10 Ксеерарка Аасаасига ах ее Ганацси Лацагеед

ЛинкедИн вакаи ку кисаабтами карта ис сукк иар оо истицмаалаиа марка ла барбар дхиго Фацебоок иио Твиттер, лаакиин ламбарраду вели ваи ку хаббоон иихиин блоггерс иио маарееиаиаасха варбаахинта, ахаан хаддии ницхе ама варсхаду тахаи Б2Б. Сида лага соиг кигтаи Статиста, ЛинкедИн аиаа ку фаантаи 450 милиона корисника аиаа истицмаала рубуц 2да 2016, иио баркадда сии кордхаиса.


Тирада кубнаха ЛинкедИн прво полувреме 1. квартал 2009. године 3. коловоз 2016 (малааииин)

Тирооиинка ка соков, инкаста оо аи тахаи, булсхада аиаа тиринаиса. Искукирка “ИнтеедИн” је наставио да настави свој животопис-ка тооска ах ее интернетка иио ходантинимада коокаха адеегсадаха, астаамаха фарриинта иио мадбацадда даабацаадда Пулсе вакаи ка дхигеисаа фурсад суук-геин веин.

Contents

Дхисидда цирибтирка мавдууцаага

Сида Сеан Мартин, маарееиаха суук-геинта ее ку јира Тало-бикинта Тало-бикинта, вукуу лееиахаи:

ЛинкедИн ваа гооб веин оо лагу кобциио каибаха аад ка кообан тахаи оо ка кообан дхагаистаиаал ла кириира. Вакаи сидоо кале ку фиицан тахаи каиеисиинта адеегиадаага сабабтоо ах авоода аи у леедахаи инаи беегсато данаха, демограафига, иио каибаха схакада.

Вакаад доонеисаа инаад ка фаа иидеисато авоодаха бартилмаамеедка ах ее ЛинкедИн, сидоо кале аад у ванаајисо каиеисиинтаада си аад у соо саарто нооца тараафикада аад раадинеисо.

Тани ваа искуства калсоони ванаагсан оо ах у ЛинкедИн ла искусе даио, лаикиин Орен Греенберг, маркхаатииаал дхијитаал ах иио агаасиме маамул Курве.цо.ук, вукуу ку дараиаа коогаа мацкуул ах. Вака уу еегаиаа у [ка диб] дхаммаан ололаха имтикааннада аи нагу хаиаан аннага иио хаи’адо кале оо дијитал ах аад у саррееиа. "

Сидоо кељ, Сида ЛАГА Соо кигтаи Греенберг је, ЛинкедИн Аиаа Си фиицан У Соо бандхигаи, натиијооиин ванаагсан Оо Ла сиииеи Марка ла-барбардхиго Дхекдхекаадинта Иио Блоговање (хаддии ААД хораи У хаисатид даавадаиаасха Богган), сабабтоо Ах ЛинкедИн вакаи Си дхакхсо Ах У огеисиинаисаа схабакадаада, хаддии макаалкаагу уу иахаи мид ла вадаагаио, арко мартикаадкаага корриинка иио китаа саамииада аи ку лееиихиин ваддооиинка кале. "

10 кеерарка лагама маармаанка суукгеинта ее боостадани вакаи каа цавинеисаа инаад ка дхигто инта угу бадан ее ЛинкедИн саддекда меелоод:

 • Самее оо самее јоггитаан ку иаал меераха
 • Кор у каадиста тараафикада иио хавлгалка
 • Кор у каад оо кордхииа иибка иио фурсадаха схабакада

Цинваанка ЛинкедИн

1. Сии Ксидхиидхиада Марка хоре

Астаамаха аасаасига ах вакаи ка схакееиаан ЛинкедИн сида аи ку самееиаан мехерад каста оо кале ее варбаахинта булсхада – ваа инаад вакти ку каадато ЛинкедИн си аад у дхисто јоогитаан. Оо, ваа инаад удииаарисаа искуства кирнаанта си аад угу дамбеинта у самеисо схабакад ку саабсан магацаага иио ганацсигаага.

Вакаан кораи а хагаха аасааска суукиада суук-геинта суука ее 2014 ин лага иаабо инаад рабто инаад восак акхридо си аад у биловдо, вакаанан соо јеединаиаа инаад сидоо кале фиирисо боостада КериЛиниееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееело.

Си гаар ах:

 • Иску дхафка дхисмаха цилаакаадка ка хор инта аанад искушења даиин инаад ку абуурто гаадиидка адигоо адеегсанаиа дхииригелин
 • Ла схакее дадка кале аи ка хор интаадан вадаагин адигаага
 • Истицмаал кхибраддаада си аад у цаависо меел каста оо аад арагто баахи

Огеисиис такаддар: какиикда Ах у ЛинкедИн лу абуураи кириирро кирфадеед Ма У огголаанаио особе које истицмаала инаи Ка фикираан Мадал инаи иихиин гудди кхаиаамо, насииб дарросе ЛинкедИн Вали уна муукато инаи лееиихиин сииаасад коогган оо Ка Су хорјееда дхаканнада схадиида.

Сидаас, самее вааио-арагнимо веин оо ку саабсан ЛинкедИн аад, оо аад у куласхо бадан оо ах кириирада аад цодсато ама акбасхо.

"Иску дхиг нафсадаада сида хоггаанка фикиркаада ее варсхадахаага."

Алаина Франкенберри, маарееиаха истараатиијига Ах ЕЕ лоогу талагалаи Еег: ЕЕ Бооиах, вакаи Соо јеединаисаа издалека сииаабоод оо ААД гу дхиси картид јоогитаанка ЛинкедИн оо ААД Моментно сте нафтаада У самаисо средином Ка средином Ах особе које аадка У дхекеиса ЕЕ гу Јира нууцаага Ама варсхадаха:

1. „Дхис јиритаанкаага хортииса мацаамиисхаада.

Пут фудудахаи у дадку дхагаистаан кхабиир дхинаца варсхадаха ах халкии лага дхиги лахаа инаи ку хавл галаан коонто схиркад аан вајиио лахаин, аиуу иидхи Франкенберри. "Хаддии аад нафтаада у моодеисо инаад тахаи хогаамииаха фикирка ее варсхадахаага, хогаамииаасха кале иио го’аан самееиеиаасха аиаа огаан доона – вакаина аад угу дховдахаи инаи баараан схиркаддаада, мацаамихејада иио."

Франкенберри втауу интаа ку дараи инаад вали ла вадаагто корааллада оо аад си јоогто ах у цусбоонеисиисо коонтадаада сумадда, лаакиин ваа инаадан хилмаамин астаамахаага хабрааца.

2. "Ваа инаад фирфирцоонаато субака.

Јадвал у истое дакиикадаха 20 маалин каста си аад у хубисо огеисиискаага куу гаарка ах ее лоо иакаан ‘ЛинкедИн огеисиисиада’ оо аад ла фалгасхо дхајинта ку коран куудинтаада. Еег вака ка дхацаиа булсхадаада оо бооко дховр ког-урурси оо ка соцда кува кале ее ка схакееиа версхадахаага. . “

3. "Ноко мид деекси ах."

Франкенберри вукуу кугу дхииригелинаиаа инаад “ку таагеерто аскаабтаада кирфадаха халка аи ку фиицан иихиин”, иио инаад “у корто талооиинка схакаалахаага, мацаамиисхаада иио маарееиаиаасхаада, ииадооаан векгаи вак лаки”. Тани Калииа Кума Хели доонтид каар Ка средином Ах даммаанадаха Иску средине Ах, “лаакиин сидоо Кале вакаи хагаајин доонтаа јиритаанкаага кириирииахаага ‘вакаина месец хорсееди доонтаа боокасхооиин Бадан оо ААД гу тагто астаантаада Иио дхајинта богаггаага.”

4. "Дадка сиииа вака аи рабаан.

Дадка интииса бадани вакаи истицмаалаан ‘ЛинкедИн’ сабабтоо ах вакаи данееиаан вакиаабаха аи ка мидка иихиин хорумаринта кирфадда иио кобаца ганацсига. Ла вадааг вараакаха бикииа калка дхибаатооиинка ганацсига гууд иио талооиин восак ку оол ах оо ку саабсан сида лоо гааро иоолалка. "Франкенберри вакаи ку касуусинеисаа инаад" диирадда саарто калалка халкии аад искаа у даллацсиин лахеид, "маркаа вакаад арки доонтаа истицмаалеиаасха" оо соо лаабан доона мар лабаад си аи ула фалгалаан адига иио вадааг вараакахаага. “

2. Истицмаал фариимаха / Исгаадхсиинта Схабакада иио Кордхинта

Истицмаал нидаамка исгаадхсиинта Иио исгаадхсиинта Исгаадхсиинта ЛинкедИн вакаи гу сиинаисаа Иску-кидхка схакхсииадеед ЕЕ кириирииеиаасхаада Ка Хор Инта аанад Соо вацин Си ААД Ула кириирто особе које кељ ЕЕ гу Јира нафтаада ИнМаил хаддии ААД тахаи истицмаале Бикиие Ах ама емаилка кофка гу мууји цинваанкииса ‘ЛинкедИн’ оо ка хоосееиа таб таабасхада).

Нидаамка Исгаадхсиинта ЛинкединНидаамка фариимаха искуства дхафан ее искуства кирка / вада хадалка

Фарриинта (иио схеекада, тан иио маркии ла искусе дараи 2015) исла маркииба ка диб абууриста кириирка – иио муујинта дареен дхаб ах ииага иио вака аи кабтаан – вакаи сидоо кале гацан ка геисан картаа абууриста ктарига каадои каиадори.

Ваа мухиим инаадан дирин восак фарриин ахмииада-у ег-ах вајига хоре, вајигаан касаасига ах. Ка фиирсо арримаха ааданаха:

 • Фаалло ка бики ваккаста оо аад киисе ку хесхаи асалка кирииринта.
 • Веидии су’аало ку саабсан масхрууцоодии угу дамбееиаи.
 • Кала схеекаисо.

Фурсад аад ку хормаринеисо схакадаада аиаа си дабиици ах у иманаиса ииадоо кофка кале уу киисеинаио адига.

Цароле Лиеберман, др. Мед., Вукуу схарракаиаа мухиимада абууритаанка кириирка ку саабсан диритаанка фарриинта гудбинта иио кхатарта аад ку маамулаисо адига оо иска индха-тираиа кодоада ааданаха:

Маркаад [веидиисид] инаад ла кидхиидхо коф, ха самеинин хаддии ујеедадаада гаарка ах аи тахаи инаад искусење даидо инаад ка фаа’иидаисато кидхиидхкоода си кор лоогу каадо восак. Марка коф уу сидан иигу самееио, ваан ла кидхаа ииага.

ЛинкедИн рунти аади уга бадан тахаи мадал аи кирфадлаиаасха иио схиркадаха ка ганацсадаан данаха. Ваа гооб лагу дхисо кириирро, таас оо аакхиркии ису роги доонта фурсадо ванаагсан оо лабада дхинацба ах.

Истицмаалка ИнМаил

Ериц Брантнер, оо аасаасаи Сцрибблр.цом, вакаи ка тало бикинеисаа инааи кууреинин восак ку оолка ах ааладда исгаарсиинта ее ‘ЛинкедИн’ ее исгаарсиинта каддаринта лацагеед (ИнМаил), гага ахаан блоггер ииога восиигелинта.

Фураха аиаа ах у ла хубиио инаад леедахаи кееиб иар, оо си фиицан лоо дхисаи. Вакаад сидоо кале у баахан тахаи инаад хубисо ин бартилмаамеедку иахаи дхагаистаиаасха сакда ах ее гароонкаага.

Вакаан у малеинаиаа ин ИнМаил дхаб ахаантии уу иеелан каро кииме саре оо јавааб целин ах марка лоо еего емаилка кабов, мааддаама сандуукиада емаилка ее блоггер-ка аи баданаа ка буукаан спам. Ка бакда дариикаага си аад угаадхсато астаанта ‘ЛинкедИн’ оо аад у дирто емаил аиаа лоо арки караа инаи соцдаан маил дхеери ах.

Сидоо кале акхрисо Дан Виргиллито 4 Сииаабаха Лоо Хели Каро Хогаамииеиаал Схиркадда ЛинкедИн ах викии фаахфаахин дхеераад ах иио мацнаха гууд.

3. Лага Соо Билаабо ЛинкедИн Пулсе

Калабка даабицида ее ЛинкедИн (Пулсе) аиаа каа цаавин кара инаад дхисто авоодаада хаддии аад соо саарто вакиаабаха схабакадааду рабто (иио баахиио) инаи арагто.

Тусаале ахаан, фиири савир гацмеедка иио милкиилаха ганацсига Ед Гандиа боостада хоосе:

Пулс пулса Едед Гандиа

Гандиа вукуу у адеегсадаи мадал си уу у кобциио бартииса, дабцан, лаакиин вукуу ку самееиаи исагоо даабацаи боггаг таио лех оо кахадлаиа бараха булсхада ее бартилмаамеедка бартилмаамеедка.

Марка, вакаад аркаисаа, маадада ‘Пулсе’ ма авооди карто инаи нокото мид лага кисхоодо инаи вактар ​​нокото.

Цароле Лиеберман вукуу иири, "Маркаад соо дирто макаал, вакаа мухиим ах инаад вакти ку каадато инаад савир каадато оо аад самеисид цинваан аад у хонојиган. Вакаад доонаисаа ин дадку аи јоојииаан руксаддоода иио дхулкоода. "

Си кале хаддии лоо дхиго, вакаад рабтаа инаад у тагто боостада Пулсе сида аад у фиицан сида блог постс – вак иар оо иар, малаха.

Сеан Халл, милкиилаха ТекБоост, резервишите собу у "бикинта богга интернетка ее ЛинкедИн уу иахаи истараатијииад аад у ванаагсан оо лагу хело соо-бандхигид дхагаистаиаал цусуб, ииада оо ла адеегсанаио схабакадаада хадда јира," иио унутра "ујеедаду тахаи ин ла бикиио вакиаабаха ла вадааги каро."

Вакаад рабтаа инаад даабацдо "восак аи тахаи у таагеераиаасхааду аи си дхаб ах у киисеинаиаан инаи аркаан, оо аи ка фекераиаан инаи ла вадаагаан таагеераиаасхоода. Натиијаду ваа соо-гаарсиинта кор у каадка, гаар ахаан марка габал-соо-рог уу ку дхацо фаирас. "

Сабабта Даабацаадда Диидмада Даран ваа Мухиим

Теајаи Кимсеи, агаасимаха суукгеинта Кристалне структуре Глазура, восак у малеинеисаа у карсоодига гуусха ее ЛинкедИн уу иахаи мид ку хавлан.

Кума филна ин лагу коро астаан коран оо кораал ах иио кхадка тооска ах. Ваа инаад ку дхејисаа вакиаабо си јоогто ах у хавл гала дадка адига кугу кидхан; Вакиаабаха ка баксан вакиаабаха цаадига ах лаакиин маскакда ка хаиста ганацси. Маркии аан дхајиио вакиаабо ванаагсан, вакаан аркаа дад бадан оо еегаиа мацлуумаадкеига, оо цодсанаиа кириирииаал иио викии ла мид ах, оо фаалло ка бикинаиа викии аан халкаас ку дхигаи.

Ка каиб каадасхаду ваа меесха дадаал каста оо аад хораи у соо гудбисаи ЛинкедИн, оо Пулсе ваа меел аад у фиицан оо аад ку самеисо.

Си ка дуван кооко коокеед иио фааллооиин, вакаад ку кори картаа хаи’ад ку таал нафтаада маркаад билловдо даабацаадда макаалло соо јиидасхо лех оо цунто у фекераиа магациада ваавеин иио кува иариар ее ивадахамаиа Линкеда.

Хорумаринта иио Раасхин

Маскакда ку сено у боостадаада Пулсе аи тахаи инаи јираан си кор лоогу каадо вакиаабаха ку кообан бартаада, калииа маахан инаад ла вадаагто акоонта варсхадаха булсхада ЛинкедИн. Тани ВАА мухиим сабабта оо Ах вакаад доонеисаа инаад Саре У кааддо хавлгелинта лабадаада муукаал Иио Блоггаага, Кели Кума Ахан Лабада средине мидкоод, Марка вакаад доонеисаа инаад гу дхајисо Калииа вакиаабаха ку хаббоон ВаКса ААД хореи У самеисаи оо Аад восак Ку корто бартаада.

Кристин Виола, агаасимаха суукгеинта ТхеМЛС.цом, објавила је следеће: "[Вакаа јираи] кор у каца кодииада маркии аан ку кираннаи боггаиага асалка ах ее асалка ах иио валиба макаалло ку саабсан ЦЕО-ка аиаа лага соо кигтаи. Хал макаал ах оо аан соо дхајинаи (агаасимаха аиаа лага соо кигтаи) аиаа ка хелаи арагтиио ка бадан 1,200. Тан иио маркии аан нахаи нидаамка МЛС, вакаан мар валба искусе даинаа инаан дирно вакиаабаха ку саабсан мулкиилаха мунаасибка ах каас оо ку саабсан дхагаистаиаасхеена. "

4. Дискусијска група

Вакаа ЛАГА иаабаа инаи У муукато у АИ У муукато у аи ку целисо халкан, лаакиин ка фаа’иидеисии коокаха Вада-хадалка ее ЛинкедИн ма аха оо Калииа инаад биловдо Адига келигаа, лаакиин адоо Ка јаваабаиа кееладаха Јира ЕЕ Бадан ЕЕ сууртогалка Ах.

Хенри Бутлер, латалииаха суук-геинта ЦанИРанк, вакаи соо јеединаисаа ин аад ка каибкаадатид кооко кириир ла лех ЛинкедИн куваас оо гаари кара тараафикада ла бегсанаио профиле иио блогка:

Средина ка средини ах фаа’иидада ЛинкедИн ее ка јирта канаалада кале ее варбаахинта булсхада вакаад ка хели картаа тараафикада бартилмаамеед дхеераад ах адоо ку биираиа иио кор у каадаиа мацлуумаадкаага коокахаха булсхада ее ла кириира. Тани вакаи куу оголаанеисаа инаад магаца схиркадаада ку хораисо дадка у муукда у аи киисеинаиаан бадеецада ама адеегга аад бикисо.

Ииадоо ЛинкедИн лага саараио табинта Гудбинта ее коокаха, хадда ваа аи ка сии мухиимсан тахаи инаад аадо халка аи дхагеистаиаасхааду јоогаан аина ка фогаадаан ис-кор у каадида илаа аад адигу магац у самеисаи.

Јулие Графф, кириирииаха арримаха булсхада Суука Соодејинта, вакаи кугула талинаисаа инаад "хесхо оо ку биирто Коокаха соо јиитаи дхагеистаиаасхаада бартилмаамеедсан" иио "си фирфирцоон ула схакееиа, ка јавааб су’аалаха соо бандхигаи иио бикинта мацлуумаад восак ку оол ах вадахадалка."

Вакаад сидоо кале (си такадар лех) уугу соо дири картаа кирииринта вакиаабаха аад убаахантахаи, хаддии аи тахаи мид киимо бадан у лех коокда оо аанеи ис-тарин. Истицмаалида коокахаан сидан вакаи гацан ка геисан картаа дхисида вации-гелинта, удуб дхекаад у тахаи, иио каа цаависо инаад дхисид кирииро дхаб ах оо лала иеесхо кубно ка мид ах дадка дхагеистаиаасха ах.

Фикрадда кале ваа ин ку биир коокаха коокаха каиеисиинта халкаас оо кубнаха оо дхами аи у јоогаан инаи гацан ка геистаан хорумаринта мидба мидка кале схакадииса. Направите блог промотивног блога Мастерминд Гроуп на ЛинкедИн-у, а затим додајте блог са блогом хаддии-аад хореи у хесхо гаадиидка каар.

Кобаца Схабакадаада

Вадахадал коокеед вакаи фаа’иидо у тахаи кор у каадида схабакадаада. Сида Доуг МцИсаац, оо ах латалииаха суук-геинта цааламига ах ТхеЛинкедЦоацх.цом, фааллооиин, "Кодно мухиим ах – марка коф уу ка раадиио ЛинкедИн, вакаи аркаиаан натиијооиинка схабакаддоода марка хоре. Хаддии аад рабто инаад соо бандхигто раадин дхеераад ах, вакаад у баахан тахаи инаад ка схакеисо коритаанка схабакадаада. Тани ваа мид аад уга мухиимсан хаддии аад хаисо калка дадка раадинаиа варсхадо гаар ах. "

Сеан Халл восакаи кугула талинеисаа инаии јеирфирцоон уга кеиб гасхо фадхииада ла кириира К&А-да вархадо ахаан “хаб коог лех оо лагу дхисо кириирио адаг исла маркаана кхибрадахаага варсхадаха лагу соо бандхиго. Фураха аиаа ах ин ла хубиио ин аад ку дарсато киимаха вадахадалка, оо калииа аан си цад у афлагаадеин схиркаддаада ама алаабадаада.

Ако желите да нађете хаубоон нафтаада оо ку луг лес булсхада, таабасхада мавдууциада иио каглаха ку киран тиираркаага блогга ама фарриинта ганацсига иио цонтент.

Маркаад арагто дхагаистаиаал боколаал ама куманаан, вакаад сидоо кале тикгелин картаа инаад абуурто коок адига куу гаар ах оо аад истицмаасхо си аад уга гудубто боостеејадаада.

5. Куада Мадака Ванаагсан ее Макалка иио Соо Кообида

Вакаад рабтаа инаад си сак ах уга хонојигнаато дадка сакда ах оо сиисо савир гаар ах оо нафтаада ах, вакаад самаинаисо иио вака куу кабанаиа.

Меесха ла самееио тааси ваа цинваанка мавдууцаага Цинваанка иио Кообан.

Доуг МцИсаац вукуу кугула талинаиаа самаинта цинваанкаага ” восак ка дхех восак соо саарка ама адеегга аад соо гудбисо. ‘Вакаан ка цаавииаа мацаамиисхаида ку хаббоон инаи гаараан натиијооиинкоода ку хаббоон’ ама ‘вакаан у соо бандхиго натиијооиин ку хаббоон мацаамиисхаида ку хаббоон’.

Цинваанкаага сидоо кале вукуу нокон караа мид ка бадан оо тан: Неил Пател истицмаалаа ‘Суоснивач у Црази Егг & Хелло Бар ‘оо вакаан доортаи’ Самостални блогер, текстописац, цртани филм ‘нафтаида.

Вака мухимка ах ваа “инаадан ка дхигин инаад аад угу егтахаи меел тууг ах”, аиуу иири кабиир ку кеел-дхеер суук-геинта Цхелсеа Хевитт. Ксакиикда Цааламига ах ее аан кадиднеин ее Сотхеби. "Кораалку ваа инуу лахаадаа коогаа восак лагу куркиио [боокдаиаасха] гујинаиа оо ка дхигаиса инаи киисееиаан ку соо нокосхада боггаага ама боггаага мустакбалка."

Си кообан, МцИсаац вадеуу цадеинаиаа у:

Мааха адига адига – кообнаантааду ваа фурсаддаада инаад ку иибисо мацаамиисхаада мустакбалка сабабта аи тахаи инаи кула мацаамилаан. Ваа инуу куу мацнееио цидда аад ла схакеисо, калка аад сиинеисо иио сида аи кууула схакеин караан.

Исла мар ахаантаана, вакаад калоо доонеисаа инаад соо кообто угу иараан схакхси ахаан, сабабтоо ах кофка акхрииа вукуу доонаиаа инуу огаадо цодкаага иио маскакдаада.

Соо кообитаанкеига вукуу ку билоабмаа дховр веедоод оо схакхси ах си уу у дејиио дареенка ка хор инта аан ла сии вато вака аан бикин каро:

Каадо коф лех рабитаан аан кадиднаин иио данаб бадан.

Иску даа уу лееиахаи схакхси сида царуурта оо кале.

Вакаад и хаисаа. :-)

Сида анига оо кале, Сарах Боутвелл Геек Поверед Студиос, ваи фикрадда ах инаад у истицмаасхо кофка кооваад хаддии аад корто астаамахаага.

Вакаи каа дхигаисаа мид аад цод бадан ку иеесхо ааданаха иио сида аад дхаб ахаан уга дхигтаи фикир иио дадаал инаад ку корто астаантаада. Астаантаада калииа маахан животопис, вокаи у бадантахаи арагтида схаксииеед ее аад тахаи кирфадле. Ха илаавин инаад кударто вака каа дхигаиа коф веин оо схакееиа ла, ма ахан оо келииа вааио,.

Угу дамбеинтии, сида схакхси ахаанеед ее кообан ее аад соо кооби доонто адига кугу хаббоон, лаакиин кусууснов тани ваа калаб иибин оо аан ахаин вараако.

6. Левераге Отхер 4 Меелаха угу мухиимсан ее Мавдууциада

Мид каста оо ка мид ах гообахааси вукуу куу оголаанаиаа инаад ку дарто мацлуумаад гаар ах профиле-гаага оо каа цаавин доона инаад соо јиидато јидка тоосан.

Марка, марка лагу даро цинваанкаага иио кообигаага (Схарцига # 5), вакаад абуури картаа арагти фиицан.

1. Фотографија профила

ЛинкедИн Пхото Профиле

Дареенка кооваад ее тиринта, марка марка аад ку дхејисо савиркаага савирка, хубсо ин тани аи тахаи мид саакиибтинимо, надииф ах оо кирфад лех.

"Ксириирка угуи ее ЛинкедИн вана саннадихии 30-50," аиуу иири Хевитт. "Коокдан да’да ах вакаи инта бадан ку ноолиихиин схаксииаадка лех дхакдхакаакио исдаба-јоог ах оо ку саабсан схакада, дхакдхакааккада булсхада, дхацдооиинка коиска иио вак ка бадан! Фуре у ах хелитаанка дареенка инта лагу јиро боодх гаабан оо ку саабсан феедхадееда ЛинкедИн ваа ин ла хело савир цајииб ах оо ла соцота цинваанка гаабан лаакиин киисо лех таас оо ка дхиги доонта инаи јоојииаан оо вак бадан барта. "

Таас мацнехееду ваа савиркаага савирку ваа инуу си фиицан у схакееио цинваанкаага оо у еег сида угу фудуд ее сууртагал ах натиијооиинка ванаагсан.

2. Линк Линкови

Бандхигга Даабацаадда ЛинкедИн

Мууји јоорнааладаада угу фиицан ее блогга, боостада мартида иио ебоокс лацаг ла’аан ах сида даабацаадда ку саабсан кириирка ЛинкедИн.

Каибтани вака аи ка дхигаисаа миисаан гаабан оо мартидааду аи у ееги караан "тијаабинта" кхибрадаада иио картадаада.

3. Функција слања датотеке

Функција за слање датотеке ЛинкедИн

Схаасхадда кор ку кусан вакаи муујинеисаа сида аан куугу дареи савирадаада лоогу талагалаи Мацхадиада Цреативе Вритинг Институте ее кхибрадда схакада ее ла кидхиидха каибта "Резиме" каибтаида.

Вакаад фаиласха фаиласха у гудбин картаа каибтаада кообан, кхибрадаха иио каибаха вакбарасхада. Кувани ваа кумбииуутаррадаада, цаддаинта кооваад ее кхибрадаада иио кхибрадаада.

4. Исдхек галка Савирка

Тан иио маркии ЛинкедИн уу каиеисиисаи СлидеСхаре ее 2012, богга и сахлан аиаа лоога хели караа схабакадда булсхада, фудбал аиаад куугу соо дари картаа богаггаага иио бандхигиадаада си аад у хесхо коф валба си аад у акхридо.

Макаи Мухиим Тахаи Ин Ла Самееио Муукаал

"Муукааладу ваа средина ка ах вакиаабихии исха куугу кирнаа ее ку кирнаа богга ЛинкедИн ама богга ганацсига," аиуу ии Сарах Боутвелл. Кувани вакаи нокон караан фиидииоов, савирро, цалаамадо, проба кирнаанта, савирада савирада, схаасхадаха иио савирада.

ЛинкедИн вокаи леедахаи муукаало бадан оо дхеераад ах оо кор у ах инаад ку дарто боггаага ама астаантаада хадда. Ваа цееб хаддии аадан ка фаа’идеисан ииага.

Боутвелл вакаи си гаар ах куугула талинеисаа инаад истицмаасхо СлидеСхаре, “таас оо куу огголаанеиса инаад абуурто ког-ис-веидаарси мацлуумаад ах.” Ка еег каануунка # 6 викии тало бикин ах хаддии аадан мар хоре акрин.

Угу дамбеинтии, вакаад ку дари карта муукаалада Ксириирка кирфадеед ее ЛинкедИн, "Каас оо куу оголаанаиа инаад абаабусхид оо аад наксхадаисо дхаммаан вакиаалихии муукаалка иио исдхекгалкаага."

7. Авоодда Хордхаца Фариимаха

Маркаад цодсато кириир цусуб, ЛинкедИн вакаи куу оголаанеисаа инаад фариин фариин иар оо фариин:

ЛинкедИн Фариинта уводна порука за Цодсииада Ксириирка

Истицмаалаиаал бадан аиаа инта бадан иска индхатира астаантан, вакаина ку кадидаан инаи адеегсадаан фарриинта каиеисииска ах ее ‘ЛинкедИн гооггееиаха’ – Вакаан јецлаан лахаа инаан кугу соо даро схабакаддаида михлах ах ах ах ах ахлах аи аи ахлаи м’ахлаи м’ахлаи м’ахлаи м’ахлах м’ахлах ‘м’ахла’ м’ах’ах ” м’ахла ‘м’ах’и’ ‘м’акила’ м’ах’а’и ” м’ахла “х’ахла” цајииб бадан оо коог бадан. си лоо дхисо ааминаад иио ааминаад.

Гудаха гаабан ваа инуу ка јаваабаа су’аасха аасаасига ах ее кофка хелаиа:

"Иаад тахаи?"

Ама китаа ка сии фиицан:

"Макаад ка дхигтаи инаад проба кирто ме марка хоре? "

Фарриинта увод ваа фурсадаада инаад у схеегто кириирииахаага инаад огтахаи цидда аад тахаи, вака аад кабатид иио вака аад ка дхигтаи инаад ла кириирто – дхаммаантоод ка иар јилаиаасха 300.

Фариин хордхац ах оо фариин:

Здраво! Луана Спинетти халкаан. Вакаан ахаи блоггер фадхигиису иахаи талиаанига оо си кариифнимо лех у јецел роботи, сидаада оо кале. Вакаан јецлаан лахаа инаан ка хадло ка хадалка вакиаабаха киисаха лех ее аан вадаагно! Ма јецлаан лахаид инаад ку кидхо?

8. Раади Талооиин (Канцин)

Талооиинка ваа диб у еегис, иио диб у еегиста гаадиидка, иибинта иио сумцадда индхаха лабадаба иио кирфадлаиаасха кале.

Алека Куртз, истераатиијииадда суук-геинта ВебТек, си фиицан у фахмаа вака лагам маармаанка у ах ганацсига:

Јесте ли дали далбан лахаид схеи интернет ах оо ао соо бандхигаан лаба схиркадоод, сидеед у го’аансан лахеид схиркадда аад ка иибсанеисо? Лага иаабее инаад исбарбар дхиг ку самеисо киимаха схиркадда А иио кан кале сида схиркад валиба ула дхаканто схакаалахоода, лаакиин вакаад у бадан тахаи инаад раадинеисо диб у еегиста кхадка тооска ах ама саакииада мада.

Куртз аиаа схеегаи ин сидан оо кале аи ку дхици карто ЛинкедИн профил:

"Ако желите да се пријавите на интернет, можете да нађете лозинку за ваш мобилни телефон.."

Хабка угу фиицан ее тан лоо самаинааио ваа ла веидиисто мацаамиисха хоре, схакаалаха иио барахаага мартидаада оо лагугу соо дхајииаи ама аад ла схакеисеи си аад угула талисо ЛинкедИн.

Си кастаба ха нокотее, талооиинка аиаа калииа схакееиа хаддии аи рун иихиин (хаа, коф аиаа дхаб ахаантии таги кара оо хуби хаддии вака ла схеегаио аи рун тахаи!). Ииада оо маскакда лагу хаио, аиаан мар калииа у соо бандхигаи савиркаига билаасхка ах схабакаддаида ииада оо лагу бедделаио талооиин даацад ах оо лоогу талагалаи схакада ла кабтаи ама акхристаиаасха фараксан ее акхристаиаасхеед.

Натиијада? Вакаан лахаа јаваабо ванаагсан оо ка хелаи талооиинка угу сарееиа ее акхристаиаасха фараксан, иио мид ка мид ах јоорнаалада кале ее дхабта ах вакаи дхаб ахаантии схеегтеен ииада оо билаасх ах (вакаад арки картаааааа).

9. Истицмаал @ментионс иио Ажурирања

Вакаад истицмаали картаа @тхерионс ее коментари иио теме, иио вакаи хели доонаа схабакадаада ла огеисиииеи оо ку луг лех цонтент аад у дадаал бадан, сида он Твиттер.

Схеегасхаду ваа калаб веин оо лоогу талагалаи "вац" лабада искуства кирнаантаада иио магациада кале ее вааваин ама кува иариар ее варсхадаха си аи уга каибкаатаан курууфтаада, оо аи ку јираан саамилеиаал аад рабто инаад ка хесхо јавааб целин.

Вакаад вици картаа "богга" лабадаба боггага иио боггага схиркадда, маркаа вака аи ку саабсантахаи дхаб ахаантиисо бадан оо ка мид ах схабакадаада.

Сидее аиаа лоо схакееиаа ЛинкедИнСидее аиаа лоо схакееиаа ЛинкедИн

Маркии ла даабацаи, ма у адеегсан карта је восак ку саабсан корааллада ‘Пулсе’, лаакиин рунти ваад фаалло ка бикин картаа боостадаада оо вакаад ку дари картаа халкаас меесха ‘вац’ илаха аад соо кигатаи кораалка.

Вакаад сидоо кале ка кори картаа цусбоонаисиинта боодхадхкаага ‘ЛинкедИн дасхбоард’ вакаина иихиин хаб вактар ​​лех оо лагу хело индхаха дадка вака ку јира, исла маркаана лагу абаал мариио тараафикада, фааллооиинка иио иаиаиае иаииаакиаи иаииааиаиа иакиае Твиттер.

Сеан Халл се налази у фидииаа фаа иидада китаа кисаабаадка схакаалаха, адиад ак схакаале леедахаи. "Хубсо ин схакаалахаагу аи си јоогто ах угу дхајин караан вакиаабаха лакириира версхадаха акоонкоода схаксииадеед, куваас оо кукиран богга схиркаддаада," аиуу иири. "Ако желите да се пријавите на ваш рачун, можете да нађете лозинку за вашу помоћ у вези са кордхииаан гааритаанка иио хавлгелинта."

10. Ха илообин богга Схиркадда

Прочитајте више о профилима-кааги. Ваагии хоре, вакаан у малеинаиаи инаи ахааиеен иио вакаан боогаадинаиеи ин бадан оо ка лумаи тараафикада иио ка-каибгалка бакасхадаида.

ААД аиеи мухиим У тахаи у тоалет дхисо јоогитаанка Кхадка интернетка ЕЕ ганацсигаага Ама Блог-Гаага Иио богагга схиркадуху ВАА аалад билаасх Ах оо више година оо ААД гу касбан карту таагеераиаасхаада Иио особе које Ку дхаканага Ама варсхадахаага оо Ку Луг Лех цусбоонеисиинта гаарка Ах ЕЕ-ла кириира бартаада, калииа маахан нафтаада. (Адеегсо талооиинка и аад хавсха у фудудеисо! Еег Ксеерка # 9.)

Сида Сеан Халл у дхиго-у:

Ин аад хаисато бог схиркадеед вакаи куу оголаанеисаа инаад ла схакеисид таагеераиаасхаада, ла вадаагно фурсадаха схако ее сууртогалка ах, иио инаад нокото мид лагу калсоонаадо булсхада дхекдееда. Вака кале оо аи нокон картаа гооб кале оо аад ку вадаагтид вак каста оо цусуб оо аад сии деинеисо ваана хаб веин оо аад куугу соо целин карто боггага интернетка. ЛинкедИн вакаи каа цаавин картаа инаад ка такхалусто тартамаиаасхаада, халка сидоо кале каа цаавинаиа инаад иска хубисо вака аи тартанкаагу кабанаиаан.

Ксакиикдии, ка фаа’иидеисига канаалка каниисадан – оо сидоо кале ла иимаада бааритаанкееда у гаар ах си лоо кормееро сида вактаркаагу уугу цусбоонаадо – вакаи ка фаа’иидеисан картаа истираатиијиииада суедк Линк.

Ако желите да нађете новац, Свапнил Бхагват, ако желите да вам помогнете Орцхестрате Тецхнологиес, ​​ЛЛЦ, било би вам добро да "хаисасхада богееда схиркадда ЛинкедИн иио ку дхајинта вакиаабаха ку саабсан сида иио марка аад јецесхахаи инаисан ку вади карин ка каибкаадасхада ла рабо. Цакабада ах ин ла кабсадо [фииро гаар ах] истицмаалка ЛинкедИн ваа мид аад у кацсан, иио ин аад хесхо муукаалкаага муукаалка у баахан иахаи дадаал дхеераад ах. "

Интааси кума филна, на лаистом сијеном бога, схиркадеед. Ако желите да се проверите, ако желите да наставите да се налазите у њему. Сидее? Бхагват вукуу соо јеединаиаа:

Ку даргагагага ЛинкедИн дхамаан нооциада вадаагга булсхада сида Буффер ама ХоотСуите. Сидоо кале, [вакаад ку гаари картаа] каибо кала дуван [оо лех] Ксуласхада Таргетинг, таас оо у огголаанаиса схиркадаха инаи бартилмаамеедсадаан дхагаистаиаал гаар ах – оо ку салеисан наафанимада иио схаандхооиин кале – оо лех вак вак.

Халл вукуу калоо ку дараи ин богга схиркадда ‘ЛинкедИн’ уу куу огголаанаио инаад ла кириирто мацаамиисха сууртагалка ах адигоо ла вадаагаиа вакиаабаха ла кириира вебсаидхка, какеибгал фадхииада К&А, ама китаа соо бандхигид вицитаан фицил соо кообитаанкаага. "

Тааси ваа вакиаабо бадан оо аад ку гуулеисан карто марка лоо еего астаантаада гууд!

Келвин Јианг, ЦФА, аасаасаха Буисиде Фоцус, вокаи истицмаасхаа ЛинкедИн може вам помоћи да уђете у гејсо мехераддииса оо у ваш соарто инта бадан вадооиинкииса. Тилмаанта Јианг ваа "ин ла цусбоонеисиио схиркаддаада оо ла таабто оо ла беддело."

Ка фекер мавдууциада ла кидхиидха дхегеистаиаасхаада оо ку дхеји кара кириирро таио саре лех богга схиркаддаада. Тани вакаи ку јири доонтаа акхристаиаасха блогка ее ку хаббоон, савирада, фиидииовиада, иио јадвалка вареега ее схабакадаада интернетка. Дадка раацсани вакаи арки доонаан кирииринта мавдууцаага си такође ах богоода хоре ее ЛинкедИн, таас оо кеента исбедел саре. Тани ваа хаб веин оо лагу гаари каро гаадиидка схабакадаада иио соо јиидасхада таагеераиаал дхеераад ах богга схиркаддаада.

Дханка цусбоонаисиинта, Сара Боутвелл вакаи кугула талинеисаа инаад илаалисо “јоогтеин ку дхајинта боггаага ганацсига. Хаддии кхибрадеида маарееиаха варбаахинта булсхада аи и бартаи восак валба, ваа ин вактига иио јоогтаинту аи иихиин лабо ка мид ах вакиаабаха угу мухиимсан ее маскакда лагу хаио маркии ла истицмаалаио бараха булсхада.

ЛинкедИн ваа јави кирфад бадан оо хубаал ах, лаакиин тааси мицнахееду маахан инаадан нокон карин булсхо исла маркаана аад у тагтид кубнаха схабакадаада хаддии аад у малеинеисо у воску аад соо дхејисо аи ииага кхусаисо. Да ли је дхајинта баданаа имала иио јеер ваа восак у фиицан ка кеибкаадасхада иио у сумаддаада халкаас уун лагаага хело. Си кастаба ха нокотее, ха ку кууфин коф каста. Хубсо инаад ку даро нооцио кала дуван, сида ку дариста савир ама соо бандхигида СлидеСхаре маркаста иио ка диб.

Кеибта угу хоосеиса ее богагга схиркадда ЛинкедИн, сида Јианг аиаа дхигеиса, ваа:

Цусбоонаисиинта боостада. Иста ијага ла риики каро оо диирада ла саараио. Тани вакаи дхалинаисаа тараафикада боггаага интернетка вакаина соо јиидатаа таагеераиаал дхеераад ах богга схиркадда ЛинкедИн.

БОНУС # 1 – Ку каиеисии ЛинкедИн

Да ли је прошао ваш мађионичарски рачун у Бадан у коондеин карин суук-геинта гудаха, вакаад је имао јеер ку каиеисиин картуа ЛинкедИн.

Сеан Мартин је кугула талинаиаа инаад „хагаајисо ололехаага аад бегсатаи [оо аад] искудаи инаад гелисо лиистада лиистада лииска ама цинваанка емаилка ее ЛинкедИн, сидаа дартеед ваад иареин картаа дхагаистаиаасхаада каие Кадиб вакаад истицмаали картаа ЛинкедИн Си ААД Угу дирто каиеисиимаха тооска Ах ЕЕ ааргооси У Ах истицмаалеиаасхан сидоо кељ вакаад У абуури картаа дхагаистаиаал Ла средином Ах Си ААД Угу бадисо тиракообка особе које истицмаала ЕЕ ААД авоод У иеелатаи инаад Ка Су Саарто. Ваа нооц ка мид ах цунтада лоо истицмаало соо целинта гуулихии хоре ее јиилка хоггааминта. “

Вакаад сидоо кале "истицмаали картаа постс спонзориране постове оо ку киран богагга соо дегсан халкии лага хели лахаа каибо" иио Мартин је додао:

Вакаа јира лаба нооц оо ах каиеисиисиада ЛинкедИн вакаад у истицмаали карта мавдууцаага ама боггагаага. Марка угу хореиса ваа каиеисииска цаадига ах ее цаадига ах, тан лабаадна ваа каиеисиисио маалгалин ах. Мидка лабаад ваа ка веин оо истицмаал савирро си лоо каиеисииио халкии лага хели лахаа кораалка кораалка цаадига ах. Вакаи у аркаан гуји саре оо лоо мараио хеер ка саррееиа каиеисиисиада цаадига ах, таас оо мацно самаинаиса.

Баданаа, ваш вокаи истицмаалаан куван каиеисиин ах оо лагу гуулеисто си кор лоогу каадо каибахоода цусуб. Инкаста оо тани аи тахаи хаб веин оо лагу хормарин каро каибаха цусуб, вакаад истицмаали картаа ин сицирка саррееиа ииада оо лоо мараио киимаха фурсадаха угу фиицан. Тусаале ахаан, вакаад абуури картаа боггага гаарка ах ее соо дегитаанка иио три кирнаанта кува каиеисиисиадаада ла каиеисиинаио си аи у абуураан диб-у-целин халкии аад ка хели лахаид хогааминта. Вакаад доонеисаа инаад ка фааиидаисто гаадиидка угу авоодда бадан ее аад авооди карто халка аи угу мухиимсан тахаи.

БОНУС # 2 – Истараатиијииооиин ЛинкедИн ах

Талооиин гууд иио талобикин аиаа калииа каадан кара оо келииа илаа хадда, мана јирто восак лагу калсоонаан каро оо ах кееладо фаахфаахсан оо ка иимид кхибрадда маамулаиаасха суукгеинта.

Цареи Додд, маамулаха суук-геинта Сирен Гроуп, и Орен Греенберг, лабадоодуба вакаи вадаагеен истираатиијииад-таллаабо таллаабо таллаабо ах ее аи уга фаа’иидеисан караан кува лоо иакаан ‘ЛинкедИн’. Вакаад ка хели доонтаа инта бадан талооиинкии лагу сиииеи кеераркии хоре, оо аи кујирто коогаа арагти гаар ах ка ка соо бакдаи кхибраддоода тооска ах.

"Фураха лагу хелаио мавдууцаага аиаа ла огаадаи инуу сии соцдо."

Цареи Додд аиаа схеегтаи унутра "фуре у ах хелитаанка маададаада ла огаадаи ин аи сии соцото ниша", иио ин аи таас самееиаан:

1. Кеек астаамаха удуб дхекаадка у ах схиркаддаада оо у самее вакиаабо у гаар ах мид каста

Тусаале ахаан, таксанаха Сирен Гроуп восак са средином ах хелитаанка бииласха Нафакада Цаимиска, Схиркадаха Фасхион Е-Цоммерце иио кува хорумаринта цииаараха Булсхада.

2. Деји ЛинкедИн богга излога мид каста оо ка мид ах каглахаага

Ла вадааг варсхадаха варсхадаха ее ла кидхиидха – је иио јеер абуур савир ах боосто каста си лоо хело ка каибкаадасхо ванаагсан.

3. Ла вадааг макааллада схиркадда ее макааллада ку дхек иаал бартан муукаалка богга бандхигга

Ииадоо ла истицмаалаио миисаан иар, истицмаал Истицмаалка ЛинкедИн си аад угу даллацдо боггагаага блог-ка ку иаал богга бандхигга (саме дхагаистаиаасха ла беегсанаио натиијооиинка угу фиицан). Тани вакаи каа цаавинеисаа инаад кор у каадо таагеераиаасха боггаага.

4. Ла даабацо макаалло гаар ах, оо ах мактабадо ку схакееиа ЛинкедИн Пулсе

"Хубсо инаад ииага ла вадаагто боггаага бандхигга.

5. Фариин Твиттер ах у дир @ЛинкедИнПулсе адигоо кирииринаиа макаалка Пулсе

Хуби ин макаалкаага Пулсе уу вадаагаио, уу јецел иахаи, иио дадка ка фаалоонаиа саацадаха угу хорееиа ее 48 ее даабацаадда (ваидии аскаабта / коиска / аскаабта). Тани вакаи сиин доонтаа фурсада веин ее лагу хелаио ЛинкедИн.

6. У истом коокда ЛинкедИн си такође ах

Соо јееди рајооиин мухиим ах си аад уга каиб каадатид коокдан, вадааг вакиаабо вактар ​​лех оо ла кидхиидха. Маркаад самеисид коок, вакаад авооди картаа инаад ла кириирто оо аад фариин тоос ах угу диртид кубнаха коокда.

Фариимаха Циљано: Истараатијииад Таллаабо-таллаабо ах

Истараатиијига лабаад, Орен Греенберг, аиаа кугу хагаиа адига талаабо-таллаабо ах аад а хесхо дадиовга диирада у сааран ЛинкедИн оо кори боосто веин оо лоогу талогалаи баахидоода:

1. Самее боосто куркоон. Ку дар савирро (савирро, фиидиио, ивм.) Иио китаа каиб ка мид ах мададаалада, сабабтоо ах "јилицсанаанта иио бини’аадамку вукуу ку дараиаа хеер цусуб оо буука схабакада цадаанка ах.

2. Раади бартилмаамеедкаага – вакаад ка хелеисаа лииска дадка 50-100 ее аад рабто схабакадаада (марка угу хореиса ее аад у малеинеисо ин аи тахаи – ваа аи ку хабоон тахаи, ма акхрин лахаид, ваа мацлуумаад киимо лех?).

3. У дир цодси схакхсииеед си аад исугу кирто – у схеег восак иар оо ку саабсан фарриинта кидхиидхка: вакаи у соцотаа вадада дхеер ее кофка кале хаддии аи ку аркаан инаад вакхти ла каадатаи ииага. (Еег Кодобка # 2)

4. Јаантус саар 10-20 куваас оо си аад ах лоола беегсан иахаи оо ку хаббоон кодобка иио, ка диб маркаад хесхо угу иараан 10 ее кириирииеиаасха цусуб ее ла беегсанаио ее схабакадаада, даабац боостада оо валиба каибтаас ла вадааг коокахаас. Вакаад китаа китаа вади картаа варсидееиаал ка схеекеинаиа дхагаистаиаасха аад Моментно сте Калииа даабацдаи макаал, оо аадан рабин инаад восак иибисид – хаддии ААД цаддеисо киимаха, дадку вакаи куу иман доонаан адигуна вакаад дхиси картаа Обратите иио лага иаабаа инаад касбато мацаамилка нолосха.

"Тани вакаи умуукатаа инаи тахаи схако бадан," аиуу иидхи Греенберг “лаакиин натиијооиинку вакаи У хадлаан нафтоода – марарка каар китаа 5К + арагтиио гу саабсан кодоббадаас Иио у Ка Бадан саамииада 100. ла Хадал дхагаистаиаасхаада оо Ку дхамее су’аал – ‘Тани вакаи ахаид фахамкеига арринта, вакаан јецлаан лахаа инаан макло вакаага ‘- фааллооиинка аиаа лех авоод аад у бадан марка аи ка муукдаан куудинта дадка, ису имаатинка, иио кобцинта арагтида.

Адига аиаа кугу хаббоон – ваа макаи вака аад каринеисид сирта ае ее суукгеинта восак ку оолка ах ее ла кириирто суукгеинта ЛинкедИн? Нала соо соцодсиииа канаалкеена булсхада.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map