Уа Е Етса Пхосо! Липхосо тса Кхоебо тса 9 Блог тса хо Коба Јоалока Лефуба

Хо пхахамисоа ха либука ха хо мохла хо ленг боноло хо ‘на. Хо тшаба хо "рекиса" хо ка ‘на ха е-ба ле кароло, емпа хангата е не е ле хо хлока кутлоисисо хо бамамели ба ка,’ ме ка холим’а тсохле, хо хлока таоло.


‘Нете ке хоре, потсо еа "хо фумана баети блог еа ка?" Ха е на карабо е икхетханг. Кхасо еа блог ке папали еа тлхахлобо, мониетла ле т’ебетсо – ‘ме хо јоало, хапе ке папали еа боноло хо рекиса, хобане хаеба у е сутумеллетса хахоло, у ка’ на уа лахлехелоа ке бабали тселенг.

Матхата а кхотхаллетсоанг хо хлахиса маикутло (манг хо тсоа хо пхихлело еа ка, ба банг хо тсоа хо ли-блогери тсео ке иленг ка кока ле тсона) ке бао у локеланг хо ба хлокомела ле хо коба јоалока лефу лена кана баиса лена, хобане ботумо ба хау, мме ка лебака лео, кхоло еа блог еа хау .

Contents

ТЛ; ДР:

9 е локела хо-коба липхосо тсео у локеланг хо ли коба ке:

  (Тобетса ли-линк хо е хо нтлха е ‘нгое ле е’ нгое.)

  1. Хо Хлолеха Литшеписо

  Тлхахисо еа Блог Промоција бр. 1 - Литсеписо тсе се нанг летхо

  Ка кхоебо еа кхоебо, тсеписо е етсоанг хо мореки наконг еа летшоло ла пуисано ла пуисано е битсоа "боипилетсо".

  Ха у ле блоггер, мореки оа хау ке ‘мали оа хау’, ја нако ле нако ха у етса копо хо сео се балоанг, ба лебеллетсе хоре у тлак се болока – капа бониане у тла тсебисоа ха у са кхоне, ‘ме у на ле лебака ле летле бакенг са сео.

  На у кхомарела тшеписо е ентсоенг наконг еа летшоло ла тс’ебелисо еа блог?

  Ке молато оа хо етса пхосо ена – ‘ме ке ентсе јоало макхетло а’ малоа. Хо фихлела хауфиниане тјена, ке позајмљивање ка тхата хо тхеха лихлахисоа ле ли блог блог тсео ке тс’еписитсенг хо ли хлахиса (камора хо пхатлалатса хо Фацебоок ле ДевиантАРТ) капа есита ле хо фана ка маикутло а т’еписитсоенг хо бабали хобане ке матлафалитсе матла а ка мме ха ке а ка ка иполаеа. Матхата ао ке локеланг хопола ха ке етса морало.

  Ка мантсое а манг, ке понашате липакане тсе са утлоахаленг ‘ме ке лула ке хлолеха хо ли финиелла.

  Се о локеланг хо се етса

  Емиса спам! Хо утлоахала хо ле боноло, на ха хо јоало?

  Ка себеле хо боноло хо етса ка ли-блогови леха е ле лифе тсе нцха ле сецхаба сео у луланг у се етела кафетса, емпа хаеба ли-пост тса хау тса спамми ле ли-имеиле ли ситиситсе ликамано тса хау ле бенг ба ли-блог ле сецхаба сео у хлиленг у се тсотелланг, тсела е молемохали еа хо кхутла мекхоенг еа бона е метле ке хо пепеса – боинотшинг, капа леха е ле пхатлалатса хаеба у нка хоре хо локетсе.

  Јоале, можете се обратити на фету фосо и тшоананг наконг и тланг!

  Бакенг са дикахаре, Бхагват и фана ка маикутло а хоре о "хлахиса дикахаре тса тлхахисо-леселинг тсе етселитсоенг батхо есенг мецхини" хо коба хо фереканиа басебелиси наконг е тланг.

  Лаурен Алвортх је слала СендГрид и фана је тако хахоло келето и хоре на ка ка ромела мелаетса еа хо копа тшоарело јоанг (е болоке е кхутшоаниане ле е монате!).

  3. Хо Беха Линтхо ка Пеле Мелемо

  Кхателло еа Блог еа Промоција бр. 3 - Литлхохонолофатсо Тсе Екетсехиленг

  На у тотобатса ликароло ха у фахамиса либука тса хау тса блог капа сехлахисоа?

  Уа тсеба, ликароло ли нтле бакенг са ленане ла тлхахлобо, емпа ке мелемо и рекисетсанг бамамели ба хау хахоло.

  Аттила О’дрее о нгола ка хо бапатса ка маранг-ранг хо иАмАттила, Инц., моо аролелананг ликароло тсе итсенг, линтлха тсе тииситсоенг тса хо екетса пхаелло, мме о тсеба хонора хо аролелана ликароло тса сехлахисоа ле бакала.

  "Ботхата ка бамамели ба ка ке хоре ба тсеба хоре софтвер е ‘нгое ле е’ нгое," Одрее о ре, "тс’ебелетсо е ‘нгое ле е’ нгое е фуманеханг маранг-ранг е фана ка тс’ебелисано ‘мохо хаеба у ба фетисетса хо мотхо е монг, ба тла у фа кхомисхене еа тхеко. Кахоо, ка хо ба хлоколоси, ба икетсетса кето еа хоре ха ке хлахлоба сехлахисоа капа тшебелетсо ха е нтле, ке мпа ке е етса хобане ке тла лефуоа кхомисхене ха ба е река. Кахоо пхосо бониане индастеринг еа ка ха е буе бледо кахоо ха е буе ка тс’ебелетсо капа сехлахисоа. "

  “Камехла ке лула ке копа ликопо тса хо аролелана инфограпхицс капа лумелла баети ба тсоанг хо батхо бао хо хлакиленг хоре ха ба на схеба хо блог еа рона, "о аролелана Сусан Петраццо, суоснивачица консултанта за е-трговину на НетБлазон-у, „Имате највише новца о кампањи. Ке тхабиле хахоло хо себетса ле батхо ба нкиленг нако еа хо тсеба блог ка боеона, ле хо фихлелла мецхенг еа литаба тса сецхаба капа ка имеиле хо буа пеле, хо е-на ле мпакела сехецхана са мантсое а 350. "

  Боитшоаро ба Петрока се жели пријавити као део игре!

  Нахана се појавио на Дана Форман и на СеерИнтерацтиве, можете се наћи на 9 мехлала и наћи ћете се на фејсетсу мехлалу, али да бисте је искористили, пошаљите је на маил. Царол Тице еа МакеАЛивингВритинг.цом е боетсе е тлиса мехлала еа баети ба бати бабели бабели бабели о иле ае амохела бакенг са блог еа хае.

  Се о локеланг хо се етса

  Наконг е тланг ха у фумана лебокосе ла моети ка посо капа у фана ка маикутло а мохлоли, ипхе нако еа хо итхута блог, бамамели ба еона ле поно еа еона е икхетханг, ‘ме у леке хо хаха камано ле блоггер.

  феела ебе ромелла молаетса оа хао капа понтшо еа хау.

  Схеба тсена Мехлала е метле еа 5 Ке тсоа хо ли-блогери тсе кхоло тсео ке ли фихлиле хо (ха хо на пун!).

  5. Тшоанелехо е футсанехиленг еа Садржај

  Тлхахисо еа Блог Промоција бр. 5 - Тлхахисо и футсанехиленг еа Боленг

  Камора хо фихлелла литситисо тсе фосахетсенг, пхосо е лателанг еа кхотхалетсо е ка ба боленг бо бобе феела ба литаба – е на ле молемо оа хо хо нтсхетса пеле литаба тсео у са канг уа кета нако хо тсона, капа тсе са екетсенг боле?

  Хоо хо бохлокоа ле хо фета хаеба боленг бо са непахаланг бо са аме хонора литаба тса хау тса маранг-ранг, емпа ле литаба тса хау тса папатсо – е-ба хоре посо е тшехелитсоенг, пхатлалатсо еа боралитаба капа посо еа баети.

  "Јоалока сетсеби са дигиталним сео себетсанг само мелаетса еа баети хо тлоха хо ли-блогери летсатси ле ленг ле ленг леон, бониане 70% еа ли-блогери за икопаниетсанг ле ‘на [хо кениа] литаба тсебехаханг," хо ре Ед Бранцхеау, извршни директор Гоозлеологи. "Хо хлахиле хампе хахоло хара блоглог хоо ке утлоиленг ли-блог тсе линг тсе нгата тсе матла ли тхехиле лефапха ле ленг лео ке нанг ле лона: Ке тсамаиса литлхахисо тсохле ка Граммарли хо етса боннете ба хоре ха хо на типос, липхосо тса пуо еа пуо капа литаба тсе котситсоенг. Хаеба хо на лефосо те фетанг е ле ‘нгое, ха ке е бале. Ке мпа ке е сениа. “

  Ха хо на мотохо еа батланг хо хатиса јунк, хахоло-холо матсатсинг ана ка литаба тсе бехилоенг ка холимо хо ли-мотор ле басебелиси.

  Се о локеланг хо се етса

  "Литебелло ли тламеха хо тсамаеа леетонг ла бона ла тлоаело ла хо тсеба, хо наханела ле хо етса кето", е ре Перрин Олсон, Моокамели о Кхоебо ка Ми ИТ. "Ха у нтсе у нголла мабитсо, у локела хо итширелетса ка маранг-ранг ‘ме у ба фе маботхоботхо а хо ба сусуметса хо тлоха тлхахлобисонг хо еа хо наханисиса – ле хо хапа линтлха тса бона тса пуисано. Ликхохлопо тса мотлакасе е ка ба ебоокс, татаисо, ли-вебинарс капа липампири. Јоале, о локела хо копа себока ка сехлабело, се канг тлхахлобо еа тефисо еа метсотсо еа 15, е ле хоре ба ломе. Мохато она о етса хоре батхо ба се ба кета лилемо ба бала блог еа хау мме ба ба лумелле хо кхетха хо себетса ле уена. "

  Хапе, мохломонг ке нако еа хо схеба блог еа хау хапе ‘ме у кости хоре на е хокахана хантле ле лихлахисоа капа литшебелетсо тса хау. У канна уа батла хо бала Татаисо еа Јерри Лов мабапи ле мокхоа оа хо нтлафатса литеканиетсо тса хо соколоха ка малебела а потлакиленг ле литхуто тса линиеое.

  7. Хо хлока тхахаселло ле кутлоело-бохлоко

  Промо Промо Блог # 7 - Холока кутлоело-бохлоко ле тахаселло бакенг са Бамамели ба хау

  У ка амаханиа јоанг ле бамамели ба хау хо липапали тсе нгата хаеба у тсепамиса маикутло хо сео у батланг хо се кхотхалетса?

  Пхосо е кхоло ео ке е ентсенг ке хо нахана хоре монголо капа сетшоантшо се тс’оананг се тла фумана сепхетхо се тшоананг хо хасаниа маранг-ранг а батхо бохле, хо тлоха ДевиантАРТ хо Фацебоок.

  Ха хо мохла хо киленг ха себетса, леха хо ле јоало: нтле ле бохелехеле хо етса хоре ке ипотсе хоре на бамамели ба сетхала ба не ба рата енг, мме нтле ле хо утлоела бохлоко ка литлхоко тсе икхетханг, ликхотхалетсо тса ка ли иле тса хо фумана липхетохо тсео ке ненг ке ли батла.

  Лебака ке лена:

  • Цхесехо ке летлотло, тиисо еа хоре у хлиле у тсотелла бабали ба сетхала мме о хлиле оа тсотелла, матхата а бона ле мабапи ле хо лека мекхоа еа хо ба етсетса линтхо.
  • Кутлоело-бохлоко хапе ке бокхони бо бололо бо хлокахаланг бакенг са хо утлоисиса линтлха тсео бамамели ба хау ба ли платформа ба тобане ле тсона, ‘ме у ба фе ликарабо тсео ба ли хлоканг хахоло. Такође можете добити податке о себелиса податке о балоеелехиленг-у.

  Хаеба се у хлокометсе нтхо е итсенг калонг, ке хабохлокоа хо нахана ка хоре на мотхо е монг о икутлоа јоанг хона јоале. Хо ба ле кутлоело-бохлоко ле мотсоалле оа хао еа халефиленг капа тебелло еа бохлокоа ке еа бохлокоа."

  Ха о кготхалетса блог иа хау, о батла хо етса маранг-ранг а бохлале, мме ботјха бо ботле бо хлока хоре о тсебе тхахаселло ле кутлоело-бохлоко.

  Е-ба бохелехеле: хлахлоба сетхала, бала ликхоеле (хахоло липотсо ле либото тсахехесо), итхута лихлахлобо ле литс’ебетсо хо утлоисиса хантле сео батхо ба се етсанг ле хо се батла моо.

  Себелиса кутлоело-бохлоко: етса хоре маикутло а батхо ле маикутло а бона е накоана, нахана хоре "Ке ‘на мореки оа ка ео ке мо батланг – ке хлока енг? Ке енг се тхатафатсанг бопхело ба ка? “

  8. Ликахаре тха хау ха ли тлатсе секхео

  Тлхахисо еа Блог Промоција бр. 8 - Шта желите да учините басебедиси?

  Ха хо пелаело хоре хо хлока кутлоело-бохлоко ле тхахаселло хо бамамели ба хао ба хлахеланг хо тла лебиса хо се утлоисисе хантле, ле хо ситоа хо арабела липотсо тса бона (тсе ботсоанг капа тсе са тс’оаненг).

  Ена ке "лекхало" лео у локеланг хо ле тлатса хаеба у батла хоре лихлахисоа тса хау тса липапатсо ли бе тс’ебетсонг ле басебелиси ба пеле хо блог еа хау.

  "Ха хо мотхо еа тсотелланг литаба тсе са арабенг потсо, хо раролла ботхата, капа хо ба ле тлхоко," о нгола Неил Пател посонг еа КИССметрицс ка мабака а хо се фумане сепхетхепхетхе.

  Мме о непиле!

  9. Хо себелиса Цлицкбаит

  Кхателло еа Блог еа Промоција бр. 9 - Цлицкбаит

  Цлицкбаит ке тсела е ‘нгое еа хо етса литсеписо тсе се нанг летхо (бона # 1) е кениеллетсанг хо себелиса мелаетса е кхотхатсанг е бохлале е са лумелланенг ле се хлахисоанг.

  Види се бонахала се тлоаелехиле?

  Цлицкбаит мохлала (хонгата хахоло ле хо фетелетса)Ка хо теба, на у ка тшепа лихлоохо мозата она? :(

  Цлицкбаит ке фосо е котси, нгое ео басебелиси ба е ниелисанг мме е ка ама тс’ебетсо еа хау ка ботлало, ле ботумо ба еона е ле блоггер.

  Марцус Миллер, Хлоохо је СЕО стратегија за дигитално планирање, а БовлерХат је поставио неке податке о индикаторима и индексима у 1999. години, као и следеће:

  „Хо на ле таба еа хо бапатса ка дијитхале е тсејоанг е ле линако тса“ нете. Ена ке камано е липакенг тса папатсо ле боипхихлело. Ха хо тхата хо нгола сехлоохо са тоебаит се натефисанг (мотсотсо оа пеле оа ‘нете) емпа хаеба сенголоа са хау се се сесе кхоне хо буа (мотсотсо оа бобели оа’ нете) о тле бе о интша котси ле хо фета. “

  Липатлисисо ка Тсела еа Тсамаисо е бонтс’а хоре лихлоохо тса ли-цлицкбаит ха ли себетсе, ‘ме лихлоохо тсе канг "Лекунуту ла …" ли лебиситсе хо тхеоха ха 8,69% еа литеканиетсо тса хо бала, есенг соло е лебеллетсоенг.

  • Анализа
  • Мониетла
  • поступак
  • Хо рекиса ка боноло

  Мона ке кена ка линтлха тсе мабапи ле литшиеа тса 4 мме ке у јоетса хоре на ке хобаненг ли ле бохлокоа.

  Хлахлоба Динтлха тса хау

  Линтлха тсеанг хо ли аналитика, тс’ебетсо еа хо соколоха, хое рекиса ле хо нголиса ке голдмине. Динтлха тса хау тса сетјхаба ле тсона ке тса бохлокоа јоалока сетјхаба са хау са хо батла ле динтлха леха е ле лифе тсеанг мапатлелонг а хао о ка бокелланг мме о фумана темохисисо хо тсва хо.

  Ка хар’а дата, хо на ле тлхахисолеселинг ео уе хлоканг хо фумана хоре на ке мекхоа ефе еа хо кхотхалетса блог ео у ка е себелисанг хо фумана липхетхо тсе нтле, хобане тлхаисо-леселинг еу јоетса хоре на литаба тса хау ле сео копанг је етса енг хо басебелиси, сео ба се ратанг ле се утлоанг. хо пхахамиса.

  Хо јоало, у тла батла хо тлатселлетса дата ка бокхони ба хау ба мотхо – бохелехеле ле кутлоело-бохлоко јоалокаха хо болетсое посонг ена.

  Бала ли-Социал Медиа ле Блог Метрицс тса Кхоебо – Хо хлахлоба хо себелисана ха басебелиси хо матлафатсоа матлафатса посо мона хо ВХСР, моо ке кенг а хо какиленг мабапи ле литаба тса дата ле камоо нка ли хлахлобанг катенг.

  Фумана Мениетла е Молемо

  Тлхолисано ке каннете хапе папали еа мониетла-на хо на ле кетсахало еа морао-рао, пуисано еа сецхаба капа меме е тсебахаланг ео у ка е кхутлисетсанг бакенг са тсхехетсо? Ниси хтео пелаело, а притисмеха хо утлоахала бакенг са секхахла са хау!

  Хо фумана липуисано ка липуисано ХАРО или МиБлогУ е боетсе е себетса – тсохле тсео у локеланг хо ли етса ке хо схеба мениетла е булехиленг еа хо фана ка темохисисо ле хо ипеха сетсеби.

  Хапе бала ‘на Литсела тса 5 тса Ликамано тса хо Фумана Мониетла оа Мабитсо ромелла мона хо ВХСР, Леано ле Атлеханг ла Блоггер Оутреацх ла Цхристопхер Јан – хаеба у нтсе у ипотса, хо тхе хоха хо хоиса ликамано ле бо-блоггер ке моо мениетла е етсахаланг!

  Нка Кхато

  Хо пхахамиса липапатсо (ле тлхахисо леха е ле ефе ка каретсо) ха хо мохла е ленг нтхо е са ренг летхо – у тламеха хо ба мафолофоло ‘ме у копанеле ле бамамели, у тсоеле пеле у батла мениетла,’ ме у хахе сецхаба се потолохиленг блог еа хау.

  Хо нка бохато хо болела хоре о хлока морало: кениеллетса бониане хора е ле ‘нгое ка беке хо кхотхалетса литаба тса хау, лихлахисоа ле / капа литс’ебелетсо, мме о нетефатсе хоре о тла себелиса нако еа боленг бакег са мосебет летсохо, хо тлиса боленг, о се ке оа спам .

  Себелиса лисебелисоа тса хо рекиса тсе боноло

  Фана ка дикахаре тса хау јоало ка суцхо, ‘ме е бе’ нете мабапи ле цхесехо еа хау еа хо тхуса ба банг. Ха хо на таба хоре на "мопутсо" оа хау ке цхелете капа ба нголиситсенг капа балатели ба бацха сетеисхененг са хау са бопхело – тсамаеа боноло ‘ме у ле хополе бакенг са ботхо ба хау.

  Јосх Бровн о ре: “Ликатенг тсео у ли хлахисанг ли локела хо тхуса бамамели ба хао хоре е тле пеле ка хо рекиса линтхо тсе тланг пеле. Ка хона, лекхека ке хо тхе литаба тсе лумеллананг ле липхео тса мокхатло ле литаба тсе тлатсанг секхео са ммарака оа сепхео. Хо етса сена ка катлехо хо тла тхуса хо нетефатса хоре ха се хонора литаба тсе тла тсамаисоа ке батхо ба ли баланг, емпа е тла тхуса ле хо нтс’етсапеле молаетса оа лебитсо, ‘ме ха нако е нтсе е фета хо туса хо тхеха камано е ба тсамаисанг молемонг оа тхеисо. “

  ‘Ме тсена ке линтхо тсохле тса мотхео тсео у ли хлоканг хо кениа тс’ебетсонг литсела тсе непахетсенг тса хо нтшетса пеле блог!

  Хо Сум Сум Уп …

  Липхосо ли етсахала хо мохо е монг ле е монг ле ли блоггер ха фапане. Леха хо ле јоало, липхосо то линг ли ка у хлахиса липхелло тсе са ратехенг тсе тхата хо ли локиса хаморао.

  Сео у локеланг хо е етса хо тлоха летсатсинг ла пеле хо коба матхата?

  1. Етса литшеписо ха хонора у тсеба хоре у ка ли болока (‘ме хаеба у са кхоне, тсебиса бабали ба хау).
  2. Лебала спам – тсепамиса маикутло хо хаха ле хокаханиа ликамано Хо е-на ле хоо.
  3. Се ке оа схеба линтлха – тсебиса бабали ке хобане’нг ха Сео у се нголанг се бохлокоа месебетсинг еа бона, ликхоебонг, ли-блогови капа месебетсинг еа хо итлоса болуту.
  4. Хломпха батхо ха у кена-кенана ле хо тхеха ликамано.
  5. Етса боннете ба хоре липапатсо тса хау тса тлхахисо – ‘ме литаба тсео у леканг ​​хо ли холиса – ли бохлокоа ебиле ли боленг бо холимо.
  6. Хо ба ле моцхини оа тхекисо капа оа ​​хо соколла о са кобелле баети капа мениетла еа хо бала литаба тсохле тса хау пеле (макепхе а луланг кхетхо е кхоло).
  7. Лула у лабалабела хо тсеба бамамели ба хао мме у себелисе кутлоело-бохлоко хо ба утлоисиса е ле каннете ка боемо ба мотхо.
  8. Етса боннете ба хоре литаба тса хау тса (блог тса папатсо ле тса блог) ли буа ка линтлха тса бохлоко тса басебелиси.
  9. Бакенг са лерато ла молемо … лебала хо бапала лихлоохо!

  ‘Ја хо хлакиле, нахана ка литшиеа тса промоција садржаја блога.

  Животни живот вам је потребан за матсатсинг а песе а мосебетси оа хау оа хо буланг? У раролла матхата афе ао ба а бакиленг? Ре тсебисе лицхабенг тса рона тса сецхаба!

  Липаписо цса цртани филм и прекривање Луана Спинетти, хахоло-холо бакенг са ВХСР. Ка копо, у се ке уа себелиса хапе! Бона тсе линг тса литшоантшо тса ка мона.

  Jeffrey Wilson Administrator
  Sorry! The Author has not filled his profile.
  follow me

   Like this post? Please share to your friends:
   Adblock
   detector
   map