Како водити свој блог Јоалока Прос (Есита ле Хаеба У са тсоа кала)

Блог е тсоалоа кароло е ‘нгое ле е’ нгое еа бобели.


Леха хо ле јоало, 81% блогова има и 100 УСД.

Ке хобане’нг ха хо нтсе хо калисоа ли-блогови тсе нгата, ‘ме ха хо ле ле монг оа бона еа бонахаланг а етса цхелете е нгата?

Маикутло а ка ке хоре бохоло ба батхо ба каланг блог ба етса јоало ка нако ео. Ка лебака лео, ха ба хлиле ба нка нако е нгата хо бона хоре на литсеби тса бона ли етса енг ‘ме ба кетелла ба етса липхосо тсе тшоананг тса кхале.

Ликхоели тсе ‘малоа хаморао, ба халефисоа ке хо се кости литолоана ле хо тлохела.

Емпа ха хо хлокахале хоре е бе јоало.

Ке ипонеле хоре на ли-блогове ли калиле јоанг ка ботала ‘ме ка харе хо селемо ли етса макхоло капа ликете ка кхоели.

‘Ме бохоло ба бона ба себелиса мекхоа е тшоананг еа литеко ле еа’ нете еа хо холиса бамамели ба бона.

Ако желите да промените садржај, молимо вас пошаљите следеће:

Ка тшепо еа хо етса хоре батхо ба кале ка тсела е непахетсенг.

Блог о хо кала

Пхосо е тлоаелехиленг ка хо фетисиса ео батхо ба е етсанг ке хоре ба кала хонора блог нтле ле морало.

Ха е ле хантле, ба ка ‘на ба бала сехлоохо се буанг ка хо кала блог јоанг, е тла ба болелла линтлха тса тхекнолоји тса сео ба се хлоканг хо тсеба хо тсоха ле хо себетса.

Тсена ке хантле ебиле ке хантле, каха бохле ре хлока хо тсоха ле хо матха, емпа јоале ке енг?

Ре матха хокае?

Ке кхотхалетса хоре батхо ба бале линтлха тсе лателанг ебе ба бона хоре литхуто тсе итхутоанг мона ли ка себетса хо блог ео ба е батланг хо кала:

 • Камоо ке Иленг ка Хаха Блог еа Топ 100 Ликхоелинг тса 12
 • Литхуто тса 100 Тсе литауто холо тлоха 10 10 Лилемо тса Блоггинг

Бониане леха ке елетса хоре у ипотсе липотсо тсе лателанг.

 1. Животни живот који се креће од блога са блога ка лихоели тселетсенг? Селемо се сенг?
 2. Ке батла хоре бамамели ба ка ба бе манг?
 3. Блог е локела хо схеба ле хо пхалла јоанг? Животни живот је ратоанг мофутенг оа ка, хона батхо ба етса јоанг ли-блогови тса бона? Ке лихлоохо живот тсе ка сехлоохонг тсе тла тсејоа мананеонг а хо тсамаеа?
 4. Желите ли 20 тсе локеланг хо хлахелла хо блог блога ка? Ке линтхо лифе тсео бамамели ба ка ба батланг хо ли тсеба?
 5. Желите ли поновити блог са блогом? На е тла ба ка лихлахисоа тса ка? Литшебелисано тса кхоебо? Етса папатсо?
 6. Ке теканио ефе еа сепхетхепхетхе ео нка е хлоканг хо финиелла липакане тса ка?

Попо еа Пхатлалатсо ле Кхотхалетсо

Философија је бохоло-холо е ре хаеба у ка нгола линтхо то нгата, батхо ба тлак тла. Хо буа ‘нете, ха ке тсебе хоре на ке енг е ннете хакаало, емпа матсатсинг ана кеа тииса хоре ха хо ннете.

Ако желите да направите кароло, можете да напустите 20% ле 80% и 80%.

Јоале ре етса јоанг хоре ре бе ле линтхо тсе кхоло, тсе нанг ле кабело ле хо ли кхотхалетса?

Мона ке мекхоа е менг:

Хо кениа тс’ебетсонг Мекхоа еа Маикетсетсо

Бриан Деан Тсела еа Небодер је мохломонг или монг оа лихлоохо це холимо ка хо фетисиса. Хо еона, о хлалоса мокхоа оа хо батлисиса лихлоохо, хо нгола мохлоли о мотле хахоло, хо кхетхолла ба сусуметсанг ба тла руа молемо мосебетсинг оа хае, ле хо ба лебела хо ба хлокомелиса ле ка тшепо хоре ба тла аролелана.

Бриан Лихлоохо тса Бриан је аролеланоа ка макхетло а ликете, кахоо ке нахана хоре о тсеба сео а етсанг.

Хо тхеха Литсамаисо тсе Хлаханг тса Лисебелисоа

Ха ке кала битсо ла ботхо ла блог блог ке не ке батла хо тхеха мохлоли о кениелетсанг лихлоохо то холимо молемонг оа нтхо е ‘нгое ле е’ нгое е амананг ле кхоебо. Ке кениелелитсе сена ка татаисо еа ка е фахаменг еа Литс’ебетсо тса Кхоебо (посо ха е са ле тенг).

Сепхетхо?

Ке на ле ликароло тса 100 бекенг еа ка еа пеле!

Ке енг е иленг еа етса хоре посо ена е себетсе хантле хоо ке кениелелитсенг кароло еа ба сусуметсанг хо еона ле хо амаханиа ле бохле, е ленг се иленг са мпха мониетла оа хо икопаниа ле бона ле хо фумана лентсое ка хо кала ха ка.

Есита ле хаеба у са бопе татаисо е јоало еа мохлоли, ка какаретсо ке кхополо е нтле еа хо ба ле сеатла се булехиленг хо хокаханиа ле ба сусуметсанг ба банг хо етса хоре е бе мокхоа оа хо ба аролелана посо.

Хо хаха Сетси се Хлолланг са Фетисиса

Хаммохо хо пота-пота пакенг тса липхапанг тсе нгата ка нако е ле ‘нгое. Ке тсела е бабатсеханг еа хо капа сехлоохо се тла ба матла холим’а таба, хапе е хахе молемонг оа нтшетса пеле сехлоохо виси ха се се сецесе ка хо буисана феела ле ба сусуметсанг бао у ба бонтшитсенг.

Мона ке е ‘нгое ео ке е нготсенг, ба-Ентрепренеурс ба атлехиленг ба 39 ба аролелана ба пеле ба бона ба рекиса (посо ха е са ле тенг).

Монголо оо о боетсе о фумане ликароло тсе ка банг 400 хобане ке мохлоли о мохоло оа мме о хлахиле тсе нгата тсе сусуметсанг.

На у бона мокхоа оо јоале?

Хо себелиса Сесебелисоа са Бузз Бундле ле еа НињаОутреацх

Софтвер и реретсое желе да поново пронађу фолосе и да се нолофаллетса могу пронаћи на фетони мосебетима или притиску ба тхата хо о етса ка летсохо. Нтхо е ‘нгое ео у тла е хлокомела ке хоре хо атамела хантле хо ка ба нако е нгата хахоло.

Ка лехлохоноло ре на ле лисебелисоа тса сео, тсео ке кхетхиленг ли пели хо ли тотобатса.

Нахана ка Маттхев Воодвард тлхахлобо еа БуззБундле, Хаммохо ле Рон’с тлхахлобо еа НињаОутреацх бакенг са тлхахисолесединг екетсехиленг мабапи ле хоре на лисебелисоа тсена ли ка тхуса матшоло а хау а атамела јоанг.

Медиа Социал

Мехленг ена батхо ба нка хоре хо батла хо ле тхата хо е нголиса сетхала се пјева ле се сенг са сецхаба са мецха еа литаба.

Ка бомалимабе, хо тшоана ле хо буланг мабитсо, мелаетса еа сецхаба е бона 800 е халалетса летсатси ле ленг ле ленг ле, емпа бонгата ба бона ха бо фелисе летхо.

Ка мокхоа о ке кенг оа етсахала, батхо баа тела мме акхаонто еа литаба тса сецхаба е сениеха ка хо са феленг.

Емпа ха хо хлокахале хоре е бити ка тсела ена.

Мона ке литлхахисо ле литхуто тса ликетсахало тсео у ка ли етсисанг ха у кханна сепхетхепхетхе се нанг ле сепхео са литаба тса сецхаба.

Желите да промените Реддит

Ако желите да направите нешто од Спенцер-а са НицхеПурсуитс-ом, можете се наћи у бокелла маикут-у од 10 кс и добити Реддит ка нако хонорар са 45 мосебетсинг.

Е не е батла е тотобетсе.

 • Фумана БИГ е менгата, ео у ка е фумананг ка какаретсо.
 • Фумана ли-субреддитс тсе сенг кае тсео у ка ли кенианг.
 • Ромела хоће тсео у ли ромеллетсоенг (есенг тсохле ка нако е ле ‘нгое!) хантле камоо мотхо е монг ле е монг а раланг тенг моо, хо латела мелао еохле ле ликопано тса субреддит.
 • Етса тсоело-пеле е кханианг хо метсоалле еа хау ле вебсаетенг еа сетсоалле хо фумана ликхетхо тсе сенг кае тса пеле.
 • Хаеба посо е нтле, ли-упвотес тсе сенг кае ли тла кала лебала ла сновбалл!

Тланиа мона хо Твеет

тобетса хо ре хопотса

Ка иле ка кала хо е фумана кхополо ена е тсоанг хо Пат. Сепхео ке хо тшоара полело е кхутс’оаниане, е кхутшоаниане ка мокхоа оа хипервеза, оо мотхо е монг иленг а тло о тобетса хо о етса. Тсела е нтле, е потлакиленг еа хо копанела ле батхо. Мона ке сео се схебахаланг:

Социјални ормарић за спавање с ликаролом

А ви киле уа бона ли-пост тсе нанг ле бонасе тсе патилоенг? Хангата ба нтсе ба себелиса плугин еа мохахо оа сетјхаба. Ке кентсе тс’ебетсонг ена, ‘ме е бакиле ликароло тсе линг тсе екетсехиленг.

Мона линтлха тсе линг тса инструмент тачка и ка.Мона линтлха тсе линг тса инструмент тачка и ка.

Камоо У ка Каланг Катенг Хона Јоале

Ле хоја ре нтсе ре кета холимо ка мекхо е менгата е менгата ео литсеби ли е себелисанг летсатси ле ленг ле ленг хо нка блог еа бона хо еа боемонг бо лателанг, е се е ле ле фета хоо е ка каланг кајено.

Етса кајено летсатси лео ка лона у кхетхиленг хо нка блог еа хао хо тлоха хо итлоса болуту хо еа кхоебонг.

Нка мекхоа ена е сенг мекае, ‘ме уе кенелле ка хо нголиса ха хао летсатси ле ленг ле ленг.

Хаеба хо хлокахала, кхутлела лихлоохонг т линг тса кхале ‘ме у ли тхусе хо ли нтлафатса. Ха е ле хантле, сена ке ботле ба хо нголиса, нтхо е ‘нгое ле е’ нгое е ка фетоха.

Монголи: Давид Сцхнеидер

Давид Сцхнеидер ће се пријавити за Ниња Оутреацх и послати Блоггер Оутреацх. Давид о тсоиле хо тлоха Ниња Оутреацх ‘ме а ка фуманоа лессцхурн.ио’ ме хахахаха.ме.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map