Сидее лоо самееиаа Корааллада курукда бадан иио каабабка фаиадховрка ее гообахаага?

Ла кабоојииаи: _усорт_термс_би_ИД ваа лага саараи тан иио верзија 4.7.0! Истицмаал вп_лист_сорт () халкии. гудаха /хоме/218053.цлоудваисаппс.цом/вмдтванпит/публиц_хтмл/вп-инцлудес/фунцтионс.пхп он лине 4713


Имате Интернетку иахаи хал схаи, ваа муукаал.

Дадку вакаи јецел иихиин си дхакхсо ах оо сахлан оо лоо хели каро мацлуумаад иио јаантусиада аиаа муујинаиа нооца когта ее муукаалкаас. Кситаа когта адаг вакаи сахлан тахаи ин ла фахмо марка ла искусе даро јаантус, савир ама савир.

Марка ла еего барта цасрига ах ее Дугсииада Саре ее Дукумиинтига, ило-вареедку вукуу авоод у лееиахаи инуу гааро 15 миља коф.

Contents

Макаи тахаи сабабта фарсамада гацанта?

Суук геинта, Белл Поттингер, луксузна 55% кордхинта миисаанииада ганацсига лоогу талагалаи валкаха дијиталка ах сида јаантусиада.

Ин лагу соо бандхиго мацлуумаад ку саабсан јоорнаалада, Иска даа вукуу схеегаиаа ин тирада дадка раадинаиа мацлуумаадка когту аи аркеен инуу кордхаи "800%" лабадии сано ее ла соо дхаафаи. Истаатистикада сидан оо кале ах, пут адапгтахаи ин ла диидо ин муукаалка муукаалка когта кааб инфограпхицс уу иахаи мацаамил ванаагсан / суукгеинта богагга иио блогиада.

Фаа’иидо # 1- Соо-боокдаиаасха Цусуб

Ку дарида јаангоинту вакаи дејинаисаа боггага цусуб ее соо боокда сииаабо дховр ах.

 • Раадинта Вебка: Истицмаалаиаасха Интернетка аиаа лага иаабаа инаи самеинаиаан цилми-баарис ку саабсан мавдууца аад ку јиртид. Хаддии аад тахаи гообта калииа ее аад хаисатид фаафин ку саабсан сабабта боровнице аи куугу сахланаато, ка дибна вакаад ка хелаисаа гаадиидка коф каста оо раадинаиа мавдууцан. Кува раадинаиа гаар ахаан савиррада аиаа лага иаабаа инаи ку соо гудбаан инфограпхиц аад иио сидоо кале.
 • Варбаахинта булсхада: Баадхитаанка Искууллада Суук-геинта Схакхси ахаанеед оо муујинаиа у боосто дхакамеед ај ку саабсан тахаи 75 твеетс Халка фаираску Ку дховаадо 600. Мааддаама дадку ај ААД Угу Бадан иихиин на и-ла-вадаагаан боггаага Твиттер Назад-Ка Марка лу еего боостеејо Сахлан, сууртогалкаага инаад ку соо боокато боокасхада цусуб ее варбаахинта булсхада ваа мид аад у веин.

Ниелсон / Норман Гроуп аиаа кииаасаиа ин боокасхада целцелиска богга уу соцдо муддо дакиикад ах. Хаддии аанад кантароолин киисаха акхристаха, вакаи фиирин доонтаа боггаага оо аад у гуурто богга кига.

Соо боокдаиаасха боггага вакаи ку јираан цаадо-јаридда варгелинта иио варарка. Тани ваа сабаб кале оо аи јаангоинту си фиицан у схакееиаан си аи у кабтаан киисаха акхристаха. Муукаал муукаал ах оо муујинаиа какиико киисо лех аиаа ах сида угу дхакхсаха бадан ее лоо соо бандхиго мацлуумаадка ка бадан цутубиада кораалка. Акхрииеиаасху вакаи сахланаан караан инфаксханкаага си дег-дег ах, вакаи соо каатаан мацлуумаадка лоо баахан иахаи вакаина јооги доонаан муддо Дхеер си аи у хубииаан ВаКса кале ее аад у баахантахаи инаад соо бандхигто, ама вакаа лага иаабаа инаи ку кораан гообтаада истицмаалка Дамбе.

Цакабада фарсамада ее адеега адеегга каниисиада ходанка ах

Ако желите да се пронадите, можете да нађете маскакда лагу хаио ваа инта аи муукато савирада киимаха, сееирада цулус ее вакти дхеер каадаиа инаи у адеегаан инаи марти галииаан. Цилми-баарис аи самаисаи Пев Интернет аиаа схеегаиса ин целцелиска гообта боокасхаду уу филаио бог ах ин аи ку соо галаан садек илбидхикси. Ако желите да кренете у сокотају, поставите овај смештај у вашу аиаа ао лоо бедделаиаа.

Ако желите да пронађемо одговарајућа искуства, то би требало да буде на вашем месту, али бикисо вааио-арагнимо ходан ах оо ходан ах ииада оо аи вели сии соцото ифтиин дегдег ах. Хабка угу фиицан ее лагу дхамеин каро ваа ииада оо ла адеегсанаио соодхавеин дегдег ах иио савирро ла филаио. Вакаад огаан доонтаа аннага диб у еегиста вебсаидхка, вакаан коогга саари доонаа каваараха иио инаан самеино бааритаано бадан оо каваареин ах маркаан киимеино мартигелииаха вебка.

Фаа’иидо # 2 – Хесхо Соо-боокдаиаасха

Ниелсон / Норман Гроуп аиаа кииаасаиа ин боокасхада целцелиска богга уу соцдо муддо дакиикад ах. Хаддии аанад кантароолин киисаха акхристаха, вакаи фиирин доонтаа боггаага оо аад у гуурто богга кига.

Соо боокдаиаасха боггага вакаи ку јираан цаадо-јаридда варгелинта иио варарка. Тани ваа сабаб кале оо аи јаангоинту си фиицан у схакееиаан си аи у кабтаан киисаха акхристаха. Муукаал муукаал ах оо муујинаиа какиико киисо лех аиаа ах сида угу дхакхсаха бадан ее лоо соо бандхиго мацлуумаадка ка бадан цутубиада кораалка. Акхрииеиаасху вакаи сахланаан караан инфаксханкаага си дег-дег ах, вакаи соо каатаан мацлуумаадка лоо баахан иахаи вакаина јооги доонаан муддо Дхеер си аи у хубииаан ВаКса кале ее аад у баахантахаи инаад соо бандхигто, ама вакаа лага иаабаа инаи ку кораан гообтаада истицмаалка Дамбе.

Ако желите да се пронадите, можете да нађете маскакда лагу хаио ваа инта аи муукато савирада киимаха, сееирада цулус ее вакти дхеер каадаиа инаи у адеегаан инаи марти галииаан. Цилми-баарис аи самаисаи Пев Интернет аиаа схеегаиса ин целцелиска гообта боокасхаду уу филаио бог ах ин аи ку соо галаан садек илбидхикси. Ако желите да кренете у сокотају, поставите овај смештај у вашу аиаа ао лоо бедделаиаа.

Тани ваа фицил ису дхееллитиран и лоо хубиио ин гообтаада аи бикисо кхибрад ходан ах оо муукаал лех ииадоо аи вали у схидан тахаи хиллаац дхакхсо лех. Сида угу ванаагсан ее тан лагу дхаммаин каро ваа ииада оо ла адеегсадо дег дег дегио вебсаидхада мартигелинта иио савиррада ла хагаајииаи. Вакаад огаан доонтаа инаан си аад ах угу коојинаи каваараха диб у еегистаиада мартигелинта – еег Диб у еегида А2 тусаале ахаан ама хуби диб у еегистаиада кале си лоо арко вебсаидхка угу хаббоа ее буидаин.

Фаа’иидо # 3 – Ку дар Вакиил

50% маскикдаиада вакаи куг леедахаи ховсха арагтида (Ило).

Дадка интоода бадани ваа бараиаал арагга. НеоМам Аиаа Цилми баадхис Ка самаисаи илахе Сида Гоогле трендови, Нилсон Иио Пирсон оо соо јеединаиа 70 боколкииба дареенка дареемаиаасха дареемаиаасха ах ЕЕ гу иаал индхаха иио дадка вакаи ку каадан караан оо Фахми караан муукаал муукаал ах оо ка хоосееиа 1 / 10тх ее лабаад.

Дадку вакаи румаисан иихиин вака аи аркеен сабабтоо ах ваи фахмаан. Самеинта цилми-баарис иио ку-таагееридда боггаага аиаа ку дари кара авооддаада астаантаада. У хубсо инаад:

 • Сии тиракооб адаг
 • Ку дар кхеираад иктираам лех оо хоос ку кусан
 • Ку дар гараафиада иио јаантусиада муујииа тиракообиада кааб муукаал ах

Маркаад искуства дарка арагтида муукаалка лех ее муукаалада исдхекгалка, сида Ногееинта НеоМам ее тиракообиадани вакаи ка иимаадеен, маахан калииа инаад кабатид киисаха акхристаха лаакиин адигу ваад ку масхкуанан.

Макаад у арагтаа восак бадан? Мииаад ку арагтаи гарааф цад цад богга ама мидкале оо гуурта, дареема ама лага иаабее инуу билаабо видео?

Макаа Ка Дхигаиа Инфографско Добро?

Хореи у соцосхада, вакаану раадин доонаа каар ка мид ах кхаираадка иио калабка угу ванаагсан ее ваккабадка когта маанта. Вак дхиб ах маахан инаад тахаи боого цаади ах оо раба инуу абууро каар ка мид ах јилаиаасха курукда бадан ее лоогу талагалаи ујеедооиинка ујеедада ама наксхадееиаха гараафка кирфадлаха ее у баахан у дхе си ко Ваан хубаа инаад ка хели доонто боостадан фаа’иидо лех.

Дхисмаха Мацлуумаадка

Гууд ахаан, савир ванаагсан оо муукаал ах вукуу ка кообан иахаи саддек каибоод оо ваавеин:

 1. Мацлуумаад мацно лех,
 2. Наксхадеинта мацлуумаадка сакда ах, иио
 3. Савиро курук бадан.

Маскакда ку сено инкастоо јаантусиада иио јаантусиада аи у муукдаан инаи соо јиитаан дареенка блогспхере иио истицмаалаиаасха варбаахинта булсхада; ваа инаи самееиаан восак ка бадан кобцинта схакига ах – Инфограпхицс иио јаантусиада вакаи у малеинаиаан ин а кеенаан когта цаајис иио накдинта лех хаб фудуд оо оо саакиибтинимо ее меесха угу хореиса.

Сидаа дартеед, ка хор абууриста гарааф ама вак-кабад, вакаад у баахан доонтаа 1) Абаабул, схаандхеин, иио ханнаанка когтаада; 2) Го’аансо сида лоо соо бандхиго когтаада (ака, наксхадаха наксхадаха когта).

Дата Мацданта

Гели ОпенРефине – Калаб мацлуумаад мацкуул ах оо вактар ​​лех оо нага кеидиса ин аа абаабулно карииктеена мацлуумаадка оо аину ку корно Екцел Ворксхеет. Имате Гооглеовог прегледа (иио Фреебасе Гридворкс), ако желите да се проверите да ли је то било потребно, ако желите да се проверите, ако желите да се пропустите, или да се проверите..

Ако желите да прођете средином месеца, можете да отворите ОпенРефине и да се налазите у хаистаан калабкаага. Калабка вакаа Хадда песама мартигелииаи ГитХуб, ваад авооди картаа бооко Богган ЕЕ лоогу талагалаи дхаммаан мацлуумаадка лагама маармаанка Ах Иио цаавинта Викии фаахфаахин дхеери Ах Иио варарка Угу дамбееиаи, Ваа инаад сидоо кељ фиирисаа боггага интернетка ЕЕ Цусуб хттп://опенрефине.орг/

Бандхигга Варбикинта

Маркаад дииаар у ахаато когтаада, ваа вактигии ла го’аансан лахаа сидаад угу соо бандхиги лахеид даавадаиаасха.

Вакаа јира хабаб аан тиро лахаин оо лагу самеин каро тан: схакда, јаантуска, гараафка кариикда, хистограмс, кхариидада кулаилка, схакда соцодка, миисаанка вакхтига, иио вак ла мид ах. Мид каста оо ка мид ах хабабиадан вакаи ку хабоон иихиин нооциада когта кааркоод (оо си кун у дхакдхакаака хаддии си кхалад ах лоо истицмаало).

Ако желите да видите карту са Ксогтаада-ом, добићете статистику ваа курук, индхо кабасхо, иио сахлан ин ла фахмо?

Арринтан, Користа Савирада вокаи дхистаи јадвал киллииаисан оо аад у кала дуван оо ку саабсан дхаммаан доорасхооиинка аад истицмаали карто си аад у арагтид когтаада (еег хоос).

Ксасуусо ин миисаанка вакхтииаду уу соо бандхиго тиро тусаалооиин киисо лех маркаад у рогто јииркаада, маркаа хуби инаад у арагто мииска дхабта ах ее гообта.

Схаканка Вајига ах ее Савирка Мацлуумаадка

Хаддии аад раадинеисаи хабаб аан цаади ахаин, маркаа ваа инаад хубисаа макаалкан цајиибка ах на магазину Макаарка. Боостада аиаа ла даабацаа вакхти ка хор лаакиин вели, вакаан у аркаа инаи вактар ​​бадан тахаи.

Алааб Савирида иио Истицмаалидда Истицмаалка

Сида угу дхаксаха бадан маркии лагу дхаммееио наксхадда дхисмаха, ваа вактигии восак соо саар дхаб ах. Ка самеинта схак муукаал ванаагсан оо ка самеисан когта цеериин марна ма ахан ховл сахлан, насииб ванааг вакаа јира ааладо тира бадан оо схакада лагу кабто.

Хаа, тирооиин тиро аан тирадооду ахаин оо лоогу талогалаи савир-каадидда. Вакаа јира калаб дхамаистиран оо соо саараиа гараафиада исдхекгалка оо ка баксан когта адаг; вакаа јира сидоо кале цодсииада схабакада фудуд ее аан вакба самаин карин, лаакиин вакаи абуураиаан гараафиада кхададка фудуд ее 2-акис.

Сабабта дхабта ах, вакаану доонеинаа инаану еегно лабада дхинац исла маркаана аан ку корно калабка гараафиада бадан ее хораи лоо истицмаало иио кува истицмаала.

Калабка Хоре ее Хагаха

Марка хоре, бал аину еегно каар ка сред ах алаабооиинка хораи лоо сии вадо.

1. ггПлот2 иио Р

Р иио ггплот2

Р ваа луукад комбуиуутар иио јави лоогу талагалаи маареинта когта, кисаабинта иио муујинта муукаалка. ггплот2, дханка кале, ваа нидаам савир лех оо Р ка цаавииа соо саарида гараафиада мурааиадаха бадан ее адаг. ХеатМап кор, тусаале ахаан, вакаа ла дхисаи ииадоо ла истицмаалаио ггплот2 иио Р.

Хаддии аад киисеинеисо барасхада Р иио ггплот2, Баро барасхада ваа блог веин оо лоогу талагалаи акхринта дхеераадка ах (инкастоо блогка аан ла цусбоонеисиинин муддо ах).

2. јкПлот

јкПлот

јкПлот ваа калабаинта иио јаантусиада схаканка лоогу талагалаи кааб дхисмеедка јаКуери Јавасцрипт. јкПлот вукуу соосаараа кариик курук бадан, баарарка иио јаантусиада. Калабку вукуу ла иманаиаа коогаа муукаалло фиицан ах сида абууриста дхибцо ис-дхекгал ах оо аи ку хагаајин караан истицмаалеиаасха бог фураиаасха. Си кастаба ха нокотее, вакаа кусид мудан ин ааладдан аан си фиицан лоо тијаабин оо лага иаабо инаисан таагеерин бартаиаасха интернетка кааркоод – куваас оо ах, Цхроме иио ИЕ ее ка хоосееиа 7.

3. ЈП Грапх

ЈП Грапх

ЈП Графикон вам нуди ПХП на вашем језику, као и на следеће начине: нохциада кхииаанооиинка кала дуван. Ако желите да се пријавите за ПХП, можете да нађете махабаду, а восак восак и тајаи се дешавају. Најновије слике ЈП Грапх можете да пронађемо талаујске податке о балансираним програмима (ама, мактабадда ПХП) и да можете да промените податке о вашем производу. ЈП Грапх вам нуди истицмаалка аан ганацсига ахаин вакаад у бахахан тахаи вебсаидх таагеераиа ПХП 4.3.к ама викии ка сарееиа.

4. ЈС ИнфоВис Тоолкит

Раадинта Акоонта Јавасцрипт

Раадинта Акоонта Јавасцрипта у вези са Ницолас Гарциа Белмонт. Мактабадду вакаи лаидид кала-доорасхо балаадхан оо кала-дуван оо муукаал ах ваана геби ахаанба кор у тахаи истицмаалка.

5. Фаланкаинта ИБМ (хоре лоогу иакаанаи Индхо бадан)

ИБМ аналитика је билалах ах оо сууртагелииа инуу истицмаало си уу у абууро вакиаало ка соо бака нооц каста оо ког ах.

Вакаи Марти-галисаи мацаамиисха ИБМ Индхо Бадан Аиаа Ка Бадан восак-Ка-фииринта когта – вакаи У огголаанеисаа особе које истицмаала инаи Соо дејииаан мацлуумаадкоода гаарка Ах Иио сидоо кељ Соо Саараан кааб Цусуб оо муукаал Ах оо Ку салаисан ког бацање оо песама кеидииаи серверка.

6. Гоогле графикон

Гоогле Цхарт

Гоогле графикон је био, авоод, дабацсанаан, вакаана лагу таагеераа калаб бадан оо хорумаринеед.

Посетите Гоогле Цхарт на вашем језику и желите да користите ХТМЛ5 / СВГ; калабку вукуу ка цаавииаа самаинта јаантусиада каабаб кала дуван лех анимација курук бадан иио какамеин ис дхекгал.

7. Ос

дхидибка

Акиис ваа кааб истираатиијииадеед оо муукаал ах оо муукаал ах оо аи самееиеен Том Гонзалез иио Мицхаел ВанДаникер. Калабка вакаа си гаар ах лоогу талагалаи биловга иио кхибрадаха кхибрад лех. Акиис вукуу бикииаа каибаха хораи у дхиска ее хораи лоо дхисаи иио сидоо кале каабабка каабаинта каабабка иио каабабка восак дхигиста куваас оо куу огголаанаиа инаад абуурто муукаалкаага гаарка.

Ааладаха Даравалиинта ее Ааладаха Билавга ах

Сида цад, блогери баданкоод (нафтаида ла мид ах) ума баахнид калаб дхамаистиран оо вак ку оол ах оо ку саабсан хавлгалкоода цаадига ах ее блоггинг. Инта бадан, дхаммаанба вакаан у бааханнахаи ваа цодсига схабакада сахлан ама калаб сахлан си лоо хело схако си дхакхсо ах.

Ииадоо ла схеегаио, халкан ваа лииска калабка абууриста оо у баахан дадаал вак-барасхо оо аад у иар иио усер-ка саакиибтинимо.

1. Висме

фиири

Висме ваа масхрууц ДИИ ах каас оо у огголаанаиа дадка истицмаала инаи соо бандхигаан бандхигио кирфад иио јаангоин.

У 350 година и 350.000 иио урурада (оо аи ку јираан кува истицмаала схиркадаха ваавеин сида ИБМ иио Диснеи) вакаи истицмаалаан калабка си аи ула кириираан си ка ванаагсан ииада оо ла адеегсанаио схаканка иио бандх.

2. Гообта

Вареегга ваа аалад муукаал адеегсаде ах оо саакиибтинимо-саакиибтинимо ах оо сои јиртаи илаа 2011. Калабку вукуу бикииаа хаб фудуд оо оо лагу абууро инфограпхиц оо лех јиидио иио јиидис, тифатираха фоомка ииои иеиаии аиииеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееххлоххлохлоилололололололололололололололололололололо.

3. Еасел.ли

Еасел.ли

Еасел.ли вакаи ка цаависаа абууриста иио вадаагида мацлуумаадка муукаалка си сахлан онлинека. Барнаамијка вебка вукуу ку иимаадаа схабакад сахлан оо лех каар ка мид ах каабабка хоре иио јадвалаха соо јиидасхада. Инкаста оо Еасел.ли али тахаи хабка бета, хае иеесхее вакаи хореи у леедахаи у бадан 130.000 корисника-абуураи муукаалада на серверу ах.

4. Визуализе.ме

ВИсуализе.ме

Визуализе.ме вакаи каа цаавинеисаа абууритаанка мацлуумаад кхафииф ах оо ку саабсан схаксииаадка (хаа, халкан магаца Визуализе Ме). Ваа калаб киисо лех оо лагу аг цииааро оо вакаи ку абуури карта а животопис курук бадан ама астаан муукаал ах дхавр дхагсииоод гудахоод. Имате ли додира на ЛинкедИн-у, ако желите испробати свакодневни тан – калабку вукуу авоод у лееиахаи инуу ку киро боггаага гууд ее ‘ЛинкедИн’ вукууна абуураа савирро цајииб лех оо ку салеисан когтаада.

5. Хохли

Хохли

Ма у баахан тахаи самеис-коре фудуд? Кадибна Хохли ваа меел лагу боокдо. Цодсииада вебсаидкани вакаи таагеертаа нооциада кала дуван ее јаантусиада лаба иио тобан кала дуван оо кала дуван – дхаммаан дадка истицмаала вакаи у баахан иихиин инаи тагаан ваа фураха когта иио фаахфаахинта наксхаде.

6. Пиктоцхарт

Пиктоцхарт ваа калаб ку салаисан кааб-дхисмеед оо ка цавининеа кува аан наксхадееинин инаи абуураан муукаало курук иио јаантус.

Калабка вукуу таагеерсан иахаи сифооиинка јиидиста иио соо-јиидасхада вакаина бикисаа дооро баллааран оо ку јира схакдооиинка хораи лоо иакаан, икони, вектори, иио слике. Хаддии аад раадинеисид калаб сахлан оо муујинаиса харасхка иар ее адеегга, Пиктоцхарт ваа хубаал мид ка мид ах куласхооиинка угу ванаагсан.

Ка хор интаадан билаабин: Баадхитаанка Инфографииаасха

Мииаад дииаар у тахаи инаад абуурто каар ка сред ах јоорнааладаада гаарка ах? Суг Вали восак бадан аиаан хаисанаа халкан.

Ваа куван каар ка ах јоорнаалада угу цаансан иио јаантусиада лага соо каадаи интернетка.

Ваан хубаа ин аад арагтаи каар ка мид ах схабакадаха варбаахинта булсхада ее хоре – таас оо цаддаинаиса ин савиррада курукда бадан лех улаха когта мацнаха лех!

Сидоо кале, вакаа јира сабабо аи у соо галаан магаалооиинка фарсхаканада си аад у граду маалмахаас.

Маркаан тикраацно схакооиинка дадка кале, вакаан баран карнаа вака сифиицан угу схакееиа дхагаистаиаасха.

 • Ваа макаи цаббирка целцелиска цаансанаанта цаанка ах?
 • Мавдууцее нооцее ах аиаа баданаа соо дхавееиеен даавадаиаасха?
 • Хаддии аад ку дарто ког бадан интаад ку корто јадвалкаага?
 • Мееко дхибцоод оо кори ах оо аад ку дабооли мапд савирадаада?
 • Ваа макаи цаансанаанта цаансанаанта?

Тусаалооиинка нолосха ее дхабта ах: Нооциада Инфограпхиц

Кувани ваа су’аалаха лагу ваидииио маркаад фииринаисид схаибаарка.

Цабитаанада Цаббитаанка Савирада

Цабитаанада Цаббитаанка СавирадаИзвор: локесхдхакар.цом

Хагаха Меелаха се налази талагалаи Вииласха Фанаанка

Тилмаамаха Гообаха Фанаанка ее Фанаанка АдуункаИзвор: ПЦ Ворлд

Најбоље пиво ее Америка 2008

Најбоље америчко пивоИзвор: Микевитхарт.цом

Миисаска Вајига ах ее Јајабка

Јадвалка Јадвалка

Бикинта Калкаалииаха

Бикинта КалкаалииахаИзвор: Нев Иорк Тимес

Еволуција телефона

Цалаамадаха ЈадвалкаИсха лага соо кигтаи: Вов Вов Нов

Хуби Савирка

гараафкаВакаа лага соо кигтеи: Афар Скуаре

Инака

Вакаан ку баддалаи дараасиин блогио киисо лех иио вебсите-ио ла кириира мавдууцдаиада маркии аан самеинаи цилми-баарискан. Дхаб ахаан, вакаа јира вакиаабо бадан оо лоо акхриио оо вак барто оо лала цииааро! Марнаба ма оги инаи јирто ког бадан оо ла хели каро си кор ах Гап Миндер иио Ксакиикда Адуунка ее Фиицан; Вакаан восак Бадан акхрииаи боггага интернетка / блогови Сида УКС Бут (Ма аха средином Геби ахаан Ла кидхиидха муукаалка когта, лаакиин вакаа Јира вакиаабо Бадан оо фаа’иидо Лех оо Ку саабсан страници арагтида лу ванаајин лахаа вааио-арагнимада корисник Веб), Јаантусиада Диинта, Мацлуумаадка даадка; иио вакаан си кото дхеер у богаиаа дхаммаан схакооиинка ла иаабка лех ее лагу соо бандхигаи Гудига ‘Пинтерест’ ее Пинтерест иио Цхарт Порн.

Хаддии аад калииа ка билавдо муукаалка когта, вакаан аад уугу талинаинаа инаад боокато гообаха иио блогиада кор ку кусан.

Хаддии аадан хаисан авоодда когта муукаалка ее ололаха суук-геинтаада, хадда ваа вакхтигии је билааби лахаа.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map