На Нухоу 7 е хоʻохули и на меа хелухелу и ка Блог и локо о на уку куʻаи

Он хооиа но иа ʻо на ʻоихана е лоаʻа аи на ʻои аку ка ʻои аку и ка ʻои аку и ка ʻои аку ма муа о ка поʻе ʻике ʻоле.


Ака, ина е лоаʻа анаʻое и ка лехулеху о мањим кипи и кахи ла, ʻаʻоле иа е кокуа и кауʻоихана инаʻаʻоле кахи о кела поʻе хелухелу е лило и поʻе куʻаи.

ʻОиаи, уа маикаʻи ка нана, ака, ʻаʻолеʻое иʻои аку каʻоихана и хоʻопунипуни. ʻАʻолеʻое е лека уила но ка леʻалеʻа -ʻее блогање е улу и кауʻоихана!

Но лаила, пехеаʻое е хоʻохули аи и кеиа поʻе хелухелу авид и ка поʻе куʻаи куʻаи маоли? Еиаʻо 7 хана калаи’аина е хики иаʻое ке хоʻохана и кеиа ла.

1. Е какау и на Блог Вики е е панеле пололеи и на ку’е

Ке нухоу неиʻое но кахиʻоихана, ʻикеʻое е поно анаʻое е какау и на киʻи е хапаиʻиа но кау ка меа нана и куʻаи и хики иаʻое ке хоʻохули и на меа хелухелу поно.

Хики паха и кекахи о ка поʻе хелухелу ке макемаке е куʻаи, ака, лоаʻа и кекахи мау хоʻомаха.

Он кулана коʻикоʻиʻо ТОМ БИХН нема ка палеʻана и на кумукуʻаи ма ка ФАКОн кулана коʻикоʻиʻо ТОМ БИХН нема ка палеʻана и на кумукуʻаи ма ка ФАК

Лоаʻа и кау мау пепеиао на нинау е попут мене:

 1. ʻО кУиа хуахана ваиваи ка меа купоно но коʻу хемахема?
 2. Е малама поноʻиа паха каʻуʻике пиликино ина вау е куʻаи маи кеиа пунаевеле?
 3. Уа купоно кеиа меа лавелаве и коʻуʻано?
 4. ʻО иа анеи ке кумукуʻаи маикаʻи лоа ма кеиа хуахана, а ʻоле хики иаʻу ке хоʻенеʻе ма кахи’е аʻе?

Е лоли ликеʻоле на ку’е’е куикава ма луна о кауʻоихана, ака аиа мау лакоу ма лаила.

Но каʻикеʻана и на меа е малама неи и кау мау пепеиао маи ка куʻаиʻана, е хо’аʻо е хана и кахи нуну а иʻоле кекахи мау нинауеле е пили ана и кау мау меа куʻаи манава а меа паха.

А лаила, е какау и ница лека уила е кухикухи пололеи и кеиа мау меа:

 1. "Хоʻохалике А вс Модел Б: ʻО ваи ка меа маикаʻи лоа но на САХМс / Буси Профессионалс / итд."
 2. "Пехеа ка макоу пилина ме СецуритиБиз е малама аи и кау пале маламаʻикепили"
 3. "7 мау куму е поноʻоле аи иаʻу е хоʻолималима иаʻу" (ʻО кеиа пост чудан, поʻо иноа кулеʻа е хоʻонаукиуки и на палои и ка ва е паʻиʻиа аи на меа куʻаи аку е на меа и маʻаʻоле иаʻое).
 4. "Но ке аха ке куму куʻаи нуи?"

2. Е хоʻокуʻуʻиа на Дала

Инаʻое е нои ана и кау поʻе хелухелу е хана и на меа’е аʻе и ка хана 10, е кахаха вале паха лакоуʻаʻоле лакоу е хана и кекахи о иа мау меа?

Ин а лоаʻа и кау пунаевеле:

 • Каʻикепили паʻоихана каиаулу
 • хоʻолаха паʻоихана
 • Нуи о на лоулоу вахо
 • пихи

… еиа на кахеа а пау е хана (ЦТА).

елна-цаинУа капае ка меа какау а ме ке алакаʻи ʻО Елна Каахи и на хоʻеха а кау ʻиа ʻо иа и кана пунаевеле а ме ка блог ма кана пахухопу # 1.

Ина лоаʻа иаʻое кахи пахухопу но кау пунаевеле, он меа нуи ка нанаʻана и кела пахухопу а хоʻомаопопо и кау поʻе хелухелу.

Меа какау ʻО Елна Цаин хана маикаʻиʻо иа ме кеиа ма кана пунаевеле. Уа акака лоаʻо кана пахухопу # 1 ке киʻиʻана и на поʻе е какау иноа но кана папа иноа лека уила хоу но ка хоʻомакаʻана о на меа какау куʻокоʻа. Ке нана аку неи кана пунаевеле и кела пахухопу ме:

 • ʻО кахи хоʻонохонохо хоʻокахи-пае (ʻаʻохеʻаоʻаоʻаоʻао), кахи е кау аи ка меа е нана и кана меа
 • ʻО кахи хае нуи ма ка хомепаге е коно ана иаʻое е какау иноа но ка папа
 • Ке кауʻана и "Бесплатан курс"ʻО иа ке кохо кохо муа
 • Ме кахи пунаевеле и каʻаоʻао паеʻана о на кумухана о кана куму меа куму ма ка нада о кела ме кеиа поу

Ке нана поно неи и кана пунаевеле, хики иаʻое кеʻике е хилинаʻи ана на меа а пау ма кела папа лека уила. ʻАʻохе меа хоʻопунипуни.

И кеиа манава, е нана и кау блогʻоихана. (Е хоʻомака а вехе и кау моʻоманаʻо пунаевеле ма кекахиʻаоʻао’е аʻе.)

Он је аха кау е нои неи и кау поʻе халаваи е хана?

 • Лоаʻа иаʻое кахиʻаоʻаоʻаоʻао о на додатак, хоʻолаха, на паху, а ме на лоулоу?
 • Уаʻике а хоʻоиа паха ка мену о кау пунаевеле.
 • На 100% е хоʻомаопопо и кахи хана ау е макемаке аи и кау поʻе хелухелу е лаве?

Еʻоиаʻиʻоʻое и кау мау пане, а е ноʻоноʻо е хоʻонеле и кекахи меа бледи аи и кау пахухопу нуи.

3. Е нои и кау поʻе хелухелу е куʻаи

Кеʻикеʻиа он меа акака, ака, нуи на поʻе е хопохопо е пили ана и ка хоʻолалаʻана.

Ака, ʻоиаʻиʻо -ʻаʻоле еʻике кау поʻе хелухелу и кау меа е макемаке аи е хана лакоу кеʻолеʻое е нои иа лакоу!

Инаʻое е лека уила ме кахи пахухопу ма ка ноʻоноʻо, он меа коʻикоʻи ке хоʻокомо и кекахиʻано о ке калека е хана (ЦТА) ма кау моʻокуʻау.

ʻАʻолеʻо иа и ка хоʻопауʻана и кела ме кеиа поу ме "Махало но ка хелухелу, и кеиа манава е куʻаи и каʻу хуахана! "

ʻО ка хоʻоханаʻана и наʻано ЦТА он нуи ке кокуа иаʻое е хоʻеми и коу пилина ме кау поʻе хелухелу, е малама иа лакоу е хоʻонуи и на меа а пау а лило и ка поʻе куʻаи.

Хики иаʻое ке хоʻохана и на ЦТА е паипаи и ка поʻе хелухелу е хаʻи, е хоʻокаʻавале и ка поу ме на хоаалоха, е хахаи иаʻое ма на папили каиаулу, а пела аку. Он мау меа нуи кеиа но ка хоʻокомоʻана и на меа хелухелу и ка поно а ме ке кукулуʻана и кау мау пепеиао.

Ака, но ка хоʻохулиʻана и кела халаваи и ка поʻе куʻаи, поноʻое е нои иа лакоу е куʻаи!

4. Ке куʻаи аку ма о кау лека уила

Е нои ана и кахи меа хелухелу блог маʻамау е куʻаи викивики и кахи меа хики ке лило и меа леле нуи ина лакоу аиа ма кау пунаевеле но каʻике.

ʻО иа ке куму е икаика лоа аи на лека уила. Хе ала нуи лакоу е:

 1. Е нохо ме ка поʻе и макемакеʻоле е куʻаи
 2. Хаʻави иаʻое а ме кау поʻе хелухелу е хоʻомаопопо и кекахи и кекахи аʻике и ка пилиʻана о кауʻоихана но ко лакоу макемаке

ʻО ка лоаʻаʻана и ка лека хоʻомаопопо он меа лиʻилиʻиʻоле иа, е ликеʻоле ме ка хаʻавиʻана и ка лакоуʻике калека кала и кахи кахуа пунаевеле, аиʻоле е хоʻолималима калл и Но ка хоʻохулиʻана и кела поʻе хелухелу наʻаупо и ка поʻе куʻаи (аʻике ина хе мау меа маикаʻи лоа лакоу), он је маикаʻи ка пануи.

Но ка хоʻохулиʻана иа лакоу, е нои и кау поʻе хелухелу е какау иноа но кау лека уила ме ка хоʻокомо пуʻана и наʻао и ка надана о кела ме кеиа поу, а комо пу кекахи фреебие но н ме ме хоу хоуаа. Ма кахи маикаʻи аʻе, хоʻонохонохо и кахи папахана папахана а папа купоно паха е хоʻокуʻу аи и ко лакоу хопохопо, е пане и ка лакоу мау нинау, а хоʻоиаʻиʻо и коу ваиваи. Нисмо попут ОптинМонстер а ГетРеспонсе нуиʻо иа но кеиа.

ʻО кахи меа хана’е аʻе

Ин аʻое еʻими ана и кахи меа хана’е а но ОптинМонстер ме ГетРеспонсе, ʻо ка Цонверт Про ке кохо.

Уа хоʻокококе макоу и ка хоʻохули и Про но каʻикеʻана е пили ана и ка меа хана.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me