Момве Мунгасиндикизире користите Гоогле ВордПресс

Пали зинтху замбири зокондверетса за ВордПресс. Нди зопхвека кугвиритсира нтцхито, мфулу, кусинтхасинтха комансо кутхандизидва нди мудзи ваукулу мотхерве нтхави зонсе умалола кутхандиза оиамба кумене.


Монга не сме да користи ВордПресс, већ је потребно, а неки од њих могу да наброје анандитхандиза квамбири. Мапулогаламу апамвамба а пулогаламуии анандилола кути ндикхале нди мавебусаити отхандизира, огвира нтцхито, комансо огвиритсира нтцхито осапхунзира, попанда купхунзира замбири.

Панкхани иокхуза кугвиритсидва нтцхито, цхимодзи мва зида зофуника квамбири зомве мукуфуникира музитсуло зану за ВордПресс ндизомве зимаманга мавонекедве. Имавомереза ​​омвера ану кути агвиризане нди цхизиндикиро цхану – зикхале нгати мавонекедве амбири, зопемпха зотхандизира, капена маианкхо. Мафому ангагвиритсидвенсо нтцхито пофуфуза зомве зимакутхандизани кумветса бвино омвера ану.

Нгакхале мало овомерезека а ВордПресс аперека кале замбири мапулагини оманга мавонекедве, ена олемба мабулоги нди огулитса амаконда кумаматира ку Г Суите – нсања иозикидва памтамбо ква ма вебмастерс омве апангидва нди вина осати Гоогле.

Сви позиционирани ндикувонетсани њира зосиианасииана зогвиритсира нтцхито Мафому а Гоогле нди ВордПресс Јануар.

Купите нди Мафому Гоогле

Цхоиамба, ловани ку Мафому а Гоогле побуђује вашу функцију ако је Гоогле или Гоогле претраживач..

Панси па "Иамбани мавонекедве атсопано," санкхани нгати мунгаиамбе куиамба капена кугвиритса нтцхито шаблон иомве илипо кале.

Покажите предложени образац за предложак, а затим не желите да пронађемо одговарајућу мапу, која ће вам помоћи да одаберете нешто. Ако желите да преузмете Гоогле Мафому, да напишете предложак за обраду предлошка за употребу.

Мвацхидзивикире, мконзи вамкулу ва фаиило имапхатикизапо мтунду ва “зосанкха зингапо”. Изи ндизотхандиза попанга митунду иамафукуфуку. Нгати мукуфуна кугвиритса нтцхито цхинтху кина, динани ‘мнданданда восанкха’ зингапо кути мувулуле зосанкха зану.Пакалипано, Мафому а Гоогле акутхандизира митунду иотсатира мафунсо кути асонкханитсе утхенга восииана.Кути мусинтхе нкхани илиионсе, динани па тсамба лопанда кантху ндипо иесани. Цхилицхонсе цхидзапулумутсидва мумтамбо, котеро палибе цхифуква цходандаулира за купулумутсидва.Мутха кугвиритса нтцхито мафунсо амбири момве мукуфуна патсамба лимодзи. Кути муцхите изи, динани батани ла ‘Оњезани фунсо’ патсамба лосакира.

Мукхозансо кугвиритса нтцхито мбали иовоњезера кути мувоњезере зинтху зина, монга фано, канема, капена гаво лосииана.

Монга ламуло ла тхупи, фунсани зокхазо зомве мукуфуникира куцхокера ква огвиритсира нтцхито омве акугвиритсидва нтцхито. Нгати муфунсансо мафунсо оцхулука квамбири капена осоконезека квамбири, огвиритса нтцхито ангакхумудвитсе кути атхе кумализа.

Можете да замените своје програме за Гоогле Фому, а они ће вам бити додани за Г Суите Леарнинг Центре..

Кликните овде за Гоогле ВордПресс

Ако желите да пронађете било шта од Гоогле-а, можете да користите Гоогле, а да не желите да покренете ВордПресс. Њира иосавута ндиио кусунга кходи лоловера музитхунзи капена тсамба лилилонсе.

Кути мупезе намбала иану иопхатикизидва иа фому иану, динани батани ла ‘Сенд’ ‘кумакона акумања а мконзи.Динани зизиндикиро зампхонго зивири замтунду (<>) кути мувонетсе кходи лоловера.Мукакопера, питани ку ВордПресс иадесхони иану ндипо мутсегуле тсамба капена полемба кумене мукуфуна кути мавонекедве авонекере. Питани ку мнданданда вамакалата кути мувоне ХТМЛ иану иану.

Кумбукирани кути нгати мудатенгера кацхидиндо копхатикизира погвиритса нтцхито цхолембера цховонека, намбала иану икхоза куонекерансо. Купујте нешто што се тиче колебера ВордПресс, али ако желите да употребите ову будницу. Мукамализа, динани батани ла ‘Превиев’ кути мувоне нгати цодеио идагвира.Мвинансо, мунгатхе кубверера ква воконзансо зитхунзи кути мувоне нгати мавонекедве акувонетса бвино.

Кувонекера ква мавонекедве ану кумадалира зинтху зитату: муту вану вамаконо ва ВордПресс, мииесо иомве мвакхазикитса памене мупанга кходи лопиндикизика, нди зоконда фор мтунду ва мтунду вану му Гоогле Мафому.

Онетсетсани кути муту вану ва ВордПресс заменити курс мало ану окхутира. Мунгатхе кусинтха изи кудзера мукходи капена мва кукхазикитса муту вина. Музитсамба зина, гаволи лимасинтхидвансо кути ликхале локванира нгати мумалетса мајамбулидва а сидебар.

Желите ли да промените ову слику, уклоните је, али не и „Палета боја“ на Гоогле Фому. Нгати мукуфуна, мутха куиикансо зитхунзи м’мало могвиритса нтцхито митунду иолимба нгати мазико.

Погвиритса нтцхито впГФорм

Кувоњезера Мафому а Гоогле купиолера му ма цоде уграђује акувонека опхвека кути палибе цхифуква цхогвиритса нтцхито мапулагини, молондола?

Нгати цхолинга цхану цхокха ндикулумикиза Мафому је Гоогле купио ВордПресс, али не можете пронаћи више од индекса. Комабе, впГФорм Зимапанга замбири купоса кунговононгека митунду. Икутхандизани кути мубисе муту ва фомуио, кусинтхирани фаиило иоперека, кугвиритса нтцхито цаптцха, нди зина зотеро.

Кома мусанаиамбе цхина цхирицхонсе, кумбукирани кути впГФорм имангогвира нтцхито нди мавонекедве акале а Гоогле.

Кути мупезе изи, динани батани ла ‘Тхандизо & Маианкхо ‘ндикусанкха’ Бверетсани ку Ма Фому акале. ‘Памбуио кукхазикитса впГФорм, питајте на инструментној табли и додајете вам ВордПресс на Гоогле-у Фому> „Да ли сте Гоогле на Гоогле-у.“Кенако, икани улало ва фому иану му гаво ла "Фому УРЛ". Мутха купеза изи поита ку мавонекедве а Гоогле Фому ндикудина ‘Фаиило’> “Фому иотумизира.”Мукамализа кулумикиза улало, динани батани ла "Објавите" ла булуу. Ндицхонцхо! Нгати улало воиенера валоветседва, мавонекедве ану тсопано али оконзека кугвиритсидва нтцхито кудзера па схортцоде. Изи зитха куфикиридва ндикупита ку ‘Фому ла Гоогле’> „На Гооглеу.“

Ндибвино кути музиндикире кути впГФорм нди плугин иомве или нди мапхунзило амбири. Погвиритса нтцхито зосинтха зосасинтхика, фому иану идзагвиритса нтцхито зигаво зофуникира зотсатсира зосагвиризана нди кугвиритса нтцхито кходи лоловера.

Кома м’дзања ламања, Мафому а Гоогле нди впГФорм нди кугвиризана квакукулу комве кунгатенгере нтцхито иану иосонкханитса дета ку мсинкху вотсатира. Мухоза куфотокозера мала ЦСЛ, кукхазикитса куикидва ковомерезека, кулола мало обисика, нди купити бели малемба осасинтхика музитсуло за Гоогле Форм.

Кути мудзиве замбири зокхудза зинтху зомве мунгацхите ндиВПГФорм, мукхоза кутцхула гаво ла ндондомеко нди ндондомеко зомве зимапезека па Мленги тсамба ловомерезека.

Коди мумавомереза ​​кути мафому нди цхинтху цхофуника квамбири пазоцхитика за мтумики ва ВордПресс? Нгати нди цхонцхо, ианг’анани изи посцхедва кути мугвиритсе нтцхито мапулагини ангапо отхандиза омве мунгагвиритсе нтцхито.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me