Можете да преведете 30 страница на ВордПресс

ВордПресс е тшоана лебокосе ла ликолелете – ха у тсебе сео у тла се фумана.


Ка бонгата има лихлоохо, ли-плугинс, лефу мефута или литаба, тлхахисо еа себака и маранг-ранг се нанг ВордПресс.орг е молим да се пријавите на мениетла и са феленг. Моели о ле монг ке монахано оа хау, ‘ме, ха е ле хантле, о кхона хо бона ле хо кениеллетса ликароло тсе непахетсенг.

Ка бомалимабе, кхополо еа вебсаетенг е хлоланг ха е боноло камехла. Ле хоја хо на ле лихлоохо тсе нгата тсе монате тсе нанг ле лихлоохо тсе ка сехлоохонг тсео у ка ли каланг, хо тхата хо хо наханела ле хо хаха вебсаете е икхетханг – е кеннгоа ка ботхо ба моцхини оа хау.

Хо е-на ле хо еметсе хо булулелоа хо отла, ка нако е ‘нгое хо атлеха хо "алима" ликхополо тсе итсенг хо ба сенг ба нтсе ба фета ка хо пхахамиса литебелисоа.

Ако не желите да уживате у њему, можете да пустите да се домогнете кућног љубимца и мароро-а, али и ВордПресс-а. Тхабела!

1. ТЕДк Мелбоурне

Себака: хттп://дозе.студио/

У се ке уа лумелла скринете е ка холимо хо леоатла – Летлапа ла Дозе Студио е ка ‘на еа е-ба е’ нгое еа либака тсотеханг ка хо фетисиса ле тсе тососанг ка хо фетисиса моо. Ке ‘нете хоре боипилетсо ба бона ке бохле ка лебака ла сехлопха са бона са литшоантшо тсе нанг ле бокхони. Емпа таба је хоре е тсамаисоа ке ВордПресс ха хо летхо ле лекутшоаниане ла макатсанг.

3 Мерцедес Бенз

Себака: хттпс://тхевалтдиснеицомпани.цом/

Лилемо тсе лесхоме хо 21ст лекхоло ла лилемо, батхо ба бахоло кајено ба линахенг тсе амананг ле ли цифре ба тлоаелане ле Валт Диснеи. Феела јоалока лифилими тса тсона, вебсаетенг еа офиси еа Валт Диснеи еа молао е фана ка тхепа еа боитхаопо. Себака се бохлале са сетшоантшо са Валт Диснеи и Мицкеи Моусе се сећају баети хоре ба тсебе кхампани.

5. Библиотека еа Греенвицх

Себака: хттпс://сведен.се/

Басебедиси багата ба ВордПресс басе мокхоа оа карете. Е ба нолофаллетса хо хлопхиса ле ка мокхоа о хлоекиленг-о тенг хона јоале – нтле ле хо фетела пеле тсоело-пеле еа бона. Е ка боела еа нтлафатсоа хо лумеллана ле сехлоохо леха е ле сефе, есита ле бакенг са вебсаетенг е тотобатсанг тлоаело еа наха еохле. Сведен.се ке е монг оа мехлала е фетхахетсенг е себелисанг мокхоа она. Ха у етела сетша сена, у ромелоа ка хо тоба покенг еа ликарете моо у ка схебананг липале тса себака сео хо тхахаселлисанг тхахаселло еа хау, хо тлоха мекхоенг еа фесхене хо себетса мениетла Шведска.

7. ДЕЛАУНАИ

Себака: хттп://ввв.стелларворкс.цом/

Вебсаете еа Стеллар Воркс, хахоло-холо лекепхе ла "Ли-колекције", ке о монг оа месебетси е сенг мекае еа бононо е себелисанг лехлакоренг ле ленг ле ленг. Кхампхани е тхеха тхепа еа тхепа е тс’оананг ле мефута е са тшоаненг еа литс’ебелетсо тса ботхо ле тса мекхатло – бокхони боо ба бо бонтшанг ка вебсаете еа бона е са хлакиленг.

9. Бата

Себака: хттп://ввв.цаптаинцреативе.цом.ау/

Мотсамаиси о капетану – мокапи оа бокапи ле бононо еа битсоанг Брад Јамес – о ре рута хоре се се седи о фумане сетшоантшо са хау, о локела хо о амохела ка мефута еохле еа хо ба баг. Хаеба у ле мотхо еа бопиленг ле еа нанг ле бокхони јоалока еена, јоале ка себеле о тла лебиса липхетхонг тсе нтле. Ак’у схебе хоре на себака са хае се хлахелеханг ле се ке са лебалехенг.

11. Јесс Маркс Пхотограпхи

Себака: хттпс://ввв.бостонмаркет.цом/

Вебсаетенг еа Бостон Маркет е утлоисиса хоре лијо локела хо хлахисоа ка тлхалосо е фахаменг, е ленг се етсанг хоре ли се ке ке тса којоа ебиле ли кхахлеха. Ка лехлохоноло, ВордПресс вам нуди могућност да оканете лихлоохо да бисте се држали и погледали скривену услугу. Више није сена, ба иле ба боела ба себелиса "згодан" е холимо е ка на тај начин баети ха ба нтсе ба пхаллела.

13. Реалтор

Себака: хттпс://силвестерсталлоне.цом/

Хо ка етсахала хоре Силвестер Сталлоне о лефелле мотхо е монг хо етса себака са хае. Емпа хапе, мотхо леха е ле офе еа тсебанг хо кениа лихлоохо ле ли-плугинс а ка бопа нтхо е итсенг е ле сетсеби. Леха хо ле јоало, себака са Сталлоне и мохлала о фтхахетсенг оа себака са мотхо ка монг се ентсоенг хантле. Е хлоекиле, е потлакиле ебиле е фана ка лекепхе ла сецхаба моо басебелиси ба ка буисананг.

15. Вебсаете е лателанг

Себака: хттпс://ввв.јамесб.цом/

Јоалока моетси оа лифото, у лебелетсое хо тсеба тсела еа хау хо пота-пота. Јамес Брандон има толико пријатеља да је бото. Кароло да мосебетси оа липапали, ка хо кхетхеха, е локела хо болелоа ка тсела е боноло ле еа еона. Е иле еа амохела мелао-мотхео еа хо каптјоа нтле хо тшитисо ле хо етса боннете ба хоре бамамели ба хао ба ка лебиса тлхокомело линтхонг тса хау тса мотхео.

17. Мобилност трефекта

Себака: хттп://ввв.граценоте.цом/цомпани/абоут-ус/

Калонг схебахала, хомепаге еа Граценоте и схебахала е ле нтхо ео у ка е копаниа ле ВордПресс ка метсотсо е сенг мекае. Емпа виси о фетела хо бона ка макепхе, у тла утлоисиса хоре на ке хобане’нг ха себака са бона се кениелелитсое летхатхамонг лена. Бакенг са маранта и мангата, вебсаетенг ке сесебелисоа се себетсанг са хо фа фа бамамели маикутло а бона сето са бона. Граценоте о финиелла сена ка сетшоантшо се боноло се бонтшанг бо-боардроом бо матла. Хаеба у ле летешоантшо се сешохонг са сехлопха са хау, јоале у локела хо кхона хо себелиса тс’ебетсонг и тшоананг сетшенг са хау.

19. ИЗОД

Себака: хттпс://цхаптр.студио/

Цхаптр ке мокхатло о папо о хателланг минимализам хо фетелетсенг. Хо на ле линтхо тсе ‘не хонора тсе бонтс’анг либукенг тса хабо бона – лебокосе ла сехлоохо, конопо еа мениетла, пхаелло еа бохлокоа, ле лебокосе ла "Цх" ле летшоао ле кхетхилоенг ке "Цх" хонорар лекананг хо лекола фатше бакенг са боитсебисо бо екетсехиленг. Ханг ха у се у етса јоало, у тла фумана ликароло тса лекепхе ка тлаасе хо лесака ле коетсоенг ка хо пхетхахетсенг хо ба боипхихлело бо ле бонг.

21. Мефута еа компјутеризовани обрасци

Себака: хттпс://ввв.катиперри.цом/

Е, е нанг ле лилидерс тса литшоантшо тсе хлакиленг ли са нтсе ли ле тсела е нтле еа хо фа бамамели ба хау хо бона ха ба нтсе ба фетиса молаетса оа моцха оа хау. Кати Перри ка боеена о себелиса леано лена хо рута мотхо ботхо ба хае ба хо бопа хоре е бе себака са хае. Ха е ле хантле, ба босесе ле молемо хо аролелана тлхахисолесединг е себетсанг, тсе канг тсебисо ле липампири тса копано. Ако не желите да се пријавите, можете да користите нешто што можете пронаћи у ВордПресс-у. Тсела е нтле е ка ба боноло хо е себелиса сесебелисоа са клизачем е ка у на тај начин хо хлопхиса ле хо хлахиса тхепа еа хау еа поно.

23. Ирон хо еа Гвожђе

Себака: хттп://блог.флицкр.нет/ен

Можете се пријавити за ВордПресс.цом, блог о Флицкр и мокхоа о хлоекиленгу о фихлелу и хлоекиленгу, ВордПрессу. Е на ленанео ле боноло ка холимо, сетшоантшо са тлхокомело холимо хо лесака, ленане летле се секахаре се холимо са саенсе ка тлаасе мона. Ле хоја мокхоа она о се о нтсе о себелисоа хахоло-холо, о са нтсе о ка тшептјоа ебиле оа себетса хо са тсотеллехе сехлаха са хау.

25. ВГН ТВ

Себака: хттп://вхоислеон.цом/

Јоалока мокапи о маранг-ранг оа вебсаете, тсела е нтлехали еа хо бонтс’а талента еа хау ле текете еа хо фета ке хо ли тшоллела хосаете еа хау. Леон је мокапи о вебсаете, УКС мокапи, фотограф, видеограф, мокапи о мохала, ле мокапи еа кофи еа икхетханг. Нтле ле хо кетела, нтхо е ‘нгое ле е’ нгое ео а иполеланг хоре е ка кхона е се е нтсе е пакоа ке вебсаетенг еа хае феела.

27. Хо Хлахлолоа ка нтле Хрватска

Себака: хттп://ввв.хаппиинмискин.цо.ук/

Матха ка моетлиси о келелло Фаии Русхтон, Хаппи Ин Ми Скин можете да нађете нешто што можете да урадите како бисте се сложили у ВордПресс-у. Хо пхаелла хо мокхоа о фоколанг оа хо каптјоа ха маранг-ранг, вебсаетенг ена е себелиса мотсоако о фтхахетсенг оа фонте, тсебелисо еа себака се тшоеу ле мебала. Сена се бонтша хоре морало оа маранг-ранг ха о буе ка таба е ‘нгое ле е’ нгое феела – ке хоре на ликаролоана тсео ли копане јоанг.

29. ЕТК

Себака: хттп://ввв.формфрее.цом/

Пеле о тлоса сена е лесетша се пева накнаду се сетингантно се фелетсенг са скрине, ипхе нако еа хо етела ФормФрее. Ха е ле хантле, имаш кост и пушташ кхетхехиленг? Лека хо пхалла. Ханг ха у кена сетхаленг, ханг-ханг у хуллоа ка пхихлело е леканенг – феела јоалокаха баетси ба мореро ба не ба рериле. Ако желите да отворите телефоне, назовите мангата, а ВордПресс је отворио етсанг.

фихлела кето е

На у икутлоа у булулетсое? Хаеба у ка бона хантле хоре на вебсаете еа хау е лателанг и тла схебахала јоанг, јоале у итокиселитсе хо батла лихлоохо ле ли плугинс тсе ка у тимеанг хо ли хаха.

Хо у фа кало еа хлоохо, тобетса мона бакенг са Вордпресс хостинг ре хогготлетс ‘ме Мона бакенг са летхатхамо ле лелеле ла лихлоохо тса ВордПресс тсео у локеланг хо ли тсеба.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me