Позовите своју е-пошту и Баро сида лоо каабееио Пошаљите свој посао

Тусаале ахаан, емаилка аиаа баданаа ла кидхиидха бикииеиаасха ваавеин сида Гоогле ама Иахоо маадаама аи кор у тахаи оо аан ку кирнаин каддига каидинта.


Си кастаба ха нокотее, ганацсииада баданааба вакаи лееиихиин схуруудо кала дуван оо гууд ахаан ваа фикрад фиицан ин ла еего адеега емаил-ка ее мартигелинта.

Инкаста оо аи јираан варар кор ах оо ла хели каро схиркадо бадан оо марти гелин ах, ганацсиио бадан аиаа ка фаа’иидеисанаиа дабацсанаанта иио авоодда адеега емаилка кирфадеед. Емаилка кирфадлаха ах ее баданаа вакаи ку луг леедахаи е-маилови оо лагу маамуло сервер-га гаар ах ама мид гаар ах.

Хел раадинта емаилка угу фиицан

  • Интерсервер – $ 5,00 месечно
  • – 0,99 УСД / месец
  • – $ 0,80 / месечно
  • – $ 3,99 / месечно
  • – $ 2,95 по месецу
  • – $ 2,96 $ месечно

Вакбарасхада таллаабо таллаабо таллаабо ах

Бикинта: ВХСР вакаи бикисаа кхидмадо гудбин ах оо ка иимаада каар ка мид ах схиркадаха мартигелинта ее ку кусан богган. Фикрадаха иио талооиинкаиагу вакаи ку салеисан иихиин кхибрадда усерка дхабта ах иио когта суука.

Ка хор интаанан хелин кото дхеер халкан аину ка доодно аасаасига асаасига ах.

Сидее Емаил угу схакеинеисаа?

Инкаста оо аисан ахаин мавдууц ка мид ах цаарада целцелиска царрабка царрада, аасааска емаил-ка ганацсига ма аха мид аад у адаг. Адреса е-поште мартигелинту ваа какиикда ереига гууд оо и фудуд у муујинеиса адеегга ку иаала емаилладаада. Гмаил, тусаале ахаан, вакаа сидоо кале лоо тикгелин караа емаил ахаан мартигелин.

Ако желите да добијете помоћ, можете да нађете следећу лозинку у вашој околини. Тани вокаи ка дхиган тахаи ин аад си буукда у какамаисо емаиладаада, адоо абуураиа цинваанно иио дејинта сида лоо маамулаио меесха аи ку каидсан иихиин.

Маркии е-маил лагуу соо диро вака ку јира фаахфаахинта кала дуван оо аи ку јираан цинваанка емаилкаага. Ииада оо ку салеисан цинваанкаас, боостада аиаа маркаа лоо дираа меел лагу кеидиио оо лоогу талагалаи инаи тагто. Мар хаддии аи халкаа јирто ваад фури картаа оо аад акрин картаа вакхти каста оо аад доорато.

Ако желите да нађете бесплатну веб локацију, молимо вас да се пријавите на вашу адресу, или да пошаљете адресу е-поште, или да пошаљете е-маил адресу. Хаддии аадан хаисан вакаад у баахан доонтаа инаад раадисо боорсооиинка мартигелинта ее боорсада си аад у истицмаасхо адеегио гаар ах оо лоогу талагалаи емаилкаага.

Цинваанка емаилка цаадада аиаа у ееги доона восак сидан оо кале ах:

[Емаил илаалиио]

Макаад у Баахан Тахаи Инаад Ка Фоговдо Ганацсигаага?

Марка аан истицмаало ереига иимаил ганацси оо ку саабсан вака аан рунтии тикраацаио истицмаалка домаин гаага ах ее емаилскаага. Вакаа јира сабабо фара бадан оо ка мид ах тан аи ка мид иихиин кирфадлаха си амнига когта. У истом арагтида ганацсига, харашка ма аха средина мамнууцаио, фаа’иидадуна аад уга бадан тахаи кхарасхка.

Михнадда 1-

Истицмаалка домен цаадада аиаа у огголаан доона мацаамиисхаада инаи си сак ах у огаадаан цидда аи ла тацаалаиаан. Сабабтоо ах у домени уу лееиахаи оо уу маамуло адига, вакаа ку адкаан доонта коф инуу ку је абуурто сида схиркаддаада.

Ако сте сигурни да ћете добити е-пошту, пошаљите га путем адресе е-поште, а затим га користите и да бисте добили одговарајућу адресу е-поште оо билоасх ах;

 • Схиркадда А – [Емаил илаалиио]
 • Схиркадда Б – [Емаил илаалиио]

Марка лага хадлаио схиркадда А, коф каста аиаа рунтии иска дииваангелин караа цинваанка емаилкаа илаа инта уу вели јиро.

Схиркадда Б схиркаду вокаи куу нокон доонтаа средином гара ах, милкиилаха домаинка. Цинваанка емаилка схиркадда Б схиркаду вакаи сидоо кале ка тарјумаисаа кирфадлаха иио даминта ганацсигееда аи схиркадду леедахаи.

2- Аммаанка Варбикинта

На мартигелинта емаилс ганацси, аад си буукда у какамаинаиа сида е-маилове ин лоо соо дираи аад у дхакмаа. Тусаале ахаан, хаддии аад ку јирто ганацси халкаас оо аи јираан кеерар гаар ах сида дегаанка когта, вакаа лага иаабаа инаад у баахатид инаад ку каидисо емаилкаага кафиисиада меелаха гаарка ах.

3 – Таагееро

Маалгасхадаиаасха маанта вакаи у муукдаан инаи си аад ах ула кириираан емаил ахаан. Вакаи у бадан тахаи ин каар ка мид ах емаиладаас аи ку јири доонаан мацлуумаад мухиим ах сида биилка, каансхеегадка, кандараасиада иио викии ла мид ах. Адига оо истицмаалаиа емаил-каага мартигелинаиа, вакаад нокон доонтаа калаб аад у фиицан си аад вак уга кабато кааладаха ка соо бака арримаха емаилка.

Магациада емаилка мусукмаасука ама мусукмаасука вакаи саамеин веин ку иеелан караан ганацсигаада иио таагеерада соота соота оо аи вехелисо емаил ганацси мартигалинаиса инаи цаддаин карто.

Макаад Ка Самеин Картаа Емаилка Ванаагсан?

Каар бадан оо ка мид ах сифооиинка ванаагсан ее мартигелииаха вебка фиицан лех ваа инуу сидоо кале ку јираа мартигелиие емаил ванаагсан. Тилмаамахаас вакаа ка сред ах лиискаага угу саррееиа ваа инуу нокдаа калсоони иио дабацсанаан. Вакиаабаха кале вакаа ка мид ах:

Аммаанка

Ганацси ахаан, мацаамиисхааду вакаи у баахан иихиин инаи ку калсоонаадаан хуфнаанта ганацсигаага. Вакаи кугула талинаиаан мацлуумаадка карсоодига ах, сида магациада, цинваанада емаилка иио мацкуул ахаан китаа мацлуумаадка маалииадеед. Ксакиијинта емаилкаага ваа мид мухиим ах оо ваа инаад фиирисаа каабабка искуства дхафан сида набадгелиада мацлуумаадка, бини-аадамка, анти-спам иио кува ла мидка ах ее емаилка мартида ах.

Хелитаанка

Вакаан имао Иио ругање хубиннаа Е-маилкеена аннага оо адеегсанаино хабаб Кала дуван оо ај У фудудаан карту у Ла илообо средином бацање оо Ка средином Ахи У баахан Каро хабаинно Кала дуван Маркаад раадинеисо бикиие мартигелииаха иимаилка, Хуби инаад хелеисо емаилка, ПОП Иио ИМАП-.

Вебмаил вукуу куу оголаанаиаа инаад истицмаасхо мацмиил емаил оо ку салаисан мацаамиисха оо аад у хаббоон. ИМАП вакаи куу оголаанеисаа инаад акхридо емаилкаага калаб каста оо аанад ка соо дејисан. ПОП дхинаца кале вакаи у баахан тахаи ин аад соо дејисо емаиладаада ка хор интаадан акхринин.

Без лиистада

Хаисасхада цинваанка ИП лииска мадов ваа хаб хубаал ах оо лоо арко ваккабадиада ганацсигаага (гаар ахаан мацмиилка ла кириира!) Ин лагу тиртиро си дег дег ах. Тани вакаи нокон картаа аррин мухиим ах сида мид ка мид ах ИП-гаага уу ку лиис-гарееио лииска вукуу кааданаиаа вакхти иио дадаал си уу мар лабаад у надиифиио. Иска илаали емаилада мартигелииа ее лех сумцад ах ин мацаамиисху аи ку хелаан лиистада мадов мааддаама аад ку дхаммаан карто ИП-га диб лоо соо целиио иио хораиба лоогу соо рогаи лиис мадов.

Вакаад ка хубин картаа емаилка ку иаала акалкаага мадов адоо истицмаалаиа калаб МКС.

Ксаггее Ксагее Лагу Цаавин Караа Ксисаабаадкаага Емаилка?

1 – Хостинг Ла Бикиио (Емаил + веб локација)

Емаил-ка лоо соо бандхигаи ваа марка аад хесхо емаил мартигалинеед оо ла соцота (маркаа ереига ‘кирма’) ее кисаабтаада вебкаада. Ииада оо ку киран баахииахаага, тан вакаи нокон картаа мид аад вактар ​​у лех маадаама аадан у баахнаин инаад маареисид емаиладаада коонтада гаарка ах ама аад бикисо кхарасх дхеераад ах ее мартигелинта мартигелинта.

Ако желите да нађете било кога, можете послати е-пошту и послати киркираи вакаа баданаа ку каддидан бооска гууд ахаан авоодда аад ку леедахаи кисаабтаада интернетка. Ксирмооиинка баданкоода вакаи у коондееиаан хал каббо меел оо ла вадааго инта у дхакеиса емаилкаага иио мартигелинта интернетка. Марка лага реебо бооска, вакаад сидоо кале вадааги доонтаа каддига бандвидтх лоо коондееиеи кисаабтаада.

Касаарооиинка – Ксааладаха иио каидинта кообан. Ма аха схиркадо ваавеин.

Фаа’иидооиинка – Једноставно подешавање, хорумаринта сифооиинка, мартигелин кисааб емаил иар оо иар оо киимо ах.

Адеегга мартигелинта емаилка ее угу фиицан? Ма аха дхаммаан схиркадаха мартигалинта ее вебсаидхка ах инаи бикииаан корсхооиин кхаас ах е-хостинг-хостинг, лаакиин тусаале ахаан, тусаалооиин цад оо ванаагсан ее адеегга мартигелинта емаилка ах аиаахахахахахахахахахахалихахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахака.

3- Ксалка макаамилка (СааС)

Вакаа јира бикииеиаасха адеегга сида Гоогле иио Мицрософт куваас оо хаиста емаилка калинта сида Г Суите иио Мицрософт 365 Бусинесс. Кувани ваа адеегио емаил оо гаар ах куваас оо сахлан ин ла истицмаало оо авоод лех лаакиин вакаи у баахан иихиин ин си гоони ах лоо маарееио мартигалинта китаа хаддии аи истицмаали караан магацаага домаин цаадада.

Хоос у дхацани ваа у адеегиада лага иаабо инаи соо афјараан кииме јабан марка тирада схакаалахаага аи кородхо. Тусаале ахаан, Г Суите кути кици караа калииа $ 5,40 корсхе аасааси ах, лаакиин тааси ваа киимаха лагу бикинаио халкии кофба бисхии.

Касаарооиинка – Схако маамул оо дхеераад ах. Каали – Кхарасх дхеераад ах оо лоогу талагалаи акооннада емаилка ее дхеераад ах.

Веб локација: хттпс://ввв.интерсервер.цом

ИнтерСервер вокаи ку салеисан тахаи Нев Јерсеи, вакаина ку дховдахаи лабаатан сано ка диб – нолол аан цаади ахеин оо муддо дхеер ах оо лоогу талагалаи мартигелииаха вебка. Марка хоре вакаа лоо соо бандхигаи коонтада марти-гелинта вациигалинта ее маанта оо дхан вакаи дабоолаисаа дхаммаанба инта уу ле’ег иахаи мацаамиисха адеега мартигелинта.

Адеегиада: Лагуугу соо дхиибаи Емаил иио Ла-Каадасхо Емаил ах.

Веб локација: хттпс://ввв.намецхеап.цом

Кситаа ка среди ах мартигалииаиаасха вебсаидхка ку јихееисан миисаанииадда, НамеЦхеап вукуу у аркаа мид ракхиис ах (оо аан пун лоогу талагалин). Корсхаиаасха мартигелинта ее ла вадааго ее ка соо дхацаиа иллаа угу хоосееиа $ 1,44, китаа марка ла цусбоонеисиинаио вакаи ку фаантаан каар ка мид ах киимаха угу хоосееиа ее вархадаха. Мартигелинта ка соков, НамеЦхеап вакаи сидоо кале соо бандхигтаа алаабо кале сида магациада домаин иио адеегиада амнига.

Марка лага соо таго корсхаиаасхоода биловга ах ее мартигелинта киимаха јабан ее вебка, Намецхеап вакаи леедахаи адеегио бадан оо аи ка мид иихиин марти-гелинта емаилка ее гаарка лоо лееиахаи. Лага соо билаабо вакиар оо ах $ 0.99 / мо вакаад ка хели картаа ма аха оо калииа мартигелинта емаилка лаакиин сидоо кале коогаа боос ах оо кааидинта фаилка. Киимуху кор аиуу у кацаиаа ииадоо кукиран инта сандуук бооста ее аад у баахан тахаи.

Веб локација: хттпс://ввв.хостингер.цом

Ксогхаиуху вукуу ку салаисан иахаи Каунас, Литва вакаина бикисаа нооцио кала дуван оо корсхеинаиа мартигелинта. Ако желите да пронађете било какву корисничку мартигелинта на мартигелинаиаан ваа, можете послати е-пошту на е-маил са киркираи сидоо кале. Аиадоон ла кариирин хаддии аад проба корто корсхаха мартигелинта ее аи вадаагаан ама китаа ВПС мартигелинта, вакаи хелеен емаилкаага мартигелинта.

Адеегиада: Лагуугу соо дхиибаи Емаил иио Ла-Каадасхо Емаил ах.

Веб локација: хттпс://ввв.инмотионхостинг.цом

Ииада оо Ку салеисан Стадиум Анђелес Калифорнија лабадаба, Инмотион Хостинг вакаи гу дховдахаи саннадо Ка Бадан 15. Схиркадда Аиаа муддо Дхеер Ка ахаид средином Ка средином Ах мартигелииадаиада лоогу талагалаи сабабо Бадан Иио китаа вебсаидхка ај вадаагаан вакаи Ла иимаадаан муукаалада емаилка оо билаасх Ах.

Адеегиада: Доодда Емаилка Ла бикиио.

Веб локација: хттпс://ввв.тмдхостинг.цом

Ииада оо хаисата рикоор адеег тобан сано ах ка ка хоосееиа сууманка, ТМДхостинг аиаа санадо бадан кириир вадааг ла ах милкиилаиаасха вебсаидхка ах. Вакаи леедахаи гообо бадан оо когта карунта ах кутаала Мареиканка оо лагу даро мидда Недерланд. Ииада оо киимаиаасху аи ка билаабанаиаан вакиар сида $ 2,95 $ бисхии, доорасхадани рунтии ваа дхабар јаб веин хаддии аад у тикгалисо инаи ку кидхмаан емаилка корсхахоода мартигелинта.

Адеегиада: Доодда Емаилка Ла бикиио.

Веб локација: хттпс://ввв.а2хостинг.цом

Вакаан тикгелинеинаа А2 Хостинг се налази у средини и средњој веб локацији угу сарееиа ее агагаараха ах иио вака уу лееиахаи фаафин ванаагсан оо ах меело карумаха когта адуунка – Амстердам, Сингапур, Аризона иио, дабцан, Мицхиган. Вакаи бикисаа калаб аад у авоод бадан оо искусе дхеелитиран ин ла вааио-арагнимо мацмиил оо веин оо лех киимо мацкуул ах.

Адеегиада: Лагуугу соо дхиибаи Емаил иио Ла-Каадасхо Емаил ах.

Кхеираадка Ла Ксириира

Вакаан сидоо кале даабацнаи дховр фарсамоод оо лагу хиргелин каро кува раадинаиа мартида.

 • Лииска буука ее бикииеиаасха мартигелинаиа ее аан диб у еегнеи
 • Хагаха: Гоорма аиаа ла јоогаа вакхтига лагу беддели каро ВПС
 • Анкета: Имиса аиаад ку бикинаисаа кхадка интернетка
 • Гууд ахаан куласхооиинка мартигелинта схабакадда
 • Адеегиада мартигелинта угу фиицан ее ганацсииада иариар
Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me