Блог блога Сида Лоо Хело Лацаг (Блоггинг): Ку нокосхада Бадеецада Ааладда

Соо кообид (ТЛ; ДР)


Баро каибаха диб-у-еегид фиицан иио сида лоо соо дхејиио гулуубка угу хорееиа ее алаабта билаасхка ах, сафарро ама адеегио беделка диб у еегистаада.

Contents

Бикинта ФТЦ: Ксириирада кириирка ах вакаа лагу истицмаалаа макаалкан. ВХСР вакаа лага хелаа кхарасхка гудбинта ее ка мид ах схиркадаха ку коран богган.

Средина у сред ах раакада угу веин ее ахаансхаха балоог блог вукуу кораа диб у еегиста алаабада. Фаркадда хелитаанка баакадаха боостада, фаркадда ку саабсан хелитаанка схеи цусуб оо цаавинаиа коискеига, иио фаркадда хелитаанка лацаг ка тимид раакада гуригеига аиаа хорсеедаи схакадеида ку саабсан користа блоггинг-ка кирфаде.

Желите ли видјети карту? Асаасигаани вукуу ку туси доонаа сида аад у билааби лахеид диб у еегис схеига.

хагидна хадииадеед фасакТилмаамаха хадииадда фасака ее лех диб-у-еегиста иио кириирииеиаасха ку киран

Ксуласхада алаабооиинка диб у еегиста

Вака угу хоррееиа ее аад у баахан тахаи инаад тикгелисо ваа дхагаистаиаасхаада. Тани ма ахан мид келииа оо фаа’иидо куу лех, мисе дабцан ма кугула талин картаа бадеецадани ин аад саакииб ла вадаагто дхагеистаиаасхаада бартилмаамеедсанаиа? Ксакиикдии ваад диб у ееги картаа бадеецад каста оо сооцота, лаакиин хубсо ин алаабтааду аи ка гудубто дхамаан седдекда дхибцоод:

  • Вакаи иихиин восак аад рабто оо истицмаали карто;
  • Мииаи киисеинаиаан / у истицмаалаан акхристаиаасхаада ама дадка дхагаистаиаасха ах ее аад рабто; иио
  • Ку дхаји мавдууца бартаада.

Хаддии аисан ахаин, диб у еегистаада вакаи у муукатаа средина искиис у схакеинаиа.

Вакаад тахаи фирфирцоони

Билов инаад ка фикирто нафтаада инаад тахаи восак саамеинаиа: вакаад саамеин ку иеелан картаа дабеецадаха дхагаистаиаасха иио цаадооиинка иибсасхада.

Маркаад акхристаиаасхаада кораан си аи куугу ааммаанаан, вакаад дабиици ахаан доони доонтаа инаад кугула талисо вакиаабо вактар ​​лех ииага. Да ли сте добили џираан бадеецо, адеегио ама китаа меело аад хораи угу рииаакдеи оо ку хаббоон тиииоо аад блогка диирада саареисо, таг оо кор габал ку саабсан. Маркаад сидаа самеисид, адига ваа саамеин – ваа сида угу фудуд ее.

Марка угу хореиса, ма хели доонтид лацаг ама хелитаанка алааб билаасх ах, лаакиин вакаад си сахал ах диб угу ееги картаа арагтидаада.

Блог Абуури боосто ах оо кугула талииа алаабта иио искуство кирнаанта кириирииахаага барнаамијиада сида Барнаамијка искаасхига Амазон, Ксубинта Гуддига или Ла каибсо иибка. Фикрадаха вакаа ка мид ах хагаха хадииадаха фасакиада, цунтооиинка аи ку јираан мааддооиинка кириирка ла лех, сафарада соцдаалка, калабка даабацаадда богга, мартигелинта, блогска, ама "ваа инаи лахаадаан" каалладаха ку јира вакиаабаха сида тикноолајииада саре, муукаалка киллига ама диб у нокосхада алаабта дугсига.

Тусаале ахаан ваа тилмааме хадииадо ах оо аан у абуураи акхристаиаасха аан угу дамбееиаи ее Ноорваи (араг савир сак ах). Хагаха хибада аиаа аад у веин сабабта оо ах маркаад кореисо, вакаад ка каади картаа схиркадаха инаи какаибкаатаан хагахаага.

Хелитаанка иио куласхада валкаха си диб лоогу еего

Бог интернет ах оо ку саабсан ваалиднимада гууд аиаа иеелан доонта куласхо баллааран оо алааб ах оо лага кусхо. Си кастаба ха нокотее, балоог ку саабсан “ла ноолаансхаха цагааран ее царруурта” аиаа иеелан доонта куласхо иар оо ах бадеецадо иио адеегио лакириира – оо келииа алаабада царруурта у ванаагсан. Боостис ку саабсан калабкии угу дамбееиаи ее фарсамада халкаас кума јири доонаан дхагаистаиаасхаас.

Вакиаабо кале оо гаар ах оо аад у ванаагсан оо диб-у-еегис иио кор у каадаиа ваа адеегио мартигелинта вебка. Ваа макаи сабабта? Сабабтоо ах ваа восак "јилицсан" оо лех баахи веин – коф каста оо доонаиа инуу јоогсадо онлине вукуу у баахан иахаи мартигалиие вебсаидх. Вакаад у баахан тахаи оо аад истицмаасхаа мид. Сидаас авгеед мааха Диб у еег хоигаага интернетка?

Калабка коисаска ее ла хели каро си кор лоогу каадо СхареАСале. Анига и арко, бууг иибсасхо бууг оо схакхси ах, аиаа бикинаиа 10% ее кубин валба оо иибка ах. Вакаа јира схиркадо 152 кс саабсан оо таксас схабакада СхареАСале (ис дииваангелинта).

Кеибаха Диб-у-еегиста Веин

Вакаа јира каибо бадан оо лагу кораио диб у еегис таас оо лабадоодаба ку хавлан дхегеистаиаасхаада оо фаа’иидо у лех мацаамиисха мустакбалка ее иимаада.

1. Еие Савир Савир

Нооциада СОМАЛИИАХА МАРКУ У СХАКЕЕИА Марка аад схеигоода ка дхигеисо средина ванаагсан, маркаа савирро бадан каадо оо саме ваккаста оо аад мапад си аад у арагто савирка у фиицан.

Хаддаи тахаи схеи восак лагу карсадо, тус схеига иио саканка ка дхасхаи ее аад абууртаи. Ако нисте савир фиицан Ка каадан Карин, веидиисо мацмиилка савир Ка – Ка фиицан инаад хаисато восак У муукда восак ан фиицнаин Хаба иараатее лаакиин ВАА инаад баратаа инаад У кааддо савирро мацкуул Ах оо мацкуул Ах .. Си ААД Хал абуур Угу хесхо адеегга.

Тусаале ахаан, хаддии аад диб у еегтаи адеегга надиифинта, вакаад ку гарааци картаа цалаамада баабуурка, коокда иио калабка, иио кахор / кадиб савиррада меелаха аи надииф иихиин.

Савирка хоос ку коран ваа диб-у-еегис лоогу талагалаи буугаагта "Смрзнуто." Огеисиис ин аан хаисто савирро бадан оо мацкуул ах, сидаа дартеед вакаан ку соо целин караа вакхти ка диб, оо беделаиа гуддида гарабка иио мавдууца мар каста оо аан самееио.

Диб у еегида алаабта - буугаагта царрууртаСамее савирро јилицсан

Тусаале кале – Хаддии аад фиирисо Јерри’с Диб-у-еегида ИнМотион – Вукуу истицмаалаа тиро киимо лех оо ку дараиа савирада иио јаантусиада си уу у буукиио коритаанка.

Анимирани ГИФ иио савирада караарка саре вакаа лоо истицмаалаа си лоо схарако фаахфаахинта.савир накбееСавир аи соо раацисаи мацмиил (Зарбее)

2. Фаа’иидооиинка Каибтаан ама Адеегга

Кор ваккаста оо аад јецесхахаи оо ку саабсан бадеецадан, лаакиин фииро гаар ах у лех вака уу таиада у коојинаио хадда.

Тусаале ахаан, хаддии аи тахаи аларјиио касаасииад лех иио киллига гу’га, вакаад ку кори картаа вакиаабаха ку саабсан сида аи ујирта вактиган санадкаан адига иио дадка кале ее касаасииадда кабта.

Ереи касуусин лех: ноко даацад! Ха ку схубин валко; Фиири вакиаабаха ванаагсан ее аад ку рииаакдаи ее ку хаббоон ололаха цалаамадда хаддии аи сууртогал тахаи ама хаддии кале суура гали карто какиикооиинка. Иску дан сидии аад восак у соо бандхигтеи интии аад авооди картад оо аад коојисид восак каста оо аад јецесхахаи.

Ксиллигии јадвалка ее киллигаан ка иимид Зарбее – Вакаан истицмаалаа савиркоодии тан иио маркии аанан вели хелин схеига.

3. Дхаваакиада

Шир санад гудихиис ах, вакаан кага кеибгалаи К&А оо аи вехелииаан коок магац ку иаал. Каадасхада мухиимка ах вакаан ка бартаи вакиил вакиил ах тааси ваа вакба ваа мид хеер саре ах. Има 100% диб-у-еегис ванаагсан, кофна кума румаисан дооно, луминааио луминта.

Кор вак ку саабсан кулкулка, лаакиин ваа инаад у дулкаадо.

Ксасуусо, вакаад покушајте даиеисаа инаад дадка ку вадо си аад у иибсато схеиган. Ако не желите да се унесете у то време, средите дуд, ах, аи циладуху, аад, у Бадан, Иихиин, аи, дхаб, ахаантии, угу талииаан оо, аад у хесхаи, бадеецадда мусхахарка, исла маркииба ла кириир иибииаха оо, веиди, оо, ииеи, и, и сам иеи. Вакаа лага иаабаа инаи доонаиаан инаад јоојисо схакада ка диб диб у еегиста, вакаи ку хагаајин караан цилладда ама лага иаабо инаина огаанин дхибаатада оо аи ку веидиииаан инаад диб у дхигто боостада. Ла хадалка ииага ваа је имала иио јеер јаваабта иио вакаи сиинаисаа арагти ванаагсан оо адига кугу хаббоон.

Диб-у-еегиста боггаХа ка бакин инаад тилмаамто цилладаха схеига / адеегга – китаа хаддии лацаг лага сиинаио схиркадда. Ваа тан схаасхада лага каадо Диб у еегиста Јерри’с СитеГроунд – кусуусо цилладаха уу ку тилмаамаи диб у еегиста.

4. Варбикинтаада Гууд Иио Ксогта Мацлуумаадка

Маркаад лиис гареисид вакиаабаха ванаагсан иио цилладаха, вакаад сиин картаа фикраддаада гууд – инаад нокотаа мид хал абуур лех сида аад јецесхахаи. Самее нидаам кииаас ах, вукуу сиинаиаа суулка угу сарееиа, мууји илмаха илмо дхоола – восак каста оо адига куу фиицан.

Угу дамбеинтии, сии фаахфаахинта ку саабсан бадеецада, гаар ахаан кариг халка лага хело.

Диб у еегида свилено млекоУ схеег схееко јилицсан си аад у муујисид астаанта бартаада.

5. Схееко кирасхо ах оо лоогу талагалаи дхаммаантоодба

Маанта, схееко-схеегидду ваа хабка угу ванаагсан ее лагу кори каро нукул ванаагсан. Тани ваа аррин кале оо магац лех ЉУБАВ.

Да ли сте се ухватили, можете да користите караан диб у еегистаада дхагаистаиаасхоода – ваана муујинта аад у фиицан бартаада. Хаддии аад ку биловдо схееко схаксииадеед оо касаб ах иио сида схеигу восак угу тараи нолосхаада, вакаад сидоо кале хели доонтаа јаваабта акхристаха оо ванаагсан. Хаддаи фиицантахаи, вакаи китаа ла вадааги караан диб у еегистаада дхагаистаиаасхоода – ваана муујинта аад у фиицан бартаада.

Ииада оо ололаха диб у еегиста лагу бикиио, вакан ​​у самееиеи кораалладаидии – кораалкаигу вукуу игу дхиирригелииаи нииадјаб аан ка кабаи муусигеига бадан ее гуригеига!

6. Ксаиираадда оо дхан иио Ксириирин Фиицан

Ксеерарка ФТЦ вакаи каа рабаан инаад схеегто маркаад блоггинг ку јирто вак каста оо нооца лацаг целинта, оо аи ку јирто лацаг цаддаан ах, билоасх ама киимо дхимис ах, расиидх, схахаадооиин хадииадед / ноитахка, геитахка, ахитаанка, аиитаанка схиадхацка, гелитаанка, аихатакака, гитатахка, гиттахка, гитаитака.

Тани ку самеисо саре ее боостадаада ама ка хор викии кириир ах. Ако желите да вам помогнете, додајте још један додатак, ВАА ИНААД у најновије време сидоо кале.

Истицмаал фаиакабка хабоон си аад у соо бандхигто варбаахинта булсхада. Вакаан истицмаалаа "#ад" ее постс иио варбаахинта булсхада сида аи у гаабан тахаи оо сахлан тахаи ин лагу киро меел каста. Вакаад ку дхејин картаа боостадаада, "Вакан соо иибсадаи алаабтан си диб-у-еегис ах, лаакиин фикрадаха оо дхан аиаа анига ии ах," алаабооиинка аад хесхаи лацаг ла’аан.

Ксусуусо инаад схеегто хаддии аад хесхаи бадеецо билаасх ах, китаа хаддии аад калигаа вакхти кале ку рукаисо. Ваа вак јахвареер ах, лаакиин талада угу ванаагсан ее аан валигеи макло ваа, "Марка аад схаки кабтид, схааца ка каадо."

Угу дамбеинтии, имао је иер јеер доорта "маиа адигоон" ку кирнеин кидхиидхадаада, кириирииахаага ама восак кале. Хаддии уу цалаамадку диидаи инуу акбало тилмаан-бикинтаас, ка таг.

Тани ваа каиб ка мид ах лииска вака аад у баахан тахаи инаад самеисо ка хортагаан блог-каага инуу дацвад соо оого.

Алаабада аад хореи у лахеид оо аадан хелин восак магдхов ах, ваад ка бооди картаа тан – илаа аад јецлаан лахеид инаад схааца ка кааддо инаадан хелин восак бедел ах боостада.

Варкад ку дхајинта боостада саре ее боостада сареТусаале ах кафаало-кадасхо оо ку кусан хореи иио у дхаваансхо алаабада. Вакаа ку јира "#ад" ее цинваанка кор у каадиста варбаахинта булсхада.

Ксаггее аиаад ка хелеисаа алаабада аад рабто?

1. Бадеецадаха истираатиијига ах

Ваа вак ла акбали каро си аи у нокото средином си аад у еегто вакиаабаха аад јецесхахаи. Хооска ганацсига, вакаи у бадан тахаи ин аад дхалисид вакиаабо диб у еегис ах.

Вакаа лага иаабаа ин лагуу соо бандхиго куубоонада халкии алаабту билааби лахаид. Меелахаага ку соо дхавов сабабта аи дхагаистаиаасху у хаббоон иихиин, сида ага уга јавааби доонаан бадеецада иио вака аад у кабан доонто. Вакаад иска да дхигтаа инаад ку кореисо дабоолид цодси схако!

Ксасуусо инаад ку дарто јаантусиадаада иио кирмада варбаахинта.

2. Схиркадаха саамилеида ах

Суукгеинта саамилеида ах ваа вархад хорумаринеед оо вакаи нокотеи ил мухиим ах ах дахлига интернетка лоогу талагалаи хооиооиинка бадан (оо аи ка мид иихиин кува кале) блогери. Бадеецада схиркадда вакаи кор у каадаа алаабта ама адеегга ла рааци каро ииада оо ла адеегсанаио кирмооиинка, намбарада, ламбаррада талеефоонка, ивм, таас оо адига куу гаар ах. Кадибна вакаад касбатаа каиб ка средина ах дакхлига марка уу иибку дхацо ииада оо лоо мараио кирииркаага гаарка ах.

Схабакад кириириие ах аиаа баданаа ах масхрууц дхекдхекаад ах оо у дхакееиа схиркад иио схиркадо ганацси. Ваа каиб ка мид ах исла’егта суук-геинта схиркадда оо у егтахаи у аи ка бакдо, маадаама схиркадаха баданкоод восак ка кабтаан бадеецооиинка / адеегиада тооска ах, лаакиин вали ваа ког мухиим ах оо лагуга.

Гууд ахаан, схабакад кириириие ах аиаа инта бадан вакаа истицмаала ганацсатада си аи у маарееиаан барнаамијкоода кириирка иио сидоо кале вакаи у дхакмаан сида когта алаабтоода. Даабацаиаасху вакаи маркаа дооран караан алаабада аи доонаиаан инаи кор у каадаан, ииагоо ку киран суукоода.

Ксубинта Гуддига иио Ла каибсо иибка ваа лаба ка мид ах схабакадаха кириирка угу цаансан.

3. Гообаха Диб-у-еегиста Калабка

Вакиаабаха цусуб, вакаан ку талин лахаа Томосон, каас оо лех ололеиаал бадан оо лоогу талагалаи баранбараиаасха лех дхагаистаиаал иариар. Схакси ахаан, вакаан билаабаи инаан ла соо бако БлогПРВире иио СхеСпеакс. Вакаад сидоо кале дану карта МомСелецт, Хооио иио Блогги Момс.

Марка аад биловдо инах дхисато дхагаистаиаал, вакаад у-кори карта меелаха у баахан ин ла еего боггоода саре, сида МомЦентрал, Гирлс Цлевер ама Дхарка Булсхада.

Томосон - фурсадаха диб-у-еегиста лагу бикииоФурсадаха лацагаха ее Томосон.

4. Соо-јеедин дхацдо

Тани ваа халка кириирка блогер иио коокаха таагеерада аи доонаиаан инаи иимаадаан.

Гугаантан аиаан ка каиб каатаи Вактига Цииаарта мајаладда Дхацдада алаабада блогер ее Магаалада Нев Иорк, халкаас оо схиркадуху ку соо бандхигаан вакиаабо цусуб оо лагу сии дааио иио демос маркаи урууринаиаан каерарка канацка. Дхацдооиинка нооцан ах цаадииан ваа цасуумад келииа, ваана сабабтаас аи лацаг угу бикисо инаи иска дииваангелисо коокда блоггер-ка макаллига ах, оо ла мид ах таага. Лаба коокоод оо аан ка тирсанахаи вакаа ка мид ах Пхилли Социал Медиа Момс иио Греен Систерхоод. Вакаан вадаагнаа мунаасабадаха, даллацсиинта, фурсадаха, талобикинта кирфадда ле вакаанан саре у кааднаа мидба мидка кале боггииса.

Хоос-хормарин, Ка-сии-деин иио Ис-Бадбаадинта Нафтаада

Марка аи тикидхада куу кабато, раац тилмаамаха цодсига диб у еегиста.

Хаддии аи цодсадаан восак аан мацкуул ахаин, дииди инта аадан билаабин. Сумцад лех, сумадаха блоггер-паметни восак куу соо дири доонаан кириирииеиаал боггоода халкии аи ка истицмаали лахааиеен кириирада кораалка ее спамми. Баллан каад аасааска – тусаале ахаан, ераига ‘500 речи пост’, вадаагида Фацебоок & Твиттер – ка дибна гаарсиииа вакиаабо дхеери ах, сида вадаагид дхеери ах ама пиннинг. Да иио јеер цалаамее сумадда маркаад кобцинаисо фааллооиинкаага.

Угу дамбеинтии, раади киимаха дооларка ее дхаммаан бадеецооиинка иио лацаг-целинта аад хесхо. Вакаад у баахан доонтаа инаад соо схеегто таасоо ах дакхлига цансхууртаада.

Су’аалаха Бадииа Ла Веидииио

Дадка восак кора кора ма лацагбаа?

Тани вакаи кукирантахаи маадаама аи јираан тиро бадан оо богаг интернет ах оо аан дхамаантоод дакхли абуурин. Фураха мехерадда аиаа ах тараафикада, иио гообаха тараафикада ее хоосееиа инта бадан ма авоодаан инаи лацаг хелаан. Ваа куван каар ка мид ах тилмаамаха ваккабадка ах вадо ваддо бадан оо блог ах.

Иммиса лацаг ах аиаад ка самаин картаа тараафикада богга?

Сида каануунка суулка, дакхлигу вукуу ку киран иахаи схарцига бедделасхада, таасоо ла мицно ах инаи јирто инта бадан боколкииба кииааста тараафикадаада оо соо иибсан доонта бадеецад. Лацагта аад касбато исбедел каста вакаи кукирантахаи бадеецада (иада) аад далацсиисо.

Тусаале: Хеерка бедделка 2,5% иио касбасхада $ 100 постељина с кастом, вакаад $ 2 500 $ за само 1.000 кија тараафик.

Блогер је окаан караа бартеида?

Блогери-ку вакаи марин у хели караан канаал фара бадан оо лоогу талагалаи каиеисиинта блог. Средина ка сред ах каабабка угу каансан ваа ииада оо лоо маро варбаахинта булсхада, халкаас оо вакиаабо аад у тиро бадан аи ка фаа’ииди караан вадаагиста булсхада. Билов ахаан, ваад у тикрааци картаа тан 5 истираатиијииад аасааси ах оо лагу кобцинаио акхриска бартаада.

Аиаа ку касбадаи Дхеераад ах – Блогер ама Иоутубер?

Иоутубе бадииа вакаи ка схакаисаа нидаамка каиеисиинта каас оо ка цодсада дадка истицмаала инаи иеесхаан арагтиио бадан си аи ганацси ахаан угу нокон караан. Восак Богагга ка кора ее ка схакееиа нидаамка искаасхатада вакаи лахаан караан карта аи ку касбадаан восак бадан оо ка хоосееиа каддарка хоосе ее тараафикада.

Хаддии аад раадинеисо хабаб кале оо аад ку касбато вак бадан оо интернетка ах, ваан хелнаи 50 фикрадаха ганацси ее кхадка тооска ах ваад рааци картаа.

Сидее балоогиада биловга ах лацаг у хелаан?

Баллан каад иио адкеиси ваа ереиада фураха маалинта биловга ах. Вакти аиеи каадатаа ин лага абууро тараафикада вебсаидхада инта лагу гудајиро киллииада хоре, балоогио бадан ма соо саараан дакхли бадан. Дхисидда касиллоони коог лех оо ка кообан вака аи гацан ка геисан доонтаа кордхинта тараафикадаага вакти ка диб – ваана киллигаас ин лацагту аи билаабан доонто инаи кулкулато.

Вакаан си кооган куугула талинаиаа инаад акхридаан хаге фаахфаахсан си лоо билаабо балоог халкаас оо аан ка вада хадалнаи восак каста мин А Илаа З.

Макаа Ксига?

Ако желите, требате напоменути да је то потребно. Ку целцели вакиаалаха аад јецесхахаи оо у истицмаал варбаахинта булсхада си аад у дардар гелисо корааладаада, адоо ку дхеји сумадда аад у магацовдаи. Калииа ха истаагин хал ама лаба кораал – адкаисигу ваа фуре. Хагаајинта боогахаага, хаддии аад цусуб тахаи – ла вадааг боггаага саакиибада иио кубнаха коиска си аад у биловдаан, бартаан оо хиргелииаан СЕО ванаагсан, оо сии даабац вакиаабаха ванаагсан.

Вакаад самаин картаа тан. Јерри Лов, оо милхиилаха богган, вулау Билаабаи ВХСР оо келииа богга диб у еегиста мартида. Бал фиири сида уу исага иио коокдииса аи маанта у иимаадеен – ВебХостингСецретРевеалед.нет (ВХСР) вукуу нокдаи мид ка мид ах гообаха угу фиицан ее мартигелинта ее халкаас ка јира.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me