ダミーのダミー:ネイティブのیکبببفقللللللللللللل

آیاتاکنونخواستهایدوبلاگخودراشروعکنید? یا、آیاشماازقبلوبلاگداریدکهمطمئننیستیدکهچگونهبهببروید?


اگرپاسخشما "بله" است、اینصفحهمحلیاستکهبایدباشد.

Contents

راینراهنمایوبلاگنویسییادخواهیدگرفت:

  چرااینراهنمایوبلاگنویسی? کمیدربارهخودم

  مناسرارمیزبانوبمیزبانیوب(WHSR)رادرسال2008تاسیسکردمووبهدلیلاستقبالارهالهالهنبگگججج ازآنزمانWHSRبهعنوانیکیازسایتهایپیشرودرزمینهمشاورهدرزمینهمیزبانیوبتبدیلشدهاست、ومنبرخیازقویترینصداهارادروبلاگنویسیمعاصربهاینبرندجلبکردم – همهآنهاورودیخودرادراینکتابوسایت جلبکردهاند。 اینمنبعبهمنابعبرایهرکسیکهازمسیروبلاگنویسیخودمیزبانیشروعمیکند.

  بااستفادهازاینراهنمایبدونمزخرف、منبهشماچندراهحلسریع、آسانبرایدرکومهمترازهمهمؤثربرایمشکلاتوبلاگنویسیشما – کهازتجربهخودموازذهنافرادیکهازآنچهانجاممیدهندلذتمیبرم.

  blogهپروفایلنویسندهProbloggerについてMyصفحهپروفایلنویسندهدرProblogger.net-منبینسالهای2015-2018بطورمنظمدرتعدادیازسایتهایراهنمایبلاگربامشخصات.

  図1.تنظیموبلاگازابتدا

  2020روعیکوبلاگدرسال2020آسانوارزاناست.

  WordPress.org、رایگاناست。محبوبتریننرمافزاروبلاگنویسی。 قالبهاوافزونههایتوسعهیافتهحرفهایوردپرسرایگانهستند。 وبهمعنایواقعیکلمهمیلیونهاآموزشرایگانبرایشروعکاروجوددارد(ازجملهاینیکی)。 تنهاهزینهلازمبرایشروعووبلاگپولیاستکهبرایهاستوبونامدامنهپرداختمیکنید.

  مطمئناًیاینمیتوانددرمرحلهبعدبسیارمشکلباشد。 امابهطورکلیووبلاگنویسیبرایهمهافرادیکهرایانهایبااتصالاینترنتیارندامکانپذیراست。 درواقعشمامیتوانیدووبلاگایجادکردهودر20دقیقهآیندهآنراانرکنید。 مراحلذکرشدهدرمراحلزیردقیقاًچگونگیایجادوبلاگهایمدرابتدااست.

  اساساًتنهاکاریکهبایدانجامدهیداینست:

  1. یکمیزبانوبونامدامنهخوبراانتخابکنید
  2. DNSامنهDNSخودرابههاستوبخودنشاندهید
  3. WordPressرادرهاستووبخودنصبکنید(بانصبخودکاربسیارآسان).
  4. وودردوردپرسخودشویدواولینپستخودرامنتشرکنید.
  5. و…اینهمه

  آسانبهنظرمیرسد? شرطمیبندی!

  منقصددارمشماراازطریقمراحلزیرقدمبزنم。 رصورتتمایلبهاگرمیدانیدچگونهوبلاگخودراتنظیمکنید.

  1.میزبانوبونامدامنهخوبراانتخابکنید

  برایشروعووبلاگخودمیزبان、ابتدابهننامدامنهیکبابمیزبانیوباحتیاجدارید.

  دامنهشماناموبلاگشماست。 اینچیزینیستکهبتوانیدآنرالمسکنیدیاببینید。 بلکهصرفاًیکسریکاراکترهاهستندکهبهوبسایتشماهویتمیدهند-مانندعنوانککتابیایکامکان。 دامنهشمابهبازدیدکنندگانخودمیگویدازچهنوعوبلاگهاییبازدیدمیکنند.

  ازطرفیزرمیزبانیوبمکانیاستکهممتتااخودراذخیرهمییدنید-کلماتضمضامینوبلاهتصا.

  نامدامنه-کجاثبتنامکنیم?

  یتتتتتتتمتمممممممممیدممممیدیدیدیدیدید نیک、NameCheap、شناورودامنه。comبرخیازمحبوبترینتبتکنندگاندربازارهستند.

  توجهداشتهباشیدکهجداکردنثبتدامنهازهاستوبمهماست。 بهههییممممرئیمممممم NameCheapا、تفادهمیینم。بهشخصهممنبرازمدیریتدامنهکوداز اماسایرثبتکنندگاندامنهمعتبربایدخوبباشند。 باانجاماینکارممنموتوانمدامنهخودرادرهرهمانکهمیخواهمتغییروهموازقفلشدنباوهاست الاًتوکیدمیکنمهمینکاررابرایمحافظتازخودانجامدهید.

  میزبانیوب-وبلاگخودرادرکجامیتوانمیزبانیکرد?

  درموردمیزبانیوب、مرابررسیکنیدبهترینگزینههایمیزبانیوبوهرستبررسیهاستینگ.

  برایمبتدیان、توصیهمیکنمازمیزبانوبمشترکشروعبهکارکوچککنید.

  درمیزبانیمشترک-اگرچهمنابعمیزبانیرمقایسهباچکایرینکوچکتراست(VPS cloudوغیره)、برایشروعبالهبه <5دلاردرماه/ماه)نیازدارید。 هنگامانتخابمیزبانوببرایوبلاگخودیادنپنجعاملدرنظرظرفتنهستند:

  1. قابلیتاطمینان – وبلاگشماباید24×7پایدارودردسترسباشد.
  2. سرعت – مابهمیزباننیازداریدکهسریعبارگیریشودزیراسرعتبرتجربهکاربرورتبهبندیجستجوتأثیرمیگذارد.
  3. قیمتگذاری – میزبانیبا <5لاردرهرماهشروعخوبیاستشامادراینمرحلهبهخدماتبرترنیازندارید.
  4. اتاقبرایرشد – بهمحضرشدوبلاگشما、بهارتقاءهاستینگ(ویژگیهایاضافیقدرتبیشترسروروغیره)نیازخواهیدداشت.
  5. پشتیبــان – اینترنتهمیشهدرحالغییالسهمیشهسوباستشخصیاشتهباشدکمارادرسمتفنیپشتیبانخودارار.

  初心者向け初心者向けیودهمیشود

  1モーションInMotion

  InMotionについてもっと知りたい方はこちらInووبلاگرادرInMotion Hostingباقیمت3.99دلاردرماهبرگزارکنید.

  بازدیدازوبسایت:https://www.hostinger.com/

  هاستینجرزازارزانترینمیزبانوباراطرافبهویژهدردورهثبتنامماهعسلاست。 باوجوداینکهشکرکتمیزبانبودجهاستنسرویژگیهایمیزبانیممتازومناسبرابرایوبلاگنویسانال.

  3 SiteGround

  GبااشخودرابااستفادهازSiteGroundشروعکنیدSiteGroundبهدلیلایجادووبلاگ、3.95دلاردرماههزینهدارد.

  نرمافزارنکته:فقطبهدلیلمحبوببودنیزمیزبانوببهاینمعنینیستکهبرایوبلاگشمابهتریناست。 بلازتصمیمگیریببهعملکردمیزبانینگاهکنیدوبادقتبررسیکنید.

  2. DNSدامنهرابههاستخودنشاندهید

  درمرحلهبعد、شمابایدرکوردDNSرادرثبتنامدامنه(جاییکهدامنهخودرادرمرحلهشماره1ثبتکردید)بهروزکنیدتابهسرورهایمیزبانوبخود(インモーションセンタホスティング、HostingerیاSitegroundは)اشارهکنید.

  DNSとドメインネームシステムの比較سسبرایهدایتهرکاربرورودیبهسمتآدرسIPسروراستسادهمیشود بنابراین、هنگامیکهکاربروارد "WebHostingSecretRevealed.net" قآددسساوابقDNSآدرسIPیزردردددددددررررررررررررر.

  اشارهبهسرورهایدامنهもっと見る:اشارهبهوبسایتبهسرورهایمیزبانInMotionدرGoDaddy.

  گراینجادستورالعملهایمرحلهبهمرحلهدرموردبهروزرسانیوبلاگDNSشمادراینجاآمدهاستنیکまたはNamecheap.

  3.وردپرسرادرهاستوبخودنصبکنید

  برایشروعوبلاگنویسیبااستفادهابتدابایدسیستمرادرهاستخودنصبننید。 اینباربهصورتدستیصابصورتخودکاربااستفادهیکبرنامهنصبیککلیکانجاممششود。 هردوروشنسبتاًسادههستندوبهراحتیقابلانجامهستند.

  نصبدستیوردپرس

  بانگاهیگذرا、مراحلیکهبایدانجامدهیددراینجاآمدهاست:

  1. بستهوردپرسرابهکامپیوترمحلیخودبازکنیدوازآنجداکنک.
  2. یگایگاهدادهبرایوردپرسدروبسرورخوید、اکادکنید、همچنینکاربرMySQLکهدارایتمامامتیازاتبرادستتر.
  3. wایلwp-config-sample.phpرابهwp-config.phpغییارنامدهید.
  4. wp-config.phpرادرویرایشگرمتن(notepad)بازکنیدوجزئیاتپایگاهدادهخودراپنید.
  5. فایلهایوردپرسرادرمحلدلخواهخوددروبسرورخودقراردهید.
  6. بااستفادهازwp-admin / install.phpدرمرورگروبخود、اسکریپتنصبوردپرسرااجراکنید。 WordPressの記事を読むبایدبازدیدکنید:http://example.com/blog/wp-admin/install.php
  7. وشماانجاممیشود

  نصبیککلیکوردپرس

  امروزهبیشتروبلاگنویسانوردپرسخودرابهصورتدستینصبنمیکنند.

  باپشتیبانیازخدماتنصبیککلیکمانندSoftaculousوبازارمگوبازار(بستگیبهمیزبانوبشمادرحالاستفادهدارد)、مراحلنصببسیارمستقیماستوفقطباچندکلیکسادهمیتوانیدانجامدهید.

  برایمرجعخودصتصاویرشرنشانمیدهدکهدرآنمیتوانیدویژگینصبخودکاررویداشبوردHostingerراپیداکنید。 براینصبوردپرسکافیستروینماددایرهیلیدکنیدودستورالعملهایکلکهرادنبالکنید-سیستموردپرارالشالشردالکاشر.

  نصبخودکارHostingerワードプレスبهعنوانمثال:شمامیتوانیدWordPressرافقطبدبلیکبررویمیزبانوبخودنصبکنیدوبااستفادهازهازهازهازهازهازهازهHostایهازهدکزجججج.

  ماناستچیزهاییبرایمیزبانهایمختلفوتمتظاوتبهنظربرسدامااینرونداساساًیکساناست。 بنابرایناگرازیکیازمیزبانانیکهشراینجانشانمیدهماستفادهنکنیدگنگراننباشید.

  چراوردپرس?

  ワードプレスワードプレスبهترینبستروبلاگنویسیبرای初心者است。 WordPressワードプレスساختهشدهاند。راختهشدهاند。رازتهحدهاند。 رسطحجهانتقریباوجوددارد27میلیاردوبلاگدروردپرساجرامیشوند.

  4.صفحهوورودبهمدیروردپرسخودراپیدنید

  PressزWordصمممWord Word Word Word WordPressوودواریدشوید。WordادهمیشودتابهصفحهمدیرWordPressیدودواردشوید。 دربیشترموارد、URLچیزیشبیهبهاینخواهدبود(بستگیبهپوشهایکهوردپرسنصبکردید)است:

  http://www.exampleblog.com/wp-admin

  بهاینURLبرویدوبانامکاربریورمزعبورازتعیینشدهخودواردشوید。 ویججججتتیییدییییسیییییییییییاااا.

  وبلاگیجایجادکنیدایجادووبلاگجدیددروردپرسگوتنبرگ.

  آخریننسخهوردپرسدراینزماننوشتننسخه5.3.2است – بهطورپیشفرضشماازآناستفادهخواهیدکردوردپرسگوتنبرگبهعنوانویرایشگرمتنگوتنبرگانعطافپذیریزیادیرابرایپلتفرموردپرسبهارمغانمیآورد。 اینامرمخصوصاًبرایمبتدیاناستزیرابسیاریاومواردمانندتنظیمرنگزمینهودیگرمواردرنیاب سیستمبلوکبهمدیریتطرحمقالهنیزکمکمککند.

  براینوشتنوانتشاریکجدید、تجدید、دادهبهنمتنوارسناریحرکتکنید、روی«پست»> «افزودنجدید»کلیککنیدوبهصفحهنوشتاریهدایتمیشوید。 رچنننررررررررمرنرررددددددددددد.

  هلا! اکنوناولینپستوبلاگمودمنتشرشدهاست.

  بازدید:دایرکتوریتموردپرس

  اینجاستکهمیتوانیدتماممضامینرایگانورسرسرادریافتکنید。 مضامینذکرشدهدرایندایرکتوریازاستانداردهایبسیارمحکمیارائهشدهتوسطتوسعهدهندگانوردپرسپیرویمیکند、ازاینروبهنظرمناینبهترینمکانبرایدریافتطرحهایتمرایگانوبدوناشکالاست.

  2.باشگاهمضامینوردپرسپرداختشده

  なし.

  اگرایناولینباراستکهازテーマクラブشنیدهاید、دراینجاچگونگیعملکردآنآمدهاست:شمابرایپیوستنبهاینباشگاهمبلغمشخصیراپرداختمیکنیدوطرحهایمختلفیراکهدراینباشگاههاارائهمیشوددریافتمیکنید。テーマテーマクラブテーマテーマテーマテーマテーマテーマテーマテーマテーマテーマテーマテーマ.

  تمزیبا、استودیومطبوعاتوتمهایهنرمندسهباشگاهتموردپرسهستندکهتوصیهمیننم.

  جدددددددددنددجیدreal real real real real real real real real real real real real real real real real.

  تمزیبا

  وردپرسباشگاهتمراپرداختکردنمونههایتمزیبا-بیشاز80حقبیمهتموردپرس、اینجاکلیککنیدبراینمایشنسخهننمایشیتمواقعی.

  بازدید:StudioPress.com。 مت:$ 129.95 /تمیا$ 499.95 /طولعمر

  اگرشمایککاربروردپرسقدیمیهستید、احتمالاازStudioPressشنیدهاید。 برایآنمحبوباستپیدایشچارچوب、چارچوبوردپرسکوچکومتنوعSEOبرایهمهتمهایStudioPress.

  StudioPressقیمتهایانعطافپذیررابراساسنیازهایشماارائهمیدهد。 چارچوبپیدایشباموضوعکودکبرایپرداختیکبارۀ $ 59.99یکباردردسترساست。 تمحقبیمه、کهشاملچارچوبپیدایشاست、هزینههر99 $。 اگرمیخواهیددسترسیبهتمامتمهاداشتهباشید、میتوانید499راپرداختکنید.

  تمهایهنرمند

  سایتهایآمادهشدهテーマ職人テーマ.

  بیشتربدانید: راینجاچندینکارسادهدیگروجودداردکهمیتوانیدبرایمحافظتازبلاگوردپرسخودانجامدهید

  افزونههاییبرایعملکردبهتروبلاگ

  افزونهW3合計キャッシュWordPress

  وقتجنوبتبهینهسازیعملکردوبلاگمیرسد、W3مجموعکش وکملکردسریعگزینههایمحبوبترینهستند

  دوافزونهعملکرددیگرکهبایدبهآنهاتوجهتنیدابرشعلهوWPسوپرکش。クラウドフレアクラウドフレアクラウドフレアクラウドフレアクラウドフレアクラウドフレアクラウドフレアPressرحالیکهWP Super CacheتوسطDonnchaوAutomatticساختهشدهاستشرکتیکههماکنونWordPressراتوسعهدادهوفعالیتمیدند.

  افزونهکشدردنیایوبلاگنویسیمدرنیکامرضروریاست – باافزایشعملکردسرور、کاهشزمانلازمبرایبارگیریوکاهشسرعتبارگذاریصفحه、تجربهکاربرراتاحدزیادیبهبودمیبخشد.

  اگروبلاگشماتصاویرزیادیدرآندارد-اضافهکرنردرنظربگیریدEWWWبهینهسازتصویر。 اینببهینهسازتصویربایکیکلیکاستکهمیتواندفایلهایتووریموجودخرنتابخانهشمارابهینهک همچنینازویژگیفشردهسازیتصویراتوماتیکبرایکاهشاندازهتصاویرهنگامبارگذاریننهابرخورداراست。 بابهینهسازیتصاویرمیتوانیدزمانبارگذاریصفحهراکاهشدادهوبهعملکردسریعترسایتمنجرشوید.

  بیشتربدانید: SEO 101برایاولینباربرایوبلاگنویسان

  افزونهبلوکهایگوتنبرگ

  بلوکهایگوتنبرگسفارشی

  بامعرفیویرایشگرگوتنبرگوروردپرس5.0ووبلاگنویسانهماکنونموتوانندبااستفادهایتفایشگهویرایشگرالهالتب بررررررر باافزودنافزونههایبلوکグーテンベルグ、میتوانیدعناصرجذابتری(بهعنوانمثال – سؤالاتمتداول、آکاردئون、مشخصاتنویسنده、چرخفلک、کلیکبهتوییت、بلوکهایGIFوغیره)بهوبلاگخوداضافهکنید.

  積み重ね可能、積み上げ可能、積み上げコブロック、積み込み、積み込み、グーテンベルクブロック、積み込み、積み込み、積み込み、積み込み.

  図4.پیداکردنیکطاقچهوایجادمحتوا

  اینبهطورمعمولاستکهیکتازهکاروبلاگخودراشروعمیکند:آنهاروزدوشنبهدرموردکارخودمینویسند、سرگرمیهادرروزسهشنبه、فیلمهاییکهچهارشنبهآنهاراتماشاکردهاند、ودیدگاههایسیاسیدرآخرهفته 。 بهطورخلاصه、اینافرادبهسادگیمرموردموضوعاتمتنوعوبدونتمرکزاصلیمینویسند.

  بله、اینوبلاگهایکدونددائمیمیانیوستانوخانوادههایشانایجادمیکنند؛امادرموردآناست.

  داشتنتعدادقابلتوجهیاخاوانندگانوداداروبلاگنویسیبواتصادشبسیاردشوارالهنزیااااااماااااا تبایغکنندگاننیزتمایلیبهتبلیغبادماندارندزیراآنهانمیدهدرموردچهسهستید。 برایساختنیکوبلاگموفقببایدطاقچهبیابید.

  چگونهطاقچهوبلاگنویسیمناسبراانتخابکنیم?

  براییافتنطاقچهمناسبوبلاگنویسیکراینجانکاتکلیدیموردبررسیقرارگرفتهاست.

  1.نیازراپرکنید

  اگرتابهحالفکرکردهاید "منزرزومیکنمکسیورمورداینوبلاگوبلاگ"、اینلحظهa-haاست。 اگرموضوعیاستکهمایلبهدانستنبیشترآنهستید、احتمالاموضوعیاستکهافراددیگرمیخواهندبد.

  دانشمنحصربهفردشماچیست? چگونهمیتوانرراکهمنحصرابرایاینموضوعارائهمیدهدفراهمنکنید? اینحتیمیتواندازطریقمصاحبهبامتخصصباشد.

  もっと見る:بااجینا、کرکناکافی、درنمنبهمادرانونوجوانانبانیازهایویژهتمرکزمکدند.

  2.چیزیکهشمابهآنعلاقهمندهستید

  بهخاطرداشتهباشیدکهشمابرایهررندروزببارروزنامهنوشتاری、خواندنوصحبتدرموضوخودالدوخر اگرشمادرموردموضوعوبلاگخودعلاقهمبدننرابسیارسختمیشودبهطورمداومدوبنگهدارید.

  بهعلاوه、شماازاینمطالببهنوشتنلذتخواهیدبرد.

  3.موضوعیکهقدرتماندگاریدارد(محتوایهمیشهسبز)

  رحالیکهبحثبزرگاست、آنراتضمیننمیکندکهموضوعشماخواهدشددراینجاهفتهآینده。 بهعنوانمثال、اگرشمادربارهVineبسیارپرشورهستیدووبلاگراآنقراررهید、زهایهاید、هحججیدییییی ایدهبهترایناستکهبررویموضوععلیترتمرکزکنید、مانند "برشلبههایرسانههایاجتماعی" یا "برنامههایتصویریکهراک". بهاینترتیب、اگرمحوشدنازمدبیرونبیایید、وبلاگشماهمچنانمیتواندبهدنبالجایگزینیبرایآنباشد.

  4-سودآور

  وباگشمابایدواردشودیکطاقچهکهمیتوانیدازآنپولبدستآورید.

  ززوخبپرسیدسیدهآیااینموضوعیاستکوانندگانرابهخودجلبمیدندودرآمدایجادمندند-ازطریقیب اگرشمابرایحمایتازمشاغلموجودخوددرحالایجادبلاگهستیدآیآیااینوبلاگمشتریراایجادنی گگدیییقمهض

  もっと見るSpyFu、اابزارتبلیغاتیباهرهلیکبرایارزیابیسودآوریططاقچهگاهی。 منگمندرمورداین-اگرتبلیغکنندگانهزاراندلاربهگوگلدرداگتمیکنندبباببراینپمییزههه دراینجادونمونهوجوددارد:

  _niche2ماهانهبودجه-sportselles例1:اییآااارفک باتوجهبهSpyfu、اینشرکتبیشاز100,000 $درماهدرAdwordsصرفکرد.ニッチ#3-ITの標準-بازارجهانی、اکثرافرادیکهسایترااجرامیکنندبهآنهانیازدارند。 10-15بازیکنانبزرگدیگردراینزمینهوجوددارد。 اینشرکتبهدنبالکلماتکلیدی3,846درGoogleمیپردازدوهرماهمبلغ60,000رامیپردازد。例2:یاITمارتبلیغبرایارائهدهندهراهحلITاست。 راینطاقچهتقریبا20دیگربازیکنانبزرگوجودداشت。 بهویژهاینشرکت、تبلیغاتدرکلماتکلیدی3,846رادرGoogleخریداریکردودرحدود$ 60,000درهرماهصرفکرد.

  بیشتربدانید: چگونهحداقلیکمطالبعالیدرهفتهبنویسیمبهطورمداوم

  ステップ5.رشدمخاطبانوبلاگشما

  حقیقتغمانگیزبرایبسیاریازوبلاگنویسانکشورآورآنهارااززامانکردهتابتوانننخاخب 1,000ریافت1,000صفحهنمایشاولآنهامیتواندماههاطوبرخیوبربااوبلاگهایبسیارتخصصیهرظبهنظرنمرنرسدرسد.

  راینجاپنجاستراتژیاساسیجاردکهبهکماکمشکننبوبلاگخودراروزاولتا1صفحهمشاهه.

  1.چیزیبنویسیدکهمردممیخواهندبخوانند

  محدحللللللدلیییییخییییییییییییییییییییییییییی اینباعثمیشودکهمردمبتوانندمطالبشمارابخوانند。 بااینوجود、اگرمیدانیدمخاطبانایدهآلشماچانیهستندوبهدنبالچههستند、میتوانیدووب بهشکافطاقچهخودبیاندیشیدچهنوعمحتوارادستدادهوچگونهمیتوانیدارزشبیشتریرابرایمخاطباخالخهخیخخرا).

  راینجامواردیوجودداردکهمیتوانددرتحقیقاتشمابهشماکمکدند:

  • برایردیابیمحتوایموفقسراسانههایاجتماعیازابزارهایرسانههایاجتماعیاستفادهکنید。 رچنیندور、امامیتوانیدایدههایمحتواییتولیدکنیدکهبازخوردخوبیازرسانهایتماعیکسبمنکند.
  • ازابزارهایمحتواماننداستفادهکنیدبمومیبرایجسالاترایجافرادیکهدرGoogleسؤالمیکند.
  • براییافتنموضوعاتیکهافرادعلاقهمندهستندازتعدادبازدیدهادرYouTubeاستفادهکنید.
  • برایتعیینموضوعاتخاصمورنظرافرادداقچهشماازابزارتحقیقرموردکلیدواژهاستفادهکنید。 مامیتوانیدبراساسآنکلماتحلیدیمحتواتولیدکنید.

  2.باجامعهخودارتباطبرقرارکنید

  "共有して完了" دیگرنامبازینیست.

  مابایدمرتباًپستهایخودرابهاشتراکبگذارید。 اگراششمادعوتشدهاستبهگروههیئتمدیرهPinterestکهباطاقچهشمامطابقتداردپیبپیوندید、تبتنامیدنظوارهالته اگربهلیستیازوبلاگنویسانهمفکربپیوندیداحتمالداردکهمطالبیکدیگررابطورمرتب-هفتگیاارزراده اینبهرشدمخاطبانوتعاملشماکمکمکدند.

  وستهقبیلهخودراجستجوکنید-بهاعضایدیگردرآنپاداشدهیدوباآنهادرارتباطباشید.

  درمهمانیهایتوییترراهنماییکنید。 رموردسایراعضانظردهیدمقالاترادبرنامههایخودبهاشتراکبگذارید。 وبلیدسسیدیدیدیدیدددا.

  بپرسیدچگونهمیتوانیدبهفنربایکتمهمانیاباارائهنقاطپستمهمانکمککنید。 روشمحصولاتخود、استفادهازلینکهایوابستهخود、لینکهایخودراررااههایتماخودرهارتارتا بهعنوانفرصتبرایوبوبلاگنویسان、اینوبلاگنویسانکمارابهیادمیآورندوممراباکریتکرکت.

  3.اطمینانحاصلکنیدکهوبلاگشمابهراحتیقابلخواندناست

  منناامیدمیشوموقتیوبلاگیراباعنوانیپیدامیکنم、کاملاهیجانزدهمیشومفقطمطالبرابایکتکهبزرگازمتن、چندپاراگراف、بدونعنوانیاگلولهوفونتهایریزپیداکنید。 اینمرادورمیکند.

  بالاترازآنچهکهدربالاتجربهکردمنمانبایدخوانندگانرابااستفادهاجهنجرهاینالبالبابورزشب) درعوضطمطالبرابهطرزماهرانهایدراختیارخوانندگانخودقراردهید。 محدودیتهایزمانیخوانندگانخودرابشناسیدوبدانیدآنهارابرایماندندرسایتشماسماقویمددهد.

  راینجاکارهاییکهمیتوانیدبرایآسانترخواندنوبلاگاندامدهیدوجوددارد:

  • وبدددزقییش ییکککددددددشا.
  • محتوایوبلاگخودرابهبخشیاپاراگرافتقسیمکنید。 دیواریازمتنمیتواندخوانندگانرامرعوبوترسناکجلوهدهد.
  • ازاستفادهازقلمهایفانتزیخودداریکنید。 بافونتهایوبایمنمانندArial、Georgia、Timesوغیرهاستیککنید.
  • ازانگلیسیسادهاستفادهکنیدوباجملاتهوتاهبنویسید。 خواندنمقالهخودرابرایدانشآموزکلاسهشتمهدفگذاریکنید.

  4.اظهارنظردروبلاگ

  نکتهاولاینکه、اظهارنظردرموردوبلاگهااحتمالابیشتریننادیدهگرفتهشدنروشبرایایجادترافیکوبلاگاست – بیشتربهایندلیلکهمردمدرساختمکالماتباکیفیتومعنادارباافرادغریبه(کهخودمنیزدرآنقراردارند)مکیدنهستند。 بااینحالظاظهارنظروروبلاگروشیبااایجادترافیکدرختماناهتبهصورترایگانالردالیالیخخخخخ!

  دوقانونطلاییبرایاظهارنظردروبلاگوجوددارد:

  1. همیشهیکنظرباکیفیتبنویسید。 اگرعمعناداریبرایافزودنبهبحثنداریدنظرینگذارید(نظرات "باتشکرازشما-پستعالی" … آنهابیفایدههستند)
  2. فقطیکلینکرادرصورتلزومرهاانید。 هرچقدروسوسه‌انگیزباشد、اسپمنکنید。 اینبهشماآتشمیزند.

  درحالیکهیکقانوندیگر(یکقانونرلایینیست)گاگرپیوندیرارهاکنید、فقطآدرسوبلاگخودرااعلامنکنید。 رعوضببهپستمربوطهخودپیونددهیدکهبهپستوبحثاصلیاضافهمیکند。 ارتباطدراینجامهماست.

  5.سکوهایپرسشوپاسخ

  انجمنهاوسکوهایQ&Aمکانهایخوبیبرایبدستآوردنصندلیدرمقابلمخاطبانذیمبهستند。 اینترفندنظارتبرمکالماتطاقچهشماستتابتوانیدورتیحرفمرالیدددد)。)。)。وو)。ووو) برایتهیهاینکاربهیکخوانندهخوراکخوبمانندFeedlyنیازدارید.

  پیداکردنممتناسبیافرصتهایمناسببهاندازهکافی?

  برخیازمحتوایسفارشیمربوطبهکمکالمهبهخصوصداغایجادکنید。 بهعنوانمثال、اگرشخصیسؤالکندکهچگونهمیتوانیدباکدの.htaccessکاریانجامدهید、میتوانیدیکآموزشبنویسیدوآنرادروبلاگخودارسالکنید – سپسدربخشپرسشوپاسخسایت、بایکتیزربهدرخواستکنندهپاسخدهیدو آنهارابهوبلاگخودپیونددهید。 برایبهدستآوردنکدهایکاملونمایشیاحتمالایناستکهاگریکنفرازاینسؤالبپرسید、سایرافرادنیزهمینسؤالرادارند – وپاسخوپیوندانجمنشمادرهنگاممشاورهبهشماتوصیهخواهدکرد.

  質問استفادهازظتمعاملهایQ&Aتتوصیهمیکنم

  • Quora、KloutوYahoo! اسخها-اینسهبهترینسیستمعاملQ&عمومیاست
  • StackOverflow-اگرناشرهستیدکهکتابهایبرنامهنویسیرامیفروشید.
  • مشاورTripad-برایوبلاگنویسانسفر

  بیشتربدانید: روشهایبیشتریبرایکسبدرآمدازوبلاگخویدنوکوینمالتونرابخوانیدمطالعهموردیدرفروش60 blogXip.

  図7.استفادهازابزارهایبلاگنویسیرایگان

  گگچلوخدللبلللللرلللرلرررررلددددددد.

  بووووووک موفقباشید、ودرسفروبلاگنویسیبهشماآرزویموفقیتمیکنم.

  نوشته

  • ازپایانمهلت-پیشزمینهوبررسیگرامر.
  • 文法-محبوبتریندستیارنوشتنوب.
  • همینگوییبرنامه-بااینابزارکوتاهوجسورانهبنویسید.
  • Freedom.to-وایتهایپریشانرامسدودتابتوانیدروینوشتنتمرکزکنید.
  • ByWord-ابزارنوشتنپریشانی.
  • Evernote-ابزاریکهنیازبهمعرفیدارد.

  ویرایشتصویر

  • Fotor-rییشحیحیحیحیاااسسسسسسسسسسسسسسسسس.
  • واوا-طراحیتصاویرزیباوپستهایرسانههایاجتماعی.
  • ادوگرطراحی-بااستفادهازقالبهایرایگانوصاایرآمادهصتصاویرزیباایجادکنید.
  • JPEGファイル-اندازهپروندههای.jpegراکاهشدهید.
  • PNGکوچک-اندازهپروندههایppngراکاهشدهید.
  • スキッチ-گرفتنیادداشتهایتصویری.
  • یمیمون-ابزارویرایشتصویربرندهجوایز.
  • بهنمودار-ابزارسادهایجاداینفوگرافیک.
  • Pixlr-ابزارویرایشتصویر.
  • Favicon.io-بهترینتولیدکنندهفاویکون、اوکنون.

  ههاوتصاویررایگان

  • ونیاب-فهرستبزرگآیکونرایگان.
  • روندهمورگول-بزاز350,000、XNUMXتصویربرایاستفادهتجاری.
  • اسنپ​​سهام-سایتدایرکتوریتصویرباعکسباوراوانیگههفتگیاضافهمیشود.
  • WHSRآیکنهایرایگان-آیکونهایرایگانطراحیتهتوحطراحداخلیما.

  منابعوتحقیقات

  • جهانیعلمی-خبرنامهدانشگاهیانآزاد.
  • کتابواقعیتجهان-بدونشوخی-اطلاعاتجهانبهطورمستقیمازسیا.
  • تکریپوبلیک-مقالات、شارشهاومطالعاتموردیدرزمینهفناوری.
  • بازاریابیشرپا-گزارشهایبازاریابیرایگان.
  • パブパブ-مجلاترایگانرروزنامههایسفیدوومطالعاتموردی.
  • HubتابخانهHubspot-منبعمرجعخوبدربازاریابی.
  • CrunchBase-اخبارمربوطبهشرکتهاینوپا.
  • مBبوبuzzتBuzzFeed-掲示板BuzzFeed掲示板.
  • لاقنوشتنسریع-ایدههاوترغیباتیبرایغلبهبربلوکهاینوشتن.
  • هشدارهایگوگل-دربارهمحتوایجدیدیکهپیگیریمیکنیدایمیلهایهشداردریافتکنید.

  رسانههایاجتماعیببازاریابیوسئو

  • بینگابزاروبمستر-ابزارتشخیصیسایترایگانبینگ.
  • Googleウェブマスターツール-ابزارتشخیصیسایترایگانگوگل.
  • دنبالکردن-رقبایخودرابدوزید
  • SوهSEO-نسخهرایگانبهشماامکاندهدمشخصاتپروفایلسایت(CF / TF)رابهسرعتبررسیکنید.
  • لعسلاحپلتفرماتوماسیونبازاریابی、شروشوخدماتهمهدریک
  • جستجوگرمشابهصفحه-صفحاتکپیشدهرادروبلاگخودبررسیکنید.
  • ماننداکسپلورر-معیارهایاجتماعیمحتوای(یارقبا)خودرابررسیکنید.
  • صدایجیرجیردک-چنداکانتتوییتررادرداشبوردمژدهکنید.
  • بومسومی-یافتنمطالبوتأثیرگذارمحبوبدرشبکههایمهمرسانههایاجتماعی.
  • هیئتمدیرهبرچسب-تحقیقاتبازاررسانههایاجتماعی.
  • IFTTT-مطالبرادرچندینسیستمساملرسانهاجتماعیبهراحتیمنتشرکنید.

  تجزیهوتحلیلوبوبهرهوریوب

  • گوگلآنالیز-آماروبرایگان.
  • Matomo-Google AnalyticsمنهایGoogle.
  • YouTube Analytics-آماردرموردویدیوهایYouTubeشما.
  • WPمارWP-وبلاگوردپرسخودرابادیگرانمقایسهکنید.
  • ابانفرآیند-فرآیندسادهومدیریتجریانکار.

  تستعرعتوبسایت

  • بتکاتا-بررسیسرعتسایتاز10メートル.
  • تستصفحهوب-سرعتصفحهوبراباجزئیاتبررسیکنید.
  • GT Metrix-Meرعتبارگیریصفحهوبراباجزئیاتتستوپیگینید.

  وبلاگنویسیکهسوالاتمتداولدارند

  1.هزینهوبلاگچقدراست?

  هزینهبرآوردشدهبرایشروعووبلاگوهشاملنامنامنهمبیزناوباستزیزیر100للاردرسال(کمتراز10الدالزالزاز) اینهزینهبراساسوبلاگیزودمیزبان(بااستفادهازوردپرس)انجاممیشود。 تقسیمهزینهمیتواندباشد:سالانه15دلاربراینامدامنه.com​​وسالانه60دلاربرایهزینهمیزبانیوب.

  2.چگونهوبلاگنویسانحقوقمیگیرند?

  برایبهدستآوردنیکتصویربهترازنحوهپرداختبلاگرها、منآنهارابهدونوعطبقهبندیکردم – یکیجاییاستکهشمامستقیمابامشترییاتبلیغکنندهسروکارداریدودیگریدرجاییاستکهبهبرنامهایارائهمیدهیدکهتوسطیک شرکتیاشبکهارائهمیشود.

  هنگامیکهمستقیماًبامشتریانکنندگانسروکاردیدنترلبیشتریبربمتگذاریدارید。重要度:

  – فروشمحتوایبرتر(سایتعضویت)
  – تبلیغاتمستقیم
  – فروشمحصولخود
  – تابلوهایشغلی
  – نوشتنوانتشارپستهایحمایتشده

  3.چگونهبلاگرابهصورترایگانشروعکنیم?

  سیستمعاملهایبیشماریوجودداردکهمیتوانیدووبلاگرایگانراشروعکنیداینشاملWordPress.com、Tumblrی برایایجادووبلاگرایگانتننهاکاریکنیدامتهیدثبتناماستومیتوانیدشروعبهانتشارمطالب.

  4-نتیجهگرفتنسکویوبلاگنویسیرایگانچیست?

  دردنیایماهیچررایگاننیست。 بایکپلتفرموبلاگنویسیرایگانمعایبزیادیوجوددارد:

  – قوانینیوضعشدهتوسطهرپلتفرمیوجودداردکهبایدرعایتکنید
  – بهنظرمیرسدنامدامنهوبلاگشمازیردامنهمانند "myblogname.wordpress.com" یا "myblogname.tumblr.com"
  – قابلیتهایمحدودفزافزونههاوانتخابموضوعهاییکهمیتوانیدوبلاگخودایجادکنیدوجوددارد
  – معمولاًسیستمعاملهایرایگانامکانکسبدرآمدازوبلاگشمارامحدودمیدنند

  もっと見るعلاوهبرغلبهبرمحدودیتوبلاگرایگانرشدبالقوهوبلاگشمابیووحصراست.

  سیستمعاملهایبیشماریوجودداردکهمیتوانیدووبلاگرایگانراشروعکنیداینشاملWordPress.com、Tumblrی برایایجادووبلاگرایگانتننهاکاریکنیدامتهیدثبتناماستومیتوانیدشروعبهانتشارمطالب.

  اما、اینجاگرفتناست:

  • قوانینیتنظیمشدهتوسطهرسکوکهبایدرعایتکنید
  • بهنظرمیرسدنامدامنهوبلاگشمازیردامنهمانند "myblogname.wordpress.com" یا "myblogname.tumblr.com"
  • قابلیتهایمحدودفزافزونههاوانتخابموضوعهاییکهمیتوانیدوبلاگخودایجادکنیدوجوددارد
  • عمممممممممممدمدددددد

  صفحهگرفتهشدهازصفحهسیاستتبلیغاتوردپرس。

  Jeffrey Wilson Administrator
  Sorry! The Author has not filled his profile.
  follow me