Олее оту нди на-еде аквукво блоогу си ару ору?

Ијиква блог абугхи ору ди мфе, карисиа ма о буру на и на-агбалиси ике ибипута ихе нди ди мма нке нди на-агу ги на-аху н’аниа мгбе и гхагхи имепута оге ији јиији ији њиуји ги на ебе интанети, на икекве обуна бипута оту уло ору обиа.


И’обуру н’ибу ималите иде блогу ма о бу иквесири ихапу блог ги ка о јири ака иа руо нва оге, ихе нииле а га – еме нвере ике ида.

Нке а на-абиа на ннапута ги: ма и бу оние на-амалите ма о бу оние нцхикота акуко,-га-едузи ги сите на иси ихе нхази нке блог ији нвее ике ивебата аквукво нди обиаа мг мг на ахиа ги.

Н’ихи на – ка ании гвуо егву – на – емепута аквукво нке ома н’енвегхи нкпеби нке ома.

Блог Ихази усоро

Нзоукву мбу бу ији нвета календа ма о бу аквукво едету (мебере ма о бу аквукво) итоо атумату ги.

О буру на инвегхи ике итиние его озо на ихе а, е нвере отуту нгва нгва нди и нвере ике ибудата на еквенти ги ма о бу компута, календа дабеере на ПХП нвере ике але еубиби уиндаииииооо н’ефу ве нвере ике ибипута пуо ма јупута н’ака.

Озугбо и нвере ихе, ве нвере ике ималите име атумату.

А на-ахази ндузи а ди ка нди а:

 • На-еме атумату календа ги
 • На-ару ору
 • Наногиде на-агбанве агбанве
 • Тиние њико нди обиа н’име оге ги
 • Ијико ахиа ахиа мгбаса о на оге ги
 • Нцхопута нсогбу (мгбе ихе анагхи ага дика емере атумату)

Мгбе ихе нди бу иси,-га-агу баниере оту еси агуние оге оге оге ги, иана усоро ихе омуме нке нвере ике иниере ги ака имепута атумату у на-енве.

Само један блог вам није смештен?

Раи Аддисон си РаиАддисонЛиве.цом можете прочитати више информација о блогу. Мгбе о ниоцхацхара ндумоду нлекота блог, пе кпебири блогде блог ква изу ма гбалиа ирапара на атумату аху, на-ејиква "нтиние аквукво ква убоцхи ди ка мкпали мака еполде озо м на-еде."

Аддисон мутара на о ди оке мкпа ка и "дебе аха на нцхикота акуко м ка м вее нвее оге и га-ару ору на имегхари ихе дика мгбанве мгбанве м. Енвере м ннвере он нке идези на оффлине на нке аниа. М на-ацхоква езиокву аху бу на о ди мкпа на и на-едепута путара на м га-ага н’иху. "

Нке а бке ике нсо усоро нхази блог.

Буру оние на-еде блогу ди елу на нтузиака нке усоро мгбаса оЕЕ, нтузиака-на-агу бу ихе нииле гбасара игхо оние на – еде блогу ди егву :-) Цоол, хух?

1. На-еме атумату Калинда ги

Набата калинда ги ма гбоцхие ору ги, оге на уру нди озо ди мкпа и га – ебуте узо н’изу маобу онва.

Нзоукву нке абуо бу игбоцхи оге нцхикота ги, н’ихи на ха гхагхи ирапара н’аху нди аху дика и нвере ике.

Ндумоду м ди ка оние на-еде блогу на утуту нсогбу ахуике бу онние онве ги оту нро на оту њедебе сири ике:

 • А оге њедебе бу оге ди мма, оге на убоцхи ицхоро инве одинаиа ги ка о дизие. Буру н´ енвегхи аху иру ала, ве нвере ике имегхари оге а ди мкпирикпи.
 • Оге нкпеазу сири ике бу оту нке и на-енвегхи ике иквуси, н’ихи на о на-ефу иа га-егбоцхи ги атумату

Оние на-еде блогу ди нро на-еји оге езумике на ике мака постсБуру оние блоггер ди мма ма мее ка о ди нро на оге сири ике мака оге ги!

Ру ору оге нквуси на нке сири ике га-ение ги охере зуру оке ији нвета нцхопута, иде на идези нду ма о бу ору азумахиа нди озо на-енвета н’узо нке оге ги. Н’икву иа н’узо озо,-на-ениере ги ака ино на егву.

Елизабетх Цартер, налази се на Цлариант Цреативе Агенци, малтене на ммалиту 2000-их. Афо нке ахумаху кузиири иа на "енвегхи инве усоро идеко оге на-агагхи еме ка и гхара блогде блог н’усоро."

Е нвере ике име атумату ква изу, ква онва, нкеји онва о була, ква онва исии ма о бу оту угборо н’афо. Цартер на-енветакари нсонаазу кацхаси мма мгбе о на-ецхепута календа иа сите на нкеји ири на исе, мана "енвере м оге уфоду на календа онва ква онва" на "Енвегхи м ике ихази усоро ихе у була на-еругхи ква онва. Нду на – еме, на н’агбаниегхи езигбо ебумнуцхе ании, ании на – аруси ору ике ма на – еде на нтиние аквукво акуко аху га – еме ка о даа н’узо. Омуме ди мфе нке имепута блог аху езубере вепу отуту н’име едемеде нке иде аквукво аху н’езие, ебе о бу на акуку сири ике – на – абиа на ецхицхе – емеворирири. "

Цартер квуквара, година:

Исетипу календа нкеји нкеји на-ение ги охере илагхацхи ма ху ннукву фото нке блог ги. О иикарири,-на-агбази ихе карири оту уди агу. Да, и га-ацхо ијиде н’ака на и на-едози ихе нди и на-едези ији дозие нцхегбу нке нке о була н’име нди на-еге ги нти. О сири ике име на нхази оге нцхикота оге, ма и ди мфе кариа мгбе и на-елеле аниа онва ато.

Нке аху га-ади мфе кари ма о буру на ицхота исиокву 4 ма о бу 5 на ниши ги, ве нвере ике ибание на усоро нке постове, већ само, ве нвере ике ицхота ма ниоцхаа тупу оге магее ме мее ка меи.

Стан Кимер, ониеиси оке Мкпокота ејикота ону, малитере азумахиа нке ака иа на ди ицхе ицхе ди ицхе ицхе на оружје ммепе оружје на 2010. О на-еји иде блогу ији госипута ихе омума иа баниере исиокв. "Ру ору ору ди оке егву. Да, имајте на уму ниил на оде блогу ебе у на 2010 на-ага – нке кацхаси 2 ма о бу 3 блоогу ква онва ма о на-адикари на-ефу оту онва. "

Ма о бугхи наани баниере блог – е нвере аквукво акуко о га-елекота, оке. "М на-езипу аквукво акуко ква онва нке на-адота окпоро узо гаа на ебе нруору веебу аху," ка Кимер на-екву, "само пуки, египатски блог о ебипута н’оту изу нке онва аху м на-езипу аквукво акуко. Анагхи м ебипута ихе карири оту блог н’изу о гвула ма м нвере оноду пуру ицхе. "

Малите обере, ма гбалисие ике на-еле "аниа нду"

Оние едемеде на окка окву Јоице Килес цхотара иа мма блог ква изу. Ндумоду иа ние нди на-еде блогу охуру бу "име ихе м кузири дика ике 90. Било је 90 нкеји ква убоцхи ма лекваси аниа на оту оружје. Ја пуко, угборо аб’ н’изу, Ана м етиние 90 нкеји нан-на-еде блоогу м, ма о буру на е на-еји ВордПресс, ве нвере ике ихоро убоцхи мбипута. "

Килес на-агбаквуние аро ндумоду оле на оле:

 • Гбаа ниоцха веебу мака "нтанети веебу нке на-ение ги охере итиние окву абуо ма о бу ато ма мепута исиокву блог мака оту афо мака н’ефу" – на било који итуту ебе а на ВХСР, оке! Лелее аниа нтанети нке ании на нди на-ецхепута ецхицхе на ндепута нке нгваору атумату на њедебе нке ндузи а.
 • Јири оге нхази оге дика Хоотсуите ихази оге ги.
 • Нхази усоро на Фацебоок пееји нке (на мгбаса гледе нди озо).

Маттхев Гатес, већ сада Нквупута нке Ору, на-ату аро на и га-амалите обере ма цхоо 1-2 постс ква изу о буру на и на-амалите. "Озугбо и малитере ималите на-еву еву," ка о на-екву, "ма о буру на ицхоро иногиде на-енвета нквание угву,-га-ацхо мака иквадо дика усоро оге изу ору нке 5 (МФ). Ихе кацха мма и га – еме бу иде енгеде тупу и гава, [иабу] емела ка и на – едепута ха. Дее ма о дикариа ала 10. Бидо на-едепута 1-2 [изу] оту изу, ма на-еде ма о дикариа ала 1-2 н’изу. "

Оголого оге и не постоји ике итиние ака на оде блогу на-адабере н’оголого на нкова нке исиокву ги, нри? Гатес нвере ндумоду мака нди на-еде блогу оголого оге:

"О буру на ицхоро иде елдере оголого оге бу окву 2.000 ма о бу кариа, мгбе аху, ве нвере ике ипу на имепута убоцхи оле на оле н’изу. О буру на и дубок едеде мкпирикпи, н’етити окву 500-1000, мгбе аху,-га-акацха мма имепута угборо оле н’изу. Е нвегхи н’езие ма о бу ихе ојоо, мана о буру на и на-езите оту угборо н’изу ма о бу оту угборо н’онва, блог ги га-аху нди нвунахуру, нди обиа га-абцхика. "

Ецхицхе Гатес бу на блоогу квесири иди „ка о ди нду“ ди ка о квере мее, иабу ибипута аквукво оле на оле ква изу га-абу нхоро ка мма (ма о буру на и нуре акиз кар из нуре акиз). "Мана озо, н’ккадебе мака оноду мбереде нди аху, о ка мма иде баниере исиокву 10 тупу оге еруо, ма нвее о дикариа ала 3 мака нквадо ндабере, о буру на и нвета ное уоиеиевеиииии о бу оле на оле. изу. “

Јири Калинда Редакција

Ка ании лебавание аниа н’иди ире нке ији календа едереде.

Ние Јулие Евалд, блог на еде-у на одинаиа нди ди на Нцхопута Импресса, календа акуко нвере ике гбанвее атммату блог ка о буру ихе ига нке ома, и цхогхиква софтувиа на-ато оо "енвере ике име иа нке ома сите на ији аквукво нтугхари (м на-еји Смартсхеет) ма о бу на календа Гоогле."

Евалд на-ату аро ка и "лее ма о дикариа ала онва абуо н’одиниху. Н’узо ди оту а, ве нвере ике инвета нлезианиа ди мма нке отуту постс и га – емерири на оге етиниере, ма нвее ике имепута (ма руо ору на н’иху) постови на идинаиа обал маге ма ма о ма вал ма вал вал вал о вал вал ахиа нди озо. Ма о бугхи иа, инвере ике ицхота онве ги ији мепута постс на оге-ма о бу енвегхи ихе о була и га-етиние ма о буру на и нвебегхи ихе о була ма о бу нвее ихе мбереде. "

И га-аху ндепута нке едереде календа еединге на нгваору нди озо на њедебе нке пост а.

2. Ино на-арупута

Цуп тии, ихе оле на оле на-агбаји, обере ммега аху, егву ди нро на, нке кацхаси мкпа, а ецхицхе зири ези нвере ике нииле ака ги мпагхара на, на о буру на ен на-енве мгбагвоју аниа, енвере ихе оле на оле и нвере ике инвале ији ниере ги ака иру ихе мгбару осо ги.

И га-енве ммаси оде блогу азумахиа ди ка а га-аси на у бу аквукво акуко онве ги ији мејупута ецхицхе ги нке ома ма ногиде на-ага.

Ма нке аху абугхи ихе нииле гбасара арупута ихе. И га – ацхопута ихе нди озо н’ези.

Блоггер зонинг на

"Соро ди ка отуту нди озо блоогу метутара ди ка и нвере ике."

Даве Хермансен, 13 + ако се не пријавите на е-трговину на Сторе Цоацх, Инц., назовите шта треба да урадите, али да не желите да урадите нешто о томе да ли ће бити потребан. -на-апу на нтиние елдере бу:

Соро ди ка отуту блоогу метутара дика и нвере ике. Немате ни најмање и ништа, али нећете видети било какве странице. Дебание на ндепута РСС нке боогу у була метутара ги ницхе. Кооро онве ги нцхикота нке уфоду н’име исиокву нди ди мма обуна на-енвегхи њико на ницхе ги. Јири ха ди ка ммуо нсо мака уфоду н’име ихе и нвере ике иде баниере. Кесаа отуту н’име езигбо исиокву ицхотара на нетвок ммекорита ги, мана цхекваа ди на нвуние на ебе а ди ка ецхицхе мака ихе нди и нвере ике идере нке ги.

Истуле исиокву ди ицхе ицхе ма на-еле ха аниа сите на нкуку охуру, на имегхари ихе оцхие ги ма о бу постс нди обиа бу ихе нииле а маара нке ома на акуко нта акуко нке на-арде о амаи ама–кекекекекеке.

Соро "Мусе" Ги

Атумату ди оке мкпа, ма хапу ма о дикариа ала убоцхи оле на оле н’изу ебе и нвере ике "на-ага на ммири аху" ма на-енве оби уто на блог ги. Иде ихе мгбе је на веб локацији мметута ситере н’ике ммуо нсо сите на "име ихе" ги га-еме ка и зере иве оку ма ниере ги ака имепутакву ецхицхе мака блог баниере одиниху.

Гуо оту еси атуба ахиа Стан Кимер си на “нгоси нка”:

Мгбе м на-енве мметута ди оке ихе на ди ка иде ихе, енвере м ике иде 2 ма о бу 3 блоогу н’оту нноко ка м вее нвее оле на оле н’име пипелине ди њикере ига. Мгбе уфоду м нвере ецхицхе мака блог нке га-ади оголого, н’ихи иа, м га-еме усоро 2 ма о бу 3.

Буру на м гаа огбако на-адоро ммаси ма о бу нзуко на мпагхара нди м на-ацхо, м га-еде блог ма о бу абуо мака иа. Дика омумаату, мгбе м гара Сјеверна Каролина СХРМ (Цонференце оф Хуман Ресоурце Цонференце), [мгбе аху на нгвуцха изу] м дебере мпемпе абуо абуо мака окву абуо бу иси нке м га-ебипута н’оге а [н’онва].

Озоква, о буру на м на нетвок на оние на-адоро ммаси ма о бу азумахиа, нке аху га-ение м ецхицхе мака блог, [ма] о буру на м нвета уфоду ецхицхе мака блог м га-едеба иа, ецхефугхи иа.

3. Наногиде На-адигиде

Инве атумату на календа нвере ике иниере ги ака иногидеси ике на ма мма.

Данни Гарциа квениере на „и ди мкпа инвета атумату одинаиа ма рапара на иа. Оту иси ихе ди на ндумоду ммаду ниле на-ение нди на-еде блогу бу иногидеси ике. О багхи уру о була оге и на – езиса ма о бурухаала нди на – агу аквукво ги мара угборо оле – на – еде бипутере ма рапара на нке аху. Ага м екву на угборо угборо адигхи мкпа ка ору мма, мана инве опеката мпе аквукво онва абуо о ди мма. “

Калинда Калинда На-ениере Ги Ака Иногиде На-адигиде

Гарциа на-еквупута ету и ди мма кариа отуту мгбе о на-абиа иде блогу, н’агбаниегхи угборо оле н’изу ма о бу онва и на-ебипута. Рутуру ака н’ихе ату оле на оле нди а ма ама:

Не можете наћи ни блога на блогу ква убоцхи (Неил Пател, ма етх бетх Сетх Годин), а на блогу гбуругбуру угборо абуо н’онва (дика Марк Мансон, ма Риан Езумике). Ха нииле нвекву нди на-еге нти, о бугхи дабере на угборо оле ха на-ару ору, кама н’ихи агва ха.

Стан Кимер на-агбаси мбо ике "нтание 2 ма о бу 3 блоогу н’иху усоро," само ти ике "инве ихе ди њикере ма о буру на м бание н’оге кацхаси оге ма о бу оге сири ике (ма о бу обуна гаа езумике!)."

А биа н’уди постс ицхоро игбаквуние на календа, иана оле, Јулие Евалд на-ату аро ка н „ниоцхаа ебумнуцхе ги, нди на-еге ги нти, оге оле (ма о бу его) и нвере ике итини . Е квесири су нам поставили обула н’оту н агоу нди ниле н’еји окву окву окву н’онве ха н’узо ији мезуо ебумнуцхе ги обула ма обу ихе и на ере угбу а. Ее, е квесири инве нниоцхи ебе а. “

Евалд на-ату аро ка и вепута 4-на-6 постс ква онва, ма о бу 2 ква изу, дика опекемпе, ма н’икпеазу, ве нвере ике ига на номба о була руо мгбе и на-аногидеси ике н’усоро оге езипу ги.

4. На-еме ка нди обиа бание н’име оге ги

Мее охере мака аквукво нди обиа на календа ги – ха адигхи обере кариа постс ги, ха на – ениере ака иквалите блог на нка ги.

Ихе и га – агхаририририририри, и га – елегхара блоогу ги аниа мака име нди обиа, на и нагхи аноуцха оку на мбали име ма икике кацхаси елу.

Данни Гарциа, њиква њиква ахиа на Стацклист.цом, на-екву на „икение нди обиа на-екпугхере ги нди на-еге нти охуру ма на-ение саити ги ихе њико бара уру, иабу зере иве ве на-ебуте узо идебание обиа ма о бу вепута онве ги (о буру на ениегхи ги ги) нке аху квесири иниере ака. “

Гарциа цхопутаквара, „Инве усоро иде ихе на-агбанве агбанве на-ару ору нке ома. Ацхопутара м на м бу оние окике кацхаси охуру мгбе м тетара н’утуту вее дее мака ава 2 тупу ихе ндопу уцхе о була абание н’узо. Мгбе енвере отуту ихе и га – еде, иде ихе на – ару ору нке ома, нке на – абукари ихе на – акпата иве оку. “

Блог о Постсбиа Организацији постова

Егвурегву кезо нке нди на-агба ајују на пост а – – на м на-еји онве м – бу итуле нду ги на арупута ихе.

Нке аху бу:

Его оле ка и га-еде н’езиокву на оту онва?

Били смо два месеца пре 2 сата и објављени. О бу езигбо иву нке иси мкписи ака ка итуле идози мбо ги ији зере ма о бу леда аниа.

Дика омумаату, оге нтанетииме м на уну огугу нке нди обиа нди м нвере ике иде на оту онва квесири ији ихе мгбу елдере 1.000 – 1.500 мее ква убоцхи. Игбали имекву ихе га-емеру ахуике уцхе м ма туфуо оге дум, ти само, ивебата нке нди обиа га-абу нке ома на нке ома.

Уму нвоке Палмер на-ецхетара, си, "Ивепу нди обиа бу ихе ди мкпа мгбе-на-ето ето." О на-екву на нке а бу езиокву карисиа мака нди на-еде блогу охуру, ма квадо ка и "бипутара одинаиа ги н’оту угборо н’изу. Мгбе аху, о га-езига оту оние н’изу н’изу. "

5. Ијикота Ахиа Мгбаса Ози Оха на Нхази Ги

Дон’тцхогхи имефуси оге и на-еји зуо ахиа мгбаса о на-елекота ммаду, ка и цхогхи ка о рие иа оге едере.

Га-енверири оге ији гбаа ова мгбаса о мгбаса о ги на иквалите одинаиа ги иана мака игаква ајују нди ммаду на азиза иа.

И нвере ике мезуо нке а минит 30 ква изу ма о бу обере, а о бу и нвере ике игбасо атумату Мис Палмер:

Ији ху на ахиа мгбаса гледа на-ере ахиа на оде блогу о була на-ери ихе, демантирајте аха мака Хоотсуите. О бу н’ефу. Угбу а мака усоро нхази, [нха бу] 70% -20% -10%:

 • 70% нке мбак гв квесири ка а коо – м на-екву мака ретвитови, фото / поново поделите, или не желите да нађете нешто на квоту.
 • 20% нке постова се такође налазе и [одинаиа] и кере – Уло ору блог ги на аимату нди обиа.
 • 10% (на 10%) нвере ике ибу уло ору мгбаса о гп кпомквем – Њико ги на онииние ги, асомпи и цхоро нквадо на, усоро ма о бу ималите ималитере, вебинарс, вдг.

Нди на-еге нти на-етолит мгбе а ере ахиа. Ике.

Ији бидо мгбали ги на-азу ахиа ммекорита, гуо ании мкпа ндузи мгбаса о мгбаса о имара ихе на-ару ору на иси ихе нтанети ммекорита ма на-елекваси аниа на нке аху.

6. Нцхопута нсогбу (Мгбе Ихе анагхи ага дика емебере)

Кеду ихе и га – еме ма о буру на инве оноду мбереде на убоцхи ицхоро? Ма кеду ка и га – еси мее ка ецхицхе ‘јупута’ мгбе нииле мгбе о ди ги ка ихе о иоуру цреативеу окике ги агвула?

Инве оге ди нро ма сие ике га – ениере ги ака ма о буру на и риа ориа ма о бу нвее ихе мбереде, ма ги на нди на – агу аквукво ги окву бу иси – о буру на инвегхиде ике – еме ка ха мара ма о бу на и га – емецху ха иху ма окпоро узо ги га – ада .

Исо Нди На-агу Аквукво На-еквурита Окву

Више од Данни Гарциа кп кро нцхиква ммеби.

Ве нвере ике иди мфе дика име ка нди на – агу аквукво ги мара мака иа на ова на – елекота ммаду мгбаса обзиром на ги, нке мере на а – агва ха иа. Ији мее ка ецхицхе аху јупута мгбе нииле,-га-агу кариа ка и на-еде. Ихе нди ании дере на-еметута ихе ании гуру. Ицхоро отуту узо ди ицхе ицхе мака едемеде ги обула.

Може ли ике ији оту изу гуо аквукво наани ији нвета ахириокву оле на оле на иа на едеде ги, о бу иа само о ји ди мкпа игу отуту ихе. Цхоро отуту иси ммалите ди ицхе ицхе мака ози / ммуо. Н’аквукво, о нвегхи уру о бара, мана огугу аквукво на-евета ихе омума ма на-акпали имепута ихе.

Мгбе уфоду ве нвере ике ицхопута на календа ги езугхи оке мака нду онве ги угбу а. Мгбе аху, цхее ецхицхе имепута обере усоро на-елеба аниа на, ма о бу усоро ‘ндабере’ ве нвере ике ији мее ихе н’оге нду сири ике.

Раелин Тан на-ату аро на и на-еме атумату ква онва ма кватуо усоро аху н’име изу ква изу:

Ква онва, м на-аноду ала ма депута ихе м цхоро ији мезуо мака онва аху. Ди ка омумаату, енвере м ике ито ихе мгбару осо иде Кс номба нке постс блог на номба Кс нке уло ору нди обиа ма о бу малите усоро охуру. Мгбе нке а гасири, м га-агбаји ха н’име ихе а га-еме ква изу.

Мгбе нсогбу мбереде билитере, енвере м ике инабата иа н’име усоро иде блогу м н’ебугхи нсогбу. Амаара м кпомквем ихе м квесири име мака изу аху, у буру на м даа азу руо убоцхи оле на оле, амаара м на агхагхи м ицхота мгбе е месири.

Н’оту ака аху, о буру на анагхи м арупута ихе н’име изу оле на оле, енвере м ике ији изу ука нди озо ма норо на егву н’ихи на амаара м ихе нииле а цхоро ији мее н’онва.

О буру на м еме атумату кпомквем ихе м га-еме мака убоцхи о була, енвере м ике нругиде на-агбали инва "мгбе нииле" на-ару ору. Ацхопутала м на о на-есири м ике имезу оге а на-еме ква убоцхи, н’ихи на енвере мбереде на мбереде на-еме, н’ихи иа, м на-етиние ква изу ква онва.

Умунна Палмер, генерални директор Нис МисПалмер.цом, маара на нем-еме ма и гагхи енве ике изере иа мгбе о прости, иабу „ихази одинаиа ги оту изу тупу оге еруо на-елекота иа. Неедцхогхи има мма. Бание на Хоотсуите ма јири нди бипута аквукво лее изу на-абиа. Пиа оге, хоро нетвок на нхази оге. “

Ка о сина ди, и гагхи на-емеси иа ике. Јулие Евалд квуру, си: „у буру на и га-ефу иси ихе о була ма о бу ихе озо, авуси иа. „Ја сам озугбо и нвере ике. Ако желите да нађете СЕО-а, или да, проверите да ли ће вам бити потребан нови кпам кпам. “

Читајте Блогер

Ницк Бреннан, о нцхопута на све стране Лелее Социал Медиа, на следећи начин: "Е нвере игодо ато ији хазие ма о буру на а на-едези" на у нвере оние озо на-ару ору мака ги:

1. Аквукво одинаиа ди елу нке ебе ицхоро ихе обула и цхоро иби нду ква изу – узо ди нфе / аквукво ди нкпа, ихе ди ицхе ицхе нке едере иа на оние обула на нке озо, вдг.

2. Оту ецхицхе нквуние его нке и нвере ике ибание ији јупута календа аху.

3. Усоро нквекорита доро аниа.

"Бурухаала на ве нвере аквукво едемеде сири ике на ихе нди а," ка Бреннан на-агбаквуние, "игве ги еквесигхи инве нсогбу имепута одинаиа ди мма сите на мгбе нииле."

Било шта друго ни ВХСР мака иние нди едемеде на ве нвере ике игу: "Сајт на Блоггер-у је уредник: Еддеде едемеде едемаде Блог Блог. "

Еси еме ка оге

О бу езигбо ецхицхе ихази мпемпе аквукво нди тупу оге – обулагоди отуту онва ди н’иху – н’ихи на ха нвере ике ибуте огбагхара н’окпоро узо ма иабке оо ни н ха ноореве.

И квесири, и га-еме атумату нке оге оге на ммалите нке афо ма гбоцхие убоцхи календа иде ха, иана оге ги. Ние оге зуру оке ији мее ихе, дика и га-амагхи ихе нвере ике име отуту онва сите угбу а: календа руру ару ка мма кариа о була календа ма оли.

Озоква, и нвере оге ији цхее ецхицхе баниере ихе нди и на-еме ма јири нлезианиа јикоо ха на ика ги, тиниере оге озо итиние ака на ниоцха на ицхота ебе ији јуо ајују ону ого гигхе оге геге уру, дика и нвере ике вегхацхите нтуле а ма о буру на ихе мбереде абиа.

Данни Гарциа ковара,

О га-ади мма инве оква мака ији гаа убоцхи мбипута] ма о бу убоцхи га-ага. Оге ихе ди мкпа ди мкпа, мана о ка ди мкпа ка и на-атугхари пост езумике ији госипута уди ги.

Атумату а на-ару ору на аквукво о була ицхоро ибипута, иабу кпацхара аниа на и на-еме атумату отуту календа ги на мбидо афо, ма о бу онва 6 о була, а мапе ау мем, мем ао мем, мем ао мем, мем ао мем, мем ао мем, мем ао мем, мем ао мем, мем мек мем, мем мек мем, мем мем, мем мем, ме мем, мем, мем, мем, мем, мем, мем, мем, мем мем, мем, мем, мем, мем, мем, мем, мем, мем, мем, мем, мам, мам, мамо, мам а мемо , “Гбалиа лелее онва на-абиа сите етити нке гара ага. Квадебе оге мкпадо нке онва веб локација на 15. октобар. “

Нгва нару (Бесплатно на Угво) блог на Мгбаса Ози Мгбаса Ози

Нхази усоро ихе омуме

Атумату ди оке мкпа, мана и гагхи еме иа нииле ака! Енвере н’ефу ма квуо угво ору и нвере ике ији руо ору нке ома ији мее ка ору нтанети ги руо ма дебе ихе ниле н’окпуру њиква, н’енвегхи нцхекаси.

ЦоСцхедуле

ЦоСцхедуле бу калинда нцхикота веебу нке дабеере кпомквем мака ахиа одинаиа.

Цхрис Брантнер, сада нисте на ЦутЦаблеТодаи.цом, а сада можете пронаћи следеће:

Н’оге гбоо, агара м на ЦоСцхедуле јикваа блоогу м, у бу ихе кацха мма м нветагоро. О бугхи наани на о на – ениере м ака ихази ору ди мфе на отуту нди едемеде на нди едито, мана о на – ение м охере инабата ецхицхе сите на ммалите руо на икение мгбаса о мгбаса оси – на никилета мму нбе агбаквуниере на ВордПресс.

Данни Гарциа је написао мака атхаматха нхази, а Лори Соард је написао / ла 10 дана, а прешао је на 10 дана..

Наше име је ВордПресс

Висхну дере енгеде зуру езу еси мезивание нхази аквукво едету иа на аквукво додатке. Ихе едере бу мака блоогу нке отуту нди ммаду, мана ндузи нвере ике итиние ака на блоогу ди на нвуние.

Каси мма едепутара додаци мака ВордПресс имају:

 • Уредништво Калинда
 • Дезие Осимири (ниоцхаа сите Висхну на пост иа)
 • Калинда Афо ВП

Данни Гарциа на аро "нгва ору на њикота (…) нке га-еме ка усоро иде блогу ди мфе," и ка Орбис на Таск Манагер.

Угбо елу

Угбо елу бу нгванро нгванро веебу мака нхази атумату нлекота нке на-еји усоро мгбаса ози.

Елизабетх Цартер аро срофтувиа а. “Да ли смо дошли до мфе-а, игве ојии на-агбаса нгва ору нке на-еме ка о ди мфе игафе мпагхара дата гбасара гафее усоро усоро ији. Дика омумаату, енвере м ике инве календа нна м укву н’оту аквукво, вее јикота иа на аквукво мгбаса о ди ицхе на-есоцхи иси окву, нди на-еде аквукво, оние на-ере аоио. О бу ихе на-аху аниа, о ди мфе исо нди оту м керита ихе, ма нвее оби уто ији иа. “

Хоотсуите

Н’окву Гарциа, Хоотсуите – „нгваору мгбаса“ о наизглед елемената ммаду нке га – ениере ги ака ихазигхари постс на Фацебоок & Твиттер ка ахиа мгбаса гледа на-еједебе на-ери отуту оге “.

Лори Соард је додао Хоотсуите на 20 минута и најновије слике на обалу.

Идеја за генераторе

Нди мбидо ецхицхе бу ндепута нке нтиние оде блогу ији мее ка и бидо иде ма зере нгонго оние едемеде мгбе и нвегхи ике ивепута исиокву ма о бу акуку ији дее баниере.

Лори Соард на 20 ммемме иа на пост м вее цхок 15та 15 блог ецхицхе генератор ији нвета нхоро сите на нхази аху ма малите ималите н’енвегхи ецхицхе озо.

Трелло

Н’име ндумоду Данни Гарциа мака оде блогу, Трелло на-енвета ебе иа ди ка оние нхази мака ору на ецхицхе. О госипутара узо “оди нкпа идету ихе нди а ма о бу на ха гха агхафуру ха, ма о гха еме ги ахази.”

Озоква, Трелло нвеере онве иа ији.

Смартсхеет

Нема Јулие Евалд. Смартсхеет бу нцхикота ору нхази нке ору мгбаса гледе дика нхази нке на-еме ка оние ору-ении на ении ма ди мфе ији.

Енвере ике инвале нгва ору аху н’ефу мал ахите малите на $ 14 / он ору / онва.

Буззсумо

Ебе нруору веебу а маара нке ома "бу узо ди уквуу ији ху ихе на-агбанве," ка Данни Гарциа на-екву, "иана о буква ннукву нгваору ицхота нди га-енве ммаси на блог ги."

Нгва ору ди мма ији дебе ака мгбе и ди мкпумкпу н’ецхицхе одинаиа.

Асана

Асана бу ммемме на-ејикота веебу иана усоро нлекота ору мака нди ммаду на оту.

Ако не желите да урадите 15, мг и више од амалита на 8,33 УСД / на дан / ванва.

ПХП-Калинда

О буру на ицхоро ицхота онве ги, нгвота дабеере на ПХП мака календа ги, ПХП-Калинда бу калинда на-емегхе емегхе нке ома ве нвере ике ибудата ма вуние на нкеса ги на нтакирхе.

Бипуте Аквукво Нтанети на Ндепута Ндепута

Енвере отуту ихе ди н’интанети н’ефу, нке нди на-еде блогу биири ка ицхоро име нду нке ха (на нди обиа) на-еби нду ка мма.

Лее ихе онвунве оле оле:

 • Сузи ситере на СтарАМомБлог.цом-у су вам СМАРТ циљеви блогања ндету едеде обиби.
 • Удири Блоогу Нхази кере ихе нхази ихе нтанети нке кацхаси мма ибудата ма јири.
 • ЦоСцхедуле нвере н’ефу ндебание календа идинаиа мака грабс.
 • ХубСпот на-ениеква ндебание ндебание елдере нди обиа.

на, Пинтерест је постављен на сајту пуха нхази на веб локацији!

Вепу иа

Н’езие, ве нвере ике имепута усоро нцхикота акуко нке на-ару ору ма о буру на и цхетара:

 1. Ихе мгбару осо блог ги
 2. Зо нду ги на оноду ахуике ги
 3. Ебу оле постови су ике дее н’езиокву н’оту онва
 4. Его оле ве нвере ике имепута

Ако желите да се пријавите на сајту, можете да нађете сајтове и да их можете наћи на њиховој локацији, а на сајту ће се наћи на њиховој локацији. Фоду нвере ике исониере оноду ги, нди озо нвере ике о бугхи, ма ебе о бу на усоро нхази блог бу оту н’име омуме нди и на-амута сите на икпе на њехие, м ка на-акпо ги каи ве нвере ике ији ниере ака гхота ихе на-ару ору мака ги ма гбаготе ги онве ги усоро ихе омуме хацкс.

Ији нвее ихе кега нке ома, оние на-еде блог!

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map