах оо аад киисеин карто си аи каага цаависо инаад исдхаафсатид исбедделлада, самее кодоббада мухиимка ах иио вакиаабо кале:

 • СЕМРусх
 • Моз
 • Раадинта Гоогле
 • Бинг Тоолс Вебмастер

Самее Мабаадии Таиада

Марка лага реебо илаалинта макиинадаха раадииаха ах ее данеинаиа адига иио баабуур вадиста гаадиидкаага си аад у хесхид, таиада таиада лех ее ку киран мартидаада аиаа каавин доонта инаад беддесхо фурсадаха иибсадаха. Баахидааси ма аха среди си сус ах ула кидхиидха иибинта хантида, китаа китаа восак аан вакба ка јирин сида "10 Фикрадаха Диб-у-хагаајинта Гурига" вакаи ку сиин доонтаа фикрадаха соо-боокдахаага оо абуури доона гаадиид дхеераад ах.

Вакаан си коог лех кугула талинеинаа инаад ку дарто каибта ‘блог’ каибтаада меесха аад ку кори карто нооца нооца ах. Тани вакаи ка цаавинеисаа си аан цаади ахаин ин а дхалинаисо тараафикада гообтаада. Ума баахнид инаад корто марар бадан, китаа хал мар асбууции ама вак кале ваи фиицан тахаи, лаакиин диирадда саар си аад у дхисто вакиаабо адаг оо ах варар иио киисо лех.

Фикрад ахаан, кор вакиаабаха аи кува кале доонаиаан схаре, оо вакаад хаисатаа нидаамка каиаисиисиада оо билаасх ах!

Ку локална компанија Гоогле Лоцал Бусинесс

Гоогле ма аха оо калииа масхиинка раадинта, лаакиин ваа вака аан јецлахаи ин аан угу иеедхо схиркадда суук-геинта ее угу веин адуунка. У дир боггаага Ганацсига Ганацсига Гоогле оо калииа ма самеин доонаан таас таас оо билаасх ах, лаакиин вакаи ку сиин доонаан талооиин дхеераад ах оо ку саабсан сида лоо хорумариио ганацсигаага.

Ку дхиирригели мартидаада инаи исдииваангалисо

Инкаста оо аи у муукато ин дад бадан аисан јецлаин ин аи је дииваан-гелииаан, вакаан огаадеи ин кааладо бадан аи баданаа тахаи сабабта оо ах фоомамка исдииваангелинта баданкооду аад аиаи у адаг тахаи. Ксасууснов, вака аад у баахан тахаи ваа мид фудуд – магаца, цинваанка иимаилка иио оголаансхаха си аи ула кариираан калабка суук-геинта. Восак каста оо кале аиаа баданаа ваа уун цидхиидхига.

Самее нидаамка дииваангелинта хал-мар, оо ах мид сахлан оо сахлан исла маркаана самеинааио когтаада мацаамиисха. Тани вакаи нокон доонтаа мид киимо бадан оо ку саабсан мустакбалкаага суук-геинта, гаар ахаан вебсите-каага оо вакаан ку туси доонаа сида ку кига.

Каибинта суук-геинта угу ванаагсан ее Реалторс: Суук-геинта Емаилка

Марка боокдаиаасху аи иимаадаан гообтаада, вакаи у ееги доонаан хареераха гууд ахаанна вакаи самееиаан восак адига куу гаар ах. Таас беделкееда, вебсите-каагу вукуу у баахан иахаи инуу хело мацлуумаад бадан оо соо јиидасхо лех мацаамиисха кала дуван. Тани ваа халкаа оо ах суук-геинта е-маилка ее ку хаббоон.

Суукгеинта емаилка ла беегсадо аиаа каа цаавин кара инаад абаабулто ололаиаал ујеедооиин гаар ах. Каадо тусаале ахаан хаддии аад леедахаи глут ах гуриаха кеебаха си кор лоогу каадо. Мовдууц ку самее ололаха суук-геинта емаил-ка ах ее ку иаал кхададкаас исла маркаана у дуцеисо коф каста оо валигиис ка дииваангасхан боггаага кахор!

Хадафкан, вакаан уга махадцелинаиаа тиро бадан оо калаб ах оо аад ку талагасхаи. Хоре ее ку јира бармаамијкаага, лиискаага лииска суукгеинта е-маилкаагу вакаи у бадан тахаи инаи иар иахиин вакаана лагу маамули караа адеег билаасх ах ама ракиис ах. Маркаад корто, вакаа јира сидоо кале фурсадо доор ах оо бадан оо аад кала дооран карто.

Каар ка мид ах доорасхооиинка ку јира бооска суук-геинта емаилка вакаа ка мид ах магацио аад у цаан ах оо аи ка мид иихиин Ксириир јоогто ах, МаилЦхимп, Иио АцтивеЦампаигн.

Ксириир јоогто ах

Схакхси ахаан, исагоо истицмаалаиа мехерадо дховр ах оо кумбуиуутар ах кахор, Цонстант Цонтацт вукуу дареемаиаа ванааг курук бадан. Вакаи леедахаи дхамаанба гообаха (иио ин ка бадан) ин гообта кирфадлаха ах бикисо халка исла маркаа аи леедахаи интерфејс интерфејс фудуд оо аан си веин у цабси гелин доонин. Фаахфаахин дхеераад ах фадлан акхри Диб у еегис Ксириир јоогто ах.

Боостада Боостада

МаилЦхимп ваа ааладда суук-геинта е-маилка оо баллааран оо лагу каддариио. Вакаи леедахаи корсхе коф каста, лага билаабо билавга илаа халиееигии хоре.

Марка лиискаага кораио вакаад сидоо кале хелаисаа вааио-арагнимо ах истицмаалка калабиада суук-геинта емаилка иио коритаанка.

Макаи тахаи сабабта Суук-геинта Емаилка?

Суук-геинта Емаилка ваа инуу ахаадаа диираддаада дадаалкаага иибка. Ваа мид аад у авоод бадан оо нокон кара дхииригелин ганацси оо веин хаддии ла самееио хаб сак ах. Вакаи ку сиинаиаан фурсад гаар ах киимаха кхарасхка ку бака ее мацмиилка – марвалба маалин каста.

 • Сида лага соо кигтаи хоггаамииаиаасха цилмибаариста суукиада ее МцКинсеи, Емаил вукуу ку дхаваадаа 40 вактар ​​ка бадан Фацебоок иио Твиттер ее ка цаавинаиа ганацсигаага инуу хело мацаамиисха цусуб.
 • Ииада оо ла адеегсанаио калабка суук-геинта емаилка оо коогган оо восак ку оол ах, вакаад ку дхиси карта кириирио кооган оо јоогто ах оо аад ла иеелан картид иибсадахаада мустакбалка.
 • Мар каста оо емаилка суук геинта ах ее вареегаага ку вареегсан, цалаамадааду вакаи у муукатаа дад ку вејииа вајииадоода – тикгели кхарасхка каа соо гала.
 • Вака кале оо аи ку сиинаисаа вак аад у бадан хабабка дхакамеедка – мацлуумаадка. Ксогта вакаа лоо фаланкеин караа каабабка вакаина куу оголаанеисаа инаад барато сида јецел, јаахвареерка иио истцмаалка мацаамиисхаада. Тани вакаи куу оголаанеисаа ин аад вак ка бедесхо ололаиаасха мустакбалка ее вактарка угу сарееиа.
 • Ваа дхакхсо иио фудуд ин ла биабо. Сида богагга интернетка, калабиада суук-геинта оо бадан оо маанта ах аиаа бикииа адеегио фудуд оо ла адеегсадо јиидитаанка ииокуша-кирнаанта си аад си дхаксо ах у дхиси картад варкаага. Кситаа хаддии аадан ахаин наксхадееие, вакаа лага иаабаа ин аи јираан схеибаар аад самаин карто.
 • Абуурсо хогаамииаасха, китаа хаддии маадада аисан ахаин каар ка мид ах баахидаада аад рабто. Кааркоод вакаи рааци караан кириирка диб угу нокосхада гообтаада оо аи ку соо уруурииаан мацлуумаад кале оо халкаас ах.
 • Ако желите да нађете лозинку, можете да нађете карту да бисте је послали путем е-поште. Ку дах фаркад ку саабсан мунаасабадаха соо соцда иио ин дадку сугаан си камаасад лех!

Каи фиири кораалка ВХСР Суук геинта емаилка лоогу талагалаи блоггерс цусуб ее лоогу талагалаи хагаха дегдега ах мавдууца.

Тусаалооиинка вебсаитка Реал Естате

1. Веицхерт Реалторс

Веб сајт: цорениц.цом

Цоре вакаи каадатаи саакиибтинимада мобиле вак иар оо аад у магли оо ах дареенка ах ин хадда аи тахаи масхиинка иар оо си кун лоола дхакмо. Наравно, сахабтоо ах миисаанииаду вакаи лееиихиин савирро балаадхан оо лоо истицмаало, лаакиин вицитаанка дегдегга ахи ма аха мид лоогу талагалаи каибтаас истицмаала.

Надиифинта гообта вакаи ку дхаммаанеисаа восак каста оо дхуумасхо ах ка тагаиа боокдаха си аи у раадииаан схаасхадда меесха лага тагаио.

Фаа’иидооиинка

 • Наксхад цасри ах аиаа си буукда у истицмаалеиса гооб схаасхадда
 • Мообаилка си кумман

Касаарооиинка

 • Ма фудуда ин дадка истицмаала аи ку соцдаан

3. Алисон Јамес Естатес иио Гуриаха

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me