Киф Ибни Аркивју тас-Сит је ваш СЕО СЕО

Л-аркитеттура тас-сит је важна Фаттур СЕО фук ил-пагна. Јекк иколлок дритт, кемм ил-магни тат-тифтик киф уколл ил-визитатури јифхму к’инху с-сит тиегħек у јсибу л-информаззјони ли јеħтиегу фацилмент.


Мела јекк кед типпјана вебсајт гдида (јев торганизза милл-гдид ваħда езистенти), таħдем фук л-иструттура тагħха биек иттејјебха СЕО киф уколл л-есперјенза ралиенерали тал-утент. Ознака Биек-а је следећа, а можете добити следеће:

 1. Л-организаззјони тал-контенут тиегħек,
 2. Навигаззјони, у
 3. Коннессјони интерна.

Ејја ара нара киф тоħлок СЕО ин струттура тас-сит ли тиста ‘тинтуза фаилилмент.

3 Пасси биек Тинбена Архитектура тас-Сит ли Јтејјеб је-СЕО

Пасс # 1: Иппјана (у јорганизза) ил-контенут тас-сит тиегħек

Л-еввел лиага ли гħандек тагħмел мета типпјана у торганизза л-контенут гħал вебсајт идадида хија ли теленка л-категорија разликује се ‘контенут ли се тко ко с-сит.

Ладарба ткун идентификује то-теми тал-контенут ли ткун се ткопричи, тоħрог б’идеат та ‘контенут рилеванти, ил-ħолкиен тал-контенут, у т-ткегħид тал-бицциет тал-контенут фл-организзаззјони т-тајба добива фацли.

Ксенарју тал-ħајја реали

Ејја ниеħду еземпју биек тара киф тиста ‘тагħзел ил-категорија тал-контенут ид-дритт.

Желите ли да видите нешто против веб страница Фенг Схуи. Ако се налазите на блогу, можете се пријавити на двар ик-кири, то ће вам помоћи да користите Фенг Схуи. Се јколлу вколл маħзен.

Аллура, биек иссиб ил категорија најзначајнијих текстова садржи дан-сит, а сертификат је присутан у Гоогле претраживању.

Оввјамент, није кључна реч таз-зерриегħа тагħна се јкун "Пјанти Фенг Схуи".

Мета тфиттек дан иггиб ил-клием принципали релатати ли гејјин:

Несплорав кључне речи релататиНесплорав кључне речи релатати

Киф тистгħу тарав, категорија која садржи тајну 2-3 дана прије: Пјанти та ‘ваевва Фенг Схуи, Импјанти тал-уффиццју фенг схуи, у Фенг Схуи пјанти се налази (јев импјанти та ‘флус фенг схуи).

Ејјев не садржи списак у зору ил-клием кјави миегħу.

Иннота ли мета ссиб зевг идеат симили бħал "импјанти тал-флус фенг схуи"У"Фенг Схуи пјанти се налази", Ма јгħоддук бħала зевг суггетти гħалиек ессензјалмент хума л-истесс.

Дођите до зоре, каббел ће вам се придружити на Гоогле Трендс. У агħзел л-актар ​​виеħед пополари.

Ткаббил тат-термини тат-тифтикПодршка за Гоогле термине

Фл-еземпју тагħна, хува цар, ја-идеја "Фенг Схуи пјанти се налази"Хува мод актар ​​пополари минн"импхант та ‘флус фенг схуис ". Аллура аħна се мморру ма ‘л-еввел.

Биек тагħмел ки актар ​​тħаффир, а ħна сер нузав б’кејн гħодда та ‘рицерка кључна реч минн СЕРПС. Дин л-гħодда тагħти актар ​​тагħриф двар ил-контенут ли ткопри фук ис-сит тагħна.

Аħна сер семплицемент даħħална л-келма принципали таз-зерриегħа: "пјанти фенг схуи".

Ако желите да се обратите, СЕРПс је изабран да бисте поставили следећи модел:

Нископру теме за „контенут додатак ма“ СЕРПсНископру теме за „контенут ма“ СЕРПс

Минне зоре, то је тема разговора с Мадвар-ом "пјанти артифицјали фенг схуи"Јидхер интерессанти. Ејја зидха мал-листа тагħна.

Биек тиксеб актар ​​идеат, уза т-теме та ‘контенут годда ли нстабу у ррепети л-процесс.

оп Кс прочишћавајуће приче о Фенг Схуи-у-дару", Ткун таф лиема категорија тмур таħт.

Стадју # 2: Оħлок навигаззјони тас-сет ли тиррифлетти л-организзаззјони тал-контенут

Исса, јекк инкуну нистгħу ноħолку л-мену та ‘навигаззјони галл-вебсајт та’ л-еземпју тагħна, а нна нинклуду л-пагни оввји бħал патуљак, блог, Аħзен, у кунтатт. Изда минбарра зора, аħна нзиду вколл зевг пагни оħра "Пјанти та ‘л-Уффиццју Фенг Схуи"У"Фенг Схуи Пјанти та ‘ваевва"Дритт гевва л-мену принципали.

Хекк киф се налази у менију за навигацију, да бисте преузели следеће ознаке:

Организујте се Организујте се “организујте” (ħарт магħмул бл-узу Цреатели)

Исса гħалиек аħна зид давк из-зевг пагни мал-мену тагħна?

Уколл, минħаба ли тагħмел хекк тгħинна низзел ил-вебсајт тагħна гħал давк ил-клием кјави фил-мира.

Киф?

Бл-гħајнуна јев ил-контенут фундаментали.

Досадашњи садржаји за педамент, киф тиспјега Иоаст-а, критике и критике за истарску књигу са СЕО. Дан ил-контенут фундаментали хува кејн ħлиеф "пагна ваħда ваħда ли хија ц-центру тал-контенут двар дак је-суггетт."

Аллура фук ил-пагна тал-контенут евлиени тагħна гħал "Пјанти та ‘л-Уффиццју Фенг Схуи", Аħна тиктеб ки контенут семплици двар ис-суггетт у рабта ма ‘кулл артиколу ли гħандна фис-сит тагħна таħт дин ил-категорија.

Јекк утент ифиттек гħал "Фенг Схуи пјанти галл-уффиццју"Имате могућност да преузмете Гоогле тури или да напишете ознаку да бисте конципирали овај дан. У мета л-утент јиркеб у јсерраħ фук ил-пагна тагħна, исибу линкс гħалл-актар ​​артикли рилеванти двар ис-суггетт ли киену кед ифиттку.

Мета ткун кед типпјана л-аркитеттура тал-информаззјони тас-сит тиегħек, фтакар ли ссегви стил пирамидали.

Фл-истампа та ‘хавн фук, гħандна л-‘Хомеепаге’ у таħтха хемм пагни разлике (у с-суб-пагни ли гејјин).

Моз јиддикјара ли дин л-иструттура:

"… Ако желите да повежете са почетном страницом, можете наћи линкове на почетну страницу. Дан хува та ‘гħајнуна гħалиек јипперметти ли-мерак тал-линк (ил-кавва тал-классификаззјони) јицциркола мадвар ис-сит коллу, а б’хекк јиздиед ил-потензјал та’ классификаззјони гħал кулл пагна."

Пасс # 3: Тинбена нетверк та ‘рабта интерна сињури

Ладарба ткун иппјанајт ил-контенут тиегħек у ваккфет аркитеттура солидда биек иззоммха, л-аħħар пасс тиегħек ху ли туза линкс интерни биек коллаха коллха флимкиен. Утенти у магни тат-тифтик се зора зовн ил-линкс биек јитгħаллму актар ​​двар ил-контенут релатат фук ис-сит тиегħек.

Кемм Иоаст у МОЗ-у има стратегију и стратегију за “Рабта: Хума јиссуггерикку ли тгħаккад кулл биеа тал-цонтенут ма ‘ризорс ли хува презенти ливелл виеħед огħла у актар ​​бакк фил-ззераркија тал-информаззјони.

Прекини везу са архитетуром

Леарес лејн л-истампа ли гејја биек тиксеб идеа. Киф тистгħу тарав, ил-пагна евленија торбот лилл-пагна патуљак л-импјанти тал-уффиццју Фенг Схуи. У дин ил-пагна, мин-наħа тагħха, торботица лудо-диверзантна би-тал-контенут фук ис-суггетт. Бл-истесс мод, зора ил-бицциет тал-контенут јев ил-постијиет коллха јгħаккду лура лилл-педамент тал-педамент.

Коннессјони интернаМод фајли биек тиссеттја л-интернет биек тистаббиликки линкови интерни

Да бисте добили још детаља, Иоаст тиспјега вам омогућава да покренете СЕО и СЕО сајт "Минħабба ли кед тгħаккад минн пагни ли хума релатати милл-криб ма ‘кулкин контенут гħакли …".

Кулл дарба ли тпогги ки ħага гдида ф’ки ваħда милл-категорија тиегħек, агħфас ил-пагна тал-контенут тал-гебла так-кевка фук дак ис-суггетт б’рабта мал-артиколу л-гдид. Уколл, рабта мал-пагна тал-контенут фундаментали милл-артиколу л-гдид. Зац Хеинрицхс минтент Портент јгħидлекк киф дан ил пасс пасс јиста ‘итејбу л-СЕО та’ биииет тал-контенут годда. Ху кал:

"Тиста ‘тиксеб ил-магни тат-тифтик биек натуралмент јеленкав контенут гдид актар ​​малајр билли јгħаккдуха минн пагни б’валур гħоли бħал пагни тад-дар јев тал-категорија тиегħек."

Подигни га …

Аллура је пронашао све архитетске системе који су тиффаворикки л-СЕО. Ниспера ли тгħаллимт ки гага утли минн дан л-артиколу.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map