15قطعهنمونهجاوااسکریپترایگانبرایوبسایتهایشما

JavaScriptاستاینروزهاهمهجااستفادهمشیود-برایبهبودتعاملوبسایتبارسنجیاطلاعاتو/یابهبود.


اوااسکریپتبرایاولینباردر1995ظاهرووزنآمانبهبرپذیرفتهشدهونحوهاستفادهاآآنمسیریرالیرو JavaScriptを使用してJavaScriptを作成しますC言語で表示します。.ااتاستفادهشدهبرJavaScriptبهشدتتحتتأثیرCقرارداشت。 اماجاوا、مرواریدپایتونوطرحنیزیودراایفاکردنپ.

نکاتیدربارهمبتدیJavaScript:آنچهبایدبدانید?

برایشروع、چنداصولیکهبایدبدانیدعبارتنداز:

 • جاوااسکریپترامیتواندرمرورگرخاموشکرد
 • جاوااسکریپتهرزمانیکهیکصفحهبارگذاریمیشوداجراشود
 • اوااسکریپتطولمیببرایبارگیریدراتصالبهاینترنتآهستهاست
 • جاوااسکریپتهنوزازصفحاتذخیرهشدهاجرامیشود
 • شمامیتوانیدجاوااسکریپترادر​​صفحصفحهوبیاخارجازفیایل.jsجابهجاکنید
 • اوااسکریپتکاملامتفاوتازجاوااست

همچنینمهماستکهبدانیمJavaScriptدرصورتاستفادهنادرستازآنبهفاجعهمنجرخواهدشد.

جاوااسکریپتهایپیکربندیشدهوشفافشفااتفماراکندکردهوبهناوبریکلیسایتآسیبمیرسانند。 اینبهنوبهخودبرنرخبازگشتبازدیدکنندگانشما(بهدلیلتجربهبدکاربر)وهمچنینرتبهبندیموتورهایجستجو(بهدلیلکندیسرعتپاسخگوییوبسایتوخزیدنرباتها)تأثیرمیگذارد。 برایتأییداعتبارپروندهمندراینجاخدودرادربینندهبگذارید。 اگروبسایتیکهبازدیدمیکردیدبهآرامیبارگیریمششودپیمایشآندشواربودوبهطورکلیناپدیدمیبشادششآی مننمیکردم

JavaScriptریسرلیستکوچکیازمواردیوجودداردکهبایدهنگاماضافهکردنJavaScriptبهآنهافکرکنیدوبسایتشما.

 • آیاجاوااسکریپتبرایسایتمناسباست?
 • اگرجاوااسکریپتمسدودشدهباشد、سایتچگونهظاهرخواهدشد?
 • اجاوااسکریپتعملکردسرورراآسیبخواهدزد?
 • ااضافهکردنجاوااسکریپتیمککندسایتخودرادرمسیریکهمیخواهیدبرویدحرکتدهید?

نه、منننمیکنمباایننکاتشماراترساندم.

روززتیززززززززززززززززززززززززززもっと見るبعضیازسایتهابهJavaScriptبیشترینسبتبهبقیهنیازدارند。 برخیببهکمترنیازدارند-ببهایندلیلکهیایتکارراانجاممییهدبهاینمعنینیستالشهشه.

景品:15のクールなJavaScriptパラゴンبرایوبسایتشما

البیاییدبهمطالبیکهبرایاینجاپمدهایدبپردازیم-درزیرلیستیازتات15جاوااسکریپهدظظظظظظظظظظظظ) ببهدوبخشپروندهسروبدنیاپرونده.jsتقسیممیشود。 اگرهیچعنوانیازبخشدادهنشدهباشدببااآنقطعهخاصلازمنیست.

1درکفیلمHTML5

نمونهسریع

تابعدرکمیکند_video(){Return !! document.createElement("فیلم")。 canPlayType؛ // boolean if(!разбира_video()){//بایدمرورگرقدیمییاIEباشد。 //شایدکاریانجامدهیدمانندکنترلهایمخفی// HTML5کنترل。 یاهرآنچه… videoControls.style.display = ‘هیچ’؛}

قطعهجاوااسکریپتچیست?

قطعچکچکچکچکچکیییید、د、د、د、د、د、د、د、د、فف.

2یوکیهایJavaScript

نمونهسریع

/ ** *کوکیراباناموارزشمعینتنظیممنکند。 *نامنامکوکی*مقدارمقدارکوکی* [منقضیمیشود]تاریخانقضاکوکی(پیشفرض:پایانجلسهفعلی)* [مسیر]مسیریکهکوکیمعتبرباشد(پیشفرض:مسیرتماسباسند)* [دامنه]دامنهای کهکوکیمعتبراست*(پیشفرض:دامنهاسنادمکالمه)* [امن]مقداربولینشانمیدهدکهانتقالکوکیبه*انتقالایمن* /عملکردますsetcookie(نام、ارزش、منقضیشده、مسیر、دامنه、امن)نیازدارد。 {document.cookie = name + "=" + فرار(مقدار)+((منقضیمیشود)? "؛منقضیمیشود=" + expires.toGMTString(): "")+((パス)? "؛パス=" + 道: "")+((دامنه)? "؛ドメイン=" + ドメイン: "")+((安全)? "; 安全": "")؛} / ** *مقدارکوکیمشخصشدهرادریافتمیکند。 * *نامکوکیموردنظر。 * *اگرکوکیوجودنداشتهباشدرشتهایحاویمشخصارکوکیمشخصشده、*یاتهیرابرمیگرداند。 * /関数getCookie(نام){var dc = document.cookie؛ var prefix = name + "="؛ var fill = dc.indexOf(";" + دوند)؛اگر(شروع==-1){شروع= dc.indexOf(پیشوند)؛اگر(شروعکنید!= 0)تهیاست؛} other {شروع+ = 2؛} var end = document.cookie.indexOf(";" ؛شروعکنید)؛ if(end == -1){end = dc.lطول؛}بازگشتunescape(dc.substring(شروع+پیشوند。طول、یایان))؛} / ** *کوکیمشخصشدهراحذفم کند。 *نامنامکوکی*مسیر[کوکی]کوکی(بایدهمانمسیریباشدکهبرایایجادکوکیاستفادهمیشود)*دامنه[دامنه]کوکی(بایدهماندامنهمورداستفادهبرایایجادکوکیباشد)* /عملکردDeleteCookie(名前、パス、ドメイン)ドメインif(getCookie(name)){document.cookie = name + "=" + ((道)? "؛パス=" + 道: "")+((ドメイン)? "؛دامنه= "+ امنه:" ") +"ممنقضیمیشود=پنجشنبه、01-Jan-70 00:00:01 GMT "؛}}

قطعهجاوااسکریپتچیست?

قطعککیلل اینقطعهرامیتواندربسیاریازروشهایمختلفبرایانجاموظایفمختلفاستفادهکرد.

3تصاویرخودراازقبلبارگیریکنید

نمونهسریع

var images = Arrayجدید()؛تابعpreloadImages(){for(i = 0؛ i

قطعهجاوااسکریپتچیست?

اینقطعهازسااتشماجلوگیریمککندزمانآکنرافقطایتنمایشمدیهد؛اهنتههبهبهبببببسدسدسد) همهشمابایدانجامدهیدایناستکهتصاویرخودرابهبخشpreloadImagesاضافهکنیدوآمادهرولهستید.

4اتبارسنجیپستالکترونیکی

نمونهسریع

سر:

検証するvalidateEmail(theForm){if(/^w+((.-دوست?w +)* @ w +((.-دوست?w +)*(。w {2,3})+ $ /.test(theForm.email- id.value)){Return(true)؛}هشدار("آدرسایمیلنامعتبراست! لطفادوبارهبادقتواردکنید!")؛بازگشت(نادرست)؛}

بدن:آدرسپستالکترونیکی:

قطعهجاوااسکریپتچیست?

یقطعJavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript.

5بدونکلیکراست

نمونهسریع

例f1()スクリプトif(document.all)falseبرگرداندنغلط、}}例f2(e){if(document.layers ||(document.getElementById &! document.all)){if(e.which == 2 || e.which == 3){برگشتغلط؛}}} if(document.layers){document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN)؛ document.onmousedown = f1؛} other {document.onmouseup = f2؛ document.oncontextmenu = f1؛} document.oncontextmenu =عملکردجدید("بازگشتغلط")؛

قطعهجاوااسکریپتچیست?

اینقطعهمانعازاینکهبینندهبتواندرویصفحودراستکند。 رررررررررررررررررددداققضضضضضدد.

6نمایشنقلقولهایتصادفی

نمونهسریع

سر:writeRandomQuote =تابع(){var quotes = Arrayجدید()؛ quotes [0] = "عملاندازهگیریواقعیهوشاست."؛引用[1] = "بیسبالنسبتبهزودترکریکتمزیتبزرگیدارد."؛引用[2] = "هرهدفههرعملیهرفکر、هراحساسیکهفردجواهآنراآگاهانهوااندیشیشررررررببب)."؛引用[3] = "یکسرخوبویکقلبخوبهمیشهیکترکیبعالیهستند."؛ var rand = Math.floor(Math.random()* quotes.lطول)؛ document.write(بهنقلاز[رند])؛}نوشتنRandomQuote()؛

بدن:writeRandomQuote()؛

قطعهجاوااسکریپتچیست?

وب、اینقطعهنیستکههمهسایتهااستفادهمیکنند、بلکهمیتوانآنرابراینمایشبیشترازنقلاقهالیه مامیتوانیدمحتوارابهآنچهقواهنقلقولکنلوتصاویرتصادفییامتنراهرنقطهخاهسایت.

7پیوندهایقبلی/بعدی

نمونهسریع

صفحهقبلی| صفحهبعدی

قطعهجاوااسکریپتچیست?

اینقطعهبزرگاستاگرشماچندینمقالهرادرمقالهیاآموزشداشتهباشید。 ایناجازهمیدهدتاکاربربینصفحاتراباسهولتمرورکنید。 ایننیزکوچکوسبکوزنازنظرمنبعاست.

8یکصفحهراعلامتگذاریکنید

نمونهسریع

افزودنبهعلاقهمندیها

قطعهجاوااسکریپتچیست?

اینههبهکاربراجازهمیدهدصفحهخودراباتهولتنشانهگذاریکند؛همهآنهابایدانجامدهندبررویلو یژگیههچکن.

9لینکصفحهچاپآسان

نمونهسریع

صفحهچاپ

قطعهجاوااسکریپتچیست?

اینلینککوچکبهدیدگاههایشمااجازهمیدهدتاصفحهخودرابهآسانیچاپکنید。 بااستفادهازقابلیتچریعکهزبزتوسطمرورگرگماتنظیمالت、ازهیچمنبعایفانمیکنننااازر.

10نمایشتاریخقالببندی

نمونهسریع

سر:تابعshowDate(){var d = new Date()؛ var curr_date = d.getDate()؛ var curr_month = d.getMonth()+ 1؛ //ماهمتغیرهایمبتنیبرصفرcurr_year = d.getFullYear()است。 document.write(curr_date + "-" + curr_month + "-" + curr_year)؛}

بدن:showDate()؛

قطعهجاوااسکریپتچیست?

ایقطعهبهشمااجازهمیدهدتاتاریخجاریرادرهرههازصفحهوبخودمشاهدهکنیدونیازیبهبهرورورو بهسادگیآنرادرمحلقراردهیدوآنرافراموشکنید.

11جداکنندهکاما

نمونهسریع

سر:تابعaddCommas(num){num + = ”؛ var n1 = num.split( ‘。’)؛ var n2 = n1 [0]؛ var n3 = n1.lطول> 1? "" + n1 [1]: ”؛ var temp = /(d +)(d {3)/؛درحالیکه(temp.test(n2)){n2 = n2.replace(temp、 ” + ‘、’ + ”)؛} var out =بازگشتn2 + n3؛ document.write(خارج)؛}

بدن:addCommas("4550989023")؛

قطعهجاوااسکریپتچیست?

هبهطورعمدهتودتایتهایاستفادهمیشودکهاغلبازاعداداستفادهمینند。 اینقطعهاعدادشمارادرسراسرهیئتمدیرهبههماناندازهخووهدکرد。 همهچیزهاییکهبایدانجامدهید、کپیدبدناستکهیکرآنمیخواهیدعددرااضافهکنیدورمارهرنرایدایگزیماره.

12منطقهنمایشیکمرورگررادریافتکنید

نمونهسریع

عرضنمایشما “+ viewportwidth +” x “+نمایدید+”

“است)؛ //->

قطعهجاوااسکریپتچیست?

اینقطعهبهشماامکانمیدهدعرضوارتفاعمنطقهنمایشگررادرمرورگرخودمشاهدهکنید。 اینبهطراحتواناییایجادواستفادهازنمایشهایمختلفبرانسازهپنجرهمرورگرگاربررادهد.

13باتأخیراختیاریتغییرمسیردهید

نمونهسریع

قطعهجاوااسکریپتچیست?

اینقطعهبهشماامکانمیدهدبینندگانخودرابهیکصفحهدیگرهدایتکنیدوگزینهتأخیرراتنظیمکنید。 استفادهازنقطعهبسیارخودتوضیحیاستوابزاربسیارارزشمندبرایداشتنکمربندشماست.

14آیفونهاراتشخیصدهید

نمونه

قطعهجاوااسکریپتچیست?

اینههبهشمااینامکانرامیتهدتابتننخهدودرابررویفونیاآیادالدریدرررررررررخ اینقطعهباقیمتبازارتلفنهمراهچقدرارزشمنداستوتنهادرحالرشداست.

15چاپپیامبهنواروضعیت

نمونهسریع

قطعهجاوااسکریپتچیست?

اینقطعهکوچکبهشمااجازهمیدهدتاپیامرابهنواروضعیتچاپکنید。 شمامیتوانیدخبرهایاخیریامهمرادرناحیهایکهچشمکاربررامیبیندنمایشدهد.

>

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map