Ситејет: 6 Таллаабооиин фудуд о оо лагу дхисаио Вебсите-ка ганацсига

Веб локација Дхисмаиаасха-иада ваа мид цајииб ах. Таас ваа аррин хордхац ах лаакиин ваа рун дхаб ах. Кува аад ка мид тахаи вакхтииадии хоре таариикх ахаан сида анига, дхисмаиаасха богагга ваа кува богаг интарнетка ах оо ах калабка гаваарида ее баабуурта.


Вакаа јира меело бадан оо хареерахееда ах оо мид валбана вукуу ку сиинаиаа вака ку соо кордха восак искушења мид ах – авоод у лех инуу абууро интернетка си дегдег ах иио каалмо иар. Авооддани вакаи си гаар ах у цаавинеисаа ганацсииада иариар ама китаа кува кор ах ее фрееланцерс тан иио маркии аи ка бакаисо коронто аан лоо баахнаин таас оо си ка фиицан лоогу адеегсан каро меело кале (сидаи цан цубуб)

Вакаан рајеинаиаа ин Јерри уусан вак иар ка кабин кириирииаха Стар Трек, лаакиин дхибку ваа сида ганацси, дхамаантеен ваан огнахаи инаи мухиим тахаи ин диирада ла сааро дхакдхакаака ганацсигеена. Дхисмаха вебсаидхку вукуу нокон караа мид аад у магли, лаакиин марка аи фудудееисо илаа киимаха кхарасхка каидка ах ее ка соо бака си аан у дхигно инаан ла иска индхо-тирин – ваа вактигиа ла фиирин.

Макаад у истицмаасхаа вебсите дхисе?

Схиркадаха оо дхан ма авооди доонаан корсхаха, наксхадеинта иио дхисида вебсите ииага оо у гаар ах. Вакаи баданаа каадатаа вакхти, кхаираад иио кхибрад си аи у авоодаан инаи соо саараан восак кокан. Ка фикир арринтан – барнаамијка, ваа лагу косли караа сида угу сахлан ее лоо коро оо лоо маамуло барнаамијка "Здраво Свете" лаакиин лооиакаан, ииагу китаа ма гаранаиаан меесха лага билаабо.

Ако желите да будете сигурни да желите да завршите, можете да се похвалите са Ситејет вакаи ла иимаадаан нидаамка дхисмаха ее дхисмаха каас оо куу оголаанаиа инаад истицмаасхо калабка ла хели каро си аад у дхисатид боггаага гаарка ах. Ка фекер сида адоо истицмаалаиа калабка дхисмаха ее хораи лоо соо дхејииеи, ка дибна дуурјоогта аиаа ла истицмаалаиа.

Ваа дхакхсо, ваа фудудахаи вакаина убаахан тахаи меел у дхов кирфадаха фарсамада фарсамада. Аину еегно сида фудуд у нокон лахаид дхисидда гообта ганацсига лех Ситејет.

6 Таллаабооиин фудуд о оо лагу дхисаио Вебсите-ка Ганацси ее Ситејет

1. Дооро шаблон

Соцодка цаадига ах ее аад ла кулми доонто Ситејет ваа сакиика (таас оо билаасх ах), самеисо схабакад, исбедел, ка дибна даабац (таас оо аад у баахан тахаи инаад бикисо). Тааси ваа хаб аад у сахлан оо лоо истицмаало хабка лоо истицмаало тан иио маркии аад ку канацсанеин инаад истицмаасхо сабаб каста, ма карасх гели доонто хал хал.

Доорасхада образац ах ее богга имтикаанкаига.

Ка диб маркаад је дииваан-гелисо вакаад абуури картаа схабакад дасхбоард-ка ах – геедди-соцодка аиаа каа раби доона инаад сиисо магаца гообта иио куласхада темплате. Вакаа јира хареераха Нооциада 20-дан си аад у доорато. Кувани вакаи кала дуван иихиин схакхсииаадка гаарка ах ее схиркадаха гуриаха иио ганацсииада суук-геинта.

Демо: Тусаалооиин Тусаалооиинка Ситејет

ЦарФик – веб локација веб-сајта, која се састоји од дневног боравка.

Портер – Маабабиада интернетка ее макхааиадаха иио баарарка.

* Риик савирка си аад у баллаадхисо.

2. Ку дар маадада гообтаада

Марка калабка ла самееио, вакаад билааби картаа аад богга ку дхајисо адига оо гараацаиа бадханка хабеинта. Тани вакаи куу кеенеисаа каабеин дхеераад ах оо цабси галин лех оо ла ег сида тииаатарка тииаатарка оо дхан меел дхан. Ако желите да промените вашу подршку (ВИСИВИГ), можете да нађете лозинку за вашу употребу, али ако желите да промените вашу квалитету. Восак валбана ваа лиисто.

Дхамаан боггага ку иаал схаканка аиаа лахаан доона каар ка мид ах кораалка меел баннаан оо келииа, си аи у тусаан вака аи у егтахаи. Вакиаабуху вакаи нокон караан куво фудуд сидии аи у илаалин лахааиеен восак каста ‘сида’ ‘иио лабалабеин лабадаба меел каста оо кораалка ах кадиб маркаад буукисид.

Тифафтираха Ситејет ВИСИВИГ.

Кситаа бар-барка нуди ее бар навигацију аиаа ла дииаарин караа. Лабаадна риик барта иио дхинаца бидикда, вакаад ку дари картаа вакиаабаха ку јира мену навигатион.

Марка аан дхајиио едебта, мацнахееду ваа ин беддело кораалка ваа сида фудуд. Вакаад дооран карта сандуука вакаадна бедели картаа кораалка келииа, лаакиин сидоо кале мидабка кораалка, цаббирка кораалка, нооца иио восак каста оо кале – сида Мицрософт Ворд тусаале ахаан.

3. Хагаајинта дхеераадка ах ее гообтаада

Каибта хоре вакаи ка кообантахаи кораалка, лаакиин ваад исбеддели картаа муукаалка иио дареемида гообтаада. Мар лабаад, лаба јеер ку дхеји восак муукаал ах аад ацес јецесхахаи инаад бедесхо оо дхинаца бидикда вакаад авооди доонтаа инаад бедесхо арагти, ваа цаббир, ку дар кириирио, ама восак каста оо кале.

Хаддии аад рабто ин аад бедесхо савир геби ахаанба, калииа лаба јеер гуји оо вакаад ку дхајин картаа савиррадаада си аад у истицмаасхо. Дхамаан савирада аад гелисид вакаа лагу хаин доонаа маамулаха варбаахинта, дииаарна у ахаато инаад истицмаасхо вакхти каста сидаа дараадеед ваа инаад калииа хал мар у гудбисаа.

Ситејет је максииаан пила и налази се у истицмаасхо сидаас дамеед вакаад у баахан доонтаа инаад ка хесхо каар ка мид ах адига келигаа. Хаддии аадан хаисанин, ама ганацсигаагу аану ахаин мид јиреед, вакаа лага иаабаа инаад тикгелисо каар ка мид ах боггага савиррада сида Гетти Имагес халкаас оо аад ка иибсан картад савирада ама савиррада. Ако не желите да видите Гоогле, можете да додате мапу на карту да бисте је видели у ауторским правима..

Дхисо сумаддаада сумцадда интернетка

Кситаа хаддии аад тахаи астаан ла аасаасаи, ка гууритаанка интернетка ваа вак вага лага иаабо инаи восак иска бедделаан. Вакаад огаан картаа ин хабка аад адигу магац ку иеелатид марвалба аисан кусеинин кхадка тооска ах.

Ксааладдахан, вакаад го’аансан картаа инаад лаба сииаабо мидкоод у марто. Вакаа лага иаабаа инаад јецлаан лахаид инаад дхисто вебсаидх схакхсииеед, ама си дхаммаистиран диб-у-сумаин. Насииб ванаагсе, тани маахан инаи адкаато. Вака јира адеегио кааркоод оо ку салеисан вебка оо куу огголаанаиа инаад ла схакеисо сида сакда ах ее астаамо-користа аад у баахан тахаи.

Тусаале – Астаан аан у абуураи схиркаддеена истицмаалаиа Лого Билаасх ах оо Билаасх ах.

Калабаинта, тусаале ахаан, вакаи ку билааби картаа калииа наксхад астаан аасааси ах, ама вакаад кахели картаа инаи дхисаан бууггаага сумадда оо дхан – исла маркааба каабабка цусуб ее калабаинта.

4. Ку дар мааддо јелкокоса

Дабцан, тани вакаи ахаид вакхтигии мииуусигга, сабабта аи у дејинаисо кораалка иио савирада? Ку дар мааддо фирфирцоон оо лагу дхиирригелинаио куна дхиири галииа даавадаиаасхаада. Вакаад ку дари картаа вакиааллаха фиидииоовга ах иио валкаха варбаахинта булсхада сида проба кидхка богга ганацсигаага богга Фацебоок.

Ама сабабта аан кхариидадда навигација, сопствена макаамиисхааду је превише ах уга хели картаа мехераддаада ганацсигаага боггаага интернетка? Дхаммаан вакан ​​калииа мааха инаи соо кабтаан дареенкоода, лаакиин вакаи у схакееиаан сидии фудудееиаха ганацсигаага.

5. Суук геинта СЕО

Ииадоо малааииин ка средини ах богагга интернетка ее маанта, тако фудудахаи ин ла вааио. Можете да нађете нешто о фудбалу, али и ако желите да добијете СЕО-гаагу. Махадсанид вакаад самаин карта је у току СЕО СЕО-гаага асага оо каага иимаада Ситејет дхекдееда.

Бог каста оо ка мид ах боггаага, ама куласхада ла кусхаи вакаад авооди доонтаа инаад схеегто ереиада мухиимка ах иио схарракаадаха каа цаавин доона инаад соо дхејисо вебсаидхкаага дареенка схабакадаха вебка сида Гооглебот.

Ако желите да нађете ваш восак или ваш аутомобил, ваш СЕО СЕО може да се користи у каавин карто ганацсигаага, фиири макаалка Јерри и да се саабсан СЕО 101 нађе у вашој верзији аад ку дууби карто гообта ганацсигаага си аад у хесхо вактарка угу саррее.

6. Соо саар вебсите-каага

Маркаад тагто дхаммаан таллаабооиинка кор ку кусан оо аад ку канацсан тахаи боггаага цусуб, ваа вактигии лагу хели лахаа аддуунка. Си фудуд у риик бадханка вакаадна у фуран картаа ганацсига – марка аад доорато корсхахаага лацаг бикинта, дабцан.

Вебситејет вакаи даабацдаа вебсите келииа ее истицмаалаха лацаг бил каста ах $ 5 – вакаа јира геби ахаанба восак лацаг ах оо лоо истицмаало истицмаалка Дхисмаха Богга. Вакаи ку сиинаиаан маалмо 14 ах си аад ула цииаарто дхекдхекаадинта оо на дхисто вебсите-каага, дхаб ахаантии. Си аад рунтии у самеисид гообта аасаасига ах вакаи каа каади доонтаа дакиикадо 20 хаддии аад сооман тахаи оо аад огтахаи вака аад рабто – ин бадан оо аад каадато вакхти аад ку каадатид табаббарка ама самеисо меел гебахаби.

Сида тилмаамаха вакаан дхихи лахаа ин дакиикадо 25 аи филанаиаан ин аи вак ка кабтаан темплате, саацадаха 2 ама вак ка бадан хаддии аад рабто вак гаар ах, ама маалмо иар си аад габи ахаан уга нокото гооб ка соо кокдо.

Хаддии аад тахаи Веб локација дизајнера

Ситејет вакаи у огголаанеисаа истицмаалаиаасхееда у аи абуураан масхаарииц дховр ах (богаг) мавдууцоода, сидаас дартеед хаддии аад тахаи наксхадееие вебсаидх оо сита боггага мацаамиисха кала дуван, танина си гаах аах аи фиар. Ма аха оо калииа инаад оголаато ин аад тиртирто масхрууцио бадан, лаакиин вакаа јира дхисме муукда оо вак ку оол ах а сидоо кале каа цаавин кара инаад ка схакеисо богга интернетка оо лех јавааб целинта мацаамиисха хал дх.

Вака кале оо аад ла схакаин картаа саакиибка – вакаад у малеин картаа у у иахаи наксхадееиаха гараафка ах исла маркаана у коро варкадо си аи у дхистаан каибтоода интаад адигу самеисид. Марка дхан тан ла самееио, контороолка гообта аиаа лагу вареејин караа мацаамиисха ииага оо лех гудди мадак баннаан. Вакаи ку кори караан кораалкоода вакти каста!

Киимаха Кхарасхка Гообта Ганацсигаага

Хадда, си аад у бикисо коф си аад у дхисатид богга аасаасига ах ее аад ку соо целинаисо восак ка хоосееиа $ 300 илаа кун оо доолар – оо аад вели ку дхали доонто карасхка санадлаха ах ее магаца схиркада ганацсига иио марти каста.

Корсхаиаасха Ситејет иио ЦенеКорсхооиинка Ситејет иио киимаха – Риик халкан инаад исбарбардхигто оо аад дооратид корсхе адига куу хаббоон.

Дхаб ахаантии, вакаа јира схиркадо вебсаидхииада марти галииа куваас оо и фаркад лег уга баараандеги доона $ 5 бисхии Ситејет вакаи ваидиисанеисаа. Вакаан огсоонахаи ин ганацсигаба, аад у бадан тахаи ин аад диирада саарто вака аад ку фиицан тахаи, лаакиин Ситејет оо аад фудуд ин ла абууро боггеена гаарка ах, макаад у каринеисаа лацаг дхеераад ах?

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me