Typoболоналдаатайбичихтаванаргазам

Хамгийнихборлуулалттайзохиолыгсонгож、ямарчалдартайблогуншиж、сонинхэвлэлээсолжхареүареүареүаре ззохиолчбүртодорхойтөрлийншившлэгөившлэгбөгөөдннэньтаныбүтээлдэхбүххэвлэлийгбарьжавахара Гэсэнхэдийчтаныхийжчадахзаримзүйлүүдньтэрхүүалдаагямарчхамаагүйболгож、уншигчдадбарогобогобогобогобогобогобогу.


Мэдээжийнхэрэгтаредакторыгажиллуулахынтулдүүнийгхийхболомжтой。 Гэсэнхэдийч、таредакцийнажлуудыгфермержүүлжчадахтүвшиндүарааханчадаагүйбайжболохюм。 Санхүүжилтзаримыгэсвэлбүгдийгньөөрөөхийдэггэсэнүгюм.

ДээрньбичсэнУтастай、ШеффилдийнихсургуулийнсэтгэлсудлаачТомСтаффордхэлэхдээхүмүүсөөрсдийнхөөгарбичмэлийгбарьжчаддаггүйшалтгаанньтархиньилүүөндөрдараалсандаалгаварттөвлөрдөгтэйхолбоотойгэжтайлбарлав.

Табичижбайхдаауншигчдадямарнэгэнзүйлийгдамжуулахыгхичээдэг。 Танытархиюухэлэхийгхүсчбайгаагаасайнмуддэгтул100%зөвбишбайсанчгэсэнүүнийгуншаарай。 Энэньтаөөрийнблогтоозориулжбичиж、гүнзгийзасварлаж、алдаатайүгранаболбогчбайхгүгбайхгүгбайхгүггайгайгагойгагай Таныхэлэхгэжбуйзүйлийгмэддэггүйтултаныуншигчиданзаарчмагадгүй.

"Бидөөрсдийналдаадутагдалыгхарахгүйбайгаашалтгаанньдэлгэцэндээргарчбуйзайребебиднибиднийгого" гэжНикСтоктонөгүүллийнзохиолчярьсанюм.

СудалгаабауншлагынсэтгүүлТекстуншихдаахичнээналдаагаргасантайхэрзэрэгхолбоотойболараэолбоотойболаоаслоллбл Судалгаагаарбичсэнзүйлээсайнмэддэгбайсанболбусдыналдаануудыгүлтоомсорлорсаэссссссссссссссーсー.

Өөрийгөөзасахнэгжишээалдаатай

төрлийнзохиолч

Үүнийнэгжишээболминийбичсэнуранзохиолынномбөгөөдбиөөрөөрзургаанудааөөрчилсөнюм。 Хэрэвтанадаасасуусанболэнэномондалдаадутагдалбайгаагүйгэжхэлэхбайсан.

Дарааньбиалдаагаргасныгньзасварлагчрууилгээсэнюм。 Бидалдаагаазасаадномоодахинуншлаа。 чрчбайтугайямарчалдаабайгаагүйгэжтангараглахбайсан.

Дарааньномньхуулбарлагчдээрочсонбөгөөдтэрньхэдэдэнбичгийнхэвийголжээ。 Биүүндитгэжчадахгүйнь。 Засварлагчүүндитгэжчадсангүй。 Бидтэдгээрийгзассан.

Энэномньформатлагдсанбөгөөднотолгоонададболонминийредакторрууилгээгдэв。 Бидбүгдээрээтэднийганхааралтайажиглажбайв。 Би "түгжиг" -ийноронд "долоох" цэгийгбичсэн。 Биүүнийгзаслаа。 Минийзасварлагчюучолсонгүй.

Энэномхэвлэгдсэн。 Энэньбүхталаараатөгсбайсангэдэгтбиитгэлтэйбайсан。 Тэрболтол…Уншигчнададтэмдэглэлхөтөлжминийномондолсонхоёралдаагжагсаав。 Бихуулбараабариадтүүнийхэлснээрхоёралдаабайсангэдэгтхангалттайитгэлтэйбайна.

Номньмашолонхувилбаруудыгдавангарч、алдаагарсаарбайхньбарагболомжгүйюмшигсанагаад Үүнийгуншсанномноостаанзаарсанбайх。 Биүүнийгсэтгүүл、сониноосолонудаахардаг.

ТэгэхээрзорилгоньБоломжтойболтаныбичсэнзахидлыгальболохтөгссонгоорой、хэзээч100%төгсгогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогоболжгр баболмашинбиш。 Чихүншүүдээ.

Санаазовоххэрэггүй、уншигчидтандмадэгдэхбөгөөдтэдэндталархаж、алдаагаазасч、өмнөхөөсөөавмнөхөөсавмнөхөөса.

Энэхоорондтаалдаануудыгальболоххязгаарлахынтулдхийжболохзаримзүйлүүдбайна.

1.Үүнийгхэвлэх

Энэдижиталэринүедбиднийкомпьютердээрээсгэх、компьютердээрээзасварлах、компьютердээрарердээрарадээрараажилла Гэсэнхэдийч、табичсэнүгийгхэвлэжгаргахдаатүхэлектроникуудааснэгминутаасзарохожожожожожожожожооээооээоээоээоооооээоээор.

Таныдэлгэцдээрхэзээчхаржбайгаагүйхэвлэхэдэдэналдаагарахыгтагайхахболно。 Гэсэнхэдийчбиүүнийг#1ゲームЭнэньмашчухалачхолбогдолтойтулэхлээджагсаасанболно.

Энэньмагадгүйтаныхийдэгшалтгаануудыннагньтанытархихэвлэмэлхуудсыгбагазаррарерээртртттーт.

2.文法とスペルチェッカーшого

Үгүсгийналдаашалгагчньбүхзүйлийгбарьжчадахгүйбайгааньүнэнбөгөөдтаалдаагаазасахынтулддүрмийнталаархатууойлголттойбайххэрэгтэй(эсвэлхийдэгхүнээстусламжаваххэрэгтэй).

Гэсэнхэдийчэдгээршалгагчньбүрэнашиггүйюм。 Тэдэндөөрсдийнгэсэнбайрбий。 Жишээлбэл、үсгийналдаашалгагчньбуруубичсэнүгбарьжчаддаг。 Та "ресторан" гэдэгүгийгбурууүсгээрбичсэнба "あなた" -г "a" -нурдтавьлаагэжбодъё。 Энгийндүрмийналдаашалгахнь "сэргээлт" зөвбичигүсэгбуруугэдгийгхүлээнзөвшөөрөхболно。 Татекстэндэхалдаануудаабагасгаж、үүнийгхялбарханзасахболомжтойболно.

Дүрмийншалньижиларгаартохиромжтойбайдаг。 Хэдийгээрзаримдаабурууөгүүлбэрбуруубайвалтандхэлэхньтаныасуудлыганхаарчүзэхболно。 Дарааньилүүанхааралтайавч、засахшаардлагатайэсэхийгшийдэжболно.

WordワードMSワードээззззззззззззззззззззззззззззз Хэрэвтаүсгийналдаа、дүрэмалдааиххийвэл、иймэрхүүхөрөнгөоруулалтыгавчүзэххэрэгтэйGrammarlyажилана.

3.Өөрийндуртайүгсийголох

ззохиолчдандааолонудааашигладаг、гэхдээтаныбодожбайгаашигтиймчгайхамшигтайбишбшйбийбийбийбайд Энэньүйлүгнээснэрүгхүртэлтөсөөлжбуйямарчүгбайжболно。 Гэсэнхэдийчижилүгсийголондахинашиглахньуншигчдадтаныгөвөрмөцчанарбайхгүйгэжбодоходоход.

Хүмүүсийгхэтиххэрэглэдэгзаримтүгээмэлүгснь:

 • маших
 • Ихэвчлэн
 • Эхлээд
 • Цаашлаад
 • Хэдийгээр
 • Үнэндээ

Дуртайүгсньихэвчлэн "луужин" гэсэнүгсбайдаг。 Энэболзарсурталчилгаандашигласанхуурамчхэллэгийгилэрхийлэхэдхэрэглэгддэгнэртомъёоюм。 Эдгээрньтаныгэрхмэдэлтэйболгодогүгсюм。 ишээлбэл:

 • Заримхүнингэжярьдаг
 • Судлаачидмаргажбайна
 • Магадгүй
 • ихэнх

Эдгээрнэртомьёотэдгээрийгбуцаажөгөхямарчзүйлгүй。 Тэдгээрийгашиглахгүйбайхыгхичээ。 Харинтаныбичсэнзүйлньнайдвартайбайхынтулдонцгойлоно.

 • ABCИхСургуулийнпрофессорСмитхэлэхдээ…(болонлавлахтайхолбогдох)
 • БиднийшалгажбуйзүйлсийнсудалгаагаарэрдэмтэнЖонДое …
 • АНУ-ынХөдөлмөрийнстатистикийнтовчооноосмэдээлснээр、50%-ийнөөрчлөлтнь …
 • 2015年саналасуулгаар、Хүнамынтооллогынтовчоонооснасандхүрсэнэмэгтэйчүүдийн80% …

Хоёрдахьбагцжишээнүүдньнөөцөдмаштодорхойбайдаггэдгийгтахаржбайнауу? Энэболилүүхүчтэйбичиглэлюм.

Зөгийүгсээдуртайүгсээхайжолооддарааньтэдгээрийгбичиж、тэдгээрийгарилгажболно.

4.Завсарлагаавах

Таныхийжчадаххамгийнэнгийнзүйлсийннэгболредакторынхуанлидаабичсэнзүйлээсээзавсарагогогогогогогогер Хэрэвтаүүнийгнэгөдөрэсвэлтүүнээсудаанхугацаагаархойшлуулжчадвалцэвэрнүдээрбуцааөгчбол.

Илүүсайнмэддэгзүйлээилүүсайнмэдэхийнтулддээрхийгсудалжүзээдалдаабарьжавахньхэцүүгэжүү? Хэрэвтаүүнийгбагазэрэгарилгажчадвалэнэньтанилбишболно.

Заримөөртөслүүддээражиллаад、энэхэсэгдээртавь。 Дарааньбуцажочоод、ямаршинэалдаануудыголжмэдээрэй.

Заримдаатаныбичижбуйсэдэвтаныдурсонирхол、сэтгэлхөдлөлийгагуулжмагадгүйюм。 Үүнээсзавсарлагаавснаартаныхувийнмэдрэмждрэмжийгарилгаж、илүүтөвийгсахисанбайдлаарэргэжоргэжороэжоболоэжоболойообо.

Хэрэвтахэсэгрүүбуцажирвэл、нийтлэлдөөрталбайгааэсэхийгасуу。 Үүнийгилүүсайнтэнцвэржүүлэхийнтулдөөрөнцгөөнэмэхүү?

5.Чангаавах

Аливаазасварлахүйлявцынсүүлчийналхамньтаныажлыгчангааруншихявдалюм。 Таөгүүллийгхэвлэннийтэлж、цаасандээруншижбайхдааөөрөөрзүйлийганзаарсаншигээчангааруншихньтандөөрөнцгөөсхаруулж、таныгтаньдагхүмүүсээсхолбайлгана.

Үгэндхэмнэлбайдаг。 Тачангауншихадтэрхэмнэлийгсонсохболно。 Таагүйүгхэллэгүүдтандүлдэхболно。 Өөрийгөөмэдээгүйбайсаннууцүгээавчмагадгүй.

Хэрэвта "түгжих" бишхарин "долоох" гэсэнүгийгашигладагболчангауншихадлбарьжавна.

Заримтекстуншигчидчамайгажилдаауншижөгөхболно。 Хэрвээтандолонхуудасбайгааболдуухоолойчиньядардаг、нүдчиньядарчбайна.

БайгалийнуншигчВэбхуудасдээрхтекстийгтекстийгзалгахболомжтойнэгсайтболтандүүнийггнии Тачгэсэннүдийгньхааж、үгсийнурсгалыгсонсохыгхүсчболно。 Хэрэвтасонссонзүйлээсонсож、засаж、үргэлжлүүлбэлзогсоо.

Энэньтандуншижөгөхдуухоолойгсонгохболомжийгтандолгоно。 ТакайкгэдэгАмерикийнэрэгтэйэмэгтэй、AudreyнэртэйБританийнэмэгтэй、Франц、Герман、Итали、Ирагр Тамөндуууншижбайгаахурдыгөөрчилж、удаанэсвэлилүүхурдансонсохболомжтой.

Өөрөөртохиргоо、дуухоолойгтуршаад、илүүолоналдаагардагэсэхийгүзээрэй.

Хэрэгцээгүйдаалгавар

Тухайнүеийн100%-ийнтөгстөгөлдөртекстийгбичихболомжгүйюм。 Өөрийнчадахбүхнээзасахцаггарга。 Энджагсаагдсанзаримзальмэхийгашигла。 Дарааньблогтообайнгаөөрчлөгдөж、сайжрахтулөөрзүйлдзориулжчадахмамгийнсайнхөлөөдэвалгарер.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me