Сидее Царол Тице у Самеинеисаа Нолол Аи Ка Каадато Кораалкееда Фрееланце Блог

Возачки блог Царол Тице билавдаидаи, Самее Корида Нолосха, 2008.


Вакаи каадатаи дхавр сано си аи у хесхо боогееда дхулка, лаакиин до 2011, вакаи хораи у соо јииданеиса дакхлига лик-муукаалка … Ииадоо лииска емаил СМНУМКС мацаамиисха!

Маанта, вакаи ка дхигтаа $ 500,000 санадкииба восак ка иар мацаамиисха 20,000.

"Суг, сидее китаа сууртагал ах?" Вакаад у малаин картаа. "Мииаадан у баахнаин ин аад хаисатид боколаал кун оо мацаамиисха емаил ах оо аад малааииин ах кала схеекаисатаан си аад у самеисид лацаг нооцаас ах?"

Ваа хагааг, сида мууката, ма иеели карта.

Сидее Царол у радни дан

Богга схабакадда ее МакеАЛивингВритинг.цом.

Царол Тице аиаа биловдаи ииада лабаад оо ах кора кор ах оо диб лоогу соо целиио 2005, исагоо сидоо кале кор у ах санадаха 5 ама диб угу соо нокосхада ’90с. Дадка баданкоод оо хоос у дхаадхаиа вададаас вакаи ку дхамаанаиаан схакеин иио лацаг ла’аан. Си каастаба хахаатее, Царол вукуу ахаа мидис ах мана уусан дхицин восак мицно ах (вакаи леедахаи бииласха ин а бикисо, ка диб дхан!).

Си дхакхсо ах, вакаи соо јиидатаи дакхлига хагаагсан иио саннад каста оо кордхиса.

Ма аисан биллаабин баркееда лацагта – вакаи билавдаи сабабтоо ах вакаи ка цареисиисаи дхииг-миирасхада кораиаасха оо аи ку арагтаи хареерахееда.

"Билкеига аиаа биллаабаи сабабтоо ах вакаан и фудуд у канаакаи кораиаасха киимаха хоосееиа аиаа ка хелеен мараакииб бадан оо онлине-ка ах.

Вакаан ахаан лахаа кораа кор ах оо си фиицан у схакеинаиаи. Вакаан у малеинаиаи у аан цаавин каро кораиаасха кале – маиа, тааси ваа калад. Вакаан дареемаи касаб инаан ка хадло восак аан арко схаидаан калдан оо аан ка цавиви кораиаасха инаи хелаан мусхаар ванаагсан, "аиуу иири Царол Кор кораалка макаал

Масуулииаддееда коискееда иио кирфадахееда корта ах вакаи хореи у сии вадеен масхкуул бадан, лакиин ваа ла јоојииаи оо калииа ин а самеисо. "Аад аиаан угу фараксанаа инаанан сеекан карин хабеенкии оо ка факараиа дхаммаан фариимаха аан доонаио ин аан коро," аиаи тири исла гообтаас.

Сидаа дартеед, 2008, Самее Коритаан Лифаака ах. Иаа хораи у саадаалииаи у барта блогка ах ее хореба тартанка у тартами лахаа уу нокон дооно $ 500,000 + ганацсига санадка? Дхаб ахаан ма аха Царол.

Цасхаррада лага бартаи

Каадо Блогка си Ванаагсан

Дабблинг мааха инаад ку хесхо меел каста. "Вакаа мухиим ах ин ла фахмо ин аад дхисеисо ганацси, иио, сида ганацси каста оо кале, хелитаанка бартаада дхулка ах вукуу у баахан доонаа вакти бадан иио тамар,". вакаи у фасираисаа Царол ииада Кораиаасха Ваајибаадка вареиси. "Сидаа дартеед вакаан дхихи лахаа хаддии аад аррин халис ах ку тахаи, ваа инаад у арагтаа схако вакхти-вакхти ах, маалгасхадана угу иараан 15 (доорбидаи 20-25) тоддобаадкии боггаага."

Си јоогто ах у баро нафтаада

Кума филна ин си фиицан лоо коро. Вакаад у баахан тахаи инаад огаато сида лоо коро схабакада иио сида лоо соо бандхиго користаада. Вакаад сидоо кале у баахан тахаи инаад фахамто сида лоо вадо ололеиаал суук-гарееио иио сида лоо абууро оо лоо билаабо алаабтаада. Ма доонеисаа инаад ку хесхо лииска А-да? Ка дибна нафтаада у гудуб си аад восак уга баратид кораалка иио даабацаадда интернетка.

Раади Ментор

Царол вукуу кораа мавдууца кораалка ах ее блогга, вукуу си коог лега уга соо схакееиеи карумахееда, вукууна си дег дег ах у соо јиитаи киисаха ка дамбееиа тифафтираха ее Јонатхан Мацк, Даиоас Хаандан Хахан, Аио Дерек, Куваас иио хоггаамииеиаал кале аиаа ку табабараи барасхада хабабка угу фиицан, вакаи соо бандхигеен хареерахееда вакаина ка цаависаи инаи мартигееда мартида марто саре. Вакаи бадбаадииеен санадахии тијаабо иио калад.

Твеет-кан оо бадалаиа

Бисхии Маајо 2010, Царол вакаи ка хесхаи твеецо ка тимид тифафтираха јаамицадда Цопиблоггер Јон Морров, таасина вакаи ахаид барта аи ку леедахаи блог-ка.

Кадиб има телефонску линију, Јон вукуу Царол нуди бесплатан смештај у Цопиблоггер. Вакаи исла маркииба акоонсатаи фурсадда цајиибка ах вакаина акбасхаи далабка.

Ку корида боостада мартида ее богга А-лииска сида Цопиблоггер аиаа у муукдаи сред цакабад ку ах. Царол дадаалкиисии хоре аиаа сеегаи цалаамадда, сидаа дартеед аиаи ку кхасабтаи инаи иска туурто оо биловдо. Си кастаба ха нокотее, вакаи рабтаи инаи ку дхејисо каддига дадаалка лоо баахан иахаи си аи у абуурто боостеејо марти-гелин ах, сидаа дартеед вакаи ла схакеисаи Јон илаа уу ка канацсанаа натиијада.

50 Ксееладо аан куфилан карин оо лагу хело раадинта мавдууциада мавдууциада вааваин аад у веинаа, аиаа лагу дараи Бест оф Цопиблоггер 2010, оо гаадхаи тареенка гаадиидка ее богга Царол.

Си кастаба ха нокотее, калииа мацаамиисха кува мартида ах аиаа лоо бедделаи мацаамиисха, таас оо ка дхигтаи ииада раадинаиса цаавимаад.

Вакаи куирии викии маркаас ахаа А-Кор Блоггинг коорсада (хад А-Лист Блоггинг Мастерцласс) таас оо сиисаи фурсад аи ку хели карто ило вакбарасхо иио сидоо кале кулан аи ку веидиин карто су’аалаха. Царол вакаи нокотаи кубин фирфирцоон оо ка мид ах булсхадаас, вакаина ваидиинеисаа су’аалаха 400 ее ку јира схеекада ииада оо ла вадаагеиса ра’иигееда дадка кале.

Кадиб, маалин маалмаха ка мид ах, Мариан оо ка соцота А-Лист Блоггинг аиаа емаил ин диртаи ииада оо со јеедисаи инаи гасхо Кор си аи у корто Блогс Топ 10 Блогс аи ула тартамаан Кораиаасха. Царол вак бадан кама филеинин, лаакиин вакаи тилмаамтаи инаисан ку кануунаинин искусе данга. Оо бал кииаас макаа? Пут ку гуулеисатаи.

Цасхаррада лага бартаи

Ин аад ка гудубто рабитаанкаага инаад иибисо

Тата Бадан аиаа ка бакаиа у аи иибииаан макаа иеелаи вакаи искусе дуубаан иибсасхада ииагоо лоола јеедо (иаа ку еедаин кара, дхаб ахаантии?). Вакаад у баахан тахаи инаад ка гудубто арринтан хаддии аад рабто инаад самеисо лацаг фиицан оо лага хело бартаада. Макаа каавииеи Царол у вашој истој емисији Блог с А-Кор-ом. Дхибаато искуство сред ах ма леедахаи? Маркаас вакаад у баахан тахаи инаад хесхо вак ама коф каа цаавин кара инаад маскакдаада тоос у хесхо. Вакаи нокон картаа средина билаасх ах, вакаи нокон картаа восак киимо лех, вакаи нокон картаа талооиин лага хело ганацсаде ганацси … Восак кастоо адига куу схакеинаиа!

Дхагаиста дхагаистаиаасхаада

Вакаад у малаин картаа инаад огтахаи вака акхристеиаасху рабаан, лаакиин фурсадахаагу мааха.

Јооји самеинта фикрадаха – блалов инаад су’аало ваидиисо оо фииро гаар ах у иеелатид јавааб целинта аад хелаисо. Ка диб, иибинта алаабтаада вакаи нокон доонтаа мид сахлан, сабабтоо ах вакаад сиин доонтаа дадка восак аи доонаиаан.

Самеинта $ 500,000 + Санадкииба

Марка сидее аиаи уга гудубтаи у 6 август 2011, у јабисо 500,000 $ 2016?

Саннадо бадан, вакаи соо саартаи ебоокс, вебинарс, иио коорсооиин корис ах, лаакиин вака угу мухиимсан вакаи ахаид ин а кубин ка нокото кубинимадееда булсхо фаркад лех. Ксиллиган ла јоого, кубиннимада Ден аиаа ку кацаиа $ 25 / бисхии, вакаина леедахаи вак ка бадан 1, 100 кубнаха. Самее кисаабта.

Макаи тахаи талада Царол ее дадка кале ее блоггерс доонаиа ин аи си гуул лех уга фаа’иидеистаан блогс-ка?

У ииада Кораиаасха вареиси кхарасх ах, вакаи кугула талинеисаа билаабида алаабада а фудудахаи ин ла абууро, ку киимее $ 0,99 – 2,99 $, оо гароон у истом дхагеистаиаасхаада. Кадиб, самее восак соо саар лабаад оо ах вакоогаа киимо бадан оо коогаа каали ах. Кадиб, самее мид саддекаад, тааси китаа ваа ка сии киимо бадан тахаи оо китаа ка каалисан, иио викии ла мид ах.

Дхисмо јилбахаага биловга, адоо ка билаабаиа киимаха сицир-гелинта, дхаммаан хабка аад у каадатид алаабтаада премиум. Сидаа дараадеед вакаад иеелан доонтаа фарабадан оо ах алааб киимо бадан оо киимо бадан оо рафцаан у лех дадка кала дуван.

Сида лага соо кигтаи Царол, тани вакаи у схакеин доонтаа си ка фиицан и блоггер ах оо лех лиис иар оо емаил ах инта лага соо сааро алааб киимо лех оо ка баксан бааскиилка.

Угу дамбеинтиина, дхаммаантоод начин вада фоорарсадаан си аи у дхегеистаан дхегеистаиаасхаада оо аи сиииаан вака аи доонаиаан. Марка Царол ла ваидииио "Макаад у малаинаисаа инаи тахаи фаркига угу ваин ее у дхекееиа блоггер куваас оо ку филан инуу дабооло бииласха иио блогери сида адига оо самееиа лик савир?" Ваа сида аи схеегтаи:

"Цилаакаадиада кириирка лех акхристеиаасхеена. Дхаммаантоод вакаи диб угу лаабтаан си аи кириир ула иеесхаан акхристаиаасхаада, дхагеисига, иио у сиииаан вака аи доонаиаан. "

Цусбоонаисиинта: Тикрааца Бикинта Кораиаасха

Мусхахарка кораиаасха ее Мареиканка (јул 2017). Корааиаасха Мареиканка аиаа самееиа, целцелис ахаан, $ 42,042 марка лоо еего Саханка мусхахар бикинта.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me