5 Блогер Блогер ее Бадбаадинта Дхакаале Дхакаале

Хадда, блогери аиаа ка хадлаиа Сидее вејига ујеедаду у соцото иио сида аи у саамеин доонто блогадоода иио дакхлига блогга. Тикноолајииада цусуб аиаа дхиирри-галин карта инаи магацоода јоојииаан си аи у јоојииаан схако-бараиаасха иио инаи хелаан таагеераиаал цаан ах, оо аи ку бикииаан восак соо саарка, си лоо фаафиио ереига. Схиркадуху вакаи аркаиаан кулкул веин оо ку иаала боогаха схакхсига ах. Хаддии аад рабто инаад гасхид блог-каага маанта иио да’да, вакаад у баахан доонтаа инаад самеисо кеелад бадан, доорасхооиин ганацси оо аад ку бадбаадин картад дегаанка хадда. Халкан вакаа ах талооиин 5 ах си аи уга цаависо блогери ин аи ка бадбаадо масиибо.


1. Акоонтаада иио Питцх паметнији

Кодобка вели лама самеин. МаркетингПрофс.цом аиаа лагу соо варрамеи Фебрааио 2016 у каиираадда киимаха барнаамијиада кхарасхка софтвер може добити $ 20 $ и дакхлига. Вакаи ааминсан иихиин ин суук-геинта саамеинеиса аи тахаи калка каиеисиинта. Суукгеинта саамеинту мааха средином дхинтаи, лауакиин фураха аиаа диирадда саараиа нооцаага:

Тилмаан # 1: Јоогто Цод Бикин ах

Ку сии вадо дхамаан вабииада варбаахинтаада. Цадхоов? Фикрад? Ма леедахаи сабаб? Ин кастоо аад кала гедисан тахаи вака варбаахинтаада булсхаду диирадда саараисо ама сида аад у соо гудбинеисо, ваа инаад вели нокотаа.

Тало ​​бр. 2: Ноко Мухиим ах

Ксакиикдии ма сии вади картад цод јоогто ах хаддии аадан рун ахаин. Ваи ка соо бики доонтаа акхристаиаасхана ваи огаан доонаан инаадан дхаб ка ахаин ииага.

Тало ​​# 3: Истицмаал Аватар-ка искушењу сред ах

Ваа инаад бедесхо савирадаада вакти ка вакти – угу иараан санадкииба – инаад јоогтид хадда лаакиин хуби инаи тахаи савирка искуства мидка ах ее дхаммаан дурдуррадаада. Вакаан кугула талин доонаа савир нафтаада ах макаа иеелаи дадку вакаи ка јаваабаан вејига ка фиицан каарарка оо куу акоонсан доона коф ахаан.

Блог робне марке Тилмаамаха # 4

Тани вакаи Ка дхиган тахаи у ААД хаисато цалаамад Ла акоонсан Каро оо ААД Си јоогта Ах У ееги карту варбаахинта булсхада оо ААД гу муујисо савирадаада цасрига Ах ЕЕ Лех кааб Иску средине Ах (Сида каабка кораалка, цаббирка, мидабка, схоогга Галка). Баро сииаабо бадан оо лагу хормаринааио астаантаада миисаанииад. Вакаан огаанаи ин хадда аан си сахлан у цадееиаи бранд-ка, фурсадо бадан аиаа иманаиа. Блогери се воајају у вашој прилици у таксијама кала-сооцидда ииада оо лоо мараио рајооиин цусуб, гаар ахаан маркаад адкоато никотинкаага. Вакаан хелаиаа фарсамооиин фара бадан ама касхин-цаиаар, таас оо аан ла јаан каадин хадафиадаида ганацси ее хадда лаакинсе халкии хоре ее блог-ка. Бедделиста нооцаага ама диб у соо целинта нуујкаага ваа мид фиицан илаа инта аад јоогтид си јоогто ах марка аад јирратид далабиада.

2. Кага схакее Суукиада иариар иио кува цусуб

Сида блогери Баданкооду, вакаа јираи вакти аан си киисо лех у схакеинаиаи оо лех ла иааб лех оо ла иааб лех – таас оо ах мусхахар – таас оо хореиба у ахаид меел аан гуригеига ку таалло оо аан ку хаббоонахаи. Насииб дарро, ололаха рииаду ваа среда аан цакли ахаин, ииада оо аан лоо еегин викии аан самееиаи. Маркии аан хелеи фурсад аан ку схакеин лахаа нооц цаан ах, вакаи ахаид калииа ин лагу беддело схеига. Вакаа јира сабабо бадан оо тани дхацдо. Нооциада угу цаансан аиаа лага иаабаа ин а ји ку јираан боорсооиинка си лоогу соо бандхиго диб у еегис схеига. Каар ка сред ах магациада аиаа диб у соо јииданаиа миисаанииада саамилеида ах вакаина раадинаиаан таагеераиаасха хадда. Вакаа интаа дхеер, нууциада кааркоод, сида цунтооиинка дабиицига ах, вакаи лееиихиин миисаанииад иар оо суук геинаиа мааддаама аад у бадан киимаха восак соо саарка. Хаддии аадан хелин каиеисиин ама ололеиаал лаакиин аад у гаајоонаисо соо-гаадхиста, фиири нооциада иариар ее доонаиа ин аи ку иеесхаан какамеинта нафтаада. Доорасхо веин, тусаале ахаан, ваа нооц тикноолоји цусуб ах (барнаамијио, калаб тикноолаји) ее ку иаала нааскаага оо соо дхаафаи "маалииад ии" лаакиин вакаи раадинеисаа ин аи кор у кааддо вациигеинта брандка. Ако желите да добијете карту, молимо вас да промените карту кирмо варбаахинеед оо лех дхаммаан хабабкаага, кхибрадаада иио мапдаада. Хаддии арагтидаада боггу аанаи ахаин тан саре, коогган, оо ку хавлан варбаахинта булсхада кадиб аиаа каа цаавин доонта киискаага. Ка билаабасхада схиркадаха иариар вакаи ку дхиси доонаан калсоонидаада иио кхибраддаада ее сахлан хал абуурка гаар ахаан марка схиркадаха аи ку хаббоон иихиин дадка дхагаистаиаасха ах.

3. Ка фекер: Веин Вадајир ах оо лех Нооц

Нокосхада сафиир цаан ваа восак цајииб ах, лаакиин макаад угу соо целин картаа цииаарта оо аад ка бадан тахаи? Ка фикир сида кирфадахаага иио вааио-арагнимадаада аи у цамбаареинаиаан цалаамад гаар ах оо аад јецесхахаи иио сида аад уга нокон карто дањирнимада си вадајир ах. Ваа фикрад ванаагсан ин ла дхисо кириирка асаасига ах марка хоре – халкаан оо ах халка аи ку иаалаан магаца "мама и поп" доорасхо фиицан. Ваа макаи меелаха аи раадинаиаан цаавимаад? Фикрадаха кааркоод вакаа ка мид ах наксхадеинта вебка, абууриста блогка, користа, суук-геинта, иску-кирка, ивм. Маркаад хаисато кириир ванаагсан оо кириир ла лех ганацси вакаад хели картаа дареен ах меесха аи ку дхибтоонаиаан оо аи ку сиииаан таагееро. Ка такадар инаадан ка соо дегин сидии коф иибиие ах! Ваа инаад вадатид фикрадо фикрадеед оо вадајир ах иио инаад бикисо талооиин, иллаа аад авоод у иеелатид хаи’ад. Ка такадар инаадан самаин дхамаан ховлаха билаасхка ах ее лоогу талагалаи лаакиин китаа халкии аад ку таагеери лахаид фикрадахаага иио баахидаада цаавимаад. Тусаале ахаан, вакаан ла кулмаи хооиооиин бадан оо абуураи бадеецооиин си аи у цаавииаан царрууртоода наафада ах. Тааси вакаи сидоо кељ ноконеисаа бартилмаамеедкеига, сидаас дартеед вакаан Ла схакееиаа Хал ганацсаде страници сииаабо Кала дуван, Сида самаинта корсхаиаал лоогу талагалаи коок блог Ах, ииада Оо Ла сиинаио калаб киимо Лех оо лоогу талагалаи бадеецадееда Исла маркаана вакиил Ка Ах схирарка. Сииаабо кале оо аан ула схакееиаи схиркадаха аиаа ах инаи дхацдо дхацдооиин аи ла соцдаан ииага. Ваад самаин картаа си схакхси ахаан ах ама коф ахаан, хаддии аи ку хабоон тахаи кирфаддаада.

4. Кала дуванаанта Дакхлигаага

Нооцио бадан аиаа диб у гоинаиа боостеејооиинка ла маалгасхадо, лаакиин акхристаиаасха акхристаиаасха ах аиаа кала дуванаан доона дакхлигоода. Ваа куван фурсадаха ис а даи даии мапд:

 • Кор оо соо иибсо ебоок каас оо рафцаан у ах дхагеистаиаасхаада.
 • Истицмаал суук-геинта схиркадда ама рекламни каиеисиис
 • Абуураан коорсооиин ама схабакадо ку иаала агагаарахаага кхибрадда лех.
 • Ка раади мунаасабада ку хадла афкаага, ка билов дхацдооиинка иариар.
 • Питцх дхекдхекаадин кале оо ка баксан боостооиинка си лоо абууро вациигалинта астаанта, сида дхацдооиинка Твиттер ама бандхигио исдхаафси ах.

5. Ка Фиири Ксооггаага "Ка Фудудеинта Ксирфадаха Схако" си аад "Иску Дииваангелисо Ксирфад"

Вакаан је имао јеер ка хадлаиаа сида лоола мацаамило кирфадахаага користа кирфад кукоран михнад кирфадеед. Хадда вакаа лага иаабаа ин аха тахаи вакти аад ку фекереисо абууриста ганацси гудаха нуујинтаада сида вадатасхига, у доодиста, табабарка, ама баридда. Вакаан гаадхаи Рутх Соукуп, блогер билаабаи Акадамииадда Акоониаханада "блогање за каријеру." Вакаи ка јаваабтаи:

"Марка аад ка хели карто восак цаавииа дадка иио буукинта баахида дхабта ах, мар валба вакаа јира хаб лагу абууро ганацси таас. Ксакиикдии ма арко ганацсигеига оо аан кораио лаба вакиаабо кала дуван. Ганацсигаигии аиаа мар валба кораи кацдоонкеига. "

Сии вад инаад коогга саарто користа ку саабсан дамацаага иио сабабахаага иио инаад огаато меесха аи "баахииаха дхабта ах" иихиин. Коф аиаа куугу махадцелииеи бикинта мацлуумаад ама дхииригелин? Мииаад кабтаа боосто ама фиидииоов фаафин мавдууц аад баран карто? Мииаа ла даабацаи боколаал јеер? Кувани ваа мовдууциада аад у раадсан картици ганацси. Тусаале ахаан, вакаан у кораа си лоо цаавиио ваалидиинта коринаиа царруурта цуриаамиинта ах инаи истицмаалаан нолол аан сун ахаин си лоо хагаајиио дабеецадаха иио схакада маскакда, оо ка цаавииаан инаи ла кабсада. Марка аан диирада сааро јихада аан у јеедо, фикрадда ваалидиинта мацаллинимада ма ахан мид маскакдхеер си аан хадда у барто си аан у нокдо табабар цаафимаад. Блоггинг маанта ваа дадаал бадан оо тартан тартииб тартииб ах ка бадан китаа 5 сано ка хор. Блогери смо добили вакаи искуства дана караан блогове-ка, лаакиин вакаан у бааханахаи инаан каадно хабаб бадан оо кирфад иио димокраади ах дакхлига марка лоо еего сидии хоре. Маанта билов инаад гасхо ваддо цусуб си аад уга фаа’иидеисато нолосхаада блоггаага си аад у илаалисо нафтаада суука баркада бадан.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map