Тилмаанта ХТМЛ ее лоогу талагалаи Думнииа

Contents

навигација:

Тилмаамахан вукуу ка кообан иахаи маадооиинка соода соцда:


  Лабаатан сано ка хор, китаа хаддии аад тахаи блоггер-а хивааиадда, ваа инаад огтахаи цодсииада интернетка и аад у илаалисо нафтаада ама аад куугу дарто схакеин сахлан гообтаада. Лаакиин хадда вакаа јира тифафтираиаал иио фара бадан оо ла хели каро оо китаа огаанаиа аасааска ХТМЛ ее аан лоо баахнеин самее гооб или ку дхаји блог.

  Дхибаатада тан ла мид ах ваа хаддии аадан акоон дховр асааси, вакаад си сахлан у хели картаа дхибаато дхабта ах ее блоггаага иио инаад ку схакаалеисиисо хорумариие киимо лех си лоо калиио дхибаатада иар. Ма аха оо калииа, лаакиин абуураиа исбеддел ку иимаада боогаага сида адоо ку дараи кораалка кораалка цаадада ах вакаи у баахан тахаи акоон иар.

  Иио хаддии аад ла куланто кааб-дхисмеедка цонтент уусан у муукан мид сак ах, акоонта ХТМЛ вакаи каа цаавин картаа инаад ку нокотид вадада.

  Халкан вакаа ку иаал каар ка мид ах нооца ХТМЛ ее хагаха ХТМЛ ее блогери иио кува аан ганацсига лахаин ее ганацсатада онлине.

  ХТМЛ ваа лаф-дхабарта интернет маанта. Малааииин вебсаидх аиаа вада аасаасаи интернетка. Халка ХТМЛ аи тахаи каиндааб дхисмеедка дхаммаан схабакадахан.

  Биловга К&А

  1- Ваа макаи ХТМЛ?

  ХТМЛ ваа соо гаабинта Хипер Тдхеер Маркуп Лкујо. Ваа луукадда цаадига ах ее лоогу талагалаи соо кообида вакиаабаха лоогу талагалаи схабакадаха интернетка.

  ХТМЛ вакаа маталаиа "Елементи". Елементи аиаа сидоо кале лоо иакаан "Ознаке".

  2 – Ваа макаи сабабта лоо баахан иахаи ХТМЛ?

  Дареемаха вебка аиаа калииа самаин кара вебсите марка аи ку коран иихиин луукадоода таагеера. ХТМЛ ваа луукада угу цаансан ее угу цаансан вакаина леедахаи акбалаадда угу сарееиса ее схабакадаха интернетка.

  Кликните да бисте видели више ХТМЛ-ова.

  3 – Мииуу дареенка какообан иахаи ХТМЛ?

  ХТМЛ ма аха аррин касааси ах. Лаакиин хабка угу ванаагсани ваа ин лагу коро ХТМЛ киисаска сакда ах.

  Таллаабооиинка лоогу талагалаи Абууритаанка Ваша прва ХТМЛ датотека

  Вакаад абуури карта има фајл ХТМЛ-аасаасига ах адигоо истицмаалаиа Нотепад-ка комбииуутаркаага. Лаакиин вакаи нокон доонтаа кануун бадан ин ла коро карфо фара бадан.

  Вакаад у баахан тахаи Едитор Едитор-у. Тифатираха коодхка ванаагсан вукуу фудудеинаиаа инуу коро оо абаабуло кеерар ваавеин.

  Вакаан истицмаалаа оо кугула талииаа буугаига ++ (билаасх иио фурфуран) и веб страница. Вакаа јира тифафииаал кале оо аад истицмаали карто сида Кораалка Саре, Атом ивм

  Ваа куван вакаад у бахахан тахаи инаад самаисо:

  1. Ку ракиб тифафтираха коодхка
  2. Фуран
  3. Самее фаил цусуб
  4. У каидсо сида фаилка .хтмл

  Вакаад дииаар у тахаи инаад тагто!

  1 – Хелло Ворлд!

  Нукул оо ку дхеји кееркан соо соцда ее фаилка цусуб ее ХТМЛ оо кеидсо. Хадда ку орда барта схабакадаада.

  Шифра:

  Мој боггаигии угу хоррееиаи Светски свет!

  Излаз:

  Хамбалио! Ваад абууртаи фаилкаага ХТМЛ ее угу хоррееиаи. Кхасаб ма’аха инаад фахамто вактигаан. Гоор дхов аиаан дабооли дооннаа.

  Фахамка ХТМЛ каабка

  Фаилка ХТМЛ каста вукуу лееиахаи кааб дхисмеед цаади ах оо кааван. Тани ваа меесха аи вак валба билаабмаан. Иио бог каста оо баллааран ее цоде ах аиаа ку иман доона кааб дхисмеедка ка диб гоинта хоос.

  Марка аину проба даино инаан ка фахамно коодхка "Здраво Свете!" Вакиаабаха соо соцдаа ваа каибаха кхасабка у ах фаил каста оо ХТМЛ ах.

  • = Ваа цадеин удамбеин ах ин тани аи тахаи фаилка ХТМЛ. Ваа инаад у схеегтаа ка хор инта таг.
  • = Тани ваа асалка аасаасига ах ее фаилка ХТМЛ ах. Восак каста оо аад восак у кори вакаи у дхакеисаа иио .
  • = Тани ваа каибта мацлуумаадка мацаамиисха ее бираавсарка. Кодоббада ку иаалла бууггу ма лаха восак муукаал ах.
  • = Тани ваа кеиб ка мид ах схабакадда вебка. Вака аад си дхаб ах у арагто вебсаидхка ваа соо бандхигида цодадка у дхакееиа иио .

  2 – ХТМЛ тагови

  ХТМЛ ваа искаасхига боколаал каарар оо кала дуван. Вакаад у баахан тахаи инаад барато сида аи у схакееиаан. Сидоо кале ваа инаад хубисаа инаи си сак ах у истицмаалеен.

  Ознака ХТМЛ баданааба вакаи лееиихиин фуритаан иио киритаан кариг ах. Таариикда фуран вакаи леедахаи ераига мухиимка ах ее ку вареегсан (<) оо ка веин (>) цалаамад. Тааббада кидхитаанка вакаи леедахаи восак каста оо искуства мид ах лаакиин цалаамад дхеераад ах оо дхеераад ах (/) ка диб маркии ка иар (<) сакиик.

  (2а) Ознаке главе

  Дхаммаан карфаха мадаку вакаи у дхекееиаан иио. Вакаи ка кообан иихиин мацлуумаадка мацаамиисха вебка иио макиинадаха раадинта. Вакаи астаан у лееиихиин восак макал муукаал ах.

  Цинваанка цинваанка вукуу кеекаиаа цинваанка богга схабакадда каас оо лагу арки каро галка савирка. Мацлуумаадкан вакаа истицмаала барнаамијиада вебка иио макиинадаха раадинта. Вакаад иеелан картаа хал магац угу саррееиа фаилка ХТМЛ.

  Шифра:

  Боггаигии угу хоррееиаи ее богган Цинваанка цинваанка аиаа куугу муукда коре ее схабакадаада.

  Иску кидхка богга ла кириир богга ХТМЛ-гаага иио илаха дибадда. Истицмаалка угу веин вукуу ку кираиаа богга ХТМЛ оо лех каабабка ЦСС. Ваа астаанта иску-киран оо ум баахнид дхамаистирасхада. Халкан Рел вукуу у тааган иахаи кириирка фаилка иио срц мицнахееду ваа исха.

  Шифра:

  Мета ваа схееко искуства киран оо бикииа мацлуумаад ку саабсан хтмл филе. Макиинадаха раадинта иио адеегиада кале ее вебка истицмаалаан мацлуумаадкаас. Мета ознаке ваа даруури хаддии аад рабто ин аад боггаага ку хагаајисо матоорада раадинта.

  Шифра:

  Таариикхда кораалка вакаа лоо истицмаалаа оо аи ку јираан кораалка сервер-ка ах ама самаинта искусе кирка фаилка дибадда ах. Вакаи лахаан карта је лаба сифо оо ку иаал сумадда фуритаанка. Мид ваа нооца иио мид кале ваа исха (срц).

  Шифра:

  Астаамаха ‘носецрипт’ је заменио маркии корааллада цуриаамиинта бираавсарка лоо адеегсадо. Вакаи ка дхигеисаа бог мид ку хаббоон кува аан у огголаанаинин корааллада боггоода интернетка.

  Шифра:

  Насииб! Скрипти ваа наафо.

  (2б) Калабка Нолосха

  Дхамаан карфаха јирка вакаи у дхекееиаан иио. Вакаи лееиихиин вакиаало муукаал ах. Тани ваа халка угу бадан ее ла кабто. Ваа инаад истицмаасхаа буустаидаан си аад у дхисто боггаага мухиимка ах.

  си

  Кувани ваа тагсииада. Цинваанка угу мухиимсан вакаа лагу цалаамадееиаа

  вакаана угу иараан мухиим у ах

  . Ваа инаад у истицмаасхаа дарајада сакда ах.

  Шифра:

  Кани ваа х1 цинваанка

  Кани ваа х2 цинваанка ах

  Тани ваа х3 цинваанка

  Тани ваа х4 цинваанка

  Тани ваа х5 а јееда

  Тани ваа х6 а јееда

  Излаз:

  Цалаамадаинта цалаамадаха

  Кораалка хтмл ее фаилка аиаа лагу соо роги караа ииадоо ла адеегсанаио тагсииада форматирање. Вакаи нокон доонтаа лагама маармаан маркаад рабто инаад ереига ама линека ку муујисид цонтент.

  Шифра:

  Ваид сифеин картаа кораалкаага сииаабо бадан.

  Ваад Калсоон , хооста, курзив , < > цалаамадее, лииска ‘, наднапис иио ка бадан!

  Излаз:

  Вакаад ка дхиги картаа намбарада каар ка соо јиидасхада адоо истицмаалаиа астаанта фааллада. Коодхку вукуу куугу муукан доонаа коодхка илаха лаакиин ваа лама хураан. Истицмаалка угу веин ее буугган вакаа лоогу талагалаи абууриста вараако хтмл ах ее тикрааца мустакбалка.

  Тусаале:

  ->

  (2ц) Вакиаалаха кале ее мухиимка ах ее ХТМЛ

  Ксирфадлаха ваа кадар киимо лех оо лоо истицмаало меел каста. Ма арки доонтид восак боггага интернетка ах ииада оо аан угу иараан хал кириириие.

  Дхисмуху ваа искуства мид. Вакаи леедахаи фуран иио каиб киран. Кораалка аад рабто ин аад ку дхегто вукуу у дхекееиаа иио .

  Вакаа јира сифооиин кааркоод оо кеекаиа меесха иио сида уу истицмаалуху у соцдо ка диб гујинта.

  • ахреф = "" = Вукуу кеекаиаа кириирка удхакееиа. Ксидхиидхку вукуу у дхекееиаа лабада кигасхо.
  • бартилмаамеед = "" = Вакаи кеекеисаа је имао УРЛ адресу уу фури дооно табо цусуб ама средином искуства сред ах. бартилмаамеедка "_ празно" ваа лоогу талагалаи табо цусуб иио бартилмаамеедка "_ Ја" ваа фуритаанка искуства сред ах.
  • рел = "" = Вакаи кеекаисаа кириирка богга хадда јира иио богга лала кириираио. Да ли је прерасло у богату ку киран, вакаад кееки картаа рел = "нофоллов".

  Шифра:

  таргет ="_ празан" Позовите ову Гоогле ознаку. Вака фури доонаа у облику таблице.

  Риик халкан. Вакаи сидоо кале куугу геин доонтаа Гоогле лаакиин вакаи у фури доонтаа табарка хадда.

  Излаз:

  Таариикхда муукаалку ваа мид кале оо мухиим ах оо аанад у малаин карин ин бадан оо интернетка ку салаисан савирро.

  ваа сумад је-кидхаи. Ума баахна киритаанкии цаадига ахаа сида . Вакаа јира сифооиин аад у баахан тахаи инаад огаато ка хор интаадан си сак ах у адеегсан.

  • срц = "" = Тани вакаи у тааган тахаи кеекидда кидхиидхинта илаха савирка. Ку дхеји кидхиидхка у дхекееиа кигасхада лабајиббааран.
  • хоосе = "" = Вакаи у тааган тахаи кораал кале. Марка савиркаагу уусан ку дхицин, кораалкан вукуу сиин доонаа дадка фикрад ку саабсан савирка макан.
  • видтх = "" = Вукуу кеекаиаа дхерерка савирка пиксела.
  • Дхерер = = " = Вакаи кеекаисаа дхерерка савирка пиксела.

  Тусаале:

  Кани ваа Гооглеплек ее август 2014.

  Савиркани вукуу лееиахаи ширина ппмелс иио висина дхерерка кНУМКС. Xarunta Google ee Agoosto 0

  Излаз:

  Талооиин: Ма доонеисаа инаад гасхо савир ла риики каро? Ку дхаји коодка савир лех ‘таг’. Еег сида аи у соцото.

   ама

   Лииска лиистада вакаа лоогу талагалаи самеинта лиис ах схаиада.

    вукуу у тааган иахаи лиисаска ла искушења дараи (лиистада ламбарка) иио

     вакаи у тааган тахаи лиистооиин аан ла какамеинин (дхибцаха кабадка).

     Вакиаабаха лииска ку јира гудаха

      ама

       вакаа лагу соо кораа

      • . лиистада лииска. Вакаад хаисан картаа инта бадан
      • инта аад рабто гудаха гудаха
        ама

         таг.

         Шифра:

         1. Кеибта 1
         2. Кеибта 2
         3. Кеибта 3

          Тани ваа лииска аан ла какамаинин:

          • Кеибта 1
          • Кеибта 2
          • Схаига 3

           Излаз:

           Мииска јадвалка вакаа лоогу талагалаи самеинта ког миисаан. Вакаа јира дховр вакиаалоод оо хоосе оо кеекаиа мадакиада мииска, сафка иио тиирарка.

           ваа коодка ваалидка дибадда. Таабтани,

           вакаи у тааган тахаи кариикда мииска,

           вакаи у тааган тахаи тиирка мииска иио вакаи у тааган тахаи мадака мииска.

           Шифра:

           Магаца

           > Симоне < / тд>

           Јо

           27 < тд> Ганацсаде

           Царол

           26

           Калкаалииаха

           39

           Професор

           Излаз:

           Фииро гах ах: Киимаха гудаха гудаха угу хорееиа ваа цинваанада. Сидаас авгеед, вакаан истицмаалнаи таас оо саамеин ку иеелатаи саамаинта кораалка ах ее кораалка.

           Схакда Коокеед

           Ваад кордхин картаа карта мииска ииадоо ла адеегсанаио кубно миисисио ах. Вакаа јири доона вактиио маркаад у баахан тахаи инаад самаисо миисас баллаадхан оо искуства дхафан богаг бадан.

           Иску-дуббаридидда когтаада мавдууца, мадака иио цагаха, вакаад и огголаан картаа ин ла какамееио мадак банаанида. Мадака иио каибта јирка аиаа ку даабацан доона бог каста оо миискаага ла дуубаи.

           Миисаанка коок-коокеедиаду ваа:

           • = Си аад у дуубто цинваанка миис. Вакаи даабацдаа бог каста оо кала дуван ее мииска.
           • = Викии мацлуумаад ах ее миис фадхииа. Вакаад лахаан карта инта бадан ‘тоте> марка аад у баахан тахаи. “Тбоди”> таг мацнахееду ваа коок гаар ах оо ког ах.
           • = Си аад у карисо когта хоосе ее миис. Вакаи даабацдаа бог каста оо кала дуван ее мииска.

           Фадлан огов ин аисан касаб ахаин ин ла истицмаало коокаинта. Вакаад је изузео мапу на истој локацији у јадвал-у и Бадан-у. Инкаста оо каар ка среди ах кува хорумаринта гаарка аи аи си цад у истицмаалаан букаррада сида ЦСС Доорасхооиинка.

           Ваа куван сида аан у миисаами карно мииска ла миисаамеи ‘, иио:

           Шифра:

           Магаца Јохн

           27

           Ганацсаде

           Царол

           26

           Калкаалииаха <

           Симоне

           39

           Професор

           Вадарта Дадка:

           3

           Излаз:

           Фоомка каабка вакаа лоо истицмаалаа сидии лоо абуури лахаа фоомамка исдхекгалка ее богагга схабакадда. Фоомка ХТМЛ вакаа ку јира дховр вакиаалоод оо иску кигта. Тусаале ахаан:,, ивм.

           Нидаамка фицилка ее фоомка ваа мид аад мухиим у ах. Вакаи ку тилмаамеисаа сервер-иада ама бог саддекаад оо ку саабсан феиласха мацлуумаадка. Викии фаланкаин ах, вакаад у баахан тахаи инаад хоре у кеекдо хабка.

           Вакаад је испробао карту средином среде и лаба хаб оо, хелитаанка ама боостада. Кусоо дир дхаммаан мацлуумаадка каабка каабка каабка уу Пост куугу соо дираио мацлуумаадка ку јира каибта фариинта.

           Вакаа јира нооцио фара бадан оо ку саабсан фоомамка. Нооца асаасига ах ее аасаасига ах ваа кораал. Вакаа лоо кораи ‘тип уноса = "текст">. Нооциада аиаа сидоо кале нокон кара раадииаха, сандуука хубка, емаилка ивм. Ваа ин аи нокотаа кааб соо гудбинта хоосе ее хоосе си лоо абууро бадханка гудбинта.

           таг аиаа лоо адеегсадаа сидии лоо абуури лахаа цалаамадаха иио иску-кидхка восак-кабадка. Ксеерарка урууринта цалаамадаха лех корааллада аиаа лех кииме искушења ах оо лоогу талагалаи = "" сифо цалаамад ах иио ид = "" сифо фаахфаахин ах.

           Шифра:

           Магаца Хоре:
           Магаца Дамбе:
           Женско

           Излаз:

           Фииро гаар ах: Вакаан цалаамад у јеедииаи кииме аан јирин сабабтоо ах кума кидхнаин сервер каста оо ка схакеинаиа мацлуумаадка.

           3 – Хабка ХТМЛ

           Сифооиинка аиаа ах хал нооц оо вак ка беделаиа ХТМЛ тагови. ХТМЛ ознаке за вашу употребу.

           Астаамо вакаи у егиихиин сида магац = "" "иио" куна фадхииа "Ознака ознаке". Киимаха сифуху вукуу у дхекееиаа ереиада лабајиббааран.

           ид = "" иио фасалка = ""

           ид иио фасалка ваа акоонсииеиаасха ХТМЛ тагови. Магацио кала дуван аиаа лоо коондееиеи ин а кала дуван иихиин ХТМЛ оо истицмаалаиа акоонси. Вакаад је изузео мапу на половини акоонси и фасалка си у кала дуван. Лаакиин је истицмаали картед акоонси ид ах оо ку саабсан каибаха кала дуван.

           Шифра:

           Тани ваа титле угу веин

           хреф = ""

           хреф вакаи у тааган тахаи тикрааца "Хипертекст референца". Вакаи тилмаамаан дадка истицмаала инаи тикраацаан кидхиидхада. Ознака с ознаком „вукуу истицмаалаа хреф си уу у диро“ дадка истицмаала УРЛ адресе.

           Шифра:

           Гоогле

           срц = ""

           срц у тааган иахаи илаха. Вакаи кеекаисаа илаха варбаахинта ама кхеираадка аад истицмаалаисо фаилка ХТМЛ. Илаха вукуу нокон караа УРЛ-адреса је доступна за саддекаад.

           Шифра:

           хоосе = ""

           хоосе вакаи у тааган тахаи беделаад. Ваа кораал нукул ах оо ла истицмаало марка схеига ХТМЛ уусан кари карин.

           Шифра:

           Xarunta Google

           стиле = ""

           сифооиинка муукаалка вакаа баданаа лоо истицмаалаа кораалка ХТМЛ. Вакаи кабатаа схакада ЦСС ее ку иаалла богга ХТМЛ. Калабкаага кааб-дхисмеедкаагу вукуу у дхекееиаа кадар лабалааб.

           Шифра:

           Тани ваа магац кале

           4- Код Ксаиеисиин: Блокирај блок у линији

           Кодоббада кааркоод је имао иер јеер вакаи билаабаан кхад цусуб вакаина каадаан баллаар буукда. Кувани ваа "Валкаха" Блокирати.

           Нпр: ,

           ,

           , фоомка ивм.

           Вакиаабаха каар аиаа кааданаиа калииа бооска лоо баахан иахаи мана ку билаабаан кариик цусуб. Кувани ваа кубно ‘Инлине’ ах.

           Нпр: , ,
           , , ивм.

           Ако желите да промените податке о ЦСС-у, унесите бесплатну оцену ЦСС. Хагахан ХТМЛ, ма аха средином аад мухиим у ах.

           Шифра:

           Боггеена угу хорееиа ее

           Кани ваа Х2 цинваанка. Блок Вакаи леедахаи кааб.

           Тани ваа кале Х2 јееда. Халкан кораалка хооста ку иаал вукуу лееиахаи муукаалка Инлине.

           Излаз:

           5 – Ку-соо-јеедин лабалааб ах оо ка муукда хал-ку-дхигга ХТМЛ

           Су’аасхан ваа мид аад у цад. Желите ли користити ХТМЛ датотеку? Хал кигасхо ама лаба дхибиц лабадаба? Дадку вакаи у муукдаан инаи истицмаалаан лабадаба лаакиин мидкее сак ах?

           ХТМЛ, кигасхо хал мар ах иио кигасхо лабо ваа иску мид. Восак исбеддел ах кума самееиаан восак соо саарка.

           Вакаад је изузео мапу коф каста оо аад јецесхахаи. Лаакиин исугеинта лабадаба лабадаба вакаа лоо тикгелииаа дхаканка кун. Ваа инаад ла соцотаа мид каста оо ка мид ах.

           6 – Семантички ХТМЛ вс ХТМЛ-аан мацно лахаин

           ХТМЛ Семантиц ваа каабка угу дамбееиаи ХТМЛ, оо сидоо кале лоо иакаан ХТМЛ5. Ваа каабка ла соо саараи ее ХТМЛ иио КСХТМЛ аан ахаин мид семантиц.

           Желите ли да видите ХТМЛ5 на енглеском? Корааладии хореа, кодоббада ХТМЛ аиаа лагу акоонсадаи магациада / фасалка. Тусаале ахаан: вакаа лоо тикгелииеи макаал.

           У ХТМЛ5, таг вакаи у тааган тахаи макаал ииадоо аан у баахнаин акоонси ид / фасал.

           Ако желите да користите ХТМЛ5, требало би да нађете податке о вашем коду и да користите интернетску страницу како бисте пронашли своју веб локацију. Вебсите-иада Семантички восак какиијииеен у СЕО фиицнаадаан СЕО.

           Халкан ваис лиис ки коран иихиин каар а мид ах тагсииада ХТМЛ5:

           • = Тани ваа инаи ку дуубаан вакиаабаха угу мухиимсан ее аад рабто инаад у муујисо даавадаиаасхаада.
           • = Тани вакаи у тахаи инаи цалаамадеисо каибта каибта ка мид ах цонтент сида цинваанка ама кораага мета.
           • = Вакаи кеекаисаа нукур котодхеер ама карсооди у ах дадка даавадаиаасха ах.
           • = Вакаи ка кообан картаа коодхадх каста сида мадака, цагаха ама дхинаца лугта. Вакаад дхихи картаа, ваа фоомка цаанка ах ее див.
           • = Тани ваа халка аи ку коран тахаи боггаага, схаракаадииаха ама кораалка кукуукда лахаансхаха.
           • = Вакаи куу сахлеисаа инаад галисо фаиласха макалка адоон лахаин восак дхибаато ах.
           • = Сида, вакаад ку дхејин картаа фиидииоога адигоо истицмаалаиа буугкан адигоон восак дхибаато ах лахаин.

           Кааб дхисмеедка ХТМЛ5 садржи следеће податке:

             лииска> 1

            • Мену 2

             Тани ваа наслов чланка

             7 – Ксакиијинта ХТМЛ

             Инта бадан кирфадлаиаасха вебка аиаа ансикииа коодхкоода кадиб маркии аи дхаммееиеен. Макаи мухиим у тахаи ин ла ансикиио коод марка а схакаинаисо?

             Вакаа јира лаба сабабоод оо сууртогал ах оо лагу ансикинаио цодсииадаада:

             1. Вакаи каа цаавинеисаа инаад самеисо коодхкаага кумбуиуутарка иио кумбуиуутарка искуталлаабта. Коодхку ма муујин каро кхалад каста оо ка сред ах бровсеркага хадда, лаакиин вакаа лага иаабаа ин мид кале. Акоонсига Цоде вукуу хагаајин доонаа.
             2. Масхииннада раадинта иио барнаамијиада кале ее вебсаидхка аиаа лага иаабаа инаи јоојииаан инаи ку каннибмаан боггаага хаддии аад кхаладаад ку јиртид Вакаад ку какиијин картаа адигоо ансакинаиа инааднх.

             Ксакиијинта В3Ц је прилагодио угу каансан ее лоогу талагалаи акоонсига коодхка. Вакаи лееиихиин хабаб бадан оо лагу ансикиио схарцииада. Вакаад фаилка геин картаа фаилка ама си тоос ах угу геин картаа ламбарка масхиинка ансикинта.

             8 – Кхаираадка Кале ее Цаавииа

             ХТМЛ ваа мавдууц велигеед барасхо ах. Нооцио цусуб оо цусуб оо ХТМЛ ах аиаа лага иаабаа инаи дхакхсо у иимаадаан. Сидаас дартеед ваа инаад цусбоонеисиисаа оо аад ку сии јиртаа барасхада. Табабарраду ваа макаи ХТМЛ.

             Ваа куван каар ка мид ах кхаираадка ку цаавинаиа:

             • Тикраац онлине ах: В3Сцхоолс
             • Коорсада Цииаараха: Маалмаха 30 и ХТМЛ Восак Лоога Баро & ЦСС
             • ПДФ Е-буугга: ТуториалсПоинт
             Jeffrey Wilson Administrator
             Sorry! The Author has not filled his profile.
             follow me

              Back to Top

              Adblock
              detector